MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY UL. STANISŁAWA STASZICA 16, 27-200 STARACHOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

26003665700000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

[email protected]

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

[email protected]

Telefon kontaktowy

412747173

Data

2021-03-31

Miejscowość

Starachowice

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat

Powiat starachowicki

Gmina

Starachowice (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

Strona   1

[X]TAK

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[X]TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[X]NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[X]TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[X]TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

W budynku zamontowano windę, która zapewnia dostęp do wszystkich pieter, pomieszczeń. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Do obu wejść prowadzą schody, dodatkowo do wejść prowadzi podjazd dla wózków.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:

1

Liczba aplikacji:

0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej                       https://sosw.starachowice.pl/

Zgodność z UdC                                       [ X ] Niezgodna

Strona   2

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Podmiot posiada stronę internetowa, która nie posiada deklaracji dostępności.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

b. Kontakt korespondencyjny

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

e. Przesyłanie faksów

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)


[X]TAK

[X]TAK

[X]NIE

[X]TAK

[X]TAK

[X]NIE

[X]TAK

[ X ] w ciągu 1 dnia roboczego

[X]TAK

 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[X]NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[X]NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[X]NIE

Strona   3

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[X]NIE

 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[X]NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[X]NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[X]NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[X]NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[X]NIE

Strona   4