ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2023/2024

Samorząd Wychowanków

K. Rajkowska-Stachowicz, W. Cieśla, S. Dybowska,

42 Drużyna Harcerska NS

J. Sobiecki, A. Plewińska

Zespół wokalno-instrumentalny Świętokrzyskie nutki

W. Pociecha, R. Głowacka

Koło muzyczno – ruchowe

M. Więcław

Koło informatyczne W środowisku 3D

K. Jaszewska

Koło literackie Wędrówki czytelnicze

A. Plewińska

Koło językowe Zabawy z angielskim

S. Dybowska, S. Dybowska

Zabawy plastyczne

K. Rożek

Aktywni razem

R. Molęda

Koło Majsterkowicza Złota rączka

W. Pociecha, J. Sobiecki

Koło sportowe (zajęcia na krytej pływalni)

A. Plewińska, J. Sobiecki

ENGLISH

Serdecznie zapraszam do udziału w zajęciach koła językowego „Zabawy z angielskim”. Poprzez gry i zabawy będziemy powtarzać angielskie słówka i zwroty. Ale przede wszystkim będziemy się dobrze bawić!!!!!
Zajęcia będą się odbywały w środy (co drugi tydzień) w grupach wychowawczych od godziny 16.00.
Sylwia Dybowska

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

KONKURSY     WYCIECZKI     ZABAWA     NAUKA

KOŁO PATRIOTYCZNE

Program Koła Patriotycznego przeznaczony jest do realizacji na zajęciach dodatkowych.

Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich uczniów chętnych, którzy chcą poznać polską kulturę i tradycje, kształtować tożsamość regionalną i narodową. Duży nacisk zostanie położony na kształtowanie uczuć patriotycznych, szacunku do własnego kraju i regionu.

Uczniowie podczas zajęć będą pogłębiać i poszerzać wiedzę na temat historii i dziedzictwa kulturowego regionu.

Zajęcia prowadzi: Marta Bonio

ZAJĘCIA KOŁA KOSMETYCZNEGO

JEDEN RAZ W MIESIĄCU 18:30-20.00 GRUPY WYCHOWAWCZE

Dzieci na zajęciach dowiedzą się:

 • Jaki mają rodzaj cery i jak o nią dbać;
 • Jak dbać o higienę osobistą szczególnie w okresie pandemii COVID – 19;
 • Jakie składniki odżywcze pozytywnie wpływają na stan skóry, włosów, paznokci;
 • Poznają różne rodzaje makijaży i techniki ich wykonania;
 • Jak malować i ozdabiać paznokcie;
 • Będą kształtować poczucie estetyki i twórcze myślenie.

Prowadząca: M. Socha

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE "SKS"

Cele zajęć:

 • Kształtowanie u uczniów postawy charakteryzującej się dbałością o zdrowie i sprawność fizyczną, o charakterze ogólnorozwojowym.
 • Wszechstronne oddziaływanie na organizm, rozwijanie cech motorycznych.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych, niezbędnych w życiu codziennym.
 • Kształtowanie charakteru i właściwych postaw w działaniu indywidualnym i zespołowym.
 • Rozwijanie sportowych zainteresowań uczniów.
 • Wspólne spędzanie czasu wolnego w miłej atmosferze, z pożytkiem dla zdrowia.

Tematyka zajęć: ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy ruchowe, bocce, sporty rakietowe (tenis, badminton).

Termin zajęć: rok szkolny 2021/2022, czwartek, godz. 14.10 – 14.55

Nauczyciele prowadzący zajęcia: Anna Góra, Teresa Sionek

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE W GRUPACH WYCHOWAWCZYCH

Cele zajęć:

 • Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości.
 • Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych , korygowanie zaburzonych funkcji.
 • Wzmacnianie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do pracy.

Zajęcia odbywają się w co drugi wtorek miesiąca w godzinach 16:00-17:00.

Zajęcia prowadzi p. Alina Plewińska

KOŁO LITERACKIE "WĘDRÓWKI CZYTELNICZE"

Cele zajęć:

 • Promowanie wśród dzieci i młodzieży czytania bajek, baśni, wierszy, legend jako sposób na ich rozwój
 • Nabywanie przez uczniów umiejętności interpersonalnych i współuczestnictwa w grupie
 • Kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości i dostrzegania dobrych stron u innych
 • Ćwiczenie technik czytania
 • Wprowadzenie uczniów w świat literatury
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego
 • Rozwijanie umiejętności słuchania
 • Doskonalenie kompetencji językowych
 • Wyzwalanie kreatywności uczniów

Zajęcia odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16:00-17:00.

Osoba odpowiedzialna:

p. Alina Plewińska

KOŁO BIOLOGICZNE ,,Z EKOLOGIĄ NA TY’’

Cele zajęć:

 • Kształtowanie aktywnych postaw etycznych w stosunku do środowiska przyrodniczego
 • Prowadzenie obserwacji w terenie
 • Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej
 • Rozbudzanie poczucia związku ze środowiskiem oraz uczestniczenie w działaniach na rzecz ochrony i zapobiegania dewastacji środowiska
 • Dostrzeganie korzystnych i niekorzystnych zmian w najbliższym środowisku naturalnym
 • Wdrażanie do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz środowiska naturalnego
 • Rozwijanie humanitarnego stosunku do zwierząt
 • Poznanie celów, zadań i metod ochrony przyrody
 • Czynny udział w konkursach ekologicznych

Zajęcia odbywają się w środy o godzinie 14:10.

Zajęcia prowadzi p. Alina Plewińska.

KOŁO WOKALNO-INSTRUMENTALNE "ŚWIĘTOKRZYSKIE NUTKI"

Wychowawca grup wychowawczych  Wojciech Pociecha zaprasza w roku szkolnym 2021/2022 na zajęcia koła w poniedziałki (dwa razy w miesiącu ) w godzinach 17.00-18.00, III piętro.

Działalność koła ma na celu:

–   rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych,
–  kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu oraz wrażliwości muzycznej,
–  łagodzenie napięć emocjonalnych ,
–  dostarczanie wychowankom radości ze wspólnego muzykowania,
–   nauka śpiewu piosenek ze słuchu,
– śpiewanie indywidualne i grupowe,
– słuchanie muzyki zgodnie z zainteresowaniami muzycznymi, słuchanie muzyki instrumentalnej, relaksacyjnej, ludowej, patriotycznej, poważnej,  harcerskiej, tanecznej oraz kolęd,
– naukę gry cymbałkach,  akordeonie oraz  na instrumencie klawiszowym,
– słuchanie i rozpoznawanie dźwięków i rytmów muzycznych,
– naukę wystukiwania i wyklaskiwania różnych rytmów muzycznych,
– naukę śpiewu piosenek w wersji karaoke z wykorzystaniem programu muzycznego  vanbasco karaoke player.
– naukę śpiewu z wykorzystaniem mikrofonu

KOŁO MAJSTERKOWICZA ,, ZŁOTA RĄCZKA”

Wychowawca grup wychowawczych Wojciech Pociecha zaprasza wychowanków w roku szkolnym 2021/2022 do udziału w zajęciach koła  w czwartki  (dwa razy w miesiącu) w godzinach 18.30 – 19.30,  III piętro.

Działalność koła ma na celu:

– rozwijanie u wychowanków zdolności i zainteresowań manualnych,
– rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej,
– stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej,
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej i twórczego myślenia,
– rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań,
– ćwiczenie koncentracji uwagi podczas wykonywania prac stolarskich,
– doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi pomocami stolarskimi,  narzędziami do obróbki drewna oraz materiałami drzewnymi,
– rozwijanie pomysłowości u wychowanków oraz wiary we własne siły,
– kształtowanie  wytrwałości, cierpliwości, rzetelności, staranności podczas wykonywania różnego typu zadań technicznych,
– niwelowanie napięć emocjonalnych wychowanków

2023-11-02T10:31:10+01:00
Przejdź do góry