Strona główna | Ośrodek

O nas

 

SOSW jest placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, która z racji niepełnosprawności nie może uczęszczać do szkół w miejscu zamieszkania.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie uczniów i wychowanków w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. Głównym celem działań Ośrodka jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych, oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju uczniów i wychowanków. Cele i zadania realizowane są we współpracy z rodzicami uczniów i wychowanków oraz instytucjami, których celem statutowym jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży. SOSW jest placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – upośledzonej umysłowo, która z racji niepełnosprawności nie może uczęszczać do szkół w miejscu zamieszkania. Placówka posiada samochód dla potrzeb dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz wykorzystuje środek transportu w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.  

 Nabór do szkół trwa przez cały rok. W roku szkolnym 2019/2020 w SOSW funkcjonują:  

     ·        Szkoła Podstawowa Specjalna - realizowany program dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,umiarkowanym , w tym niepełnosprawności sprzężone.

    

 ·        Szkoła Branżowa Specjalna - realizowany program dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

·        Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy - realizowany program dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym , w tym niepełnosprawności sprzężone.

 

·        Dwie grupy wychowawcze 

 

  Ponadto odbywają się zespołowe zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze  w trzech grupach, w których uczestnicy posiadaja orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębopkim.     Ośrodek jest jedyną tego typu placówką w powiecie starachowickim. Pełni rolę centrum edukacyjnego dla osób o różnej niepełnosprawności intelektualnej. Jest to możliwe dzięki pracującym tu nauczycielom - wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz wieloletniemu doświadczeniu.

Wszyscy uczniowie szkół objęci są pomocą psychologiczno- pedagogiczną, poprzez między innymi udział w zajęciach rewalidacyjnych: korekta wad wymowy, korekta wad postawy, korekcyjno-kompensacyjnych i innych dostosowanych do potrzeb ucznia.

 

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie