Procedury bezpieczeństwa na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  w Starachowicach  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie  SOSW  w Starachowicach ul. Staszica 16                         w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po ich otwarciu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia …………………  maja  2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780).

 Wskazano w niej zadania dyrektora, kadry kierowniczej, pracowników administracji i obsługi  oraz rodziców ( opiekunów prawnych )                                uczniów  i wychowanków.

Uczestnicy:

• dyrektor  SOSW, wicedyrektor SOSW, kierownik SOSW, pracownicy SOSW

 • organ prowadzący  placówkę ;

• rodzice (opiekunowie prawni),  

•uczniowie i wychowankowie  SOSW

Podstawa prawna:

• art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

• wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia …………… r.

• wytyczne e Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia …………….. maja 2020 r.    dotyczące  organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych,  dla szkół podstawowych  oraz grup wychowawczych funkcjonujących w SOSW       

Lp.

Zadania główne

Zadania szczegółowe

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Opracowanie listy uczniów i wychowanków SOSW, którzy będą uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, opiekuńczo- wychowawczych, konsultacjach określonych w Rozporządzenie  MEN z dnia

1. Ustalenie liczby uczniów

– dyrektor SOSW

– wychowawcy

–  kierownik SOSW

 

Liczbę uczniów ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1) jedna grupa uczniów, wychowanków,  powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali;

2) do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie;

3) w miarę możliwości należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

2. Ustalenie maksymalnej liczby dzieci w danej grupie, które mogą przebywać w grupie, w tym wystąpienie do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby dzieci w grupie

Dyrektor  SOSW

organ prowadzący 

Placówkę

Maksymalną liczbę dzieci w poszczególnych grupach ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1) minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących;

2) w grupie może przebywać do ½ liczby podanej w Rozporządzeniu o ramowych planach nauczania. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

3. Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup, w tym uzyskanie zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka

– dyrektor SOSW

– wychowawcy

– rodzice ( prawni opiekunowie)

– pracownik medycyny szkolnej

 

Ustala się dzieci, których rodzice deklarują powrót do placówki  (każdym możliwym środkiem komunikacji: telefon, internet lub poczta). Koordynatorem jest wychowawca klasy.  Jeżeli wskazana liczba jest wyższa niż liczba dzieci, które mogą przebywać w grupach, to ustala się dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup z uwzględnieniem następujących wytycznych:

Do placówki  nie może uczęszczać dziecko, którego rodzice nie wyrazili zgody na pomiar temperatury jego ciała jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

2.

Przygotowanie placówki  przed przyjęciem uczniów i wychowanków

1. Zakup indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników SOSW, termometru (najlepiej bezdotykowego), płynu dezynfekującego do rąk, detergentów (do dezynfekcji sprzętu, zabawek

– dyrektor SOSW

– organ prowadzący

1. Personel opiekujący się dziećmi i pozostałych pracowników w razie konieczności zaopatruje się w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

2. Placówka posiada termometry bezdotykowe.

2. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje

– dyrektor szkoły

– kierownik

Instrukcje na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

3. Usunięcie z sal, w których będą przebywać dzieci, niektórych przedmiotów i sprzętu

– dyrektor szkoły

– pracownicy  obsługi

Wyposażenie sal placówki, którego nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), usuwa się z sal.

4. Zabezpieczenie przed używaniem sprzętu na placu zabaw lub boisku

– dyrektor SOSW

 

Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, oznacza się go taśmą i odpowiednio zabezpiecza przed używaniem.

5. Wyłączenie źródełek i fontann wody pitnej

– dyrektor SOSW

Wyłącza się źródełka i fontanny wody pitnej, a zapewnia się korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna.

6. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych

– dyrektor SOSW

 

Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) następujące pomieszczenie lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych: … (należy wskazać oznaczenie pomieszczenia lub obszaru).

7. Umieszczenie pod wejściem do budynku pojemników z płynem dezynfekcyjnym oraz informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk

– dyrektor  SOSW

– kierownik SOSW

 

Przed wejściem do budynku  umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do placówki .

8. Sporządzenie i wywieszenie listy numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

 

W łatwo dostępnym miejscu w  umieszcza się listę numerów alarmowych

9. Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami

– dyrektor szkoły

– wychowawcy

Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci (przede wszystkim ustala się numer telefonu prywatny i do pracy).

3.

Przyjmowanie uczniów i wychowanków  do placówki

1. Do placówki wchodzi z uczniem   (wychowankiem) wyłącznie jeden rodzic (opiekun prawny)

– dyrekcja SOSW

– rodzice (opiekunowie )

1. Do SOSW  można przyprowadzić wyłącznie zdrowego ucznia (wychowanka )(bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca również musi być zdrowa.

2. Nie można przyprowadzić do placówki dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

2. Uczeń (wychowanek) nie przynosi do  placówki zabawek ani innych przedmiotów

– rodzice (opiekunowie)

Uczeń nie może przynosić do placówki, ani z niego wynosić, zabawek oraz innych przedmiotów (za wyjątkiem tych niezbędnych).

  

3. Dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki

– rodzice, opiekunowie

– podopieczni SOSW

Rodzice (opiekunowie ) oraz pracownic SOSW zobowiązani są zdezynfekować dłonie przed wejściem do placówki, założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos.

4. Przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka

– rodzice

– opiekunowie

Rodzice zobowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dzieci.

5. Dystans społeczny

– rodzice

Rodzice przyprowadzający/odbierający uczniów do/z SOSW mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych uczniów  i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

4.

Zapewnienie warunków bezpieczeństwa 

w  SOSW w Starchowicach

1. Organizacja pracy SOSW

– dyrektor

– pracownicy

– nauczyciele

1. Uniemożliwia się, w miarę możliwości, stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (różne godziny przyjmowania grup do placówki, rożne godziny zabawy na świeżym powietrzu poszczególnych grup).

2. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz. 

Ewentualne kontakty z takimi osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice).

3. Pracownicy placówki zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.

2. Warunki bezpieczeństwa uczniów i wychowanków w SOSW

– dyrektor SOSW ,

 kierownik SOSW, 

nauczyciele wychowawcy

1. Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę.

2. Gimnastykę prowadzi się przy otwartych oknach.

3. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

4. uczniowie  często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

5. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają przykład.

6. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

8. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki.

9. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

3. Warunki bezpieczeństwa dzieci na zewnątrz budynku SOSW

Dyrektor placówki/

 nauczyciele/

pracownicy obsługi

1. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren placówki.

2.Uczniowie i wychowankowie  korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.

3. Po powrocie do placówki (budynku)  uczniowie , wychowankowie  myją ręce.

4. Sprzęt  przed szkołą lub na  boisku czyści się regularnie z użyciem detergentu lub dezynfekuje.

4. Spożywanie i przygotowywanie posiłków

Personel kuchenny 

1. Posiłki spożywane w małych grupach. Czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdym posiłku i po każdej grupie. Posiłki podawane w wielorazowych naczyniach i sztućcach myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60℃lub wyparzać.

2. Personel kuchenny korzysta z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów (po przygotowaniu ostatniego posiłku) oraz opakowań produktów, utrzymuje wysoką higienę.

4. Personel kuchenny prowadzi monitoring czynności codziennych, przestrzega pod szczególny nadzorem system HACCAP

3. Personel kuchenny, w miarę możliwości, nie kontaktuje się z uczniami, wychowankamii oraz personelem opiekującym się dziećmi.

5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem i stwierdzenia zakażenia u ucznia i wychowanka

  1. Czynności w przypadku wystąpienia u podejrzenia lub objawów choroby

– dyrektor SOSW

– wychowawca

– kierownik SOSW

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

2. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku użycia termometru innego niż bezdotykowy – dezynfekuje się go po użyciu.

Wzór: Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

3. Niezwłocznie powiadamia się rodziców w celu pilnego odebrania ucznia z placówki, wychowanka z grup wychowawczych .

4. Wstrzymuje się przyjmowanie do szkoły, grup wychowawczych uczniów i wychowanków

5. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

6. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.

7. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz

dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

8. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. Wprowadza się monitoring osób z zewnątrz przebywających w placówce (zeszyt na portierni ).

  

1. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

2. Zawiesza się zajęcia w placówce, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.).

3. Zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.