Deklaracja dostępności2023-03-29T12:57:38+02:00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • może być konieczne przełączenie w specjalny tryb kontrastowy dla spełnienia wymogów kontrastu;
 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne posiadają niewystarczający opis alternatywny lub zawierają błędne informacje;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • występują podkreślone fragmenty tekstu, które nie są odnośnikami;
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • występują odnośniki z atrybutem href (zaczynający się od #), którę nie mają określonego celu;
 • odnośniki wyróżnione są jedynie kolorem;
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą odnośniki prowadzą do tego samego adresu URL;
 • w wielu przypadkach tekst jest wyjustowany;
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków – pominięto poziom nagłówka lub brakuje nagłówka H1;
 • istnieje odniesienie z etykietą ARIA lub odniesieniem opisanym w ARIA, ale nie istnieje cel tego odniesienia;
 • występują slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury;
 • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista;
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 • nie ma mapy strony;

Strona posiada następujące narzędzia dostępności:

 • powiększanie tekstu
 • pomniejszanie tekstu
 • skalę szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • jasne tło
 • podkreślone łącza
 • czytelna czcionka

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Węcek, adres poczty elektronicznej [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 274 71 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek SOSW w Starachowicach ul. Staszica 16, w którym znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży, a w nim:
  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna o kierunkach: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  • Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
 • Grupy wychowawcze
Opis dostępności budynku.

Czteropiętrowy budynek posiada 1 wejście główne od ulicy Staszica wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych oraz wejście z przyziemia, 1 wejście z przyziemia od strony boiska, od strony odkrywek geologicznych skałki prowadzą schody zabezpieczone barierką oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W placówce znajduje się winda zewnętrzna umożliwiająca dojazd na pierwsze, drugie, trzecie i czwarte piętro. Organizacja pracy w Ośrodku zaplanowana jest tak aby uczniowie na wózkach lub mający trudności z poruszaniem się nie mieli trudności w ciągach komunikacyjnych budynku. Winda nie jest dostosowana dla osób niedowidzących oraz niedosłyszących. Budynek posiada toalety dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W bliskiej odległości od wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce parkingowe przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia ono dojazd do drzwi budynku poprzez wykorzystanie pochylni dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego SOSW

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY UL. STANISŁAWA STASZICA 16, 27-200 STARACHOWICE

 

Przejdź do góry