Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

organizacyjno-metodycznej

„Przygoda z książką”

                Innowacja pedagogiczna została pozytywnie przyjęta i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w dniu 27.09.2019r. Realizatorami innowacji opracowanej przez Dziewierz-Wróblewską Dorotę byli również wychowawcy grup wychowawczych. Adresatami innowacji wychowankowie grup  wychowawczych. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od września 2019r. do grudnia 2019r.

                Realizacja programu innowacji pedagogicznej odbywała się podczas zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć w bibliotece miejskiej, uroczystości szkolnych. Innowacja była prowadzona przez wychowawców na zasadzie dobrowolności i powszechnej dostępności, obejmowała treści edukacji czytelniczej i medialnej które były łączone i realizowane z treściami edukacji plastycznej, muzycznej, informatycznej i środowiskowej.

                Głównym celem innowacji było przygotowanie wychowanków do świadomego korzystania z biblioteki i książki. Treści edukacji czytelniczej i medialnej były łączone i realizowane z treściami edukacji plastycznej, muzycznej, informatycznej i środowiskowej. Program przewidywał działania realizowane podczas koła literackiego, plastycznego oraz wokalno-muzycznego. Uwieńczeniem tych działań jest „Wieczór literacki” którego tematem przewodnim jest „Miłość”.

W związku z powyższym wychowankowie zrealizowali poszczególne zadania:

 Wrzesień

 • Głośne czytanie  wierszy Jana Brzechwy, nauka wiersza „Kaczka Dziwaczka”, wspólne deklamowanie; 
 • Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej ,,Nad Skałą’’ w Starachowicach, warsztaty czytelnicze pt. „Mój przyjaciel rysunek” – malowanie akwarelą;
 • Głośne czytanie bajek, próby oceny moralnej postępowania bohaterów, rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu własnych zakończeń opowiadań;
 • Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej ,,Nad Skałą’’ w Starachowicach, warsztaty czytelnicze pt. ,,Jesienne inspiracje i nastroje”:- wykonywanie drzewek za pomocą naturalnych liści;
 • Posługiwanie się internetem w celu wyszukiwania interesujących informacji na temat ciekawych ludzi.

Październik

 • Głośne czytanie baśni „Królowa śniegu”-  próby oceny moralnej postępowania bohaterów;
 • Głośne czytanie wierszu „Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry – wskazanie skutków negatywnych zachowań;
 • Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej ,,Nad Skałą’’ w Starachowicach, warsztaty czytelnicze pt. ,,Niebo 1 listopada’’- wykonywanie chryzantem;
 • Głośne czytanie bajek wchodzenie w role wybranych bohaterów, przedstawianie scenek inspirowanych sytuacją literacką;
 • Nauka wiersza Jan Brzechwa „ Żaba”;
 • Konkurs plastyczny- „Mój ulubiony bohater książkowy” – wystawa prac.

Listopad

 • Głośne czytanie wiersza Wandy Chotomskiej  „Kurcze blade” – rozwijanie twórczej wyobraźni, przedstawienie scenki do wybranego tekstu;
 • Głośne czytanie legendy „Złota kaczka”- odgrywanie scenek;
 • Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej ,,Nad Skałą’’- warsztaty czytelnicze- Czytanie książki pt. ,,Przygoda z mapą- książka o dysleksji”- malowanie portretów za pomocą węgla;
 • Głośne czytanie „Legendy warszawskie” Marta Dobrowolska-Kierył – wykonywanie kartek na konkurs plastyczny „Magiczna kartka z dzienniczka lektur”;
 • Małe formy teatralne z wykorzystaniem pacynek i rekwizytów.

Grudzień

 • Głośne czytanie opowiadania Charlesa Dickensa „Opowieść wigilijna” – próba oceny moralnej bohaterów, charakterystyka postaci, uzasadnienie własnych sądów;
 • Głośne czytanie bajki  H.CH. Andersena „Dziewczynka z zapałkami” – rozmowy na temat treści utworu;
 • Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej ,,Nad Skałą’’- warsztaty czytelnicze- ,,Świąteczne choinki’’- wykonywanie rysunku za pomocą pasteli;
 • Zabawy słowem – szukanie wyrazów mających wiele znaczeń ( golf, zamek, syrena, granat, piłka, babka…);
 • Finał konkursu plastycznego „Magiczna kartka z dzienniczka lektur”- oficjalne wręczenie dyplomów i nagród;
 • „Wieczór literacki”- temat przewodni – „Miłość”

                Z obserwacji wychowawców wynika, że program innowacji pedagogicznej „Przygoda z książką” wpłynął pozytywnie na rozwój i twórczą ekspresję wychowanków.                              Wychowankowie wzbogacili zasób słownictwa, chętnie odtwarzali role w inscenizacjach o charakterze teatralnym, nabrali pewności siebie i wiary we własne możliwości. Potrafili zaprezentować swoje mocne strony, wyrażali pozytywne emocje w pracach plastyczno-technicznych, wykazali się wrażliwością na muzykę i śpiew. Wychowawcy zauważyli również większe zainteresowanie literaturą, większą pewność siebie. Nauka wierszy, rymowanek, słuchanie baśni, opowiadań, miało duże znaczenie dla rozwoju społeczno-moralnego wychowanków, gdyż sprzyjało poznawaniu i przestrzeganiu reguł i zasad obowiązujących w grupie, kształtowało umiejętności kulturalnego i zgodnego współżycia oraz ułatwiało nawiązywanie właściwych kontaktów z rówieśnikami  i dorosłymi. Każdy z przeczytanych utworów był dokładnie omówiony. Zabawy słowne sprzyjały rozwojowi, dzięki nim wychowankowie wzbogacili słownictwo i nabyli płynności  w mówieniu.

        Z powyższych analiz wypływa wniosek, że udział wychowanków w tak wielu różnych inicjatywach wpłynął w zasadniczy sposób na wszechstronny ich rozwój. Realizowana innowacja umożliwiła jednoczesny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

      Wyniki ewaluacji wskazują jednoznacznie, że założone cele programowe zostały osiągnięte, a realizacja innowacji „Przygoda z książką” przyniosła oczekiwane efekty.

Wychowankowie:

 • nabyli umiejętności coraz lepszego i swobodnego posługiwania się językiem,
 • ekspresja indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz twórczej aktywności teatralnej, muzycznej i plastyczno-technicznej,
 • wzrost odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach,
 • nabycie pewności siebie i wiary we własne możliwości.
 • udział w działaniach artystycznych, konkursach,
 • umiejętność budowania poprawnych relacji w grupie,
 • rozwój talentów, uzdolnień i zainteresowań.

Szkoła:

 • promocja szkoły jako placówki żywo interesującej się rozwojem kulturalnym swoich wychowanków,
 • stworzenie atrakcyjnej formy zajęć rozwijających różne talenty uczniów.
                                                     Wychowawca:
 • doskonalenie swojego warsztatu pracy,
 • możliwość lepszego poznania  swoich wychowanków, ich uzdolnień oraz zainteresowań
 • współpraca z innymi wychowawcami i nauczycielami,
 • nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną „Nad Skałą”

 

Opracowała:

Dziewierz-Wróblewska Dorota