Procedury postepowania  na wypadek podejrzenia,  zakażenia koronawirusem  lub zachorowania na COVID  -19

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie  SOSW w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po jego  otwarciu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ……………. maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz wytycznymi  MZ,MEN, GIS.

Lp

Zadania główne

Zadania szczegółowe

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Przedstawienie nauczycielom, wychowawcom  oraz  pracownikom  administracji i obsługi  procedury postepowania  na wypadek   podejrzenia zakażenia koranowirusem  lub zachorowaniem  na  COVID -19

 Śledzenie informacji  GIS i MZ

Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku

Higiena , czyszczenie i dezynfekcja  pomieszczeń, środków transportu i powierzchni

Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Czynności w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów  sugerujących  zakażenia koronawirusa

Czynności w przypadku wystąpienia korronawirusa  u pracownika pedagogicznego lub pracownika administracji i obsługi.

1.Do pracy w SOSW mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów  pracownicy  nie powinni przychodzić do pracy , powinni pozostać w domu  i skontaktować się  telefoniczne  z dyrektorem SOSW, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną , oddziałem  zakaźnym,   a wrazie  pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować , ze mogą być zakażeni koronawirusem

3.W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

Wszelkie informacje , wytyczne i rekomendacje 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/

1.W placówce wydzielone jest pomieszczenie socjalne  oraz   wydzielone miejsce na środki ochrony osobistej,  płyny i mydła inne produkty o działaniu dezynfekującym

2. W placówce wydzielone są pomieszczenia na izolację osoby podejrzewanej o zarażenie COVID – 19

1.Wszyscy pracownicy SOSW zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem do  budynku palcówki  lub zakładaniu rękawiczek ochronnych, zakrywania nosa i usta oraz nie przekraczania obowiązujących sfer przebywania .

2. Pracownicy SOSW zachowują dystans społeczny, w każdej przestrzeni szkolnej wynoszący min,- 1.5 m

3. Ogranicza się przebywanie osób  z zewnątrz , ewentualnie  kontakty z takimi sposobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej  (rękawiczki, maseczki, przyłbice )

4. Wprowadza się  monitoring codziennych prac porządkowych

1.Przy głównym wejściu  / wiatrołap/

umieszczone zostały  numery telefonów  do  Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarny w Starachowicach oraz telefony alarmowe

2.Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

1.Pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy.

2. Wstrzymuje się przyjmowanie uczniów, wychowanków do placówki.

3. Powiadamia się właściwa miejscową  stacje sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ścisłe  wydanych instrukcji i poleceń .

4. Powiadamia się  organ prowadzący szkołę, placówkę

5. Obszar , w którym poruszał się  i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu  sprzątaniu, zgodnie  z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie  dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty itp.)

6. Ustala się liczbę osób  przebywających  w tym samym czasie  w części/ częściach  placówki, w którym przebywała osoba  podejrzana  o zakażenie i zaleca się im  stosowanie do  wytycznych  GIS dostępnych na stronach  gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób , które miały kontakt  z zakażonym.

1. Stosuje się do zaleceń  państwowego powiatowego inspektora  sanitarnego  przy ustaleniu czy należy wdrożyć dodatkowe  procedury , biorąc pod uwagę  zaistniały przypadek .

2. Zawiesza się zajęcia w palcówce za zgodą  organu prowadzącego  na czas  oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, z poż. Zmian.)

3. Zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.

4.Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

– wszyscy pracownicy

– dyrektor SOSW;

– kierownik SOSW

-wszyscy pracownicy

– dyrekcja SOSW

– dyrekcja SOSW

– wszyscy pracownicy

– kierownik SOSW

– pracownik medycyny szkolnej

– dyrektor SOSW

– kierownik SOSW

– kierownik SOSW

– wszyscy pracownicy

-wszyscy pracownicy

– dyrektor SOSW

– kierownik

– pracownicy

-kierownik SOSW

– pracownicy SOSW

– dyrekcja SOSW

– dyrekcja SOSW

– dyrekcja SOSW

– dyrekcja SOSW

-pracownicy obsługi 

– dyrekcja SOSW

-kierownik SOSW

– dyrektor SOSW

– kierownik SOSW

– dyrektor SOSW

– organ prowadzący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starachowicach

Dane ogólne:
Dyrektor
Ewa Dróżdż

Adres:
ul. Złota 6
27-200 Starachowice
tel./fax (41) 274-62-67

e-mail:
[email protected]

strona internetowa:
http://www.psse-starachowice.pl/

– środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej znajdują się w wydzielonym miejscu  / parter obok portierni/

 Izolatki znajdują się na IV p

– obowiązujące sfery przebywania ustala dyrekcja, kierownik  z pracownikami  SOSW

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starachowicach

Dane ogólne:
Dyrektor
Ewa Dróżdż

Adres:
ul. Złota 6
27-200 Starachowice
tel./fax (41) 274-62-67

e-mail:
[email protected]

strona internetowa:
http://www.psse-starachowice.pl/

 Wzór powiadomienia stacji epidemiologiczno-sanitarnej załącznik   nr 1

Wzór powiadomienia  organu prowadzącego załącznik nr 2

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porad

Procedura  obowiązuje z  dniem …………………………………………………