Wszelkie zajęcia w grupach wychowawczych prowadzone są zgodnie
z przyjętym planem pracy opiekuńczo-wychowawczej i Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi.

W pracy z wychowankami duży nacisk kładziony jest na ich rozwój społeczny
i intelektualny. W tym celu podejmowane są następujące działania:

-rozwijanie talentów i zainteresowań wychowanków w pracy kół i innych zajęć:

 

Koło kosmetyczne – M. Socha i K. Dębicka;

Koło kulinarne  – K. Rajkowska- Stachowicz;

Koło artystyczne – A. Sokół;

Koło plastyczne – K. Rajkowska- Stachowicz;

Zajęcia profilaktyczne – M. Socha;

Zajęcia o charakterze rewalidacyjnym – K. Dębicka;

Zajęcia sportowe – J. Sobiecki;

Zajęcia rekreacyjno – sportowe „ Smak dobrej zabawy” – A. Sokół;

Zajęcia proekologiczne – A. Sokół;

Zajęcia w Państwowym Ognisku Plastycznym;

 

-właściwego współdziałania w grupie;

-prawidłowego zachowania się w trudnych sytuacjach;

-przestrzegania zasad bezpieczeństwa w budynku, podczas zabawna powietrzu oraz w ruchu drogowym;

-dbania o toaletę własną i porządek najbliższego otoczenia;

-poszanowania mienia społecznego i wyposażenia internatu;

-prawidłowego zachowania się przy stole;

-stosowania zwrotów grzecznościowych;

-dbania o porządek w sypialniach i szafach ubraniowych;

-właściwego zachowania się na ulicy i w środkach komunikacji miejskiej;

Ponadto:

-angażowanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w życiu placówki,

-wdrażanie do przestrzegania obowiązującego w grupach wychowawczych regulaminu oraz harmonogramu dnia;

-kultywowanie obrzędowości i tradycji;

-prowadzenie zajęć wychowawczych celem kształtowania postaw uczciwości w życiu społecznym;

-kształtowanie sprawności wychowanków poprzez turnieje, zabawy
i rozgrywki międzygrupowe;

-propagowanie aktywnego wypoczynku;

-wprowadzanie i utrwalanie nawyków higieny osobistej, dbałości
o pomieszczenia i otoczenie placówki;

-uświadamianie szkodliwości stosowania używek.

Ważną częścią pracy wychowawczej jest systematyczna współpraca
z rodzicami
  (opiekunami) wychowanków, których wychowawcy wspierająw ich wychowawczej roli, wymieniają informacje o wychowankach, udzielają pomocy w wyjaśnianiu i pokonywaniu trudności. Wychowawcy zachęcają rodziców do uczestnictwa w różnych uroczystościach i imprezach na terenie Ośrodka.

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w grupach wychowawczych:

    Na zajęciach profilaktycznych wychowankowie podczas gier i zabaw poznają się wzajemnie, nabierają zaufania , otwartości i tolerancji dla kolegów;przyglądają się swoim uczuciom i uczą radzenia sobie z tymi trudnymi, m.in. złością; poznają swoje mocne strony i to, nad czym warto jeszcze pracować; kształtują swoje umiejętności interpersonalne, tj. komunikacja, aktywne słuchanie.

    Podczas zajęć o charakterze rewalidacyjnym wychowankowie ćwiczą małą motorykę, percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową, kształtują cierpliwość, dokładność, twórcze myślenie, wyobraźnię i poczucie estetyki ułatwiające im naukę czytania, pisania i liczenia.

   Celem zajęć rekreacyjno – sportowych pt. „ Smak dobrej zabawy” jest kształtowanie koordynacji ruchowej, prawidłowej postawy, wdrażaniedo ruchu na świeżym powietrzu i aktywnego wypoczynku, rozwijanie sprawności całego ciała wychowanków, rozładowanie ich nagromadzonej energii. Dzieci na tych zajęciach nie tylko świetnie się bawią, ale wzrasta ich poczucie własnej wartości.

   Inną formą zajęć są zajęcia proekologiczne, na których wdraża się wychowanków do segregowania śmieci; poznają oni wpływ zanieczyszczeń na przyrodę i ludzkie zdrowie, jak chronić obiekty przyrodnicze, rośliny i zwierzęta. Zajęcia te pozwalają na rozładowanie dzieciom stresu i nagromadzonych emocji, wdrażanie ich do aktywności własnej oraz uczenie ich dbania o przyrodę i najbliższe otoczenie.  

   Celem głównym zajęć plastycznych jest pobudzanie i rozwijanie inicjatywy plastycznej i twórczej wychowanków; zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi; rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i poczucia estetyki; doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej oraz ćwiczenie spostrzegawczości, logicznego myślenia, umiejętności planowania i współpracy w grupie.

   Podczas zajęć kulinarnych wychowankowie zdobywają umiejętności samodzielnego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego, korzystania z książek kucharskich, fachowych czasopism i internetu w celu wyszukania przepisów kulinarnych. Ćwiczą umiejętności planowania i współpracy w grupie; zdobywają informacje na temat wartości odżywczych produktów niezbędnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu.

   Na zajęciach koła turystyczno – krajoznawczego podczas wycieczekdo Kałkowa, Wąchocka i in. wychowankowie poznają historię tych miejsc, a podczas wycieczek po najbliższej okolicy zwiedzają i poznają Starachowice. Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach, ucząc się przy okazji zasad bezpiecznego poruszania się w zgodzie z zasadami ruchu drogowego.

   Podczas zajęć koła kosmetycznego wychowankowie wdrażani są do przestrzegania higieny osobistej, właściwego odżywiania się, ruchu na świeżym powietrzu; uczą się zasad wykonania różnych typów makijażu i próbują ich samodzielnego wykonania oraz dbania o właściwy stan włosów, skóry i paznokci.

   Na zajęciach koła sportowego wychowankowie uczą się samodzielności w sportach indywidualnych oraz współpracy w grach zespołowych, poznają przepisy różnych dyscyplin oraz kształtują samodyscyplinę poprzez systematyczność. Ma to miejsce podczas cotygodniowych zajęć na krytej pływalni i w strefie odnowy biologicznej,  a także podczas ogólnorozwojowych ćwiczeń w siłowni szkolnej i  na szkolnym boisku.

   Wychowankowie biorą udział w zajęciach w Państwowym Ognisku Plastycznym, podczas których poznają różne techniki plastyczne i podnoszą swoje umiejętności, wyrabiają małą motorykę, ćwiczą wyobraźnię. Efektem tych zajęć są nagrody indywidualne naszych wychowanków w konkursach, m.in. Damiana Kopeć i Kamila Rokity w konkursie „ Zielona energia” oraz Damiana Grygla w konkursie „ Kto nie pali, jest na fali”.