SOSW2022-04-26T11:35:55+02:00

SOSW w Starachowicach

Publiczna placówka specjalna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia

Zainspirowany doskonałością i innowacją

Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.

Aktualności

Sprawdź co się u nas dzieje

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

z siedzibą w Starachowicach ul. Staszica 16 działa na podstawie ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN, ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie w sprawie zasad organizacji kształcenia specjalnego.

  • SOSW jest placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnej, która z racji niepełnosprawności nie może uczęszczać do szkół w miejscu zamieszkania.
  • Głównym zadaniem Ośrodka jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju uczniów i wychowanków.
  • Cele i zadania realizowane są we współpracy z rodzicami uczniów i wychowanków oraz instytucjami, których celem statutowym jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
Przejdź do góry