Szkoła Podstawowa klasy 1-3,  4-8 nauka do 20 roku życia

Celem szkoły podstawowej jest:

1) Osobowy rozwój ucznia, tworzenie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

2) Prowadzenie ucznia do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań matematycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia.

3) Rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata.

4) Rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowanie uczniów do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego.

5) Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze.

6) Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.

7) Rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych.

8) Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną.

9) Wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.

10) Rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu.

11)  Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej.

12)  Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.

13)  Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju uczniów w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.

14)  Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka i troszczenie się o zapewnienie uczniom równych szans.

15)  Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

16)  Stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.