Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jolanta Lech
adres e-mail: [email protected]
Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jestSpecjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach reprezentowany przez

Dyrektora, ul. Staszica 16, 27-200 Starachowice

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
[email protected]
Cel przetwarzaniaRealizacja zadań szkoły, przyjęcia dziecka do szkoły, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole, umożliwienie dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły, realizacja działań promocyjnych szkoły
Podstawą przetwarzania są głównie:Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej

Dokumentacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

Zgoda osoby, której dane dotyczą
Odbiorcami danych osobowych mogą być:Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów
Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku zgody osoby, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych lub do momentu wycofania zgody
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:Dostępu do dotyczących jej danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, a także wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
W przypadku gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych