DLACZEGO NASZA PLACÓWKA?

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie uczniów i wychowanków w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.
Głównym celem działań Ośrodka jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych, oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju uczniów i wychowanków. Cele i zadania realizowane są we współpracy z rodzicami uczniów i wychowanków oraz instytucjami, których celem statutowym jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Placówka posiada samochód dla potrzeb dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz wykorzystuje środek transportu w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

SOSW jest placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – upośledzonej umysłowo, która z racji niepełnosprawności nie może uczęszczać do szkół w miejscu zamieszkania. 

         Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie uczniów i wychowanków w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. Głównym celem działań Ośrodka jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych, oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju uczniów i wychowanków. Cele i zadania realizowane są we współpracy z rodzicami uczniów i wychowanków oraz instytucjami, których celem statutowym jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Placówka posiada samochód dla potrzeb dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz wykorzystuje środek transportu w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. 

            SOSW działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej oraz statutu zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną SOSW. Organem prowadzącym SOSW jest Powiat starachowicki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

            W ośrodku funkcjonują grupy wychowawcze, zespoły rewalidacyjno – wychowawcze oraz szkoły: szkoła podstawowa specjalna, szkoła branżowa I stopnia oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonym.

            Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach jest publiczną placówką specjalną dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo, funkcjonującą od 1.09.1960 roku, utworzoną przez kuratorium oświaty w Kielcach na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.09.1991 ro systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).Szczegółową organizację pracy SOSW oraz szkół funkcjonujących w jego strukturze zawierają statuty, które aktualizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie ze statutem Ośrodek oraz poszczególne szkoły realizują cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 

          Organami Ośrodka są: Dyrektor SOSW, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniów i Wychowanków. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie uczniów i wychowanków w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.     

          Placówka położona jest w centrum miasta Starachowice, z dala od główny ulic, na których jest duże natężenie ruchu ulicznego. Droga doprowadzająca do placówki nie stwarza zagrożenia. Położenie budynku umożliwia łatwy dojazd komunikacji miejskiej oraz własnym środkiem transportu. Placówka jest ogrodzona, na swoim terenie posiada miejsca zieleni. Wprowadzono rozwiązania architektoniczne umożliwiające dojście osobą na wózkach inwalidzkich. Budynek ośrodka oraz zagospodarowany wokół niego teren znajduje się na działce o łącznej powierzchni 2403 m. Znajdują się tutaj zieleńce, rabaty kwiatowe, rosną drzewa i krzewy. Od strony wschodniej utworzono nowoczesne boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową.

          Budynek posiada 5 kondygnacji, parter oraz 4 piętra budynku są dwupoziomowe. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się pomieszczenia szkolne, trzecie i czwarte piętro zajmują grupy wychowawcze oraz mieszczą się tam mini-sala gimnastyczna, pracownie do zajęć specjalistycznych. Na parterze znajdują się salę do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, pomieszczenia biurowe, świetlica szkolna, pomieszczenia gospodarcze. Do budynku prowadzą 3 wejścia, z których 2 przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Teren i budynek placówki stanowią mienie powiatu, którym zarządza dyrektor ośrodka.

         W placówce uczy się przeciętnie 140 uczniów, a w grupach wychowawczych przebywa około 24 uczniów.Budynek i teren wokół jest estetyczny, po gruntownym remoncie, posiada windę panoramiczną – jest pięknie utrzymanym obiektem Placówka jest w większości wyposażona w potrzebny sprzęt i pomoce oraz środki dydaktyczne. Ich stan jest bardzo dobry. W dyspozycji nauczycieli jest sprzęt audiowizualny, dostęp do Internetu, korzystają z pracowni przedmiotowych i specjalistycznych, biblioteki szkolnej. W placówce funkcjonuje jedna sala komputerowa, ale poszczególne pracownie są wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Baza grup wychowawczych, to pomieszczenia sypialne, świetlice, stołówka, pralnia oraz siłownia. Wyposażenie oraz estetyka pomieszczeń jest bardzo wysoka, grupy wychowawcze wyposażone są w urządzenia i pomoce niezbędne do pracy umysłowej, zajęć rekreacyjnych i rozrywkowych. Ze względu na przeprowadzone remonty pomieszczeń i korytarzy również ta część placówki jest zadbana, estetyczna i zachęca dzieci i młodzież do pobytu. Wychowankowie grup to uczniowie szkół, mają zapewniony bezpłatny pobyt, opłaty dotyczą całodobowego wyżywienia. W tym zakresie zorganizowana jest współpraca z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, dotycząca pomocy finansowej w odpłatności za wyżywienie.  Placówka organizuje również zajęcia poza terenem np. na krytej pływalni, boiskach klubu sportowego, pracowni plastycznej i w innych miejscach. Ośrodek jest jedyną tego typu placówką w powiecie starachowickim. Pełni rolę centrum edukacyjnego dla osób o różnej niepełnosprawności intelektualnej. Jest to możliwe dzięki pracującym tu nauczycielom – wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz wieloletniemu doświadczeniu,w ciągłości od ponad 50 lat pracy placówki. Przekształcenia struktury wynikające z reformowania oświaty na przestrzeni lat, wpłynęły rozwojowo na organizację kształcenia, wychowania   i opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Ugruntowały metodykę działań, na bieżąco ją dostosowując i unowocześniając. Współpraca  z  uczelniami wyższymi w tym zakresie (organizacja praktyk studenckich, udział w badaniach) to mocna strona placówki. Bardzo dobrze wykształceni nauczyciele wykorzystują w swojej pracy różnorodne metody, dostosowują je do potrzeb ucznia i wychowanka, poziomu jego niepełnosprawności. Wszyscy uczniowie szkół objęci są pomocą psychologiczno- pedagogiczną, poprzez między innymi udział w zajęciach rewalidacyjnych: korekta wad wymowy,korekta wad postawy,korekcyjno-kompensacyjnych i innych dostosowanych do potrzeb ucznia. Organizowane są również zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i specjalistyczne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem specjalistycznym. Wszyscy nauczyciele mają przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki. Zatrudniony jest również  tyflopedagog, logopeda , psycholog. Nauczyciele posiadają  uprawnienia do prowadzenia różnych zajęć na przykład z dzieckiem z autyzmem, metodą Tomatisa, integracji polisensorycznej, korekty wad postawy. Nabór do szkół trwa przez cały rok.

       W roku szkolnym 2019/2020 w SOSW funkcjonują:  

     ·        Szkoła Podstawowa Specjalna – realizowany program dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,umiarkowanym , w tym niepełnosprawności sprzężone.

    

·        Szkoła Branżowa Specjalna – realizowany program dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

·        Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy – realizowany program dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym , w tym niepełnosprawności sprzężone.

·        Dwie grupy wychowawcze 

  Ponadto odbywają się zespołowe zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze  w trzech grupach, w których uczestnicy posiadaja orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębopkim.

     Ośrodek jest jedyną tego typu placówką w powiecie starachowickim. Pełni rolę centrum edukacyjnego dla osób o różnej niepełnosprawności intelektualnej. Jest to możliwe dzięki pracującym tu nauczycielom – wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz wieloletniemu doświadczeniu.
Wszyscy uczniowie szkół objęci są pomocą psychologiczno- pedagogiczną, poprzez między innymi udział w zajęciach rewalidacyjnych: korekta wad wymowy, korekta wad postawy, korekcyjno-kompensacyjnych i innych dostosowanych do potrzeb ucznia.

2022-03-28T14:59:38+02:00
Przejdź do góry