STATUT

 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Starachowicach

PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA STATUTU:

 1. Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz.59).
 2. Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60).
 3. Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. poz. 466, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. poz. 649).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz.1611).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1652).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz.1656).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz.1643).
 11. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532)
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  (Dz. U. poz. 1646).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz.1578).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356).
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703).
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1651).
 18. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 oraz z 2016 r. poz. 1278).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644).
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1663).
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635).
 23. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).
 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 493).
 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. 645).

ROZDZIAŁ I

 

Nazwa i typ placówki

§ 1

 1. Nazwa i siedziba placówki : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z siedzibą w Starachowicach przy ulicy Staszica 16.
 2. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:
 • uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież kształcące się w klasach szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach,
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
 • ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach,
 • dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach.
 1. Ośrodek jest placówką publiczną.
 2. Organem prowadzącym Ośrodek jest Starostwo Powiatowe w Starachowicach z siedzibą

przy ulicy dr. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice .

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty
  w Kielcach.
 2. Ośrodkowi może być nadane imię patrona przez organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 2

 1. W Ośrodku funkcjonują grupy wychowawcze, zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zespoły rewalidacyjno- wychowawcze oraz szkoły: szkoła podstawowa specjalna, branżowa szkoła I stopnia specjalna oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.
 • W Ośrodku funkcjonuje Gimnazjum Specjalne, pozostawione do stopniowego wygaszenia. Z dniem 1 września 2017 roku likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy. Dniem zakończenia działalności Gimnazjum jest 31 sierpnia 2019 roku.
 • W Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej prowadzone są klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.
 1. Szkoły używają nazwy:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Starachowicach,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Starachowicach,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Starachowicach.
 1. W nazwie szkół umieszczonej na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
 2. Pieczęcią urzędową wspólną dla szkół wchodzących w skład Ośrodka jest pieczęć SOSW zawierająca nazwę Ośrodka i nazwę szkoły.
 3. Świadectwa wydawane przez szkoły są dokumentem urzędowym.

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania Ośrodka

§ 3

 1. Ośrodek jest prowadzony dla dzieci i młodzieży, które:
 • wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych oraz
 • posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność oraz które z powodu tej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
 1. Ośrodek:
 • rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości psychofizyczne i zainteresowania wychowanków;
 • na bieżąco monitoruje poziom bezpieczeństwa wychowanków i efekty podejmowanych działań, w szczególności wychowawczych;
 • zapewnia udział wychowanków w zajęciach:
 1. umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po opuszczeniu ośrodka:

– rewalidacyjnych,

– profilaktyczno-wychowawczych,

– innych o charakterze terapeutycznym,

 1. sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,
 2. kulturalno-oświatowych,
 3. rozwijających zainteresowania;
 • wspierają wychowanków w okresie poprzedzającym opuszczenie Ośrodka.
 1. Zajęcia rewalidacyjne i profilaktyczno-wychowawcze, są ukierunkowane w szczególności na:
 • wspieranie wychowanków nowo przyjętych;
 • rozwijanie mocnych stron i zainteresowań wychowanków odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych;
 • kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i aktywności zawodowej.
 1. Zajęcia sportowe są organizowane w obiektach posiadających warunki odpowiednie do realizacji tych zajęć.
 2. Cele i zadania realizowane są we współpracy z rodzicami uczniów i wychowanków oraz instytucjami, których celem statutowym jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

§ 4

 1. Ośrodek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a przede wszystkim:
 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności:
 1. niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej specjalnej, branżowej szkoły I stopnia specjalnej, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, a po zdaniu egzaminu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy,
 2. zgodnie z planami i programami nauczania wiedzy ogólnej przydatnej w życiu.
 • Stwarza specjalne warunki do wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim.
 • Umożliwia absolwentom poszczególnych szkół dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz przysposobienie do pracy (w uzgodnieniu z rodzicami) na podstawie przepisów regulujących kierowanie do szkół zawodowych.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań stosownie do warunków i wieku uczniów i wychowanków.
 • Zapewnia opiekę całodobową w grupach wychowawczych.
 • Zapewnia warunki do nauki własnej, prawidłowego rozwoju fizycznego, wypoczynku, rekreacji i rozrywki.
 • Stwarza warunki do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym środowiska.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
 1. Ośrodek realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,  a w szczególności:
 • zapewnia uczniom (oraz pracownikom) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie pobytu w Ośrodku, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez placówkę poza jej terenem;
 • organizuje zajęcia obowiązkowe, nieobowiązkowe, pozalekcyjne zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za przestrzeganie których odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący i przeprowadzający zajęcia;
 • umożliwia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;
 • zapewnia zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę nad uczniami w trakcie organizowanych przez Ośrodek wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i innych zajęć poza terenem placówki poprzez zobowiązanie nauczycieli lub innych organizatorów do przestrzegania stosownych przepisów oraz przedkładania dyrekcji Ośrodka na 7 dni przed planowanymi zajęciami poza Starachowicami dokumentacji zawierającej: zgłoszenie i program imprezy, deklarację odpowiedzialności oraz listę uczestników, co jest niezbędne do uzyskania zgody na odbycie zajęć;
 • organizuje dyżury nauczycieli w szkole zgodnie z wewnętrznymi procedurami;
 • umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych;
 • zapewnia opiekę całodobową w grupach wychowawczych;
 • dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich życie również poprzez:
  1. zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach przedmiotowych, godzinach z wychowawcami oraz apelach,
  2. zawiadamianie rodziców i pracowników o problemach zdrowotnych dziecka zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
  3. udzielanie pomocy uczniom w nagłych sytuacjach zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
  4. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
  5. racjonalne planowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  6. dostosowanie sprzętu szkolnego i warunków pracy uczniów do ich wzrostu i rodzaju pracy,
  7. zakup atestowanego sprzętu,
  8. zabezpieczenie przeciwpożarowe,
  9. objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem monitoringu wizyjnego.

§ 5

Szkoły funkcjonujące w strukturze Ośrodka są szkołami, w których:

 1. Prowadzi się bezpłatne nauczanie w zakresie przyjętych programów nauczania oraz zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej szkoły.
 2. Realizuje się ramowe plany nauczania, podstawę programową kształcenia ogólnego zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz w szkole branżowej podstawę programową w danym zawodzie.
 3. Opracowuje się i realizuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Stosuje się określone w przepisach MEN zasady oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
 5. Zatrudnia się nauczycieli i wychowawców posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 6. Przygotowuje się uczniów do dalszej edukacji lub usamodzielnienia się po ukończeniu szkoły.
 7. Kształtuje się odpowiednie postawy wychowawcze sprzyjające integracji ze społeczeństwem.

§ 6

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Starachowicach kształci w klasach I-VIII uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz innymi niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 2. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz podjęcia dalszego kształcenia.
 3. W Szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 4. W Szkole organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

§ 7

Kształcenie w szkole podstawowej ma na celu:

 1. Zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 2. Wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, zapewnienie uczniom warunków umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły oraz złożenia egzaminów końcowych.
 3. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności.
 4. Stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań społecznych, artystycznych oraz sportowych.
 5. Rozwijanie umiejętności społecznych, dążenie do umacniania w uczniach wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów oraz dążenia do osiągania celów.
 6. Rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi.
 7. Dążenie do umacniania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej.
 8. Rozwijanie w uczniach umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu ucznia.
 9. Kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
 10. Ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych.
 11. Kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności ich rozwiązywania.
 12. Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
 13. Wyposażenie ucznia – stosownie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby, w szczególności:
 • kształcenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się (także wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC);
 • kształtowanie u uczniów maksymalnej samodzielności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
 • rozwijanie zaradności w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz poczucia godności własnej i decydowania o sobie;
 • wprowadzenie uczniów do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności;
 • rozwijanie umiejętności i czynności przydatnych w przyszłym dorosłym życiu.
 1. Celem edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim jest osiągnięcie przez każdego ucznia optymalnego rozwoju pozwalającego mu na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla niego i jego otoczenia.
 2. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mają na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 8

Zadania szkoły podstawowej to:

 1. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz komfortu psychicznego.
 2. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 3. Zapewnienie uczniowi udziału w niezbędnych zajęciach rewalidacyjnych, wspierających rozwój i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizacje treści podstawy programowej.
 4. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do psychofizycznych możliwości uczniów.
 5. Stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności,
 6. Zapewnienie warunków do realizacji celów edukacji i rewalidacji, a w szczególności społecznych i materialnych warunków umożliwiających:
 • nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem oraz między uczniami;
 • wykorzystanie naturalnych sytuacji życia codziennego do nabywania nowych wiadomości i umiejętności, przydatnych w życiu codziennym;
 • nabywanie kompetencji społecznych, stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • uczenie się zachowań zgodnych z normami życia społecznego;
 • rozwój sprawności psychofizycznej (prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego: sportowych i korekcyjnych);
 • poznawanie środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą;
 • uświadomienie uczniom ich niepełnosprawności oraz możliwości i ograniczeń, które mogą napotkać w życiu;
 • wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności lub sygnalizowania potrzeb związanych z samoobsługą i dbaniem o higienę osobistą z poszanowaniem prawa do intymności;
 • rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje oraz uczenie obowiązkowości;
 • zdobywanie umiejętności technicznych i wykorzystywanie ich w różnych sytuacjach życiowych;
 • korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 • stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • poznawanie otoczenia, instytucji, obiektów i miejsc użyteczności publicznej, z których uczeń korzysta i będzie korzystał w przyszłości;
 • udział w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć, emocji i doświadczeń;
 • uprawianie przez uczniów różnych dyscyplin sportu; udział w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie;
 • przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych; rozbudzanie poczucia przynależności lokalnej, regionu, narodu.
 1. Systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie tym zjawiskom, podejmowanie działań z uczniami, u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania uzależnień; prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego; współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi, także z policją i sądem.
 2. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
 3. Współdziałanie z rodzicami, rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
 4. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy w szczególności:
 • ustalenie na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;
 • nawiązanie współpracy z:
 1. przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte odziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
 2. podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
 3. ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 • ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

§ 9

 1. Celem edukacji dla uczniów z upośledzeniem intelektualnym w stopniu głębokim jest osiągniecie przez każdego ucznia optymalnego rozwoju pozwalającego mu na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla niego i jego otoczenia.
 2. Celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest:
 • dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu radosnego dzieciństwa pomimo występujących zaburzeń;
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowego jego poznawania, rozumienie zachodzących w nim zjawisk;
 • wykorzystanie przez dziecko potencjału rozwojowego jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych;
 • dostrzeganie mocnych stron dziecka;
 • udzielanie pomocy rodzicom w tworzeniu jak najlepszych warunków dla jego rozwoju np. aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy, wskazówki do pracy w domu.

10

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Starachowicach kształci w klasach I-III uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem w tym z zespołem Aspargera oraz z innymi  niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 2. Ukończenie nauki w szkole umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia.
 3. Szkoła organizuje kształcenie w zawodach:
 • kucharz,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
 1. Szkoła może prowadzić oddziały jednozawodowe i wielozawodowe.
 2. Kierunki kształcenia mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb uczniów, możliwości organizacyjnych szkoły, a także aktualnych potrzeb rynku pracy.
 3. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie.
 • § 11
 1. Celem nauczania i wychowania w szkole branżowej jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej  i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 2. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
 3. Zadania szkoły:
 • przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata,
 • wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w branżowej szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie,
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 • kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
 1. Szkoła realizuje zadania określone w ust. 3 w następujący sposób:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kwalifikacji zawodowych,
 • sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne,
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia: prowadzi zajęcia zakresu doradztwa zawodowego,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 • sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, realizację programu prozdrowotnego i działań przeciwstawiających się patologii, a także poprzez walkę z nałogami.

§ 12

 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Starachowicach kształci w klasach I-III uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 2. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

§ 13

Kształcenie w szkole przysposabiającej do pracy ma na celu:

 1. Efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.
 2. Utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości przez:
 • rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów;
 • doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem;
 • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;
 • rozwijanie umiejętności dbałości o własne zdrowie i innych osób oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje (przewidywanie skutków własnych decyzji, wyciąganie wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań);
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych;
 • kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności;
 • zapewnienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji i opanowanie umiejętności korzystania z nich;
 • stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego przez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia;
 • kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia samostanowienia w dorosłym życiu;
 • kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia;
 • kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i zaangażowania w pracę;
 • kształtowanie umiejętności oceny własnych kompetencji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych;
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji;
 • kształtowanie umiejętności praktycznych do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy, w tym udziału w praktykach wspomaganych;
 • kształtowanie umiejętności zdobywania, utrzymywania i wypowiadania zatrudnienia;
 • rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań;
 • kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego wypoczynku i czasu wolnego przez podejmowanie różnych aktywności;
 • zwiększenie zakresu możliwości przygotowania ucznia do podejmowania decyzji w zakresie wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji (w tym w warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zakładzie aktywności zawodowej, zakładzie pracy chronionej, na otwartym rynku pracy), w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń;
 • wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka.

§ 14

Zadania szkoły przysposabiającej do pracy  to:

 1. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i akceptacji, wspierających aktywność i uczestniczenie ucznia w życiu klasy i szkoły.
 2. Tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających doskonaleniu umiejętności samoobsługowych uczniów oraz ich zaradności życiowej niezbędnej w codziennym życiu.
 3. Tworzenie szans edukacyjnych i rozwojowych poprzez właściwe połączenie oczekiwań oraz wymagań na tle umiejętności, indywidualnych potrzeb ucznia i jego otoczenia.
 4. Poszukiwanie skutecznych strategii wprowadzania zmian oraz nowych doświadczeń, aby radzenie sobie z trudnościami życiowymi wzmacniało u uczniów poczucie ich autonomii i odpowiedzialności.
 5. Pomoc i wsparcie uczniów w tworzeniu i realizowaniu planów życiowych, motywowanie do osobistego zaangażowania.
 6. Zapoznanie uczniów z rynkiem pracy, z uwarunkowaniami prawnymi polskiego rynku pracy, przygotowanie uczniów do poruszania się po tym rynku, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i kulturalnego na równi z innymi członkami zbiorowości, pełnienia różnych ról społecznych, w tym przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach udzielających także wsparcia osobom niepełnosprawnym, w tym porad prawnych.
 7. Dokonywanie wielospecjalistycznej, kompleksowej oceny umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu i opracowywanie na jej podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, z naciskiem na rozwój kompetencji społecznych i zawodowych oraz przygotowanie do dorosłego życia i zatrudnienia.
 8. Wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do dalszego rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, umiejętności prowadzenia rozmowy, odpowiednio do pełnienia ról społecznych, a także umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w codziennym funkcjonowaniu.
 9. Zapewnienie uczniom kompleksowej oferty dalszego rozwoju kompetencji komunikacyjnych przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej i terapeutycznej, z uwzględnieniem specjalistycznych, nowoczesnych metod oraz technik.
 10. Zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych, wspierających ich rozwój, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynikami wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej. Specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne mogą prowadzić indywidualne zajęcia z uczniami lub łączyć uczniów z podobnymi problemami rozwojowymi i perspektywami na przyszłość.
 11. Wspomaganie ucznia w podnoszeniu poziomu wiadomości i umiejętności potrzebnych w pracy.
 12. Wsparcie uczniów pomocą doradcy zawodowego, w tym prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych.
 13. Zapewnienie dostępu do jakości informacji zawodowej.
 14. Pomoc w zidentyfikowaniu zainteresowań zawodowych oraz w podejmowaniu decyzji związanych z preferencjami predyspozycji ucznia.
 15. Zapewnienie uczniom wsparcia w połączeniu cech osobowości oraz indywidualnych preferencji w wyborze pracy.
 16. Pomoc w wyborze odpowiedniej pracy oraz w rozwinięciu odpowiednich zdolności i umiejętności do wykonywania tej pracy.
 17. Tworzenie warunków do zapoznania się z różnymi rodzajami stanowisk pracy, z różnymi czynnościami pracy. Organizowanie wizyt studyjnych w zakładach pracy.
 18. Nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i instytucjami promującymi aktywizację społeczną i zawodową tych osób.
 19. Nawiązywanie kontaktu z pracodawcami z różnych sektorów i branż, u których uczniowie mogliby realizować praktyki wspomagane, bądź mogliby po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie.
 20. Monitorowanie regionalnego rynku pracy w celu określania czynności możliwych do wykonywania przez uczniów.
 21. Stworzenie warunków do organizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz umiejętności szukania pracy.
 22. Organizowanie praktyk wspomaganych na indywidualnie dobranych stanowiskach pracy przy wsparciu nauczycieli pełniących rolę trenerów pracy.
 23. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu (w tym propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy).
 24. Tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie.
 25. Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji.
 26. Kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym i instytucjonalnym jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika.
 27. Organizowanie i współorganizowanie z uczniami uczestniczenia w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne).
 28. Tworzenie warunków do uczenia się sposobów spędzania czasu wolnego.
 29. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał.
 30. Tworzenie warunków do poznawania tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych oraz rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju.
 31. Tworzenie warunków do zapoznawania uczniów z prawami człowieka i zasadą, że niepełnosprawność, w tym niepełnosprawność intelektualna, nie może być przyczyną dyskryminacji.
 32. Tworzenie warunków do uświadamiania sobie przez uczniów ich możliwości i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu.
 33. Przygotowywanie uczniów do pełnienia roli dorosłej kobiety i mężczyzny, rozszerzenie wiedzy o seksualności człowieka.
 34. Uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych osób.
 35. Stwarzanie warunków do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.
 36. Wypracowanie optymalnego modelu współdziałania z rodzinami uczniów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań.
 37. Organizowanie wizyt studyjnych w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych (warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, inne).

§ 15

 1. Zadania określone dla szkół wypełnia się, organizując edukację w ramach podstawy programowej, przyjętych indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz planów nauczania określonych właściwymi przepisami, udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach edukacyjnych, seansach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach, spotkaniach z wybitnymi ludźmi oraz poprzez współpracę ze środowiskiem społecznym.
 2. Ośrodek, organizując edukację dzieci i młodzieży, uwzględnia wytyczne wewnątrzszkolnych zasad oceniania, optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

§16

 1. Ośrodek organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i udziela jej zgodnie z wydanymi przepisami.
 2. Ośrodek udziela rodzicom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi lub innymi organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, a także w miarę możliwości organizuje pomoc materialną i rzeczową.
 3. Ośrodek organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:
  • diagnozowaniu środowiska ucznia;
  • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspakajania;
  • rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
  • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego Ośrodka oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
  • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;
  • wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
  • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych wg procedur;
 6. W ramach funkcjonowania pomocy psychologicznej- pedagogicznej Ośrodek zapewnia:
  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
  • zajęcia specjalistyczne;
  • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
  • integrację uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem;
  • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Ośrodku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
  • z niepełnosprawności;
  • z niedostosowania społecznego;
  • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  • z zaburzeń komunikacji językowej;
  • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  • z niepowodzeń edukacyjnych;
  • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi.
 8. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.
 9. Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.
 10. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 11. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
 • organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 1. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów                                 w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
 3. Ośrodek umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 • § 17
 1. Uczniom i wychowankom Ośrodka przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Dyrektor może przyznać stypendium uczniowi lub wychowankowi, który spełnia warunki określone w regulaminie przyznawania stypendium.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi Ośrodka.
 4. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala kryteria przyznania stypendium.

ROZDZIAŁ III

Organy Ośrodka

§ 18

 1. Organami Ośrodka są:
 • Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski .
 1. Organy wymienione w ust. 1 działają w oparciu o własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z Ustawą Prawo oświatowe oraz niniejszym statutem.

§ 19

 1. Dyrektor Ośrodka w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków
  do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych i opiekuńczych.
 2. Do kompetencji dyrektora Ośrodka należy w szczególności:
 • kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  w szkołach;
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim;
 • przewodniczenie radzie pedagogicznej;
 • tworzenie zespołów nauczycieli oraz powoływanie ich przewodniczących;
 • realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka, ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki;
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie organizowanych zajęć;
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu ośmioklasisty oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • stwarzanie warunków do działania w Ośrodku: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;
 • przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Ośrodka;
 • dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania;
 • podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
 • przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za inne osiągnięcia w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wydanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów i wychowanków zgodnie z odpowiednimi przepisami i postanowieniami statutu;
 • odpowiedzialność za zorganizowanie procesu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy placówki;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  i koordynowanie jego pracy.
 1. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami i pracownikami niebędącymi nauczycielami;
 • decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;
 • decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka;
 • występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka;
 • dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników;
 • sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w szkołach;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie organizowanych zajęć;
 • organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
 1. Dyrektor SOSW pełni jednocześnie funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
 2. Dyrektora Ośrodka powołuje organ prowadzący w trybie określonym w ustawie Prawo oświatowe.
 3. Dyrektor powierza i odwołuje z funkcji wicedyrektora i kierownika po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.
 4. Dyrektor organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 20

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W jej skład wchodzą wszyscy zatrudnieni w placówce nauczyciele i wychowawcy.
 3. Jej przewodniczącym jest dyrektor Ośrodka, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy Ośrodka;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej placówki;
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów i wychowanków;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Ośrodkiem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • projekt planu finansowego Ośrodka;
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi Ośrodka, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania;
 • podjęcie w Ośrodku działalności przez stowarzyszenia i organizacje;
 • powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Ośrodek;
 • przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi;
 • powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Ośrodku oraz odwoływania z tych stanowisk.
 1. Rada Pedagogiczna ponadto:
 • przygotowuje projekt zmian Statutu Ośrodka i uchwala Statut;
 • może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Ośrodek o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w Ośrodku;
 • typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.
 1. Nauczyciele uczący w klasach poszczególnych szkół stanowią zespół nauczycieli, pracujący w ramach Rady Pedagogicznej Ośrodka i są władni stanowić kompetencje Rady Pedagogicznej w zakresie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz ważnych spraw uczniowskich.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.
 5. Rada Pedagogiczna Ośrodka ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w wymienionym regulaminie.

§ 21

 1. W Ośrodku funkcjonują także zespoły nauczycieli oraz wychowawców grup wychowawczych.
 2. Zespół nauczycieli dyrektor Ośrodka może powołać na czas określony lub nieokreślony, w zależności od potrzeb.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek tego zespołu. Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników.
 4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.
 5. Decyzje zespołów nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych, których realizacja wymaga współdziałania szkoły i wychowawców winny być zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną Ośrodka.
 6. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli Ośrodka powołuje się koordynatora do spraw technologii informacyjnej oraz koordynatora do spraw bezpieczeństwa w placówce.
 7. Pracami wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Ośrodka kieruje lider WDN.

§22

 1. Ośrodek współdziała z rodzicami wychowanków bezpośrednio oraz poprzez ich organ przedstawicielski, którym jest Rada Rodziców Ośrodka.
 2. W skład Rady Rodziców Ośrodka wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów wszystkich szkół i wychowanków Ośrodka wybrani na zasadach określonych w regulaminie Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Ośrodka,
 • wspieranie działalności statutowej Ośrodka oraz możliwość gromadzenia w tym celu funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
 • typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Ośrodka.
 1. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny.
 2. Rada Rodziców opiniuje w szczególności:
 • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
 • projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Ośrodka.
 • § 23
 1. W Ośrodku działa Samorząd Uczniowski, który organem przedstawicielskim uczniów wszystkich szkół i wychowanków grup wychowawczych Ośrodka.
 2. Samorząd uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem  i jest odrębnym dokumentem.
 3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy prawo do:
 • zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami oraz uzyskiwania niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie,
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • wpływu na organizację życia w Ośrodku, umożliwiającą zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem lub innymi organami Szkoły,
 • wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.
 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

§ 24

 1. Wszystkie organy Ośrodka współdziałają ze sobą w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami i wychowankami Ośrodka.
 2. Koordynatorem współdziałania organów Ośrodka jest Dyrektor , który:
 • każdemu z nich zapewnia możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji,
 • wspomaga rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka,
 • zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Ośrodka o podejmowanych bądź planowanych działaniach i decyzjach,
 • organizuje spotkania przedstawicieli organów Ośrodka,
 • rozstrzyga spory pomiędzy organami Ośrodka z wyjątkiem spraw, w których jest stroną,
 • sprawuje nadzór nad prawidłowością funkcjonowania wszystkich organów Ośrodka i ingeruje w ich działalność, gdy jest ona niezgodna z kompetencjami lub statutem Ośrodka.
 1. Spory pomiędzy dyrektorem Ośrodka, a innymi organami Ośrodka rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny na wniosek Dyrektora lub innego organu będącego stroną w sporze.

ROZDZIAŁ IV

 

Organizacja Ośrodka

 

§ 25

 1. Ośrodek zapewnia:
 • całodobową opiekę,
 • warunki do nauki,
 • realizację celów i zadań Ośrodka.
 1. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.
 2. Szkoła jest czynna w okresie nauki szkolnej.
 3. Za zgodą organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy może również prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie zimowych ferii szkolnych.

§ 26

Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 27

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Ośrodka na zasadach i w terminie określonym w odrębnych przepisach.
 2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu jest zgodny z przepisami MEN.

§ 28

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Ośrodka jest oddział oraz grupa wychowawcza.
 2. Liczba uczniów powinna wynosić:
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż 16;
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;
 • w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4;
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – nie więcej niż 4;
 • w oddziale dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności – nie więcej niż 5.
 1. W Ośrodku dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas z różnych etapów edukacyjnych.
 2. Liczba wychowanków w grupach wychowawczych odpowiada odpowiednio liczbie uczniów w szkole.
 3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem  i jego rodziną.
 4. W przypadku dzieci, które ukończyły rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 6. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor Ośrodka.

§ 29

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy między lekcjami wynoszą 5 minut, po czwartej i piątej lekcji przerwa trwa 15 minut.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III i w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa  w ust. 1.
 4. Godzina praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut.
 5. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 800. Za zgodą rady pedagogicznej zajęcia mogą rozpoczynać się o godz. 7
 6. Zajęcia rewalidacyjne rozpoczynają się o godz. 745.
 7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
 8. Miesięczny wymiar godzin wczesnego wspomagania ustala Dyrektor SOSW, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół.
 9. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy.
 10. Godzina zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju wynosi 60 minut.

§ 30

 1. Dzieciom i młodzieży stale lub okresowo niezdolnym do nauki w systemie klasowo-lekcyjnym z powodu dysfunkcji narządu ruchu lub innej choroby uniemożliwiającej lub utrudniającej uczęszczanie na zajęcia do szkoły, można organizować nauczanie indywidualne.
 2. W nauczaniu indywidualnym realizuje się program ze szkolnego zestawu programów nauczania, dostosowując go do możliwości ucznia.
 3. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
 4. Wymiar godzin i warunki organizowania nauczania indywidualnego określają odrębne przepisy.
 5. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami.

§ 30

 

 1. W placówce zawiesza się zajęcia, na czas oznaczony i wprowadza nauczanie zdalne, w razie wystąpienia na danym terenie:
 • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia  z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów;
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
 • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 1. Zasady nauczania zdalnego wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
 2. Organizację pracy placówki w okresie obowiązywania nauczania realizowanego zdalnie określa szczegółowo dyrektor z uwzględnieniem wydanych przepisów prawa oraz możliwości technicznych i organizacyjnych szkoły, biorąc także pod uwagę możliwości i potrzeby uczniów i ich rodziców.
 3. W realizacji nauczania w formie zdalnej biorą wszyscy nauczyciele, w zakresie przydzielonych zadań.
 4. O przydziale zadań w okresie nauczania zdalnego decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę kwalifikacje i możliwości nauczycieli.
 5. Planowane formy pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego nie powinny naruszać praw ucznia i praw dziecka oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Podejmując decyzję o zawieszeniu zajęć, dla danego oddziału/grupy realizującej nauczanie w formie zdalnej dyrektor określa szczegółową okresową organizację zajęć, w tym tygodniowy plan zajęć na okres realizacji nauczania zdalnego uwzględniający czas z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz bez jej wykorzystania.
 7. Szczegółowa organizacja nauczania musi uwzględniać:
 • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
 • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
 • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć;
 • możliwości techniczne i organizacyjne dostępu do proponowanych form nauczania przez nauczycieli i uczniów;
 • bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych w procesie zdalnego nauczania  i uczenia się.
 1. Dyrektor pozyskuje informacje od nauczycieli i rodziców o ich potrzebach związanych z organizacją zdalnego nauczania.
 2. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym zapewnia możliwość korzystania  w procesie nauczania i wychowania z infrastruktury informatycznej oraz internetu na terenie szkoły.
 3. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje możliwość użyczenia nauczycielom oraz rodzicom uczniów sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia  i nauczyciela zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
 4. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami jest e-dziennik, platforma Teams, poczta elektroniczna.
 5. W szczególnych przypadkach wychowawca może w porozumieniu z rodzicem ustalić inny, bezpieczny i możliwy do udokumentowania sposób komunikacji i formy zdalnego uczenia się.
 6. Zajęcia realizowane są w formach wskazanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Jeżeli jest to możliwe, prowadzone są w formie:
 • lekcji on-line;
 • przekazywania informacji z wykorzystaniem platformy Teams, dziennika elektronicznego, poczty oraz innych bezpiecznych komunikatorów, zapewniających dostęp do zajęć dla każdego ucznia oraz ochronę danych osobowych nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
 1. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń nie może z przyczyn obiektywnych skorzystać  z ustalonej formy nauczania i uczenia się, sposób realizacji podstaw programowych, oceniania oraz komunikowania się nauczycieli z uczniem i rodzicem może być ustalany indywidualnie.
 2. Udział uczniów w ustalonych zajęciach on-line oraz realizacja przekazanych zdalnie przez nauczycieli zadań i prac są obowiązkowe.
 3. Brak obecności ucznia na zajęciach prowadzonych on-line oraz brak aktywności ucznia w realizacji zadań w innych formach ustalonych dla zdalnego nauczania i uczenia się uważa się za brak realizacji obowiązku szkolnego.
 4. Podstawowym zadaniem nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami w formie zdalnej jest:
 • opracowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły modyfikacji realizowanego programu nauczania lub programu zajęć, uwzględniającej formy i metody zdalnego nauczania i uczenia się;
 • dostosowanie form i kryteriów oceniania do sytuacji zdalnego uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia;
 • dostosowanie poziomu trudności zadań oraz formy przekazywania wiedzy do potrzeb  i możliwości uczniów, w tym w zakresie wskazanym w orzeczeniach;
 • przygotowanie i przesyłanie uczniom zadań dostosowanych do ich potrzeb i możliwości;
 • udzielanie uczniom wsparcia i pomocy w realizacji podstawy programowej.
 1. Informacje i zadania wysyłane do uczniów w ramach nauczania zdalnego powinny być jednoznaczne, konkretne i realne do wykonania. W trudniejszych zadaniach wskazane jest umieszczanie komentarza ze wskazówkami lub instrukcją.
 2. W przypadku trudności w realizacji zadań nauczyciel ma obowiązek w porozumieniu z rodzicami udzielić mu stosownej pomocy i wsparcia.
 3. Zajęcia prowadzone on-line są przeznaczone dla uczniów naszej placówki. Udział w zajęciach on-line innych osób oraz nagrywanie przebiegu spotkania jest możliwe jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 31

 1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach z techniki, informatyki, języka obcego i wychowania fizycznego.
 2. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów. Podziału na grupy na zajęciach techniki, informatyki dokonuje się w oddziałach, w których jest przynajmniej 10 uczniów.
 3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzi się w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale specjalnym , oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt lub chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, zajęcia prowadzone są w grupach międzyklasowych.
 4. W oddziałach można zatrudnić pomoc nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

 1. Zajęcia nadobowiązkowe są prowadzone poza systemem klasowym.
 2. W Ośrodku można zorganizować zajęcia rehabilitacji ruchowej.
 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 realizuje się za zgodą organu prowadzącego, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 4. W Ośrodku prowadzone są zajęcia świetlicowe.

§ 33

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć ustala tygodniowy harmonogram pracy, opracowany przez dyrektora lub wicedyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
 2. W Ośrodku mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych w oparciu o diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów.
 3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu, nie może być niższa niż ustalona dla poszczególnych oddziałów.

§ 34

 1. Do realizacji celów statutowych Ośrodek posiada własną bazę dydaktyczno- wychowawczą.
 • Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem.
 • Pracownię do zajęć praktycznej nauki zawodu z niezbędnym wyposażeniem.
 • Bibliotekę i czytelnię.
 • Gabinet pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego.
 • Pracownię do zajęć korekcji wad wymowy.
 • Pracownie do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć specjalistycznych.
 • Gabinet medycyny szkolnej, działający na podstawie odrębnych przepisów .
 • Salę rekreacyjną.
 • Boisko szkolne.
 • Pomieszczenie do działalności ZHP i samorządu wychowanków.
 • Świetlicę.
 • Salę rehabilitacyjną.
 • Pomieszczenia do spania, świetlice, izolatkę, pomieszczenia sanitarne, szatnie, pralnię, zaplecze kuchenne, pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, tereny rekreacyjne, pomieszczenia do zajęć sportowo – rekreacyjnych.
 • Pomieszczenia do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania indywidualnie i w grupie, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
 1. Nauczyciele i wychowawcy odpowiedzialni za gabinety oraz sale do ćwiczeń zobowiązani są do opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu szczegółowych regulaminów i instrukcji korzystania z tych pomieszczeń oraz zabezpieczenia materiałów i środków zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.
 2. Ośrodek posiada własny środek transportu, którym dowożeni są uczniowie do szkół.

§ 35

 1. W Ośrodku obowiązują następujące dokumenty:
 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania,
 • Program Wychowawczo – Profilaktyczny,
 • Regulamin Rady Pedagogicznej,
 • Regulamin Rady Rodziców,
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
 • inne regulujące funkcjonowanie Ośrodka.
 1. Ośrodek realizuje programy nauczania zawarte w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, które zapewniają realizację obowiązującej podstawy programowej opracowanej przez MEN.

§ 36

 1. W Ośrodku może działać wolontariat.
 2. Celami głównymi wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 3. Działania wolontariatu adresowane są do:
 • potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Ośrodka);
 • społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych.
 1. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkolnego wolontariatu:
 • Dyrektor Ośrodka:
 1. powołuje opiekuna wolontariatu;
 2. nadzoruje i opiniuje działanie wolontariatu.
 • Opiekun wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję.
 1. Działalność wolontariatu może być wspierana przez:
 • wychowawców oddziałów wraz z ich klasami;
 • nauczycieli, wychowawców i innych pracowników Ośrodka;
 • rodziców;
 • inne osoby i instytucje.
 1. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w Ośrodku określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

§ 37

 1. W Ośrodku działa świetlica.
 2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów Ośrodka, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na:
 • czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
 • organizacje dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki    w szkole.
 1. Czas pracy świetlicy uzależniony jest od potrzeb.
 2. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupach odpowiadających liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego.
 3. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
 4. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka.
 5. Świetlica prowadzi dożywianie w formie obiadu dla dzieci tego potrzebujących.
 6. Pracownikami świetlicy są wychowawcy.
 7. Wychowawcy świetlicy:
 • Odpowiadają za całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej.
 • Opracowują i realizują roczny plan pracy świetlicy.
 • Dbają o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy.
 • Zapewniają zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny.
 • Dzieciom uczestniczącym w zajęciach zapewniają bezpieczeństwo, pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań.
 1. Wychowawcy świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają roczne sprawozdanie ze swojej działalności.
 2. Dokumentacja świetlicy:
 • Roczny plan pracy.
 • Dziennik zajęć.

§ 38

 1. W Ośrodku funkcjonuje biblioteka.
 2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych placówki, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez Dyrektora Ośrodka, który jest odrębnym dokumentem.
 4. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu.
 5. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
 • kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą,
 • przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 • stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.
 1. Inne zadania biblioteki:
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,
 • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
 • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
 • wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
 • przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z różnych źródeł informacji,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.
 1. W bibliotece szkolnej są gromadzone i udostępniane uczniom podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 • Zasady związane z wypożyczaniem i korzystaniem z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych określa regulamin stanowiący odrębny dokument.
 • Czynności związane z zakupem do biblioteki wyżej wymienionych materiałów oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor.
 1. Formy i treści pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz dostosowuje do wieku                            i poziomu intelektualnego uczniów oraz warunków placówki.
 2. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów i pracowników Ośrodka.

§ 39

 1. W Ośrodku funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który zakłada, że:
 • wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji na przestrzeni wielu lat życia,
 • na wybór składają się wiedza na temat samego siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy,
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń z dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka.
 1. Główne cele doradztwa zawodowego to:
 • rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów,
 • podejmowanie działań w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia,
 • podejmowanie działań przygotowujących uczniów do wejścia na rynek pracy oraz złagodzenia startu zawodowego,
 • wskazanie oraz wyposażenie uczniów w wiedzę na temat możliwości dalszego funkcjonowania w społeczeństwie i środowisku pracy.
 1. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów dla uczniów wszystkich szkół.
 2. Szczegółowa organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Ośrodku zawarta jest w programie przygotowanym przez nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego, dopuszczonym przez dyrektora Ośrodka, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 3. Treści programu są dostosowane do wieku, możliwości i potrzeb uczniów, do których jest kierowany.
 4. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego określa się również w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.

§ 40

 1. Ośrodek współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
 • uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku,
 • udzielania dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.
 1. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

§ 41

Religia jako szkolny przedmiot realizowana jest zgodnie z odrębnymi obowiązującymi przepisami.

§ 42

 1. Organizacja i formy współdziałania Ośrodka z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 • Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 • Wychowawcy współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych uczniów. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane w szkole oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych lub innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 • Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
 1. znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych w danej klasie, grupie wychowawczej i szkole,
 2. znajomości statutu oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczo-profilaktycznego,
 3. uzyskania informacji o prawach dziecka,
 4. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i trudności w nauce swego dziecka,
 5. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 6. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Ośrodka,
 7. udziału w życiu szkolnym uczniów.
 • Rodzice uczniów Ośrodka:
 1. uczestniczą w stałych spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz w sytuacjach interwencyjnych,
 2. zapewniają regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,
 3. zapewniają dziecku warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć szkolnych oraz pobytu w grupach wychowawczych.
 4. Spotkania z rodzicami organizowane są:
 • Na początku każdego roku szkolnego, w celu:
 1. zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich przedmiotów;
 2. przedstawienia wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowych systemów oceniania;
 3. zapoznania z celami, zadaniami i formami realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w obecnym roku szkolnym;
 4. przedstawienia szczegółowego sprawozdania finansowego Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny;
 5. podania terminów spotkań i dni otwartych dla rodziców w danym roku szkolnym.
 • Co kwartał w celu informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.
 • Na ostatnim zebraniu dodatkowo przekazywana jest informacja o realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w danym roku szkolnym.
 • W czasie dyżurów nauczycieli.
 • W miarę potrzeb w oparciu o diagnozę związaną z problemami wychowawczymi i realizacją programu profilaktyki, z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub innymi specjalistami.
 • W sytuacjach interwencyjnych na wniosek dyrektora , pedagoga, wychowawcy klasy lub innych nauczycieli.
 • Na życzenie rodziców danej klasy, grupy wychowawczej, z dyrektorem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem bądź z innymi nauczycielami.

§ 43

 1. Ośrodek zapewnia uczniom i wychowankom korzystanie z usługi dostępu do internetu.
 2. Jednocześnie Ośrodek ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów i wychowanków, a w szczególności zabezpieczenie przed dostępem do treści pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację.
 3. Placówka może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Ośrodek zapewnia uczniom możliwości pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach placówki.

§ 44

 1. Uczniowie mają możliwość całodobowego pobytu w ramach grup wychowawczych.
 2. Pora nocna trwa od godziny 2200 do godziny 6
 3. Uczniowie grup wychowawczych mogą korzystać z całodziennego wyżywienia w stołówce za określoną odpłatnością.

§ 45

 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w Ośrodku organizowana jest stołówka szkolna.
 2. Zainteresowani uczniowie mogą wykupić obiad jednorazowo lub miesięcznie w sekretariacie szkoły. Z obiadów korzystają także uczniowie uzyskujący tą drogą pomoc socjalną.
 3. Posiłki przygotowywane są w kuchni zgodnie z zasadami zdrowego żywienia oraz normami żywieniowymi dla dzieci młodzieży z zachowaniem zasad HACCP.

§ 46

 1. Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, w tym co najmniej jeden wychowawca grupy wychowawczej.
 2. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo.
 3. Wyżywienie jest odpłatne. Rodzice, prawni opiekunowie dzieci i młodzieży przebywających w Ośrodku wnoszą opłatę za posiłki w stołówce, równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalanych przez dyrektora Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Bezpośredni nadzór nad wychowawcami grup wychowawczych sprawuje dyrektor Ośrodka, przy pomocy kierownika SOSW.
 5. Wymiar pracy wychowawczej na jedną grupę wychowawczą regulują odrębne przepisy.

§ 47

Wychowankom grup wychowawczych w oparciu o skierowania organu prowadzącego Ośrodek zapewnia:

 • Całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie.
 • Właściwe warunki sanitarno – higieniczne.
 • Warunki do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
 • Kształtowanie demokratycznych postaw wychowania.
 • Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej rozrywki.
 • Upowszechnienie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia.
 • Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowych i gospodarczych.
 • Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności.

§ 48

Wychowawcy planują i realizują swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi oraz instytucjami i placówkami w środowisku.

§ 49

Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze, które obejmują wychowanków w zbliżonym wieku i uwzględniają ich indywidualne potrzeby rozwojowe.

§ 50

 1. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca, który współdziała z młodzieżą w realizacji zadań grupy.
 2. W przypadku zmniejszenia liczebności wychowanków w grupie w trakcie trwania roku szkolnego, liczba grup i przydzielonych na nie godzin nie ulega zmianie.
 3. Do grupy wychowawczej, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić pomoc wychowawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 51

 1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w Ośrodku uczestniczą w tworzeniu samorządu grup wychowawczych.
 2. Pracą samorządu kieruje wybrany przez wychowanków zarząd samorządu.
 3. Samorząd prowadzi swą działalność w oparciu o sekcje i koła zainteresowań.
 4. Do zadań samorządu grup wychowawczych w szczególności należy:
 • Współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo – wychowawczej oraz gospodarczej.
 • Koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez grupy.
 • Poręczenie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków.
 • Dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności.
 • Organizowanie imprez i uroczystości.
 • Reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie Ośrodka i środowiska lokalnego.

§ 52

Rozkład dnia i tygodnia pracy grup wychowawczych uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz placówki, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku.

§ 53

 1. Ośrodek:
 • zapewnia odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z rodzicami,  z poszanowaniem ich prywatności;
 • podejmuje współpracę z rodzicami wychowanka.
 1. W przypadku gdy częstotliwość i jakość kontaktów wychowanka z rodzicami wskazuje na trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej lub na rażące zaniedbywanie przez rodziców obowiązków wobec dziecka, Ośrodek występuje do sądu o zbadanie sytuacji dziecka.
 2. Ośrodek współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie w celu zapewnienia usamodzielniającym się wychowankom pomocy, o której mowa w art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz w zakresie wynikającym z innych potrzeb rodziny wychowanka.
 3. Wychowankowie poniżej 10. roku życia mogą przebywać w Ośrodku, jedynie w przypadkach uzasadnionych sytuacją rodzinną.

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka

§ 54

 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników:
 • Pedagogicznych:
 1. nauczycieli,
 2. wychowawców,
 3. psychologa,
 4. pedagoga,
 5. nauczyciela bibliotekarza,
 6. nauczycieli specjalistów do zajęć rewalidacyjnych.
 • Niepedagogicznych ( w zależności od potrzeb placówki):
 1. do spraw ekonomicznych i administracyjnych,
 2. obsługi.
 3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 4. Zadaniami innych pracowników Ośrodka jest zapewnienie sprawnego działania Ośrodka w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor.

§ 55

 1. Nauczyciele i wychowawcy prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole podczas prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, podczas powierzonego dyżuru w czasie przerw zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora lub przydzielonym zastępstwem, a także na zajęciach poza terenem szkoły organizowanych po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora;
 • zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole i drodze do szkoły oraz zasadami prawa szkolnego;
 • dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie;
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o odpowiednie rozpoznanie potrzeb uczniów i współpracę z instytucjami oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, odpowiedzialność za podnoszenie poziomu wiedzy,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.
 1. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:
 • przedstawienia radzie pedagogicznej wybranego programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,
 • współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych a także wyboru podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia,
 • pisemnego opracowania planu działań dydaktycznych w oparciu o podstawy programowe i obowiązujący program nauczania danego przedmiotu,
 • realizowania przewidzianych zajęć dydaktycznych,
 • systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności w ocenie oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania (WSO), klasyfikowania i promowania uczniów,
 • do pisemnego szczegółowego umotywowania rocznej oceny niedostatecznej z przedmiotu nauczania oraz ustnego umotywowania innych ocen klasyfikacyjnych na prośbę ucznia lub rodzica ucznia,
 • wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia,
 • sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykorzystania pomocy naukowych,
 • umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwego zawodu lub właściwej szkoły ponadpodstawowej,
 • prowadzenia dokumentacji szkolnej,
 • sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej,
 • ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych badań lekarskich,
 • uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i wykonywania jej uchwał,
 • doskonalenia własnych kwalifikacji,
 • udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego,
 • udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych,
 • kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa wśród uczniów i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami,
 • sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami lub nauczycielami w awansie zawodowym,
 • punktualnego rozpoczynania zajęć i terminowej realizacji zadań.
 1. Wychowawca w szczególności:
 • sprawuje opiekę wychowawczą,
 • inspiruje podopiecznych do podejmowania działań na rzecz placówki,
 • tworzy warunki dające poczucie bezpieczeństwa w grupie,
 • poznaje podopiecznych, ich zdolności zainteresowania oraz środowisko rodzinne, diagnozuje pojawiające się problemy,
 • planuje pracę wychowawczą w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny i potrzeby podopiecznych,
 • zapoznaje podopiecznych z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz nagłych wypadkach,
 • organizuje wspólnie z podopiecznymi różne formy zajęć integrujące klasę, grupę uwzględniając potrzeby i zainteresowania podopiecznych oraz tradycje placówki,
 • tworzy warunki wspomagające wszechstronny rozwój osobowości podopiecznych,
 • dba o kształtowanie u podopiecznych postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
 • współpracuje z nauczycielami szkoły, z pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i opieki nad podopiecznymi wymagającymi pomocy lub mającymi trudności,
 • uczestniczy w życiu społecznym i dba o prawidłowy przepływ informacji między szkołą i grupami wychowawczymi,
 • podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów między wychowankami, nauczycielami i uczniami,
 • analizuje działania wychowawcze i dostosowują je do potrzeb oraz zaistniałych problemów wychowawczych,
 • współpracuje z rodzicami; ustala możliwość stałego szybkiego kontaktu; informuje

o zamierzeniach wychowawczych; diagnozuje problemy wychowawcze rodziców i projektuje współpracę z nimi uwzględniając potrzeby,

 • w miarę potrzeb współdziała z instytucjami wspierającymi rozwój podopiecznych,
 • kontroluje realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
 1. poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 2. współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
 3. włączenia rodziców w sprawy życia klasy , grupy.
 • organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia,
 • na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca klasy jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.
 1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, grupy.
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 3. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.
 4. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:
 • Wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji.
 • Zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek większością 3/4 głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących 3/4 ilości uczniów).
 1. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii redy pedagogicznej.
 2. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.

§ 56

 1. W Ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powołany przez dyrektora Ośrodka.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
 • Diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem.
 • Określanie form pracy z wychowankiem.
 • Analizowanie metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy.
 • Okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami), szkołą i środowiskiem lokalnym.
 • Ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.
 • Ustalanie na wniosek rodziców( prawnych opiekunów) wychowanka, zakresu współpracy z wychowankiem, jego rodziną i szkołą, po opuszczeniu Ośrodka przez wychowanka.
 1. Formy opieki i pomocy uczniom.

Wychowawca wraz z pedagogiem i nauczycielami uczącymi ucznia, któremu z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, ustala indywidualny plan pomocy, w którym określa się szczegółowy zakres zadań odpowiednio dla wychowawcy, nauczycieli i pedagoga.

§ 57

Pracownicy pedagogiczni Ośrodka mają prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz wstępowania na ścieżkę awansu zawodowego w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.

§ 58

Do zadań pedagoga należy m. in.:

 • rozpoznawanie warunków życia i nauki młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 • rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży lub nadzorującymi przestrzeganie praworządności w zakresie wspólnego oddziaływania uczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
 • czuwanie nad kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji uczniów do badań pedagogiczno-psychologicznych,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie poradnictwa zawodowego i przekazywanie informacji z tej placówki,
 • wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich,
 • wnioskowanie o pomoc materialną dla młodzieży żyjącej w trudnych warunkach materialnych,
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych oraz udzielanie im pomocy i porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych lub w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • prowadzenie i nadzorowanie we współpracy ze szkolną służbą zdrowia szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, paleniu tytoniu oraz współdziałanie w wychowaniu zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zapobieganiem HIV (AIDS) i narkomanii,
 • diagnozowanie i dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w Ośrodku  oraz prezentowanie opracowań na posiedzeniach rad pedagogicznych,
 • koordynowanie prac zespołów Rady Pedagogicznej nad konstruowaniem i realizacją szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zapobiegania uzależnieniom i patologiom.

§ 59

Do zadań psychologa w Ośrodku należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
 • współpraca z zespołami nauczycieli w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • koordynowanie współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią zdrowia psychicznego.

§ 60

Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
 • Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
 1. rynku pracy,
 2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
 4. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 5. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
 6. programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
 7. porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 • Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 • Koordynowanie działalności informacyjno–doradczej Ośrodka.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
 1. tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa,
 2. realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym.
 • Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 • Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa.

§ 61

 1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
 • udostępniania zbiorów w bibliotece,
 • indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
 • udzielania informacji o zbiorach,
 • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów,
 • wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się,
 • informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,
 • prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
 1. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
 • gromadzenia zbiorów,
 • opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów,
 • organizacji udostępniania zbiorów,
 • organizacji warsztatu informacyjnego.
 1. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:
 • rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej,
 • publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego propagowania różnych imprez czytelniczych.

§ 62

 1. W Ośrodku istnieją następujące stanowiska pracy dla osób zatrudnionych nie będących nauczycielami:
 • Administracja:
 1. główny księgowy,
 2. pracownik ds. zaopatrzenia – magazynier,
 3. sekretarz,
 4. sekretarka,
 5. pomoc administracyjno-finansowa,
 6. referent ds. księgowo-finansowych.
 • Obsługa:
 1. kucharki,
 2. praczka,
 3. pomoc kuchenna,
 4. sprzątaczki,
 5. woźna,
 6. konserwatorzy,
 7. kierowca samochodu towarowo – osobowego,
 8. pomoc nauczyciela oraz wychowawcy,
 9. uchylony (Uchwałą RP z dnia 30 maja 2022r.)
 10. W/w pracownicy wykonują swoją pracę w oparciu o zakres obowiązków wydany przez dyrektora Ośrodka.
 11. Zakres obowiązków określa:
 • przydział czynności służbowych zgodny z kwalifikacjami,
 • zadania i formy realizacji,
 • odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie,
 • tryb zależności służbowej.
 1. Zakres obowiązków wynika za struktury organizacyjnej Ośrodka i konstruowany jest na podstawie aktualnych przepisów i prawa pracy.
 2. W Ośrodku można utworzyć inne stanowiska zgodnie z potrzebami, w porozumieniu z organem prowadzącym oraz przepisami prawnymi.

§ 63

 1. W Ośrodku powołuje się następujące stanowiska kierownicze:
 • Dyrektor Ośrodka – zadania zawarte zostały w § 19,
 • Wicedyrektor Ośrodka,
 • Kierownik SOSW nadzorujący i koordynujący pracę wychowawców oraz funkcjonowanie grup wychowawczych w Ośrodku.
 1. Zasady powoływania stanowisk kierowniczych określają odrębne przepisy.
 2. Za zgodą organu prowadzącego, na wniosek dyrektora, mogą być utworzone dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 64

 1. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, jest odpowiedzialny za ich realizację i uzyskiwane efekty.
 2. Do obowiązków wicedyrektora należy:
 • Kierowanie procesem edukacyjnym w szkole.
 • Organizowanie i kontrolowanie pracy wszystkich osób zatrudnionych w szkole jako przełożony.
 • Kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy w szkole.
 • Planowanie i organizowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej w szkole oraz kierowanie tą pracą.
 • Opracowanie rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Ustalanie planu pracy nauczycieli i innych pracowników.
 • Udzielenie instrukcji nauczycielom i nadzorowanie ich pracy w zakresie: planowania, metod, poziomu i wyników nauczania i wychowania oraz stosowania środków zmierzających do rewalidacji uczniów.
 • Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dla wszystkich szkół.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
 • Przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego.
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
 1. Wicedyrektor Ośrodka:
 • Zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności.
 • Przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkół:
 1. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkół,
 2. program wychowawczo-profilaktyczny
 3. tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, harmonogram dyżurów nauczycieli,
 4. kalendarz szkolny,
 5. informacje o stanie pracy szkół w zakresie mu przydzielonym,
 6. prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
 7. pełni bieżący nadzór kierowniczy nad szkołami według ustalonego harmonogramu,
 8. nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów.
 • Utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów i ich reprezentacją, odpowiada na ich postulaty i skargi.
 • W uzgodnieniu z Dyrektorem SOSW utrzymuje stały kontakt z organizacjami wspierającymi szkoły w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczo-rewalidacyjnym, współdziała z organizacjami młodzieżowymi,
 • Monitoruje i przeprowadza ewaluację działań w szkołach zgodnie z przyjętym planem.
 1. Wicedyrektor SOSW:
 • Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą.
 • Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w szkole.
 • Ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo – wychowawczej wszystkich nauczycieli.
 • Ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym.
 • Ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego” oraz podpisywania dokumentów szkolnych (dokumentacja pedagogiczna).
 1. Wicedyrektor SOSW pełni jednocześnie funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
 2. Wicedyrektor Ośrodka współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem
 3. Wicedyrektor Ośrodka wykonuje doraźne zadania i zalecenia dyrektora Ośrodka.
 4. Szczegółowy zakres czynności wicedyrektora ustala dyrektor Ośrodka.

§ 65

 1. Kierownik SOSW realizuje i jest odpowiedzialny za uzyskiwane wyniki w zakresie:
 • organizacji grup wychowawczych,
 • nadzoru pedagogicznego w obszarze grup wychowawczych,
 • kierowania pracą podległych mu pracowników,
 • funkcjonowania bloku żywieniowego i sanitarnego,
 • zarządzania:
 1. dba o majątek powierzonej placówki,
 2. zapewnia zgodnie z przepisami pobyt wychowanków,
 3. zapewnia zgodnie z przepisami finansowanie wyżywienia oraz realizację pomocy materialnej i finansowej podopiecznych,
 4. kieruje zgodnie z przepisami zaopatrzeniem.
 5. Szczegółowy zakres czynności ustala Dyrektor.

ROZDZIAŁ VI

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 66

 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 • zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 67

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia.

§ 68

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach                                            i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach  ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
 3. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania.
 4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
 6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów, rodziców o grożących ocenach niedostatecznych. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców o powstałym zagrożeniu.
 8. Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców  o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 9. Po zakończeniu I semestru dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do wiadomości rodziców na zebraniu z rodzicami.
 10. Na zakończenie roku szkolnego rodzice uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list pochwalny lub gratulacyjny.

§ 69

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 • bieżące,
 • klasyfikacyjne: śródroczne i roczne, końcowe.
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry-I (pierwszy) i II (drugi).
 2. W klasach I – III stosowana jest śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględniająca poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia, oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności lub rozwijaniem uzdolnień.
 3. Ocenianie bieżące realizuje się stosując skalę 1-6 za poszczególne wiadomości i umiejętności ucznia, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Cyfra „1” oznacza, iż uczeń nie opanował minimum wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania. Cyfra „6” oznacza, iż wiadomości i umiejętności wykraczają poza program.
 4. Począwszy od klasy IV klasy szkoły podstawowej oceny bieżące, śródroczne  oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych , ustala  się w stopniach według następującej skali:
 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1.
 1. Zakres wymagań na poszczególne ceny przedstawia się następująco:
 • na ocenę dopuszczającą (wymagania konieczne) – wiadomości i umiejętności łatwe dla ucznia, niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w życiu,
 • na ocenę dostateczną (wymagania podstawowe) – umiejętności łatwe, możliwe do opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, a zarazem przydatne na wyższych etapach kształcenia oraz znajdujących zastosowanie w pozaszkolnym życiu ucznia,
 • na ocenę dobrą (wymagania rozszerzające) – wiadomości i umiejętności nieco trudniejsze, złożone i mniej typowe, przydatne, ale nie niezbędne w dalszej edukacji,
 • na ocenę bardzo dobrą (wymagania dopełniające) – trudne i złożone wiadomości i umiejętności, umożliwiające rozwiązywanie problemów pośrednio użytecznych w życiu, wymagających korzystania z różnych źródeł wiedzy,
 • na ocenę celującą (wymagania wykraczające) – wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania.
 1. Na ocenę śródroczną wpływają oceny cząstkowe. Na ocenę roczną składają się oceny śródroczne i oceny cząstkowe w II semestrze.
 2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 4. Uczniowi który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii jak i etyki przy wyliczaniu średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane zarówno z religii jak i z etyki.
 5. Na świadectwie szkolnym promocyjnym lub ukończenia szkoły, w miejscu na wpisywanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, nauczyciel powinien wpisywać :
 • poziomą kreskę (-), jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć,
 • ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazania, z jakich zajęć jest ta ocena,
 • ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego –  także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 5. W branżowej szkole I stopnia zasady przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie regulują  odrębne przepisy.
 6. Absolwenci szkoły branżowej, którzy nie przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku ukończenia szkoły lub złożyli ten egzamin z wynikiem negatywnym, mogą uzyskać tytuł zawodowy w innym czasie, przystępując do egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną..
 7. W branżowej szkole I stopnia śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala  nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 8. Zespół specjalistów, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej  uczniowi, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
 9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 10. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 70

 1. Uczeń podlega klasyfikacji: śródrocznej i rocznej oraz końcowej.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli,  uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 7. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, śródroczną i roczną, ocenę klasyfikacyjną z zajęć ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu.
 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 11. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłaszać do dyrektora zastrzeżenia w sytuacji stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 12. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:
 • o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,
 • o dwa lata – na II etapie edukacyjnym,
 • o jeden rok – w szkole ponadpodstawowej.
 1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 2. Decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi podejmuje się:
 • na pierwszym etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,
 • na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII.
 • na III etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

§ 71

 1. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 4. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w szkole ponadgimnazjalnej oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane według skali. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania również są wyrażane według skali.
 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne, pozytywne oceny klasyfikacyjne.
 7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
 8. Uczeń szkoły podstawowej który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Z wnioskiem o promowanie występuje wychowawca klasy.
 9. Uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli:
 • w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,
 • przystąpił ponadto odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty ( w szkole podstawowej).
 • Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił w/w warunków powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.
 • Uczeń szkoły ponadpodstawowej, który nie spełnił warunku wymienionego w pkt 1) powtarza ostatnią klasę szkoły ponadpodstawowej.
 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Zasady przeprowadzania tego egzaminu regulują odrębne przepisy.
 2. Po ukończeniu szkoły, uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 3. Uczeń branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje również dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
 4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi dla:
 • ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone.
 1. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 2. Uczeń kończący szkołę przysposabiającą do pracy uzyskuje świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy

§72

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Nieusprawiedliwione niestawienie się ucznia jest równoznaczne z zapisem nieklasyfikowany. Od tej oceny nie przysługuje odwołanie.
 7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 8. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, natomiast z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
 2. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 3. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin,
 • termin egzaminu,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 • § 73
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w której skład wchodzą:
 • dyrektor Ośrodka albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Ośrodka – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 7. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin,
 • termin egzaminu,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 74

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia te mogą być zgłoszone nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych lub w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. W szkole branżowej sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych ma formę zadań
 6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 7. W skład w/w komisji wchodzą:
 • w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :
 1. dyrektor Ośrodka albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
 • w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca oddziału,
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne na danym oddziale,
 4. pedagog,
 5. psycholog,
 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 7. przedstawiciel rady rodziców.
 8. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 11. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 12. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 13. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin sprawdzianu,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania sprawdzające,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. Z posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin posiedzenia komisji,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • wynik głosowania,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Powyższe protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

§75

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. W klasach I-III szkoły podstawowej oraz w zespołach edukacyjno-terapeutycznych ocena zachowania jest oceną opisową.
 2. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej śródroczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

– wzorowe (wz),

– bardzo dobre (bdb),

– dobre (db),

– poprawne (pop),

– nieodpowiednie (ndp),

– naganne (nag).

 1. Uczniowie oceniani są według następujących kryteriów:
 • Ocenę wzorową otrzymuje się uczeń, który:
 1. wykazuje bardzo duże i wyraźnie widoczne zaangażowanie w pracy oraz właściwy stosunek do obowiązków szkolnych (zawsze przygotowuje się do lekcji, posiada potrzebne do zajęć materiały i przybory szkolne, odrabia prace domowe, wykorzystuje maksymalnie swoje możliwości intelektualne),
 2. wszystkie spóźnienia i nieobecności są usprawiedliwione,
 3. bierze udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub dodatkowo rozwija swe zdolności (zainteresowania) poza szkołą, uczestniczy w szkolnych zawodach , konkursach i olimpiadach, odnosi w nich sukcesy,
 4. godnie reprezentuje Szkołę w zawodach i konkursach wojewódzkich i miejskich,
 5. chętnie i dobrowolnie podejmuje się dodatkowych obowiązków i wywiązuje się z nich, dotrzymuje ustalonych terminów,
 6. czuje się związany ze społecznością szkolną i klasową, czemu daje wyraz w swych inicjatywach i zaangażowaniu we wspólne działania służące dobru własnemu i innych, jest uczciwy i lojalny w sytuacjach trudnych dla siebie i innych, potrafi przyznać się do błędu,
 7. szanuje innych, jest dla nich uprzejmy i życzliwy, ceni prawdę i uczciwość w stosunkach między ludźmi,
 8. dba o swój wygląd, ubiera się stosownie do sytuacji, zmienia obuwie wchodząc do szkoły , dba o czystość pomieszczeń i swoją higienę,
 9. szanuje wspólne mienie Szkoły,
 10. nigdy nie naraża siebie lub kogoś innego na niebezpieczeństwo w sposób świadomy lub przez swe zaniedbanie czy też nieuzasadniony brak wyobraźni, stara się przewidywać zagrożenia,
 11. nie tylko sam nie używa tytoniu, alkoholu lub narkotyków, ale też próbuje przeciwdziałać wpadaniu innych uczniów w uzależnienie, odwodzi ich od tego i wspomaga w unikaniu uzależnień,
 12. postępuje zgodnie z zasadami dobrego wychowania i ogólnie przyjętymi normami,
 13. jest wzorem do naśladowania, w stosunku do niego nikt nie wnosi negatywnych uwag i zastrzeżeń.
 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. wykazuje znaczący wkład i zaangażowanie w pracy oraz właściwy stosunek do obowiązków szkolnych,
 2. stara się osiągać w nauce wyniki odpowiadające jego intelektualnym możliwościom,
 3. wszystkie spóźnienia i nieobecności są usprawiedliwione,
 4. często bierze udział w szkolnych konkursach i zawodach,
 5. uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań,
 6. bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych,
 7. bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły,
 8. współpracuje przy organizacji imprez szkolnych i klasowych,
 9. wyróżnia się troską o mienie klasy i szkoły,
 10. dba o estetyczny wygląd samego siebie, klasy i szkoły,
 11. wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią,
 12. nie używa tytoniu, alkoholu i narkotyków,
 13. reaguje na przejawy zachowań agresywnych i aspołecznych,
 14. jest taktowny i kulturalny, życzliwy, uczciwy i uczynny w stosunku do innych,
 15. postępuje zgodnie z normami dobrego wychowania;
 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. wykazuje dość duży i dający się zauważyć wkład pracy i zaangażowanie oraz właściwy stosunek do obowiązków szkolnych (przygotowuje się zwykle do lekcji, posiada niezbędne przybory szkolne, uczy się w miarę swoich możliwości intelektualnych, poprawnie wykonuje powierzone mu zadania),
 2. wszystkie spóźnienia ma usprawiedliwione,
 3. może mieć kilka godzin nieusprawiedliwionych wynikających z przyczyn obiektywnych,
 4. czasami bierze udział w szkolnych konkursach lub zawodach,
 5. sporadycznie uczestniczy w zajęciach rozwijających zainteresowania,
 6. wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu w szkole,
 7. zdarza mu się czasami reagować na przejawy zachowań aspołecznych, starając się je ukrócić, a przynajmniej unikać, sam ich nie podejmuje, nie przejawia lojalności wobec osób szkodzących innym lub mieniu szkolnemu, czasami komuś pomaga,
 8. zwykle jest taktowny, umie kulturalnie wymieniać zdanie z innymi, jest uczciwy i umie przeprosić, choć nie spieszy się z przejawami życzliwości dla innych,
 9. postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami moralnymi,
 10. wykazuje szacunek dla godności człowieka,
 11. dba o swój wygląd i ogólną czystość, ale czasami zapomina o zmianie obuwia w szkole,
 12. nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo w sposób świadomy, ale nie zwraca uwagi na możliwe zagrożenia i nie stara się ich przewidywać,
 13. nie pali papierosów na terenie szkoły i poza nią, jemu samemu nie grozi uzależnienie, ale nie przeciwdziała uzależnianiu się innych;
 • Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 1. wykazuje umiarkowane zaangażowanie i wkład pracy w realizacji projektu edukacyjnego i obowiązków szkolnych (zdarza mu się przygotowywać do lekcji, czasami nie posiada niezbędnych materiałów i przyborów szkolnych, nie w pełni wykorzystuje swoje możliwości intelektualne),
 2. ma kilka nieusprawiedliwionych spóźnień,
 3. w ciągu semestru ma kilka dni nieusprawiedliwionej nieobecności,
 4. rzadko przejawia własne zainteresowania i rzadko uczestniczy w szkolnych konkursach, zawodach i uroczystościach,
 5. sporadycznie bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły, ewentualnie czyni to pod dużym wpływem nauczycieli,
 6. czasami wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, zdarza mu się nie dotrzymywać wyznaczonych terminów,
 7. wykazuje niewielkie zaangażowanie w działania na rzecz wspólnego dobra, nie broni go, czasami tylko przejawia chęć współpracy z nauczycielami i kolegami,
 8. czasami przejawia zachowania nieuprzejme wobec innych, zdarzają mu się kłamstwa,
 9. wymaga doraźnej kontroli, opieki i nadzoru wychowawczego,
 10. respektuje dobre obyczaje i ogólnie przyjęte normy,
 11. zdarza mu się palić na terenie szkoły, ale dostrzega związane z tym zagrożenie i gotów jest zerwać z taką sytuacją,
 12. jego kultura osobista budzi zastrzeżenia, ale środki zaradcze przynoszą często pozytywne efekty.
 • Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 1. wykazuje niewielkie zaangażowanie i wkład pracy w realizację projektu edukacyjnego i obowiązku szkolnego (często nie przygotowuje się do lekcji, zwykle nie posiada materiałów przyborów szkolnych, nie wykorzystuje swych możliwości intelektualnych),
 2. ma liczne nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia,
 3. utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych,
 4. zdarza mu się zachowywać niekulturalnie w stosunku do pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
 5. zdarza mu się wdawać w konflikty z innymi uczniami,
 6. nie przestrzega zasad zdrowego stylu życia i higieny osobistej, bywa uzależniony od nałogu tytoniowego, pali papierosy na terenie szkoły, nie dostrzega zagrożenia nałogu,
 7. zdarza mu niszczyć minie szkoły oraz innych uczniów,
 8. używa wulgarnych słów, jest arogancki, kłamie,
 9. zachowuje się w sposób narażający jego samego lub inne osoby na zagrożenia,
 10. samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne oraz teren szkoły,
 11. nie przestrzega regulaminów szkolnych,
 12. ma negatywny wpływ na zespół klasowy (rozprasza uwagę, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, prowokuje innych do niewłaściwych zachowań),
 13. nie wykazuje zainteresowania życiem klasy i szkoły,
 14. zdarza mu się odmawiać wykonania poleceń i próśb nauczycieli.
 • Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 1. wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (brak prac domowych, nie przygotowuje się do lekcji, nie posiada niezbędnych materiałów i przyborów szkolnych),
 2. ma dużą ilość spóźnień i nieobecności nieusprawiedliwionych,
 3. nie przejawia własnych zainteresowań, nie rozwija swych uzdolnień,
 4. nie przyjmuje i nie wykonuje wielu szkolnych obowiązków, nie przejmuje się terminami,
 5. wykazuje zachowania aspołeczne, szkodzi innym uczniom i szkole, szargając jej opinię w oczach społeczności lokalnej,
 6. jest agresywny i brutalny wobec kolegów oraz innych osób,
 7. stosuje przemoc i samosądy wobec kolegów,
 8. nie wykazuje szacunku wobec pracowników szkoły, w stosunku do nich bywa zwykle arogancki, wulgarny i opryskliwy, nie panuje nad negatywnymi emocjami, dopuszcza się kłamstw,
 9. ubiera się niechlujnie, zdarza mu się brak higieny, nie zmienia obuwia,
 10. swoim zachowaniem prowokuje niebezpieczne sytuacje, nie przejmuje się stwarzanym przez siebie zagrożeniem, nie słucha ostrzeżeń i zakazów,
 11. poddaje się nałogowi tytoniowemu nie znajdując w sobie woli i siły zerwania z nim, wymaga pomocy innych,
 12. nie wykazuje woli poprawy zachowania, lekceważy uwagi,
 13. nie akceptuje ogólnie przyjętych norm moralnych,
 14. namawia lub przymusza innych do czynów przestępczych,
 15. samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne i teren szkoły.
 16. Nauczyciele na bieżąco oceniają poszczególne postawy uczniów dokonując wpisów w dziennikach lekcyjnych.
 17. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 18. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
 19. Wychowawca konsultuje ocenę zachowania z innymi nauczycielami i uczniami na dwa tygodnie przed posiedzeniami klasyfikacyjnymi Rady Pedagogicznej.
 20. Wychowawca wystawia ocenę ostateczną na tydzień przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami Rady Pedagogicznej.
 21. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania regulują odrębne przepisy.
 • § 76
 1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i indywidualnym programie edukacyjnym, oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.
 3. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i indywidualnym programie edukacyjnym opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów, oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu umiarkowanym  lub znacznym są ocenami opisowymi.
 5. Ocena zachowania jest oceną opisową. Ocena ta nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej. Ocena ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.
 6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnoprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 7. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnoprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 8. Postępy i osiągnięcia uczniów oceniane są na bieżąco uwzględniając wiadomości, umiejętności, aktywność, samodzielność, higienę i estetykę pracy. Stosuje się umowną ocenę punktową maksymalnie 6 punktów minimalnie 1 – według regulaminu opracowanego przez nauczycieli pracujących w zespołach edukacyjno – terapeutycznych.

§ 77

 1. W zespołach rewalidacyjno-wychowawczych stosowana jest opisowa ocena, bilans wiadomości i umiejętności ucznia.
 2. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć w tym indywidualnego programu zajęć, nauczyciele prowadzący zajęcia  dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.
 3. Zajęcia obejmują w szczególności:
 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć,
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwością uczestnika zajęć,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.

§ 77a

  1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji, który zawiera:
 • imię i nazwisko dziecka;
 • numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii;
 • ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;
 • ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
 • informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.
  1. Sposób oceny postępów dziecka określa indywidualny program wczesnego wspomagania.

§ 77b

 1. Ocenianie postępów w nauce uczniów oraz ocenianie zachowania w czasie nauki zdalnej jest zgodne z zapisami WZO.
 2. W okresie nauki zdalnej ocenie podlega zwłaszcza systematyczność, aktywność, poprawność wykonania zleconych form nauki.
 3. Nauczyciel w okresie zdalnego nauczania ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, terminowe odsyłanie zadań, systematyczną pracę, bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych, zdalną pomoc kolegom w nauce.

ROZDZIAŁ VII

 

Uczniowie i wychowankowie Ośrodka

§ 78

 1. Uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 • korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 • uzyskania informacji o terminach prac klasowych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 • korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły,
 • korzystania z opieki pielęgniarskiej,
 • bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 • wglądu na terenie szkoły, w obecności nauczyciela do swoich sprawdzonych                     i ocenionych prac pisemnych.
 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do:
 • wychowawcy, gdy prawa narusza inny uczeń, nauczyciel lub inny pracownik placówki,
 • Dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca.
 • Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor.
 1. Rodzicom i uczniowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Dyrektora Ośrodka w przypadku naruszenia praw ucznia w terminie 7 dni. Dyrektor szkoły rozpoznaje skargę w terminie 10 dni o czym powiadamia ucznia i rodziców ucznia.

79

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Ośrodka oraz ustaleń władz szkolnych, a zwłaszcza:
 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
 • brać udział we wszystkich zaplanowanych w planie lekcji danego oddziału zajęciach edukacyjnych;
 • przedstawiać nauczycielom uczącym przedmiotów przewidzianych szkolnym planem nauczania zaświadczenia lekarskie lub informacje od rodziców o ewentualnym zwolnieniu z danej lekcji przed wyjściem ze szkoły, podobnie w sytuacji złego samopoczucia, sytuacji losowych, udziału w zawodach i innych okolicznościach uniemożliwiających udział w lekcji;
 • być przygotowanym do każdych zajęć;
 • właściwie zachowywać się w trakcie zajęć szkolnych, uczestniczyć w realizowanych zadaniach, ćwiczeniach; wykonywać polecenia nauczycieli;
 • właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Ośrodka oraz pozostałych uczniów;
 • ponosić odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;
 • dbałości wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku, a w szczególności:
 1. szanowania mienia własnego i cudzego,
 2. niezaśmiecania pomieszczeń, utrzymywania ich w czystości i porządku, zmiany obuwia,
 3. nieniszczenia ścian, elewacji budynku, sprzętu,
 • dbania o schludny wygląd oraz noszenia estetycznego, skromnego i niewyzywającego stroju, stosownego do miejsca, czasu i okoliczności. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy;
 • podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli;
 • nieoddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty szkoły bez zgody nauczyciela;
 • dostarczania usprawiedliwienia spóźnień i nieobecności w szkole napisanego przez rodziców w dzienniczku szkolnym, w terminie 7 dni;
 • dostarczenia wskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć;
 • nieprzynoszenia ozdób i przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu lub przedmiotów wartościowych;
 • pokrycia kosztów wyrządzonych szkód materialnych;
 • wyłączania i niekorzystania na terenie szkoły z telefonu komórkowego w czasie wszystkich zajęć, z wyjątkiem sytuacji wymagających porozumiewania się w pilnych sprawach pod nadzorem nauczyciela;
 • niekorzystania na terenie Ośrodka z analogowych i cyfrowych odtwarzaczy muzyki i aparatów fotograficznych;
 • nierejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
 • wystrzegać się szkodliwych nałogów.
 1. Powinnością ucznia jest zgłaszać nauczycielom niezrozumiałe partie materiału oraz zauważone zagrożenia.
 2. Podczas nauki zdalnej uczeń ma te same obowiązki i prawa jak podczas nauki stacjonarnej.
 • § 80
 1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 • najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania,
 • szczególnie wyróżniające się zachowanie,
 • osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych,
 • nienaganną frekwencję,
 • działalność na rzecz szkoły,
 1. Rodzaje nagród:
 • pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,
 • pochwała dyrektora wobec klasy,
 • pochwała dyrektora wobec uczniów całej szkoły,
 • dyplom uznania,
 • list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,
 • nagroda rzeczowa.
 1. Nagrody przyznaje Dyrektor Ośrodka na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej. O każdej przyznanej nagrodzie wychowawca informuje rodziców ucznia.
 2. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń (rodzic) może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do Dyrektora Ośrodka w terminie 7 dni od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

§ 81

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym w Statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej karze wychowawca informuje rodziców ucznia.
 2. W przypadku udowodnienia winy, uczeń może otrzymać karę w za:
 • nieprzestrzeganie obowiązków ucznia,
 • posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, alkoholu, materiałów niebezpiecznych na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez placówkę,
 • zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie placówki lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę,
 • wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.
 1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
 • kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia,
 • w szczególnych okolicznościach wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby nie krótszy niż pół roku na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego,
 • jeśli w sytuacji, o której mowa w punkcie 2 uczeń popełni kolejne wykroczenie zawieszenie kary przerywa się, a zawieszona kara zostaje wykonana niezwłocznie.
 1. Rodzaje kar:
 • upomnienie wychowawcy klasy,
 • upomnienie lub nagana dyrektora udzielone w obecności społeczności szkolnej,
 • nie typowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę do momentu zniesienia kary przez dyrektora na wniosek wychowawcy,
 • nie typowanie ucznia do reprezentowania placówki do momentu zniesienia kary przez dyrektora na wniosek wychowawcy,
 • przeniesienie do równoległej klasy,
 • przeniesienie do innej szkoły, placówki.
 1. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Ośrodka w terminie 7 dni od jej udzielenia. Od kar nałożonych przez Dyrektora przysługuje uczniowi, a także rodzicowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Ośrodka w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły. O każdej udzielonej karze informuje się rodziców ucznia.
 2. O przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły Dyrektor Ośrodka może wystąpić do Kuratora Oświaty w przypadku szczególnie chuligańskiego zachowania ucznia, także w przypadkach, gdy szkoła wyczerpała sposoby oddziaływań wychowawczych, tzn. nie odniosły skutku podejmowane próby zmiany sytuacji, motywowania ucznia do zmiany postawy i respektowania norm życia społecznego w szkole przez zespół wychowawczy nauczycieli, nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary, rozmowy wychowawcze z uczniem, rozmowy z rodzicami ucznia, współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem rodzinnym.
 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadku (dotyczy uczniów nie będących w obowiązku szkolnym):
 • Otrzymania kary za rozprowadzanie środków odurzających na terenie placówki lub

w czasie imprez organizowanych przez Ośrodek;

 • Otrzymania kary za wykroczenie zagrażające życiu, zdrowiu ucznia lub innych członków społeczności placówki;
 • Otrzymanie dwóch kar za jeden z wymienionych czynów: zastraszanie, wymuszanie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie placówki lub w czasie imprez organizowanych przez Ośrodek;
 • Postępowanie ucznia niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, społecznymi;
 • Rażące naruszenie statutu placówki lub regulaminu uczniowskiego;
 • Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów uczeń może być:
 1. przeniesiony do równoległej klasy w swojej szkole,
 2. przeniesiony do innej szkoły.
 3. Uczeń nie uczęszczający na zajęcia edukacyjne (bez usprawiedliwienia 50% wymiaru zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego), może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 roku życia z zastrzeżeniem, że jeśli osiągnięcie tego wieku nastąpiło przed zakończeniem roku szkolnego, pobyt w placówce przedłuża się do zakończenia roku szkolnego.
 4. W przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły lub placówki.
 5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy uczniów, po zapoznaniu się z pełną informacją o nagannych zachowaniach ucznia.
 6. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, Dyrektor, w drodze decyzji, skreśla ucznia z listy uczniów. Od decyzji dyrektora uczniowi przysługuje prawo odwołania się do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
 7. Uczeń lub jego rodzice /opiekunowie/ mają prawo złożenia odwołania od wymierzonej kary do dyrektora w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji o udzielonej uczniowi karze.
 8. Dyrektor winien rozpatrzyć wniesione odwołanie i w terminie 7 dni wydać ostateczną decyzję.

§ 82

 1. Wychowanek Ośrodka ma prawo do:
 • Udziału w zorganizowanych formach procesu wychowania, kształcenia.
 • Uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjnych, logopedycznych po zakwalifikowaniu-zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Korzystania z pomocy nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących nauki, wypoczynku, spraw bytowych itd., pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej.
 • Korzystania z pomocy dydaktycznych Ośrodka, sprzętu, świetlic.
 • Swobody wypowiadania myśli, sądów i przekonań w sprawach dotyczących życia Ośrodka oraz światopoglądu i religii.
 • Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
 • Uczestniczenia w działalności organizacji młodzieżowych.
 • Wyjazdu do domu rodzinnego.
 • Do opieki wychowawczej i bezpiecznego pobytu w Ośrodku, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
 1. Do podstawowych obowiązków wychowanka należy:
 • Systematyczne i czynne uczestniczenie w zajęciach w placówce.
 • Terminowy przyjazd z domu rodzinnego.
 • Szanowanie przekonań i godności osobistej koleżanek i kolegów.
 • Okazywanie szacunku osobom starszym, nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka.
 • Prawidłowe zachowanie się w Ośrodku poza placówką, przeciwstawianie się wulgarności i brutalności.
 • Szanowanie sprzętu, pomocy dydaktycznych, elementów wyposażenia Ośrodka, troska
  o porządek i estetykę, zieleń w Ośrodku i otoczeniu.
 • Troska o własny ubiór, czystość i higienę osobistą.
 • Udział w pracach porządkowych wokół szkoły i internatu, pielęgnacja roślin ozdobnych.
 • Zmiana obuwia w placówce.
 • Godnie i kulturalnie zachowywanie się w placówce i poza nią.
 • Dbałość o piękno mowy ojczystej.
 • Podporządkowywanie się zaleceniom dyrektora, kierownika i wychowawcy klasy (grupy).
 • Godne reprezentowanie placówki.
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, dbałość o czystość osobistą i schludny wygląd.
 • Bezwzględne respektowanie zakazów:
 1. palenia papierosów,
 2. picia alkoholu,
 3. używania środków odurzających,
 4. stosowania przemocy wobec innych.
 • Dbałość o ład, porządek i estetykę sypialń.
 • Stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości, być koleżeńskim, pomagać słabszym, przeciwstawiać się objawom przemocy.
 • Respektowania prawa wewnątrzszkolnego.

§ 83

 1. Wychowanek może otrzymać nagrodę za:
 • Wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, frekwencję.
 • Pracę w organizacjach młodzieżowych.
 • Udzielanie pomocy, opiekę nad koleżankami i kolegami mniej sprawnymi.
 • Udział w imprezach i uroczystościach.
 • Osiągnięcia sportowe.
 1. Wychowanek może być nagrodzony w formie:
 • Pochwały wychowawcy grupy.
 • Pochwały kierownika.
 • Pochwały dyrektora Ośrodka na apelu.
 • Dyplomu uznania, nagrody rzeczowej.
 • Listu pochwalnego do rodziców i dokonania wpisu do kroniki Ośrodka.
 1. Wychowanek może otrzymać karę za:
  • Nie wypełnianie obowiązków wychowanka.
  • Za naruszenie postanowień regulaminu wychowanków.
  • Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu.
  • Rozprowadzanie środków odurzających na terenie placówki lub w czasie imprez organizowanych przez Ośrodek.
  • Czyny zagrażające życiu, zdrowiu wychowanka lub innych członków społeczności.
  • Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie placówki lub w czasie imprez organizowanych przez Ośrodek.
  • Postępowanie niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, społecznymi.
   1. Wychowanek może otrzymać karę w postaci:
  • Upomnienie wychowawcy w grupie.
  • Upomnienie kierownika.
  • Naganę udzieloną przez dyrektora Ośrodka na apelu.
  • Przeniesienie do równoległej grupy (jeśli istnieje w Ośrodku).
  • Skreślenie z listy wychowanków z jednoczesnym przeniesieniem do innej placówki.
  • Skreślenie z listy wychowanków.
   1. Każdorazowo o nagradzaniu lub ukaraniu zawiadomieni będą rodzice wychowanka.
   2. W przypadku naruszenia jego prawa, wychowanek, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do:
  • Wychowawcy, gdy prawa narusza inny wychowanek, nauczyciel lub inny pracownik placówki.
  • Dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca.
  • Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor.
   1. Informacje o nagrodach i karach zapisuje się w Księdze Kar i Nagród.
   2. Skreślenie wychowanka z listy wychowanków:
  • Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia wychowanka z listy wychowanków w przypadku:
 1. otrzymania kary za rozprowadzanie środków odurzających na terenie placówki lub w czasie imprez organizowanych przez Ośrodek,
 2. otrzymania kary za wykroczenie zagrażające życiu, zdrowiu ucznia lub innych członków społeczności placówki,
 3. otrzymanie dwóch kar za zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie placówki lub w czasie imprez organizowanych przez Ośrodek.
 4. postępowanie ucznia niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, społecznymi.
 5. rażące naruszenie Statutu.
 • Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów wychowanek może być:
 1. przeniesiony do innej grupy,
 2. przeniesiony do innej placówki.
 • Wychowanek nie uczęszczający na zajęcia edukacyjne (bez usprawiedliwienia 50% wymiaru zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego), może być skreślony z listy wychowanków po ukończeniu 18 roku życia z zastrzeżeniem, że jeśli osiągnięcie tego wieku nastąpiło przed zakończeniem roku szkolnego, pobyt w placówce przedłuża się do zakończenia roku szkolnego.
 • W przypadku wychowanków, którzy nie ukończyli 18 roku życia dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie wychowanka do innej placówki.
  1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy wychowanków, po zapoznaniu się z pełną informacją o nagannych zachowaniach wychowanków oraz po uwzględnieniu jego położenia życiowego i prawnego .
  2. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor, w drodze decyzji, skreśla wychowanka z listy wychowanków. Od decyzji dyrektora wychowankowi przysługuje prawo odwołania się do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
  3. Wychowanek lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo złożenia odwołania od wymierzonej kary do dyrektora w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji o udzielonej wychowankowi karze. Dyrektor winien rozpatrzyć wniesione odwołanie i w terminie 7 dni wydać ostateczną decyzji.

ROZDZIAŁ VIII

 

Przyjmowanie uczniów i wychowanków do Ośrodka

 

§ 84

 1. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością umysłową oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z innymi niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Rekrutację przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 4. Do szkół ponadpodstawowych prowadzi się nabór dla uczniów, którzy ukończyli Gimnazjum w tym Gimnazjum Specjalne lub ośmioletnią Szkołę Podstawową w tym Szkołę Podstawową Specjalną.
 5. Wychowanków kieruje organ prowadzący.
 6. Warunkiem przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania jest złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów podania o przyjęcie dziecka wraz z kompletem wymaganych dokumentów:
 • opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania;
 • zaświadczenie lekarskie informujące o stanie funkcjonalnym dziecka;
 • inne dokumenty niezbędne specjalistom do prawidłowej diagnozy i terapii dziecka.
 1. Do Ośrodka dyrektor może przyjąć dziecko niepełnosprawne lub ucznia niepełnosprawnego będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 85

 1. Dzieci i młodzież do grup wychowawczych przyjmowani są na wniosek rodziców, na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący.
 2. W trakcje rekrutacji należy skompletować następujące dokumenty:
 • wniosek rodzica (prawnego opiekuna) w sprawie przyjęcia dziecka,
 • odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot i półsierot odpis aktu zgonu rodziców,
 • orzeczenie o stanie zdrowia lub książeczkę zdrowia,
 • dokumenty szkolne,
 • aktualny wywiad środowiskowy.
 1. W miarę posiadanych miejsc dyrektor może przyjąć wychowanka do placówki bez skierowania na podstawie wniosku rodziców (opiekuna prawnego), po powiadomieniu organu prowadzącego.
 2. Nie przyjmuje się dzieci i młodzieży uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych.

§ 86

 1. Kształcenie dzieci i młodzieży w Ośrodku może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy :
  • rok życia – w przypadku szkoły podstawowej,
  • rok życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej,
  • rok życia – w przypadku uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych.
 2. Pobyt wychowanka może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole.

ROZDZIAŁ IX

 

Postanowienia końcowe

 

§ 87

 1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą:
 • przebiegu nauczania,
 • pobytu wychowanków w grupach wychowawczych.
 1. Wykaz i sposoby prowadzenia dokumentacji oraz sposobu jej przechowywania określają odrębne przepisy.
 2. W Ośrodku dopuszcza się prowadzenie:
 • dziennika papierowego;
 • dziennika papierowego i elektronicznego (e-dziennika);
 • dziennika elektronicznego.

§ 88

Ośrodek używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 89

Ośrodek posiada własne logo, które umieszcza się na papierach i drukach firmowych, wizytówkach, znaczkach promocyjnych i identyfikacyjnych, dyplomach, listach gratulacyjnych, szkolnych materiałach promocyjnych, a w formie elektronicznej może być wykorzystywane na szkolnej witrynie internetowej oraz w korespondencji elektronicznej.

§ 90

Ośrodek prowadzony jest przez jednostkę samorządu terytorialnego – Powiat Starachowicki i jest jednostką budżetową.

§ 91

 1. Zmiany w Statucie Ośrodka mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej na wniosek każdego z działających w nim organów.
 2. Zmiany wprowadza się wg następującej procedury:
 • Rada Pedagogiczna opracowuje zmiany do Statutu wg obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
 • Dyrektor przedkłada Radzie Rodziców do zapoznania projekt zmian w statucie. Rada Rodziców może przedstawić swoją opinię dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej,
 • Opiekun Samorządu Uczniowskiego przedkłada uczniom i wychowankom do zapoznania się projekt zmian do Statutu -w szczególności, jeśli zmiany dotyczą realizacji podstawowych praw i obowiązków ucznia, systemu kar i nagród, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, Samorząd Wychowanków może przedstawić dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej swoją opinię,
 • Rada Pedagogiczna uchwala zmiany do Statutu,
 • Dyrektor zarządza wprowadzenie zmian do Statutu,
 • Uchylony ( Uchwała z dnia 29.08.2022 r.)
 • Statut szkoły jest dostępny:
 1. na stronie internetowej SOSW,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. w bibliotece szkolnej.
 • Każda zmiana zapisów Statutu skutkuje powstaniem jego tekstu ujednoliconego.
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, pracowników.
 2. Nieuregulowane niniejszym Statutem kwestie podlegają zewnętrznym aktom prawnym.