OGÓLNOPOLSKI 

Konkurs Plastyczny 

„Najładniejsza pora roku w lesie”

 

 

 

I. ORGANIZATOR

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

27-200 Starachowice, ul. Staszica 16

Tel. 41-2747173

   

II. CEL KONKURSU
– zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
– podniesienie świadomości na temat  lasów,
– kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,
– poszerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat fauny i flory leśnej,
– kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko z najbliższego     otoczenia,
– rozwijanie kreatywności dzieci,
– prezentacja możliwości twórczych i artystycznych dzieci i młodzieży.

III. REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do   uczniów szkoły podstawowej , gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.
2. Interpretacja tematu dowolna, zależy od autora pracy.
3. Technika prac dowolna.
4. Format prac:
A-4 
5. Na konkurs należy zgłaszać prace dotąd nie prezentowane i nie nagradzane w innych konkursach.
6. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę.

7. Każda praca powinna zawierać metryczkę  wg wzoru.
Imię i nazwisko  ………………

 kl. …………………..
Nazwa placówki …………………………….
Imię i nazwisko opiekuna ………………….

8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji na wystawie i w Internecie.
9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród.

IV. TERMIN

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą  w terminie

do 30 czerwca 2012 na adres Organizatora Konkursu
V. OCENA PRAC
1. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych.

I  szkoła podstawowa:

II  gimnazjum

III szkoły ponadgimnazjalne

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Rozstrzygnięcie konkursu   nastąpi w  dniu 20.09.2012 roku.

 Wyniki zostaną ogłoszone na stronie  sosw.starachowice.pl

Nagrody zostaną wysłane do laureatów konkursu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)Uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym ( metryczce ) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.
3. Zgłoszone  prace  pozostają do dyspozycji Organizatorów Konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie:)