STATUT

 

Szkoły Podstawowej Specjalnej

w Starachowicach

 

 

PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA STATUTU:

1.       Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz.59).

2.       Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60).

3.       Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).

4.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. poz. 466, z późn. zm.).

5.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. poz. 649).

6.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz.1611).

7.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606).

8.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1652).

9.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz.1656).

10.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz.1643).

11.    Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532)

12.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646).

13.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz.1578).

14.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658).

15.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły               I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356).

16.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703).

17.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1651).

18.    Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 oraz z 2016 r. poz. 1278).

ROZDZIAŁ I

 

Nazwa i typ szkoły

 

§ 1

 

1.       Nazwa i siedziba szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna z siedzibą w Starachowicach przy ulicy Staszica 16.

2.       Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:

1)       uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież kształcące się w klasach Szkoły Podstawowej Specjalnej w Starachowicach,

2)       rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

3)       nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)       szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną w Starachowicach,

5)       dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach, który pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej.

6)       Ośrodek – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach.

3.       Szkoła jest ośmioletnią placówką publiczną.

4.       Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe  w Starachowicach z siedzibą przy ul. dr. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice .    

5.       Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty
w Kielcach.

 

§ 2

 

1.       Szkoła Podstawowa Specjalna jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach.

2.       W nazwie podstawowej szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

3.       Pieczęcią urzędową wspólną dla szkoły wchodzącej w skład Ośrodka jest pieczęć SOSW zawierająca nazwę Ośrodka i nazwę szkoły.

4.       Świadectwa wydawane przez szkołę są dokumentem urzędowym.

 

§ 3

 

1.       Szkoła  Podstawowa Specjalna w Starachowicach kształci w klasach I-VIII uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym,  z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2.       W Szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

3.       Dla uczniów uczących się poza miejscem  stałego zamieszkania lub będących w trudnej sytuacji życiowej Szkoła, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, organizuje grupy wychowawcze. Uczniowie ci są wychowankami grup wychowawczych.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 4

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska.

§ 5

 

Kształcenie w szkole ma na celu:

1.       Zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi   i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2.       Wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, zapewnienie uczniom warunków umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły oraz złożenia egzaminów końcowych.

3.       Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności. 

4.       Stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań społecznych, artystycznych oraz sportowych.

5.       Rozwijanie umiejętności społecznych, dążenie do umacniania w uczniach wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów oraz dążenia do osiągania celów.

6.       Rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi.

7.       Dążenie do umacniania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej.

8.       Rozwijanie w uczniach umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu ucznia.

9.       Kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

10.    Ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych.

11.    Kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności ich rozwiązywania.

12.    Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu      i społecznemu.

13.    Wyposażenie ucznia – stosownie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby, w szczególności:

1)       kształcenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się (także wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC);

2)       kształtowanie u uczniów maksymalnej samodzielności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;

3)       rozwijanie zaradności w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz poczucia godności własnej i decydowania o sobie;

4)       wprowadzenie uczniów do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności;

5)       rozwijanie umiejętności i czynności przydatnych w przyszłym dorosłym życiu.

14.    Celem edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim jest osiągnięcie przez każdego ucznia optymalnego rozwoju pozwalającego mu na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla niego i jego otoczenia.

§ 6

 

Zadania szkoły to:

1.       Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz komfortu psychicznego.

2.       Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

3.       Zapewnienie uczniowi udziału w niezbędnych zajęciach rewalidacyjnych, wspierających rozwój i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizacje treści podstawy programowej.

4.       Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do psychofizycznych możliwości uczniów.

5.       Stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności,

6.       Zapewnienie warunków do realizacji celów edukacji i rewalidacji, a w szczególności społecznych i materialnych warunków umożliwiających:

1)       nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem oraz między uczniami;

2)       wykorzystanie naturalnych sytuacji życia codziennego do nabywania nowych wiadomości i umiejętności, przydatnych w życiu codziennym;

3)       nabywanie kompetencji społecznych,stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie   i najbliższe otoczenie; 

4)       uczenie się zachowań zgodnych z normami życia społecznego;

5)       rozwój sprawności psychofizycznej (prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego: sportowych i korekcyjnych);

6)       poznawanie środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą;

7)       uświadomienie uczniom ich niepełnosprawności oraz możliwości i ograniczeń, które mogą napotkać w życiu;

8)       wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności lub sygnalizowania potrzeb związanych z samoobsługą i dbaniem o higienę osobistą z poszanowaniem prawa do intymności;

9)       rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje oraz uczenie obowiązkowości;

10)   zdobywanie umiejętności technicznych i wykorzystywanie ich w różnych sytuacjach życiowych;

11)   korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

12)   stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

13)   poznawanie otoczenia, instytucji, obiektów i miejsc użyteczności publicznej, z których uczeń korzysta i będzie korzystał w przyszłości;

14)   udział w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć, emocji i doświadczeń;

15)   uprawianie przez uczniów różnych dyscyplin sportu; udział w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie;

16)   przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych; rozbudzanie poczucia przynależności lokalnej, regionu, narodu.

7.       Systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie tym zjawiskom, podejmowanie działań z uczniami, u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania uzależnień; prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego; współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi, także z policją i sądem.

8.       Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

9.       Współdziałanie z rodzicami, rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

 

§ 7

 

1.       Zadania określone w § 6 Szkoła wypełnia, organizując edukację w ramach podstaw programowych, przyjętych indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników i planów nauczania określonych właściwymi przepisami, udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach edukacyjnych, seansach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach, spotkaniach  z wybitnymi ludźmi oraz poprzez współpracę ze środowiskiem społecznym.

2.       Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

3.       Szkoła, organizując edukację dzieci, uwzględnia zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

4.       Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz podjęcia dalszego kształcenia.

 

§ 8

 

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1)       zapewnia uczniom (oraz pracownikom) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem;

2)       organizuje zajęcia obowiązkowe, nieobowiązkowe, pozalekcyjne zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za przestrzeganie których odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący i przeprowadzający zajęcia;

3)       umożliwia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;

4)       zapewnia zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę nad uczniami w trakcie organizowanych przez szkołę wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i innych zajęć poza terenem placówki poprzez zobowiązanie nauczycieli lub innych organizatorów do przestrzegania stosownych przepisów oraz przedkładania dyrekcji szkoły na 7 dni przed planowanymi zajęciami poza Starachowicami dokumentacji zawierającej: zgłoszenie i program imprezy, deklarację odpowiedzialności oraz listę uczestników, co jest niezbędne do uzyskania zgody na odbycie zajęć;

5)       organizuje dyżury nauczycieli w szkole zgodnie z wewnętrznymi procedurami;

6)       umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych;

7)       zapewnia opiekę całodobową w grupach wychowawczych;

8)       dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich życie również poprzez:

a)       zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach przedmiotowych, godzinach z wychowawcami oraz apelach,

b)       zawiadamianie rodziców i pracowników o problemach zdrowotnych dziecka zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

c)       udzielanie pomocy uczniom w nagłych sytuacjach zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

d)       szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

e)       racjonalne planowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

f)        dostosowanie sprzętu szkolnego i warunków pracy uczniów do ich wzrostu  i rodzaju pracy,

g)       zakup atestowanego sprzętu,

h)       zabezpieczenie przeciwpożarowe,

i)         objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem monitoringu wizyjnego.

§ 9

1.       Szkoła udziela rodzicom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi lub innymi organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, a także w miarę możliwości organizuje pomoc materialną i rzeczową.

2.       Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

3.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

4.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

1)       diagnozowaniu środowiska ucznia;

2)       rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspakajania;

3)       rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

4)       organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)       podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

6)       prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli  i rodziców;

7)       wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;

8)       wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

9)       wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

10)   umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

11)   podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych  wg procedur;

5.       W ramach funkcjonowania pomocy psychologicznej- pedagogicznej szkoła zapewnia:

1)       realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)       warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

3)       zajęcia specjalistyczne;

4)       inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

5)       integrację uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem;

6)       przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

6.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1)       z niepełnosprawności;

2)        z niedostosowania społecznego;

3)       z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)       z zaburzeń komunikacji językowej;

5)       z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

6)       z niepowodzeń edukacyjnych;

7)       z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi.

7.       O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

8.       Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut,  przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.

9.       Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

10.    Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1)       rodzicami uczniów;

2)       poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3)       organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

 

§ 10

 

1.       Uczniom Szkoły przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2.       Dyrektor może przyznać stypendium uczniowi, który spełnia warunki określone w regulaminie przyznawania stypendium.

3.       Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca  składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi Szkoły.

4.       Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i samorządu uczniowskiego ustala kryteria przyznania stypendium. 

5.       Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.

 

ROZDZIAŁ III

Organy szkoły

§ 11

1.       Organami  Szkoły są:

1)       Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej;

2)       Rada Pedagogiczna;

3)       Rada Rodziców;

4)       Samorząd Uczniowski .

2.       Organy wymienione w ust. 1 są integralną częścią organów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i działają w oparciu o własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z Ustawą Prawo oświatowe oraz niniejszym statutem.

§ 12

 

1.       Dyrektor szkoły w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków
do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych i opiekuńczych.

2.       Do kompetencji dyrektora Szkoły należy w szczególności:

1)       kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)       sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  w szkole;

3)       sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)       współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim;

5)       przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;

6)       tworzenie zespołów nauczycieli oraz powoływanie ich przewodniczących;

7)       realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

8)       dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;

9)       wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

10)   współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

11)   odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu ośmioklasisty;

12)   stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

13)   przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

14)   dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania;

15)   podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

16)   przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,

17)    organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

18)    odpowiedzialność za zorganizowanie procesu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy placówki.

3.       Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)       kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami i pracownikami niebędącymi nauczycielami;

2)       decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

3)       decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

4)       występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

5)       dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;

6)       sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w szkole;

7)       zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

8)       zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

9)       zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

10)   organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;

4.       Dyrektora Szkoły powołuje organ prowadzący w trybie określonym w ustawie Prawo oświatowe.

5.       Dyrektor  powierza i odwołuje z funkcji wicedyrektora i kierownika po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

§ 13

1.       Nauczyciele szkoły podstawowej są członkami Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

2.       Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

3.       W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w Ośrodku.

4.       Jej przewodniczącym jest dyrektor Ośrodka, który prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5.       Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)       zatwierdzanie planów pracy Ośrodka;

2)       podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)       podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5)       ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

6.       Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)       organizację pracy Ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych   i pozalekcyjnych;

2)       projekt planu finansowego szkoły;

3)       wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)       propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)       programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi Ośrodka, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania;

6)       podjęcie w Ośrodku działalności przez stowarzyszenia i organizacje;

7)       powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Ośrodek;

8)       przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi;

9)        powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Ośrodku oraz odwoływania z tych stanowisk.

7.       Rada Pedagogiczna ponadto:

1)       przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły lub Statutu Ośrodka i uchwala Statut;

2)       może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Ośrodek o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w Ośrodku;

3)       typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.

8.       Nauczyciele uczący w klasach Szkoły Podstawowej Specjalnej stanowią zespół nauczycieli, pracujący w ramach Rady Pedagogicznej Ośrodka i są władni stanowić kompetencje Rady Pedagogicznej w zakresie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz ważnych spraw uczniowskich.

9.       Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10.    Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

11.    Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

12.    Rada Pedagogiczna Ośrodka ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

13.    Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w wymienionym regulaminie.

§ 14

 

1.       W Szkole funkcjonują także zespoły nauczycieli powołane w celu poprawy jakości pracy szkoły.

2.       Zespół nauczycieli dyrektor Ośrodka może powołać na czas określony lub nieokreślony, w zależności od potrzeb.

3.       Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek tego zespołu. Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników.

4.       Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

5.       W ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli Ośrodka powołuje się koordynatora  do spraw technologii informacyjnej oraz koordynatora do spraw bezpieczeństwa w placówce.

6.       Pracami wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Ośrodka kieruje lider WDN.

§ 15

 

1.       Reprezentacja rodziców uczniów szkoły podstawowej działa w ramach Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

2.       Rada Rodziców Ośrodka uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

3.       Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)       występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2)       wspieranie działalności statutowej szkoły oraz możliwość gromadzenia w tym celu funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

3)       typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

4.       Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny.

5.       Rada Rodziców opiniuje w szczególności:

1)       program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

2)       projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Ośrodka.

§ 16

 

1.       Uczniowie szkoły podstawowej są członkami Samorządu Uczniowskiego Ośrodka.

2.       Samorząd Uczniowski Ośrodka  uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem  i jest odrębnym dokumentem.

3.       Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy prawo do:

1)       zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2)       jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)       wpływu na organizację życia szkolnego, umożliwiającą zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)       redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)       organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu         z dyrektorem lub innymi organami Ośrodka,

6)       wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.

4.       Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 

§ 17

 

1.       Wszystkie organy Ośrodka działające na rzecz szkoły współdziałają ze sobą w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.

2.       Koordynatorem współdziałania organów Ośrodka jest dyrektor Ośrodka , który:

1)       każdemu z nich zapewnia możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji,

2)       wspomaga rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka,

3)       zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Ośrodka o podejmowanych bądź planowanych działaniach i decyzjach,

4)       organizuje spotkania przedstawicieli organów Ośrodka,

5)       rozstrzyga spory pomiędzy organami Ośrodka z wyjątkiem spraw, w których jest stroną,

6)       sprawuje nadzór nad prawidłowością funkcjonowania wszystkich organów Ośrodka i ingeruje w ich działalność, gdy jest ona niezgodna z kompetencjami lub statutem Szkoły.

3.       Spory pomiędzy dyrektorem Ośrodka, a innymi organami Ośrodka rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny na wniosek Dyrektora  lub innego organu będącego stroną w sporze.

ROZDZIAŁ IV

 

Organizacja szkoły

 

§ 18

Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 19

1.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Ośrodka na zasadach i w terminie określonym w odrębnych przepisach.

2.       Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 20

1.       Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2.       Liczba uczniów powinna wynosić:

1)       w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż 16;

2)       w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;

3)       w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;

4)       w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4;

5)       w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – nie więcej niż 4.

3.       W Szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas z różnych etapów edukacyjnych.

 

 

 

§ 21

1.       Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym.

2.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy między lekcjami wynoszą 5 minut, po czwartej i piątej lekcji przerwa trwa 15 minut.

3.       Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III i w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.

4.       Zajęcia rewalidacyjne rozpoczynają się o godz. 745.

5.       Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 800. Za zgodą rady pedagogicznej zajęcia mogą rozpoczynać się o godz. 745.

 

§ 22

 

1.       Dzieciom i młodzieży stale lub okresowo niezdolnym do nauki w systemie klasowo-lekcyjnym z powodu dysfunkcji narządu ruchu lub innej choroby uniemożliwiającej lub utrudniającej uczęszczanie na zajęcia do szkoły, można organizować nauczanie indywidualne.

2.       W nauczaniu indywidualnym realizuje się program ze szkolnego zestawu programów nauczania, dostosowując go do możliwości ucznia.

3.       Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.

4.       Wymiar godzin i warunki organizowania nauczania indywidualnego określają odrębne przepisy.

5.       Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami.

 

§ 23

1.       Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach z techniki, informatyki, języka obcego i wychowania fizycznego.

2.       Grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów. Podziału na grupy na zajęciach techniki, informatyki dokonuje się w oddziałach, w których jest przynajmniej 10 uczniów.

3.       Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzi się w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale specjalnym , oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt lub chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, zajęcia prowadzone są w grupach międzyklasowych.

4.       W oddziałach można zatrudnić pomoc nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

§ 24

1.       Zajęcia nadobowiązkowe są prowadzone poza systemem klasowym.

2.       W Szkole można zorganizować zajęcia rehabilitacji ruchowej.

3.       Zajęcia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 realizuje się za zgodą organu prowadzącego, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

4.       W Szkole prowadzone są zajęcia świetlicowe.

§ 25

1.       Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć ustala tygodniowy harmonogram pracy, opracowany przez dyrektora lub wicedyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

2.       W szkole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych w oparciu o diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów.

3.       Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu, nie może być niższa niż ustalona dla poszczególnych oddziałów.

§ 26

1.       Do realizacji celów statutowych Szkoła korzysta z bazy dydaktyczno- wychowawczej Ośrodka.

1)       Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem.

2)       Bibliotekę i czytelnię.

3)       Gabinet pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego.

4)       Pracownię do zajęć korekcji wad wymowy.

5)       Pracownie do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć specjalistycznych.

6)       Gabinet medycyny szkolnej.

7)       Salę rekreacyjną.

8)       Boisko szkolne.

9)       Pomieszczenie do działalności ZHP i samorządu wychowanków.

10)   Świetlicę.

11)   Salę rehabilitacyjną.

12)   Pomieszczenia do spania, świetlice, izolatkę, pomieszczenia sanitarne, szatnie, pralnię, zaplecze kuchenne, pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, tereny rekreacyjne, pomieszczenia do zajęć sportowo – rekreacyjnych.

2.       Nauczyciele odpowiedzialni za gabinety oraz sale do ćwiczeń zobowiązani są do opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu szczegółowych regulaminów i instrukcji korzystania z tych pomieszczeń oraz zabezpieczenia materiałów i środków zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.

 

§ 27

1.       W Szkole obowiązują dokumenty, które zostały opracowane i zatwierdzone dla Ośrodka:

1)       Wewnątrzszkolny System Oceniania,

2)       Program Wychowawczo – Profilaktyczny,

3)       Regulamin Rady Pedagogicznej,

4)       Regulamin Rady Rodziców,

5)       Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

6)       inne regulujące funkcjonowanie Ośrodka.

2.       Szkoła realizuje programy nauczania zawarte w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, które zapewniają realizację obowiązującej podstawy programowej opracowanej przez MEN.

§ 28

 

1.       W Szkole może działać szkolny wolontariat.

2.       Celami głównymi szkolnego wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.

3.       Działania szkolnego wolontariatu adresowane są do:

1)       potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Ośrodka);

2)       społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych.

4.       Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkolnego wolontariatu:

1)       Dyrektor Ośrodka:

a)       powołuje opiekuna szkolnego wolontariatu;

b)       nadzoruje i opiniuje działanie szkolnego wolontariatu.

2)       Opiekun szkolnego wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję.

5.       Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez:

1)       wychowawców oddziałów wraz z ich klasami;

2)       nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

3)       rodziców;

4)       inne osoby i instytucje.

6.       Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

§ 29

1.       W Szkole działa świetlica.

2.       Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów Szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na:

1)       czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;

2)       organizacje dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki  w szkole.

3.       Czas pracy świetlicy uzależniony jest od potrzeb.

4.       Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupach odpowiadających liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego.

5.       Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

6.       Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

7.       Świetlica prowadzi dożywianie w formie obiadu dla dzieci tego potrzebujących.

8.       Pracownikami świetlicy są wychowawcy.

9.       Wychowawcy świetlicy:

1)       Odpowiadają za całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej.

2)       Opracowują i realizują roczny plan pracy świetlicy.

3)       Dbają o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy.

4)       Zapewniają zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny.

5)       Dzieciom uczestniczącym w zajęciach zapewniają bezpieczeństwo, pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań.

10.    Wychowawcy świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

11.    Dokumentacja świetlicy:

1)       Roczny plan pracy.

2)       Dziennik zajęć.

3)       Regulamin.

§ 30

 

1.       W Szkole funkcjonuje biblioteka, która działa w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

2.       Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3.       Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez Dyrektora Ośrodka, który jest odrębnym dokumentem. 

4.       Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu.

5.       Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1)       kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą,

2)       przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

3)       stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

6.       Inne zadania biblioteki:

1)       gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2)       obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

3)       zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

4)       wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

5)       przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z różnych źródeł informacji,

6)       rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

7)       organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.

7.       W bibliotece szkolnej są gromadzone i udostępniane uczniom podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

1)       Zasady związane z wypożyczaniem i korzystaniem z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych określa regulamin stanowiący odrębny dokument.

2)       Czynności związane z zakupem do biblioteki wyżej wymienionych materiałów oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor.

8.       Formy i treści pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz dostosowuje do wieku i poziomu intelektualnego uczniów oraz warunków Ośrodka.

9.       Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów i pracowników Ośrodka.

§ 31

 

1.       W Szkole realizowane są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, które mają na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.

2.       Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

3.       Zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzą nauczyciele i specjaliści.

4.       Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego określa się również w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.

§ 32

 

1.       Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1)       uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2)       udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

3)       udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.

2.       Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

 

§ 33

Religia jako szkolny przedmiot realizowana jest zgodnie z odrębnymi obowiązującymi przepisami.

§ 34

 

1.       Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami).

1)       Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania  i profilaktyki.

2)       Wychowawcy współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych uczniów. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane w szkole oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych lub innych  instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

3)       Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

a)       znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych   i profilaktycznych w danej klasie i szkole,

b)       znajomości statutu oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczo-profilaktycznego,

c)       uzyskania informacji o prawach dziecka,

d)       uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i trudności w nauce swego dziecka,

e)       uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

f)        wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

g)       udziału w życiu szkolnym uczniów.

4)       Rodzice uczniów Szkoły:

a)       uczestniczą w stałych spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz w sytuacjach interwencyjnych,

b)       zapewniają regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,

c)       zapewniają dziecku warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

2.       Spotkania z rodzicami organizowane są:

1)       Na początku każdego roku szkolnego, w celu:

a)       zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich przedmiotów;

b)       przedstawienia wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowych systemów oceniania;

c)       zapoznania z celami, zadaniami i formami realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w obecnym roku szkolnym;

d)       przedstawienia szczegółowego sprawozdania finansowego Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny;

e)       podania terminów spotkań i dni otwartych dla rodziców w danym roku szkolnym.

2)       Co kwartał w celu informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

3)       Na ostatnim zebraniu dodatkowo przekazywana jest informacja o realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w danym roku szkolnym.

4)       W czasie dyżurów nauczycieli.

5)       W miarę potrzeb w oparciu o diagnozę związaną z problemami wychowawczymi i realizacją programu profilaktyki, z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub innymi specjalistami.

6)       W sytuacjach interwencyjnych na wniosek dyrektora , pedagoga, wychowawcy klasy lub innych nauczycieli.

7)       Na życzenie rodziców danej klasy, z dyrektorem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem bądź z innymi nauczycielami.

§ 35

1.       Szkoła jako integralna część Ośrodka zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do internetu.

2.       Jednocześnie Ośrodek ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów i wychowanków, a w szczególności zabezpieczenie przed dostępem do treści pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację.

3.       Szkoła może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.       Szkoła zapewnia uczniom możliwości pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach placówki.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 36

 

1.       W Szkole zatrudnia się pracowników:

1)       Pedagogicznych i innych specjalistów.

2)       Niepedagogicznych ( w zależności od potrzeb placówki):

a)       do spraw ekonomicznych i administracyjnych,

b)       obsługi.

2.       Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3.       Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

4.       Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor.

 

 

§ 37

 

1.       Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.       Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:

1)       zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole podczas prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, podczas powierzonego dyżuru w czasie przerw zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły lub przydzielonym zastępstwem, a także na zajęciach poza terenem szkoły organizowanych po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora;

2)       zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole i drodze do szkoły  oraz zasadami prawa szkolnego;

3)       dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie;

4)       zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego,

5)       wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

6)       udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o odpowiednie rozpoznanie potrzeb uczniów i współpracę z instytucjami oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,  

7)       doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, odpowiedzialność za podnoszenie poziomu wiedzy,

8)       kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

3.       Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:

1)       przedstawienia radzie pedagogicznej wybranego programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

2)       współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych a także wyboru podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia,

3)       pisemnego opracowania planu działań dydaktycznych w oparciu o podstawy programowe i obowiązujący program nauczania danego przedmiotu,

4)       realizowania przewidzianych zajęć dydaktycznych,

5)       systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności w ocenie oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania (WSO), klasyfikowania i promowania uczniów,

6)       do pisemnego szczegółowego umotywowania rocznej oceny niedostatecznej z przedmiotu nauczania oraz ustnego umotywowania innych ocen klasyfikacyjnych na prośbę ucznia lub rodzica ucznia,

7)       wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia,

8)       sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela,

9)       przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

10)   wykorzystania pomocy naukowych,

11)   umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

12)   ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwego zawodu lub właściwej szkoły ponadpodstawowej,

13)   prowadzenia dokumentacji szkolnej,

14)   sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej,

15)   ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych badań lekarskich,

16)   uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i wykonywania jej uchwał,

17)   doskonalenia własnych kwalifikacji,

18)   udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego,

19)   udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

20)   pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych,

21)   kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa wśród uczniów i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej,

22)   dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami,

23)   sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami lub nauczycielami w awansie zawodowym,

24)   punktualnego rozpoczynania zajęć i terminowej realizacji zadań.

4.       Wychowawca oddziału w szczególności:

1)       sprawuje opiekę wychowawczą,

2)       inspiruje podopiecznych do podejmowania działań na rzecz placówki,

3)       tworzy warunki dające poczucie bezpieczeństwa w grupie,

4)       poznaje podopiecznych, ich zdolności zainteresowania oraz środowisko rodzinne,   diagnozuje pojawiające się problemy,

5)       planuje pracę wychowawczą w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny i potrzeby podopiecznych,

6)       zapoznaje podopiecznych z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz nagłych wypadkach,

7)       organizuje wspólnie z podopiecznymi różne formy zajęć integrujące klasę, grupę uwzględniając potrzeby i zainteresowania podopiecznych oraz tradycje placówki,

8)       tworzy warunki wspomagające wszechstronny rozwój osobowości podopiecznych,

9)       dba o kształtowanie u podopiecznych postaw moralnych i obywatelskich zgodnie  z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

10)   współpracuje z nauczycielami szkoły, z pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i opieki nad podopiecznymi wymagającymi pomocy lub mającymi trudności,

11)   uczestniczy w życiu społecznym i dba o prawidłowy przepływ informacji między szkołą i grupami wychowawczymi,

12)   podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów między wychowankami, nauczycielami i uczniami,

13)   analizuje działania wychowawcze i dostosowują je do potrzeb oraz zaistniałych problemów wychowawczych,

14)   współpracuje z rodzicami; ustala możliwość stałego szybkiego kontaktu; informuje

o zamierzeniach wychowawczych; diagnozuje problemy wychowawcze rodziców i projektuje współpracę z nimi uwzględniając potrzeby,

15)   w miarę potrzeb współdziała z instytucjami wspierającymi rozwój podopiecznych,

16)   kontroluje realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,     

17)   utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

a)       poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)       współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

c)       włączenia rodziców w sprawy życia klasy , grupy.

18)   organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia,

19)   na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca klasy jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

5.       Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, grupy.

6.       Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

7.       Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

8.       Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:

1)       Wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji.

2)       Zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek większością 3/4 głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących 3/4 ilości uczniów).

9.       Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii redy pedagogicznej.

10.    Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.

 

§ 38

 

Pracownicy pedagogiczni Szkoły mają prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz wstępowania na ścieżkę awansu zawodowego w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.

§ 39

Zadania pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego oraz nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy. Zadania te zostały zawarte w Statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

 

 

§ 40

Czas i organizację pracy służby zdrowia w szkole określają odrębne przepisy.

§ 41

1.       Wicedyrektor Ośrodka pełni jednocześnie funkcję Wicedyrektora Szkoły.

2.       Zasady powoływania stanowisk kierowniczych określają odrębne przepisy.

3.       Za zgodą organu prowadzącego, na wniosek dyrektora, mogą być utworzone dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 42

1.       Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, jest odpowiedzialny za ich realizację  i uzyskiwane efekty.

2.       Do obowiązków wicedyrektora należy:

1)       Kierowanie procesem edukacyjnym w szkole.

2)       Organizowanie i kontrolowanie pracy wszystkich osób zatrudnionych w szkole jako przełożony.

3)       Kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy w szkole.

4)       Planowanie i organizowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej w szkole oraz kierowanie tą pracą.

5)       Opracowanie rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6)       Ustalanie planu pracy nauczycieli i innych pracowników.

7)       Udzielenie instrukcji nauczycielom i nadzorowanie ich pracy w zakresie: planowania, metod, poziomu i wyników nauczania i wychowania oraz stosowania środków zmierzających do rewalidacji uczniów.

8)       Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dla wszystkich szkół.

9)       Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

10)   Przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego.

11)   Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

3.       Wicedyrektor Ośrodka:

1)       Zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności.

2)       Przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkół:

a)       szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkół,

b)       program wychowawczo-profilaktyczny,

c)       tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, harmonogram dyżurów nauczycieli,

d)       kalendarz szkolny,

e)       informacje o stanie pracy szkół w zakresie mu przydzielonym,

f)        prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

g)       pełni bieżący nadzór kierowniczy nad szkołami według ustalonego harmonogramu,

h)       nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów.

3)       Utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów i ich reprezentacją, odpowiada na ich postulaty i skargi.

4)       W uzgodnieniu z Dyrektorem SOSW utrzymuje stały kontakt z organizacjami wspierającymi szkoły w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczo-rewalidacyjnym, współdziała z organizacjami młodzieżowymi,

5)       Monitoruje i przeprowadza ewaluację działań w szkołach zgodnie z przyjętym planem.

4.       Wicedyrektor SOSW:

1)       Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą.

2)       Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w szkole.

3)       Ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo – wychowawczej wszystkich nauczycieli.

4)       Ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym.

5)       Ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego” oraz podpisywania dokumentów szkolnych                                             (dokumentacja pedagogiczna).

5.       Wicedyrektor Ośrodka współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem  Uczniowskim. 

6.       Wicedyrektor Ośrodka wykonuje doraźne zadania i zalecenia dyrektora Ośrodka.

7.       Szczegółowy zakres czynności wicedyrektora ustala dyrektor Ośrodka.

§ 43

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego zawarte zostały w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który jest odrębnym dokumentem oraz w Statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Uczniowie i wychowankowie szkoły

 

§ 44

 

1.       Uczeń ma prawo do:

1)       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)       opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)       korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5)       swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)       odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy

8)       sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów  w nauce,

9)       uzyskania informacji o terminach prac klasowych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

10)   uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

11)   korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

12)   korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

13)   wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły,

14)   korzystania z opieki pielęgniarskiej,

15)   bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

16)   wglądu na terenie szkoły, w obecności nauczyciela do swoich sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych.

2.       W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do:

1)       wychowawcy, gdy prawa narusza inny uczeń, nauczyciel lub inny pracownik placówki,

2)       Dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca.

3)       Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor.

3.       Rodzicom i uczniowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Dyrektora Szkoły w przypadku naruszenia praw ucznia w terminie 7 dni. Dyrektor szkoły rozpoznaje skargę w terminie 10 dni o czym powiadamia ucznia i rodziców ucznia.

 

§ 45

1.       Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz ustaleń władz szkolnych, a zwłaszcza:

1)       systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

2)       brać udział we wszystkich zaplanowanych w planie lekcji danego oddziału zajęciach edukacyjnych;

3)       przedstawiać nauczycielom uczącym przedmiotów przewidzianych szkolnym planem nauczania zaświadczenia lekarskie lub informacje od rodziców o ewentualnym zwolnieniu z danej lekcji przed wyjściem ze szkoły, podobnie w sytuacji złego samopoczucia, sytuacji losowych, udziału w zawodach i innych okolicznościach uniemożliwiających udział w lekcji;

4)       być przygotowanym do każdych zajęć;

5)       właściwie zachowywać się w trakcie zajęć szkolnych, uczestniczyć w realizowanych zadaniach, ćwiczeniach; wykonywać polecenia nauczycieli;

6)       właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;

7)       ponosić odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;

8)       dbałości wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, a w szczególności:

a)       szanowania mienia własnego i cudzego,

b)       niezaśmiecania pomieszczeń, utrzymywania ich w czystości i porządku, zmiany obuwia,

c)       nieniszczenia ścian, elewacji budynku, sprzętu,

9)       dbania o schludny wygląd oraz noszenia estetycznego, skromnego i niewyzywającego stroju, stosownego do miejsca, czasu i okoliczności. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy;

10)   podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli;

11)   nieoddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty szkoły bez zgody nauczyciela;

12)   dostarczania usprawiedliwienia spóźnień i nieobecności w szkole napisanego  przez rodziców w dzienniczku szkolnym, w terminie 7 dni;

13)   dostarczenia wskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć;

14)   nieprzynoszenia ozdób i przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu lub przedmiotów wartościowych;

15)   pokrycia kosztów wyrządzonych szkód materialnych;

16)   wyłączania i niekorzystania na terenie szkoły z telefonu komórkowego w czasie wszystkich zajęć, z wyjątkiem sytuacji wymagających porozumiewania się w pilnych sprawach pod nadzorem nauczyciela;

17)   niekorzystania na terenie szkoły z analogowych i cyfrowych odtwarzaczy muzyki i aparatów fotograficznych;

18)   nierejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;

19)   wystrzegać się szkodliwych nałogów.

2.       Powinnością ucznia jest zgłaszać nauczycielom niezrozumiałe partie materiału oraz zauważone zagrożenia.

 

§ 46

 

1.       Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)       najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania,

2)       szczególnie wyróżniające się zachowanie,

3)       osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych,

4)       nienaganną frekwencję,

5)       działalność na rzecz szkoły,

2.       Rodzaje nagród:

1)       pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,

2)       pochwała dyrektora wobec klasy,

3)       pochwała dyrektora wobec uczniów całej szkoły,

4)       dyplom uznania,

5)       list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,

6)       nagroda rzeczowa.

3.       Nagrody przyznaje Dyrektor Ośrodka na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej. O każdej przyznanej nagrodzie wychowawca informuje rodziców ucznia.

4.       Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

5.       Do każdej przyznanej nagrody uczeń (rodzic) może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

§ 47

 

1.       Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym w Statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej karze wychowawca informuje rodziców ucznia.

2.       W przypadku udowodnienia winy, uczeń może otrzymać karę w za:

1)       nieprzestrzeganie obowiązków ucznia,

2)       posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, alkoholu, materiałów niebezpiecznych na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez placówkę,

3)       zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie placówki lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę,

4)       wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.

3.       Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

1)       kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia,

2)       w szczególnych okolicznościach wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby nie krótszy niż pół roku na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego,

3)       jeśli w sytuacji, o której mowa w punkcie 2 uczeń popełni kolejne wykroczenie zawieszenie kary przerywa się, a zawieszona kara zostaje wykonana niezwłocznie.

4.       Rodzaje kar:

1)       upomnienie wychowawcy klasy,

2)       upomnienie lub nagana dyrektora udzielone w obecności społeczności szkolnej,

3)       nie typowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę do momentu zniesienia kary przez dyrektora na wniosek wychowawcy,

4)       nie typowanie ucznia do reprezentowania placówki do momentu zniesienia kary przez dyrektora na wniosek wychowawcy,

5)       przeniesienie do równoległej klasy,

6)       przeniesienie do innej szkoły, placówki.

5.       Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Od kar nałożonych przez Dyrektora szkoły przysługuje uczniowi, a także rodzicowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły. O każdej udzielonej karze informuje się rodziców ucznia.

6.       O przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty w przypadku szczególnie chuligańskiego zachowania ucznia, także w przypadkach, gdy szkoła wyczerpała sposoby oddziaływań wychowawczych, tzn. nie odniosły skutku podejmowane próby zmiany sytuacji, motywowania ucznia do zmiany postawy i respektowania norm życia społecznego w szkole przez zespół wychowawczy nauczycieli, nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary, rozmowy wychowawcze z uczniem, rozmowy z rodzicami ucznia, współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem rodzinnym.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Przyjmowanie uczniów do szkoły

 

§ 48

1.       Do Szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością umysłową posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

2.       Dzieci i młodzież przyjmuje się do Szkoły na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.       Rekrutację przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4.       Wychowanków  kieruje organ prowadzący.

§ 49

                                                                                                                                          

1.       Dzieci i młodzież do grup wychowawczych przyjmowani są na wniosek rodziców, na podstawie  skierowania wydanego przez organ prowadzący.

2.       W trakcje rekrutacji należy skompletować następujące dokumenty:

1)       wniosek rodzica (prawnego opiekuna) w sprawie przyjęcia dziecka,

2)       odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot i półsierot odpis aktu zgonu rodziców,

3)       orzeczenie o stanie zdrowia lub książeczkę zdrowia,

4)       dokumenty szkolne,

5)       aktualny wywiad środowiskowy.

3.       W miarę posiadanych miejsc dyrektor może przyjąć wychowanka do placówki bez skierowania na podstawie wniosku rodziców (opiekuna prawnego), po powiadomieniu organu prowadzącego.

 

§ 50

1.       Kształcenie dzieci i młodzieży w Szkole może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy :

1)       20. rok życia w przypadku uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz autyzmem, w tym zespołem Aspergera,

2)       25. rok życia w przypadku uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych.

2.       Pobyt wychowanka  może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 51

1.       Szkoła prowadzi dokumentację dotyczącą:

1)       przebiegu nauczania,

2)       pobytu wychowanków w grupach wychowawczych.

2.       Wykaz i sposoby prowadzenia dokumentacji oraz sposobu jej przechowywania określają odrębne przepisy.

§ 52

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 53

 

Szkoła może posługiwać się logo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

§ 54

 

Szkoła prowadzona jest przez jednostkę samorządu terytorialnego – Powiat Starachowicki i jest jednostką budżetową.

§ 55

1.       Zmiany w Statucie Szkoły mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej na wniosek każdego z działających w nim organów.

2.       Zmiany wprowadza się wg następującej procedury:

1)       Rada Pedagogiczna opracowuje zmiany do Statutu wg obowiązujących przepisów prawa oświatowego,

2)       Dyrektor przedkłada Radzie Rodziców do zapoznania projekt zmian w statucie. Rada Rodziców może przedstawić swoją opinię dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej,

3)       Opiekun Samorządu Uczniowskiego przedkłada uczniom i wychowankom do zapoznania się projekt zmian do Statutu -w szczególności, jeśli zmiany dotyczą realizacji podstawowych praw i obowiązków ucznia, systemu kar i nagród, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, Samorząd Wychowanków może przedstawić dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej swoją opinię,

4)       Rada Pedagogiczna uchwala zmiany do Statutu,

5)       Dyrektor zarządza wprowadzenie zmian do Statutu,

6)       Po trzykrotnym wprowadzeniu zmian do statutu opracowuje się tekst ujednolicony.

7)       Statut szkoły jest dostępny:

a)       na stronie internetowej SOSW,

b)       w Biuletynie Informacji Publicznej,

c)       w bibliotece szkolnej.

3.       Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, pracowników.