Szkoła Przysposabiająca do pracy – pracownik gospodarstwa domowego 3 letni cykl kształcenia, nauka do 24 rż

Celem szkoły przysposabiającej do pracy jest przygotowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości), aktywnego dorosłego życia poprzez:

1) Utrwalanie umiejętności i wiadomości zdobytych przez uczniów na wcześniejszych etapach edukacyjnych.

2) Przygotowanie do wykonywania indywidualnie i zespołowo różnorodnych prac, mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia.

3) Przygotowanie uczniów do podjęcia roli pracownika i do wykonywania prostych czynności w warunkach pracy.

4) Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości.

5) Osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności życiowej na miarę indywidualnych możliwości uczniów.

6) Kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego.

7) Rozwijanie kreatywności uczniów oraz uzdolnień i zainteresowań.

8) Doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej oraz działania prozdrowotne.