PROGRAM   PROFILAKTYKI

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO  W STARACHOWICACH

Na  lata szkolne 2011- 2012

1.   Wstęp

 

  Celem prowadzonych działań profilaktycznych jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami i deformacjami w  trakcie jego rozwoju. Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką.

 

  Podczas gdy wychowanie rozumiemy- jako proces wspomagania dziecka w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie możliwie pełnej dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej, to profilaktyka ma zadanie pomóc dziecku w radzeniu sobie z zagrożeniami, a także ograniczyć i likwidować czynniki niekorzystne dla życia, zdrowia i rozwoju osobowego.

Sytuacja uczniów naszej szkoły jest szczególna. Braki w intelektualnymi i emocjonalnym rozwoju sprzyjają powstawaniu u nich trudności adaptacyjnych. Ponadto istnieje większa podatność u dzieci upośledzonych intelektualnie na wpływy i presję środowiska,  co uzasadnia potrzebę podejmowania  szczególnie intensywnych działań profilaktycznych.

  W środowiskach społecznych dzieci upośledzonych w większym stopniu skumulowane są  tzw. „czynniki ryzyka”, które hamują rozwój społeczny dziecka i znacznie utrudniają pracę wychowawczo- profilaktyczna.

 Czynniki ryzyka są przyczyną rozwoju negatywne cechy osobowości, wpływają pośrednio na sytuację wychowawczą środowiska szkolnego, utrwalają  niekorzystne uwarunkowania w rozwoju społecznym dziecka, generują  negatywne zjawiska społeczne, oraz budują zaburzony model jego funkcjonowania w grupach rówieśniczych i rodzinie.

Do czynników ryzyka należą przede wszystkim :

 

– środowisko społeczne ucznia,  normy w nim obowiązujące  i promujące dane wzorce zachowań.

– tworzenie modelu niewłaściwych  zachowań w domu i w szkole,

– grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne,

– słabe wyniki w nauce i brak sukcesów w różnych dziedzinach życia,

– brak celów życiowych i obszarów zainteresowań,

– dostęp do alkoholu i innych środków psychoaktywnych,

– wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych.

 

   Szkolny Program Profilaktyki ma na celu kształtowanie osobowości uczniów i wspieranie ich rozwoju.                               Jednocześnie jego zadaniem jest eliminacja czynników ryzyka i ograniczenie negatywnych zachowań społecznych                       wśród  uczniów Ośrodka.  Program jest dostosowany do potrzeb uczniów  i całego środowiska szkolnego.                                     Oparty jest o podstawę programową, oraz zintegrowany ze szkolnym programem wychowawczym.                                                        Program profilaktyczny stanowi zatem uzupełnienie programu wychowawczego Ośrodka .

Podstawę do wprowadzenia działań w ramach szkolnego programu profilaktyki, stanowią:

 

-Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej- art. 48,53,54,70,72,

-Konwencja Praw Dziecka- art. 3, 19, 33

-Ustawa z dn. 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U z 1996r.Nr 67 poz. 329 – zpóźniejszymi zmianami)

-Rozporządzenie MEN z dn.17.11. 2010. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej                         w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz.1487)

-Rozporządzenie MENiS z dn.26.02. 2002. w sprawie podstawy programowejwychowania przedszkolnego oraz kształcenia  

  ogólnego w poszczególnych typachszkół(Dz. U.Nr51, poz.458)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego                              

  oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.17)

-Rozporządzenie MENiS z dn. 31.01.02 zmieniające rozporządzenie w sprawieramowych statutów publicznego przedszkola                oraz publicznych szkół(Dz. U. Nr 35 poz.222 z2007 r.)

-Rozporządzenie MENiS z dn. 19.07.2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawiesposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy ożyciuseksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, owartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz o metodach i środkach świadomejprokreacji zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego ( Dz .U. Nr 121 z2002r., poz. 1037)

-Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. Nr 111 z 1994r., poz.535)

-Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Dz. U. zdn. 14.02.2003r.poz. 226)

-Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. U. Nr 24 z dn. 13.02.2003, poz.198)

– Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV (Decyzja 647/1996/WEParlamentu Rady Europy z dnia 29.03.1996)

– Rozporządzenie MENiS z dn. 21.05 2002 w sprawie ramowych statutówpublicznego przedszkola oraz publicznych szkół                      

  (Dz. U. Nr 61 z 2001 r. poz.624 zpóźniejszymi zmianami Dz. U. Nr 10 z 2002r. poz. 96 oraz Dz. U. Nr146 poz. 1416                                       

  zdn. 01.09.2003) wprowadziło obowiązek uchwalania przez radępedagogiczną szkolnego programu profilaktyki spójnego z programem wychowawczym szkoły, zaopiniowanego przez rodziców i Samorząd uczniowski.

– Rządowy projekt programu „ Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

– Statut SOSW

2.   Założenia programu

Wyjściowe założenia szkolnego programu profilaktyki mieszczą się :

 

– w szkolnych programach nauczania SOSW,

– w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,

– w wieloletnich planach pracy SOSW

– w Programie Pracy Wychowawczej SOSW,

– w planach pracy wychowawców

Dla osiągnięcia właściwych efektów, podejmujemy działania, zmierzające do:

 

– wprowadzenia spójnego, jasnego i zrozumiałego systemu zasad praw szkolnych, które nie tylko są zapisane,                                      

   ale są też przestrzegane i realizowane przez wszystkich uczestników szkolnego życia: przez dorosłych i przez uczniów,

– stworzenia systemu komunikacji pomiędzy uczestnikami życia szkolnego,

– stworzenie i upowszechnienie hierarchii wartości i systemu wzorców, którymi należy się w życiu kierować,

– mówienia i dyskutowania o problemach i zagrożeniach, ale też o szansach i możliwościach jakie niesie ze sobą dzisiejszy

  pozaszkolny świat,

– wykreowania w szkole atrakcyjnego, wartego zainteresowania środowiska społecznego,

– stworzenia świata bezpiecznego dla każdego.

– warunkiem osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli, wychowawców,  rodziców oraz pracowników innych instytucji, które w ramach zadań własnych mogą wspierać pracę  wychowawczo- profilaktyczną Ośrodka 

 

Plan zawiera zadania do realizacji w poszczególnych klasach i grupach w zakresie:

 

–  profilaktyki pierwszorzędowej: promocja zdrowego stylu życia, opóźniania inicjacji nikotynowej, alkoholowej i narkotykowej, zwiększenia odporności na oddziaływanie niekorzystnych czynników, przekazywania informacji o konsekwencji stosowania środków szkodliwych, uczenia umiejętności życiowych,  

– profilaktyki drugorzędowej dla grup podwyższonego ryzyka (uczniów którzy przeszli inicjacją, z problemami życiowymi) działania które umożliwią wycofanie się z ryzykownych zachowań, podjęcie oddziaływań psychologiczno – pedagogicznych.                        

 

Realizacja poszczególnych zadań powinna nauczyć wychowanków :

– zapobiegania oraz przeciwdziałania wobec przejawów agresji  i przemocy,

– skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów,

-poszanowania zdrowia własnego i innych ludzi, jako dobra nadrzędnego,

-przestrzegania przyjętych norm moralnych oraz zasad współżycia społecznego.

                                                                                                                                                                                                 

3. Główne cele programu profilaktyki :

 

– osiągnięcie w placówce przyjaznego klimatu, poprzez wzajemną komunikację, właściwe relacje ,budowanie więzi 

  emocjonalnych oraz wsparcie w sytuacjach trudnych,

–  wskazywanie pozytywnych wzorców, utrwalanie norm społecznych, rozwijanie korzystnych cechy osobowych                                

   oraz budowanie autorytetów.

        – uczenie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia, oraz wyrabianie zdolności radzenia sobie z sytuacjami  trudnymi                       

          i problemami.

–  wypracowanie spójnej i konsekwentnej polityki placówki wobec niekorzystnych zjawisk wychowawczych,                                                                   – stawianie jasnych i zrozumiałych wymagań w stosunku do zachowań uczniów,  

–  budowanie dobrej współpracy z rodzicami,

–  wczesne rozpoznanie grup ryzyka i kierowanie uczniów zagrożonych do specjalistycznej pomocy,

–  podnoszenie poziomu umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców,

–  wzmacnianie czynników chroniących, poprzez promowanie zdrowia, rozwijanie potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży,

   wskazywanie celów umożliwiających  satysfakcję z prozdrowotnego modelu życia.

–  eliminowanie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im.

 

 

4.  Metody ewaluacji programu :

 

1.   Rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, pracownikami szkoły.

2.   Stała i doraźna obserwacja zachowań uczniów.

3.   Rejestr przypadków niewłaściwego zachowania się prowadzony przez wychowawców klas.

4.   Dokumentowanie realizowanych zadań w ramach profilaktyki w dziennikach lekcyjnych.

5.   Ankiety dla uczniów i rodziców nt. realizacji programu i sytuacji wychowawczej placówki.

6.   Sprawozdania wychowawców klas i grup wychowawczych.

7.   Dokumentacja pracy psychologa i pedagoga szkolnego.

8.   Diagnoza sytuacji wychowawczej placówki w sprawozdaniu z realizacji szkolnych programów profilaktyki i wychowania                        w pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego na podstawie : dokumentacji wychowawczej, sprawozdań wychowawców, anonimowych ankiet

 

 

5.  Uczniowie – cele kształcenia, zadania oraz terminy i sposoby realizacji

programu profilaktycznego                                                                                                   

       w środowisku  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach

I ETAP EDUKACYJNY- DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM

 

Cel, umiejętności,

wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

uczniowie klas                            I, II,                         oraz grupy wychowawcze

Cykl zajęć z klasą lub zespołem uczniów obejmujący następujące zagadnienia :

– współdziałanie

– praca w zespole

– elementy pracy            

  w grupie,                           – jesteśmy klasą

 

1. Uczniowie potrafią współpracować

   i aktywnie współdziałają w grupach,

    oraz zespołach klasowych.

2.Klasy i grupy wychowawcze są lepiej

   zintegrowane.

wychowawcy klas       i grup wychowawczych, oraz inni nauczyciele Ośrodka

wrzesień, październik

– zapisy                   w dziennikach

– analiza scenariuszy

  zajęć

 

 

2. Uczeń prowadzi zdrowy tryb życia

 

 

uczniowieklas                            I, II, III,                         

oraz grupy wychowawcze

 

 

1.Pogadanki, prelekcje, pokazy,

 

2.Utrwalanie                    pożądanych nawyków                           

i czynności rutynowych            

 

1.zagadnienia realizowane                  na :                         – zajęciach                         

  z zespołem

  klasowym,

– zajęciach grup   

  wychowawczych,

–  zajęciach

  przedmiotowych      – zajęciach   

  wychowania

  fizycznego                  

  i rożnych

  zorganizowanych

  formach

  aktywności

  ruchowej.

1. Uczeń posiada podstawową wiedzę

    dotyczącą zdrowego odżywiania:

– potrafi przezwyciężyć niechęć                            

  do niektórych pokarmów,

– zna negatywne skutki nadmiernego

  spożywania słodyczy,

– nie pije wody nieprzegotowanej                              

  i pochodzącej z nieznanych źródeł,

– myje przed spożyciem warzywa                       

  i owoce.

2. Uczeń posiada podstawowe nawyki

     higieniczne:

– myje ręce przed posiłkiem, po wyjściu                  

 z toalety i zawsze wtedy, gdy są brudne,

– potrafi prawidłowo szczotkować zęby,

– myje zęby rano, wieczorem i po każdym

  posiłku,

–  potrafi dbać o higienę całego ciała,

– dba o czystość bielizny osobistej,

– dba o estetykę wyglądu zewnętrznego,

– potrafi ubrać się stosownie do pogody,

– wie, jak ważny jest dla zdrowia sen,

– rozumie szkodliwość nadmiernego

  hałasu.

3. Posiada umiejętność spędzania

   wolnego czasu w aktywny sposób :

– rozumie, jakie znaczenie dla zdrowia           

  ma aktywność ruchowa,

– aktywnie uczestniczy                                           

  w zorganizowanych zajęciach

  sportowych i rekreacyjnych,

– potrafi sam w sposób aktywny

  zorganizować sobie czas wolny,

–  zna podstawowe zasady bezpieczeństwa

  obowiązujące podczas zabaw i gier

  sportowych.

 

 

 

wychowawcy klas       i grup wychowawczych, pedagog, oraz inni

nauczyciele Ośrodka

 

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy                    z uczniem

– zapisy                   w dziennikach

– analiza scenariuszy

  zajęć

 

 

 

3. Uczeń posiada

    podstawową

   wiedzę na temat

    nałogów

 

 

uczniowie klas  III, grupy wychowawcze

 

1.Pogadanki, prelekcje, filmy edukacyjne, prace artystyczne.

 

3.Udział                         

   w konkursach

 

2.Zagadnienia realizowane na :                         – zajęciach                        

  z zespołem

  klasowym,

– zajęciach grup  

  wychowawczych,

 

 

1. Uczeń ma podstawowe wiadomości

    dotyczące szkodliwości palenia tytoniu,    

    picia alkoholu, oraz używania środków

    odurzających:

–  wie, jakie zagrożenie ma dla osób

   palących i przebywających                                          

   w ich otoczeniu palenie tytoniu,

– rozumie, czym dla zdrowia człowieka

   jest picie alkoholu,

– rozróżnia podstawowe środki

   odurzające i wie, jakie są skutki                    

   ich zażywania.

2. Posiada umiejętność odmawiania

   osobom, które częstują używkami:

– umie w zdecydowany sposób odmówić

  przyjmowania i korzystania z używek,

– potrafi uzasadnić, dlaczego nie chce

  korzystać z używek;

– ma negatywny stosunek do osób

  częstujących używkami.

– prezentuje postawę ograniczonego

   zaufania do osób nieznajomych.

 

 

 

 

wychowawcy                 klas i grup wychowawczych, pedagog, pielęgniarka, oraz inni nauczyciele Ośrodka

grudzień,

maj.

 

– zapisy                   w dziennikach

– analiza scenariuszy

  zajęć

 

 

 

4. Uczeń radzi sobie z sytuacjami trudnymi w szkole, kontroluje emocje, potrafi rozładować napięcia

 

 

uczniowie klas I, II, III, grupy wychowawcze

                  1.Zagadnienia realizowane na :                         – zajęciach                        

  z zespołem

  klasowym,

– zajęciach grup  

  wychowawczych,:

2.Zapoznanie uczniów z regulaminami

3.Stawianie problemów,

4.rozwiązywania sytuacji trudnych,

 

5.Rozpoznawanie       i nazywanie własnych cech charakteru                         i emocji.

 

 

 

1. Uczeń zna podstawowe terminy                          

    i nazywa podstawowe emocje,                          

    oraz potrafi je odróżnić.

2.Uczeń zna i przestrzega regulaminy

   obowiązujące w Ośrodku :

–  wie, jakie są jego prawa                            

   i obowiązki,

– zna system nagród i kar.

3.Uczeń posiada umiejętność

   rozwiązywania konfliktów bez używania

   przemocy :

– potrafi właściwie reagować na

  negatywne zachowania kolegów,                                 – stosuje formy grzecznościowe                             

  w stosunku do kolegów i dorosłych,

– potrafi przyznać się do błędu lub winy.

4. Uczeń pomaga innym:

– potrafi pomóc kolegom w trudnych

  sytuacjach i codziennych czynnościach,

– dokładnie wypełnia swoje obowiązki.

5. Uczeń reaguje na nieprawidłowe

    zjawiska (bójki, wyłudzenia, kradzieże):

– rozróżnia zachowania właściwe                      

  od niewłaściwych,

– w sytuacjach zagrożenia reaguje

  prawidłowo, oraz potrafi także zwrócić

  się o pomoc do osób dorosłych.

 

 

 

 

Wychowawcy                        klas i grup wychowawczych, nauczyciele, psycholog, pedagog, logopeda

 

wrzesień,

listopad,

luty,

kwiecień.

 

 

– analiza scenariuszy

  spotkań

– zapisy w dziennikach

 

II ETAP EDUKACYJNY- DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1.Kształtowanie indywidualnych umiejętności interpersonalnych,

oraz podniesienie poziomu integracji zespołu.

uczniowie klasy IV

1.Zajęcia w grupie wychowawczej            lub zespole klasowym.

2.realizowana

   problematyka :

–       praca w zespole

–       współdziałanie

–       rozwiązywanie konfliktów

–       wyrażanie własnych uczuć

 

1.Uczeń posiada umiejętność

    współdziałania w grupie i zespole

    klasowym.

2..Podniesienie poziomu integracji klasy

    lub grupy wychowawczej

3.Podniesienie jakości pracy zespołowej

wychowawcy          klas  i grup wychowawczych,

psycholog, pedagog.

wrzesień,

październik.

 

–       zapisy w dzienniku

–       analiza scenariuszy zajęć

2. Kształtowanie                    u uczniów umiejętności  budowania dobrej

samooceny, potrzebnej                     do prawidłowego

rozwoju

osobowości

uczniowie klasy IV, V

1. zajęcia z klasą               

   i grupami wychowawczymi

2.Realizowana

   problematyka :

– identyfikacja własnych mocnych i słabych stron

– budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

1. Uczeń potrafi się ocenić, odróżnia      

    własne mocne i słabe strony.

2.Uczeń odnajduje pozytywne cechy

   własnych zachowań.

nauczyciele, wychowawcy

klas i grup wychowawczych

grudzień,

styczeń,

maj,

czerwiec.

 

–       zapisy w dziennikach

–       analiza scenariuszy

3. Umiejętności kontrolowania

i modelowania

własnych zachowań,                      oraz budowanie  systemu wartości

ucznia

uczniowie klasy V,  VI

1.Zajęcia z klasą               lub grupą wychowawczą

2.Realizowana

   Problematyka

   zajęć:

– samoocena

– zrozumienie   różnych norm społecznych, przekonań, kultur, tolerancja

– postawy i  

  zachowania

– tworzenie własnej hierarchii wartości.

1.Uczeń umiejętnie kontroluje swoje

   emocje i zachowania :

– posiada umiejętność prawidłowego

  komunikowania się z innymi osobami,

– zna i rozróżnia pojęcie agresji oraz

  różne jej formy.

– wie jak reagować na zjawiska przemocy

   wobec siebie i innych osób,

– wie co oznacza kompromis i negocjacje.

2.Uczeń rozwija umiejętność budowania

   systemu wartości :

– uczeń rozumie i nazywa normy

   społeczne

– uczeń odróżnia postawy od zachowań,

   Właściwie buduje hierarchię wartości

– potrafi szanować ludzi z różnych grup

  społecznych i z najbliższego otoczenia

  (np. uczniów, nauczycieli i innych

   pracowników Ośrodka)

nauczyciele, wychowawcy                        klas i grup wychowawczych

wrzesień,

listopad,

luty,

kwiecień.

–       zapisy w dziennikach

–       analiza scenariuszy zajęć

4. Nabywanie przez uczniów wiedzy dotyczącej zagrożeń dla zdrowia

uczniowie klasy IV, V, VI, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą według programów edukacyjno-                        -profilaktycznych, pogadanki                           z udziałem pielęgniarki szkolnej,

filmy edukacyjne

1. Uczeń jest świadomy istniejących

   zagrożeń:

– poprawnie ocenia sytuacje  zagrożenia,

– posiada informacje o skutkach

   stosowania używek.

2.Uczeń  wie jak umiejętnie zorganizować

   sobie w sposób atrakcyjny czas wolny.

3. Uczeń zna różne sposoby odmawiania

     i potrafi je stosować w kontaktach                          

     z innymi osobami.

4. Uczeń nie pali papierosów, nie pije

    alkoholu i nie stosuje środków

    psychoaktywnych (narkotyków                               

    i dopalaczy)

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, inni nauczyciele  Ośrodka,, psycholog, pedagog,

pielęgniarka szkolna

grudzień,

luty

maj

 

–       zapisy w dziennikach

 

–       ocena efektów podjętych działań

Uczeń świadomie stosuje zasady zdrowego stylu życia

uczniowie klasy VI, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą               lub grupą wychowawczą

2.Utrwalanie                    pożądanych nawyków                           

i czynności rutynowych            

1.Posiada utrwalone nawyki higieniczne.

2. Zna potrzebę i zasady prawidłowego odżywiania się.

2.Rozumie zmiany zachodzące                               

   w organizmie związane z okresem

   dojrzewania:

– Posiada wiedzę z zakresu higieny ,

– zna prawidłowe relacje międzyludzkie               

   w sferze seksualności człowieka

– rozumie znaczenie sportu i wypoczynku

  dla potrzeb prawidłowego rozwoju

  człowieka.

wychowawcy klas       i grup wychowawczych, pedagog, oraz inni

nauczyciele Ośrodka

 

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy                    z uczniem

– analiza wyników

ankiet

– ocena zachowań                 i postaw uczniów         

 

I  ETAP EDUKACYJNY- DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM

 

Cel, umiejętności,

wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

uczniowi klas                            I, II,                         oraz grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą               lub grupą wychowawczą

2.rozmowy wspierające

3. współdziałanie                grupowe                      w osiąganiu wspólnego celu

4.prace zespołowe

  w różnorodnych

  formach działania zbiorowego

 

 

1. Uczniowie potrafią współpracować

    w grupach koleżeńskich

   

2. Uczniowie osiągają wyznaczane cele we współdziałaniu

wychowawcy                     klas i grup wychowawczych, oraz inni nauczyciele Ośrodka

wrzesień,

październik,

maj ,

czerwiec

– zapisy                   w dziennikach

– analiza scenariuszy

  zajęć

2.Eliminowanie niepowodzeń szkolnych i życiowych, poprzez

rozwijanie zdolności komunikacji

1.Problemy wychowawczo- profilaktyczne realizowane                przy pomocy :

-konsultacji specjalistycznych,

-terapii pedagog.

-terapii logoped.

-zajęć rewalid.

 

1.Wyrównywanie braków edukacyjnych                      

  i zmniejszanie zasięgu deficytów rozwojowych :

 – utrudniających komunikację z innymi

    ludźmi,

– utrudniających zdolności percepcyjne,

– utrudniających procesy intelektualne.

pedagog,

psycholog,

logopeda,

wychowawcy               klas i grup wychowawczych

i inni nauczyciele Ośrodka.

cały rok szkolny

– zapisy                   w dziennikach

 

3. Na drodze do samodzielnej egzystencji uczeń prowadzi zdrowy tryb życia

 

uczniowi klas                            I, II, III,                          oraz grupy wychowawcze

 

1.Realizowane na różnorodnych zajęciach edukacyjnych, zajęciach wychowania fizycznego i rożnych zorganizowanych formach aktywności ruchowej.

 

2.Pogadanki, prelekcje, pokazy,

 

3. Zabawy, psychodramy parateatralne

 

4. utrwalanie                    pożądanych nawyków                            i czynności rutynowych            

 

 

1. Uczeń posiada podstawowe nawyki

     higieniczne i doskonali czynności

     potrzebne w samodzielnej egzystencji:

– myje ręce przed posiłkiem, po wyjściu                 

 z toalety i zawsze wtedy, gdy są brudne,

– potrafi prawidłowo szczotkować zęby,

– myje zęby rano, wieczorem i po każdym

  posiłku,

–  potrafi dbać o higienę całego ciała,

– dba o estetykę wyglądu zewnętrznego,

– potrafi samodzielnie ubrać się stosownie do pogody,

2. Posiada nawyki związane                                   

    z aktywnością ruchową :

– aktywnie uczestniczy                                            

  w zorganizowanych zajęciach

  sportowych i rekreacyjnych,

– potrafi spędzać czas wolny w formie

   aktywności ruchowej, 

–  potrafi zachowywać się w sposób bezpieczny podczas zabaw i gier

  sportowych.

 

 

wychowawcy                 klas  i grup wychowawczych, pedagog, oraz inni nauczyciele Ośrodka

 

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy                    z uczniem

– zapisy                   w dziennikach

– analiza scenariuszy

  zajęć

 

 

4.Uczeń radzi sobie z sytuacjami trudnymi w szkole i środowisku społecznym

 

uczniowie klas I, II, III, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą               lub grupą wychowawczą

2.rozmowy wspierające

3.funkcjonowanie osobiste ucznia na terenie placówki

4. utrwalanie                    pożądanych nawyków                            i czynności rutynowych 

5.Spotkania z udziałem pedagoga szkolnego     

1.Uczeń posiada umiejętność

   rozwiązywania konfliktów bez używania

   przemocy :

– uczeń nie przejawia zachowań

  agresywnych w komunikacji                              

   z otoczeniem,

– potrafi właściwie reagować na

  negatywne zachowania kolegów,                                 – stosuje formy grzecznościowe                            

  w stosunku do kolegów i dorosłych,

2. Uczeń pomaga innym:

– potrafi pomóc kolegom w trudnych

  sytuacjach i codziennych czynnościach,

– dokładnie wypełnia swoje obowiązki,

   nawet te z większym stopniem

   trudności.

3. Uczeń reaguje na nieprawidłowe

    zjawiska :

– rozróżnia zachowania właściwe                     

  od niewłaściwych,

– w sytuacjach zagrożenia reaguje

  prawidłowo, oraz potrafi także zwrócić

  się o pomoc do osób dorosłych.

 

 

Wychowawcy                   klas i grup wychowawczych, nauczyciele, psycholog, pedagog, logopeda

 

cały rok szkolny

– analiza scenariuszy

  spotkań

– zapisy w dziennikach

 

II ETAP EDUKACYJNY- DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1.Kształtowanie indywidualnych umiejętności interpersonalnych,

oraz integracji zespołu.

uczniowie klasy IV

1.Zajęcia z klasą              

   lub grupą

   wychowawczą.

2.Realizowana

  problematyka :

– współdziałanie              

  w grupach                     

  w osiąganiu

  wspólnego celu

– prace zespołowe

  w różnorodnych

  formach działania

  zbiorowego.

3.Rozmowy

  wspierające.

1. Uczniowie potrafią współpracować

    w grupach,

2.Uczeń posiada umiejętność

    współdziałania zespole klasowym.

wychowawcy             klas  i grup wychowawczych, psycholog, pedagog.

październik, listopad,

– zapisy                    

  w dzienniku.

– analiza  

  scenariuszy

  zajęć.

2.Eliminowanie niepowodzeń szkolnych i życiowych, poprzez

rozwijanie zdolności komunikacji

uczniowie klasy IV, V, VI

1.Problemy wychowawczo- profilaktyczne realizowane                przy pomocy :

-konsultacji specjalistycznych,

-terapii pedagog.

-terapii logoped.

-zajęć rewalid.

 

1.Wyrównywanie braków edukacyjnych                      

  i zmniejszanie zasięgu deficytów rozwojowych :

 – utrudniających komunikację z innymi

    ludźmi,

– utrudniających zdolności percepcyjne,

– utrudniających procesy intelektualne.

pedagog,

psycholog,

logopeda,

wychowawcy                      klas i grup wychowawczych

i inni nauczyciele

cały rok szkolny

– zapisy                   w dziennikach

3.. Kształtowanie                    u uczniów umiejętności  budowania dobrej

samooceny, potrzebnej                     do prawidłowego

rozwoju

osobowości

uczniowie klasy IV, V

1.Zajęcia z klasą              

   lub grupą

   wychowawczą.

2. Problematyka :

-identyfikacja    

własnych mocnych i słabych stron                          – budowanie

  pozytywnego   

obrazu własnej osoby

1. Uczeń w stopniu podstawowym odróżnia  własne mocne i słabe strony.

2.Uczeń potrafi pokazać swoje osiągnięcia i pochwalić się nimi.

nauczyciele, wychowawcy                      klas i grup wychowawczych.

grudzień,

luty,

maj.

 

–       zapisy w dziennikach

–       analiza scenariuszy

 

4. Uczeń radzi sobie z sytuacjami trudnymi w szkole i środowisku społecznym.

 

uczniowie klas IV, V, VI, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą               lub grupą wychowawczą

2.rozmowy wspierające

3.funkcjonowanie osobiste ucznia na terenie placówki

4. utrwalanie                    pożądanych nawyków                            i czynności rutynowych

3.Spotkania z udziałem pedagoga szkolnego

1.Uczeń posiada umiejętność

   rozwiązywania konfliktów bez używania

   przemocy :

– uczeń nie przejawia zachowań

  agresywnych w komunikacji                              

   z otoczeniem

– potrafi właściwie reagować na

  negatywne zachowania kolegów,                                 – stosuje formy grzecznościowe                            

  w stosunku do kolegów i dorosłych,

– uczeń wie, że działając impulsywnie,

   bądź agresywnie może wyrządzić

   krzywdę innym lub spowodować

   szkodę.

2. Uczeń pomaga innym:

– potrafi pomóc kolegom w trudnych

  sytuacjach i codziennych czynnościach,

– dokładnie wypełnia swoje obowiązki,

   nawet te, które są trudne w realizacji

   lub budzą niechęć.

3. Uczeń reaguje na nieprawidłowe

    zjawiska :

– rozróżnia zachowania właściwe                     

  od niewłaściwych,

– w sytuacjach zagrożenia reaguje

  prawidłowo, oraz potrafi także zwrócić

  się o pomoc do osób dorosłych.

 

 

pedagog,

psycholog,

logopeda,

wychowawcy                      klas i grup wychowawczych

i inni nauczyciele

cały rok szkolny

 

 

 

 

– analiza scenariuszy

  spotkań

– zapisy w dziennikach

 

5. Nabywanie

   przez uczniów

   minimum wiedzy

   dotyczącej

   zagrożeń                       

   dla zdrowia

uczniowie klasy IV, V, VI, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą              

   lub grupą

   wychowawczą.

2.Zajęcia z klasą

pogadanki                           z udziałem pielęgniarki szkolnej,

3.Spotkania z udziałem pedagoga szkolnego

1. Uczeń nie przyjmuje poczęstunku                  

    w postaci  papierosów, alkoholu,

    dopalaczy i  innych nieznanych

    substancji, ponieważ wie, że szkodzą

    jego zdrowiu i życiu. Uczeń nie

    przyjmuje poczęstunku od osób    

    przypadkowo spotkanych.

2. Uczeń z własnej inicjatywy nie pali

     papierosów, nie pije alkoholu i nie 

    używa środków i lekarstw nieznanego

    pochodzenia, ponieważ wie

    że mogą szkodzić jego zdrowiu i mogą

    zagrozić jego życiu. Uczeń wie, że

    może zostać ukarany

   

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, inni nauczyciele  Ośrodka,, psycholog, pedagog,

pielęgniarka szkolna

grudzień,

luty

maj

–       zapisy w dziennikach

–       ocena efektów podjętych działań

 

6. Na drodze               

   do samodzielnej

   egzystencji

   uczeń prowadzi

  zdrowy tryb życia

 

uczniowi klas  

IV, V, VI                                                   oraz grupy wychowawcze

 

Pogadanki, prelekcje, pokazy, utrwalanie                    pożądanych nawyków                            i czynności rutynowych            

 

 

 

 

Realizowane na różnorodnych zajęciach edukacyjnych, zajęciach wychowania fizycznego i rożnych zorganizowanych formach aktywności ruchowej.

1. Uczeń posiada podstawowe nawyki

     higieniczne i doskonali czynności

     potrzebne w samodzielnej egzystencji:

– myje ręce przed posiłkiem, po wyjściu                 

 z toalety i zawsze wtedy, gdy są brudne,

– potrafi prawidłowo szczotkować zęby,

– myje zęby rano, wieczorem i po każdym

  posiłku,

–  potrafi dbać o higienę całego ciała,

– dba o estetykę wyglądu zewnętrznego,

– potrafi samodzielnie ubrać się stosownie do pogody,

2. Posiada nawyki związane                                   

    z aktywnością ruchową :

– aktywnie uczestniczy                                            

  w zorganizowanych zajęciach

  sportowych i rekreacyjnych,

– potrafi spędzać czas wolny w formie

   aktywności ruchowej, 

–  potrafi zachowywać się w sposób bezpieczny podczas zabaw i gier

  sportowych.

3. Uczeń posiada podstawowe minimum  wiedzy na temat zdrowego odżywiania:

– zna negatywne skutki nadmiernego

  spożywania słodyczy,

– chętnie spożywa warzywa i owoce,

– myje przed spożyciem warzywa                      

  i owoce.

– nie pije wody nieprzegotowanej                              

  i pochodzącej z nieznanych źródeł,

 

wychowawcy klas       i grup wychowawczych, pedagog, oraz inni nauczyciele Ośrodka

 

 

 

 

 

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy                    z uczniem

– zapisy                   w dziennikach

– analiza scenariuszy

  zajęć

 

 

 

 

 

– ocena zachowań                 i postaw uczniów         

 

GIMNAZJUM- DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1. Kształtowanie                  

   u uczniów

   umiejętności interpersonalnych

uczniowie klasy I, grupy wychowawcze

uczniowie klasy II, grupy wychowawcze

uczniowie klasy III, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą lub grupą wychowawczą,

 

2.Formy realizacji zadań :

 

–  filmy edukacyjne,                    –  pogadanki

– porozumiewanie się werbalne i niewerbalne

 – rozmowy kierowane

– nauka poprzez naśladowanie

1.Uczeń potrafi właściwie odczytywać

    komunikaty werbalne i pozawerbalne

2.  Uczeń, jako członek rodziny (kl. I):

–       uczeń identyfikuje się z rodziną

 

3. uczeń, jako członek społeczności

     klasowej i szkolnej (kl. II ):

–       uczeń identyfikuje się ze społecznością klasową i szkolną

4.uczeń, jako członek społeczności

    lokalnej(kl. III ):

–       uczeń aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego

–       uczeń korzysta z dóbr kultury

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych , pedagog  i inni  nauczyciele Ośrodka

październik, listopad,

grudzień,                  styczeń

-zapisy w dziennikach

-analiza doboru scenariuszy zajęć i filmów edukacyjnych

 

2. Podnoszenie poziomu świadomego kontrolowania

i modelowania

własnych zachowań,                 

oraz budowanie               u ucznia systemu wartości

1.Zajęcia z klasą               lub grupą wychowawczą

2.Realizowana

   Problematyka

   zajęć:

– samoocena

– zrozumienie   różnych norm społecznych, przekonań, kultur, tolerancja

– postawy i 

  zachowania

– tworzenie własnej hierarchii wartości.

3.Spotkania                        z udziałem psychologa                             i pedagoga szkolnego

1 . Uczeń zachowuje się w sposób

     społecznie akceptowany :

– uczeń zna podstawowe normy

   społeczne, wartości pozytywne                      

   i negatywne zjawiska.

– uczeń dokonuje właściwych wyborów                   

    i przestrzega podstawowe normy

    społeczne.

3. Zna sposoby rozwiązywania konfliktów

    i radzenia sobie ze stresem :

– uczeń wie, jak w pozytywny sposób

  redukować napięcia emocjonalne,

– uczeń rozwiązuje swoje problemy                    

  w sposób kulturalny i konstruktywny

– w sytuacjach zagrożenia reaguje

  prawidłowo, oraz potrafi także zwrócić

  się o pomoc do osób dorosłych.

4.Uczeń ma poczucie własnej wartości        

   na tle grupy lub klasy:

– wierzy we własne możliwości,

   zdolności, umiejętności

– właściwie rozwija samoocenę -zna

  swoje słabe i mocne strony,

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, psycholog, pedagog, .

grudzień,

luty

maj

czerwiec

3. Rozwijanie wśród uczniów kultury zdrowotnej                             i profilaktyki uzależnień.

uczniowie wszystkich klas gimnazjum, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą lub grupą wychowawczą,

2. Formy                   realizacji zadań :

– filmy edukacyjne,                   – pogadanki

– rozmowy

  kierowane

– treści związane z

  identyfikacją   

  zagrożeń

– podstawowe umiejętności dotyczące ochrony zdrowia i higieny ciała

 

3.Spotkania z udziałem pedagoga szkolnego

 

4.Zajęcia z klasą

pogadanki                           z udziałem pielęgniarki szkolnej,

 

1. Uczeń posada wiedzę na temat

    zdrowego stylu życia i posiada

   właściwe nawyki prozdrowotne:

– uczeń zna wzorce zdrowego stylu życia

– zna działanie i czynniki szkodliwe                  

   dla zdrowia,

– dba o wygląd iuczeń stosuje w praktyce

  zdobyte wiadomości z zakresu higieny,

– odżywia się zdrowo

– dba w życiu codziennym o swoje

  zdrowie,

– uczeń posiada wiedzę na temat

  aktywnych i społecznie akceptowanych

  form spędzania czasu wolnego,uprawia

  różne formy rekreacji  lub sportu,

– realizuje różne zainteresowania w

  obszarze promocji zdrowia.

2. Uczeń zdobywa  zasób wiedzy

    dotyczącej okresu dojrzewania                   

    i wchodzenia w dorosłość :

– uczeń dostrzega zmiany w swoim

  organizmie

– dostrzega różnice płci

3. Uczeń posiada wiedzę na temat zagrożeń wynikających z nadużywania środków odurzających, alkoholu                             i nikotyny :

– uczeń zna szkodliwość działania środków psychoaktywnych na organizm

człowieka

– rozpoznaje sygnały, objawy wskazujące na użycie środków psychoaktywnych,

– zna skutki prawne, moralne i społeczne  i zdrowotne używania środków odurzających, alkoholu i nikotyny,

-uczeń  umie dokonywać właściwych(społecznie akceptowanych) wyborów w w oparciu o posiadaną wiedzę,

– uczeń rozpoznaje w jakich sytuacjach może się zetknąć z nikotyną, alkoholem, dopalaczami i narkotykami,

– uczeń umie poradzić sobie z presją grupy i środowiska.

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, inni nauczyciele  Ośrodka,, psycholog, pedagog,

pielęgniarka szkolna

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy                    z uczniem

–       zapisy w dziennikach

–       analiza doboru scenariuszy zajęć i filmów edukacyjnych i metod pracy

Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji

uczniowie wszystkich klas gimnazjum,

grupy

wychowawcze

1.Zajęcia z klasą lub grupą wychowawczą,

2. Formy                   realizacji zadań :

– filmy edukacyjne,                   – pogadanki

– rozmowy

  kierowane

– wycieczki edukacyjne                                                  

– treści związane                        

z identyfikacją   

  zagrożeń

1. Uczeń potrafi korzystać ze środków komunikacji w sposób bezpieczny dla siebie i niezagrażający innym :

–  uczeń rozpoznaje zagrożenia związane                          z niewłaściwym zachowaniem podczas korzystania ze środków komunikacji,

-posiada umiejętności bezpiecznych zachowań  podczas korzystania ze środków komunikacji publicznej.

 

– uczeń umie wybrać numery alarmowe telefonów i właściwie zareagować.

 

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych                    i inni  nauczyciele Ośrodka

wrzesień,     kwiecień.

-zapisy                      

  w dziennikach

 

-analiza doboru scenariuszy

 

zajęć i filmów edukacyjnych i metod pracy

GIMNAZJUM- DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM

 

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1. Rozwijanie wśród uczniów kultury zdrowotnej                             i profilaktyki uzależnień.

Uczniowie                             kl. I, II i III

 

1.Zajęcia z klasą lub grupą wychowawczą,

2. Formy                   realizacji zadań :

– filmy edukacyjne,                   – pogadanki

– rozmowy

  kierowane

– treści związane z

  identyfikacją   

  zagrożeń

– podstawowe umiejętności dotyczące ochrony zdrowia i higieny ciała

 

3.Spotkania z udziałem pedagoga szkolnego

 

4.Zajęcia z klasą

pogadanki                           z udziałem pielęgniarki szkolnej,

 

1. Uczeń posada podstawową wiedzę            

    na temat zdrowego stylu życia                      

    i posiada właściwe nawyki

    prozdrowotne:

– zna działanie i czynniki szkodliwe                 

   dla zdrowia,

– dba o swój wygląd ihigienę osobistą,

– dba w życiu codziennym o swoje

  zdrowie,

– uczeń chętnie korzysta                                       

   z prozdrowotnych form spędzania

  czasu wolnego,uprawia różne formy

  rekreacji  lub sportu,

– odżywia się właściwie.

2. Uczeń zdobywa podstawowy zasób wiedzy dotyczącej okresu dojrzewania                 i wchodzenia w dorosłość :

– uczeń dostrzega zmiany w swoim organizmie

– dostrzega różnice płci

– rozpoznaje i nazywa uczucia

– wie do kogo się zwrócić o pomoc

3. Uczeń posiada odpowiedni zasób wiedzy na temat zagrożeń wynikających        z nadużywania środków odurzających, alkoholu  i nikotyny :

– uczeń zna skutki szkodliwości nałogów,

– uczeń rozpoznaje w jakich sytuacjach może się zetknąć z nikotyną, alkoholem, dopalaczami i narkotykami,

– uczeń umie poradzić sobie z presją grupy i środowiska

– potrafi podjąć odmowną decyzję

– przestrzega zakazu palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie szkoły.

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, inni nauczyciele  Ośrodka,, psycholog, pedagog,

pielęgniarka szkolna

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy                    z uczniem

– zapisy w dziennikach

– analiza doboru scenariuszy zajęć i filmów edukacyjnych

2. Radzenie sobie                        w sytuacjach

nowych,                             trudnych                            i konfliktowych.

Uczniowie                   kl. I, II i III

1.Zajęcia z klasą               lub grupą wychowawczą

2.rozmowy wspierające

3.funkcjonowanie osobiste ucznia na terenie placówki

4. utrwalanie                    pożądanych nawyków                            i czynności rutynowych

3.Spotkania z udziałem pedagoga szkolnego

1. rozwiązywanie konfliktów oraz

   problemów   w domu i w szkole :

uczeń potrafi  ugodowo rozwiązywać

  drobne konflikty i nieporozumienia,

– wie, do kogo zwrócić się o pomoc                    

   w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

– uczeń próbuje radzić sobie                              

   z negatywnymi emocjami.

2.Uczeń posiada umiejętność oceny

   sytuacji życiowych i zagrożeń

   pochodzących ze środowiska :

– zachowuje ostrożność w nieznanym środowisku

– ocenia własne zachowania i zachowania

   innych pod względem bezpieczeństwa,

– potrafi być asertywny

– zachowuje ostrożność w kontaktach                  

  z obcymi

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

nauczyciele, psycholog, pedagog .

wrzesień,

listopad,

luty

kwiecień

3. Bezpieczne                 korzystanie                          ze środków

komunikacji publicznej

Uczniowie                    kl. I, II i III

1.Zajęcia z klasą lub grupą wychowawczą,

2. Formy                   realizacji zadań :

– filmy edukacyjne,                   – pogadanki

– rozmowy

  kierowane

– wycieczki edukacyjne                                                 

– treści związane                       

z identyfikacją   

  zagrożeń

1. Uczeń potrafi korzystać ze środków komunikacji w sposób bezpieczny dla siebie i niezagrażający innym :

–  uczeń w stopniu wystarczającym rozpoznaje zagrożenia związane                          z niewłaściwym zachowaniem podczas korzystania ze środków komunikacji,

-posiada umiejętności bezpiecznych zachowań  podczas korzystania ze środków komunikacji publicznej.

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

nauczyciele,

cały rok szkolny

wrzesień,

październik,     kwiecień,

maj.

– zapisy w dziennikach

– analiza doboru scenariuszy zajęć i filmów edukacyjnych  i metod pracy

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

 

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1. Podnoszenie poziomu świadomego kontrolowania

i modelowania

własnych zachowań,                  oraz budowanie u ucznia

 trwałego systemu wartości

 

 

uczniowie klasy  zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej

1.Zajęcia  w                         klasach i grupach wychowawczych.

2.Lekcje wych.                z udziałem zaproszonych specjalistów

3.Identyfikacja czynników, które wpływają na system wartości.

4. Pogadanki na temat:

-samokontrola

-radzenie sobie              

  z presją grupy

-poszukiwanie     

  pomocy

-gospodarowanie czasem wolnym

– identyfikacja ryzyka dla siebie i innych, wiedza związana z zagrożeniami

1. Uczeń zachowuje się  w sposób społecznie akceptowany :

–  zna podstawowe emocje, ich podłoże                i konsekwencje oraz umie je właściwie wyrażać.

– podejmuje próby wyrażania agresji                        i rywalizacji w sposób nieszkodliwy

społecznie,

– potrafi właściwie komunikować się                   z otoczeniem, zna ogólne zasady

komunikacji społecznej.

– zna sposoby radzenia sobie z lękami.

2. Zna sposoby rozwiązywania konfliktów

    i radzenia sobie ze stresem :

– rozumie, na czym polega sytuacja konfliktowa i potrafi ją rozwiązać

według poznanego schematu.

– uczeń  rozpoznaje zagrożenia związane z niewłaściwym zachowaniem i agresją.

3.Uczeń ma poczucie własnej wartości, ma szacunek do innych ludzi, zbiorowości i społeczeństwa :

– wierzy we własne możliwości,

   zdolności, umiejętności

–  potrafi dokonać prawidłowej samooceny,

– szanuje pracę i dokonania innych ludzi.

 

 

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, psycholog, pedagog, .

październik,

grudzień,

luty,

marzec,

maj,

czerwiec

 

 

– zapisy w dziennikach

 

– analiza           materiałów edukacyjnych

2. Rozwijanie wśród uczniów kultury zdrowotnej                             i profilaktyki uzależnień.

 

uczniowie klasy zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej

1.Zajęcia wychowawcze                z klasą lub grupą wychowawczą,

2.Zajęcia zawodowe, i inne przedmioty nauczania w  następujących formach pracy:

– filmy edukacyjne,                    – pogadanki

– rozmowy  

kierowane

– prezentacja treści 

związanych z  identyfikacją   

   zagrożeń

–  treści związane           

z ochroną zdrowia                 i higieną ciała

1. Uczeń posada wiedzę na temat

    zdrowego stylu życia i posiada

   właściwe nawyki prozdrowotne:

– zna i potrafi korzystać ze społecznie akceptowanych form spędzania

czasu wolnego,

–  bierze czynny udział w imprezach sportowych (angażuje się w treningi i

przygotowanie imprez),

– aktywnie uprawia sport.

– uczeń orientuje się w problematyce „prawidłowego żywienia”,

– ma ukształtowane, prawidłowe nawyki higieniczne,

– uczeń potrafi samodzielnie zorganizować sobie czas .

– zna zasady BHP podczas praktyk zawodowych, nauki w szkole i zajęć w

internacie

– zna podstawowe przepisy ruchu drogowego.

– zna rolę seksualności w życiu człowieka, wie jak odpowiedzialnie z niej

korzystać.

– umie chronić swoją intymność i nietykalność  cielesną, ma szacunek

dla własnego ciała i ciała innej osoby.

3. Uczeń posiada wiedzę na temat zagrożeń wynikających z nadużywania środków odurzających, alkoholu                             i nikotyny :

– zna środki psychoaktywne i ich szkodliwy wpływ na zdrowie,

– wie, czym jest uzależnienie i zna jego podstawowe mechanizmy,

– zna sposoby odmawiania i podejmuje próby przeciwstawiania się presji

rówieśników,

– w przypadku uzależnienia próbuje zerwać z nałogiem,

– zna związek między zażywaniem narkotyków i alkoholu a AIDS,

– wie, że posiadanie i zażywanie narkotyków jest sprzeczne z prawem.

– wie, jakie są formy pomocy dla osób uzależnionych, zna osoby i

instytucje powołane do jej udzielania,

– umie krytycznie przyjmować słowa reklam, piosenek i filmów.

– uczeń zna i stosuje zasady zachowania asertywnego

 

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, inni nauczyciele  Ośrodka,, psycholog, pedagog,

pielęgniarka szkolna

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy                    z uczniem

 

 

 

 

 

 

 

 

– zapisy w dziennikach

 

– analiza           materiałów edukacyjnych

 

 

SZKOŁA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY- DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1.Doskonalenie umiejętności postrzegania własnej osoby oraz budowanie samoświadomości

uczniowie klasy                          I ,II, III

 1.Zajęcia wychowawcze                z klasą lub grupą wychowawczą,

2.Zajęcia prowadzone                       w formie :

 

– pogadanek,                          – dyskusji,

– rozmów kierowanych

na zajęciach przedmiotowych            i zajęciach z wychowawcami

1.Uczeń doskonali zdolność

   postrzegania i wyodrębniania własnej

   podmiotowość :

– uczeń umie opisać własne cechy

  charakteru , wygląd , umiejętności,

– umie ocenić własne zachowania

2. uczeń wzmacniania poczucie własnej

   wartości:

– posiada  poczucie bycia kimś,                               – buduje tożsamości odróżniającą go- jako jednostkę od innych,

– umacnia wiarę, że własna aktywność                  w znacznym stopniu zależy od niego samego.

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, psycholog, pedagog,

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy                    z uczniem

 

–       zapisy w dzienniku

 

Rozwijanie kultury zdrowotnej i profilaktyki uzależnień

uczniowie klasy                         I ,II, III

1.Zajęcia wychowawcze                z klasą lub grupą wychowawczą,

2.Zajęcia prowadzone                       w formie :

      

– pogadanki,                             – dyskusji, 

– filmów eduk.                     – rysunki                                 – udział uczniów                 w imprezach szkolnych                               i konkursach tematycznych

1. Uczeń zna najważniejsze  zasady                        

   i ma podstawową wiedzę z zakresu

   ochrony oraz promocji zdrowego stylu

   życia :

– uczeń dba o higienę osobistą                                  

   i estetyczny wygląd,

– potrafi w działaniach praktycznych

   stosować  zasady zdrowego żywienia,

– uczeń posiada utrwaloną wiedzę                         

  o rozwoju człowieka  – ze szczególnym

   uwzględnieniem aspektu seksualności,

– uczeń posiada wiedzę na temat

  aktywnych i społecznie akceptowanych

  form spędzania czasu wolnego,

– uczeń stosuje zasad bezpieczeństwa             

  w szkole i poza nią.

2. Uczeń doskonali postawę asertywności

    wobec przejawów agresji i przemocy,

    oraz w sytuacji kontaktu z nikotyną,

    alkoholem i innymi substancjami

    psychoaktywnymi stanowiącymi

    zagrożenie dla jego zdrowia :

– uczeń ma utrwaloną podstawową

  wiedzę na temat szkodliwości  i skutków

  stosowania środków uzależniających,

– uczeń potrafi właściwie ocenić

  zagrożenie związane z propozycją

  sięgnięcia po alkohol, nikotynę,

  dopalacze i narkotyki,

– uczeń ma świadomość, że należy

  zażywać tylko leki  zalecone                      

  przez lekarza.

3. Uczeń zdaje sobie sprawę                               z negatywnych skutków nadmiernego korzystania ze środków multimedialnych.

 

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, inni nauczyciele  Ośrodka,, psycholog, pedagog,

pielęgniarka szkolna

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy                    z uczniem

– zapisy                     w dzienniku

– analiza  materiałów edukacyjnych

 

Przygotowanie do samodzielnej egzystencji,                   orazwzmacnianie zachowań aprobowanych społecznie.

uczniowie klasy                         I ,II, III

 

1.Zajęcia wychowawcze                z klasą lub grupą wychowawczą.

2.Zajęcia prowadzone                       w formie:

-pogadanki ,                       -dyskusje,

– rozmów kierowanych

na zajęciach przedmiotowych            i zajęciach z wychowawcami

-wycieczki,

-udział w imprezach okolicznościowych

 

1. Uczeń zna normy i zasady współżycia

    społecznego w grupie:

– uczeń utrwala normy i zasady poprzez

   konsekwentne ich wdrażanie                              

    i eliminację niepożądanych społecznie

    zachowań,

-potrafi pełnić stosowne do okoliczności

  role społeczne

3. Uczeń potrafi dobrze komunikować się z innymi osobami i z najbliższym otoczeniem :

– potrafi odreagować napięcia

  emocjonalne i radzi sobie z silnymi

  emocjami,

– potrafi prawidłowo rozwiązywać sytuacje

  konfliktowe,

– ma poczucie koleżeństwa, potrafi

  pomagać innym,

– ma wypracowane umiejętności

  prawidłowego porozumiewania się                  

  z innym, na zasadzie życzliwości                             

  i szacunku do drugiej osoby;

 

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

nauczyciele

cały rok szkolny zgodnie z planami pracy

 

– zapisy w dzienniku

– analiza wykorzystywanych materiałów edukacyjnych

 

UZUPEŁNIAJĄCE   LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  SPECJALNE

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1. Podtrzymywanie                  i utrwalanie umiejętności dotyczących zachowania                         w sytuacjach trudnych i konfliktowych

uczniowie

klasy I ULO

1.Zajęcia wychowawcze                z klasą lub grupą wychowawczą,

2.Zajęcia prowadzone                       w formie:

-prelekcji                       z udziałem specjalistów,

– samokontroli,

– informacji                    o  zagrożeniach            dla zdrowia,

– poszukiwanie źródła pomocy,

1. Uczeń poszerza  wiedzę  na temat istoty stresu, jego objawów                                   i uwarunkowań.

2. Uczeń potrafi radzić sobie ze stresem :

– ma ukształtowane umiejętności

zapobiegania negatywnym skutkom stresu,

– potrafi  redukować skutki napięcia emocjonalnego,

– nabywa umiejętność odpierania presji   środowiska,                                                     – uczeń świadomie kontroluje swoje zachowanie

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

nauczyciele

grudzień,

luty

maj

czerwiec

– zapisy w dzienniku

– analiza treści

Podnoszenie poziomu świadomego kontrolowania

i modelowania

własnych zachowań,                  oraz budowanie u ucznia

 trwałego systemu wartości

 

uczniowie

klasy I ULO

1. Lekcje wychowawcze,

zajęcia w klasie lub zajęcia grup wychowawczych,

 

2.Zajęcia prowadzone                       w formie:

– pogadanki

–                        dokonywania właściwych wyborów,

–                        dyskusji klasowych

–                        samooceny,

–                        umiejętne                          – burzy mózgów

–                         poszukiwania sposobów gospodarowania czasem wolnym

3.Spotkania                 z udziałem psychologa                        i pedagoga szkolnego

 

1. Refleksje ucznia nad systemem

    wartości :

-uczeń dokonuje krytycznej analizy własnego postępowania, potrafi go oceniać i modyfikować.

– uczeń właściwie ocenia postępowanie innych ludzi.

 

2.Uczeń zachowuje się  w sposób społecznie akceptowany :

–  zna podstawowe emocje, ich podłoże                i konsekwencje oraz umie je właściwie wyrażać.

– wie, co to jest terytorium psychologiczne człowieka, stara się je

zachowywać, nie przekraczając terytoriów innych osób.

– podejmuje próby wyrażania agresji                        i rywalizacji w sposób nieszkodliwy

społecznie,

– potrafi właściwie komunikować się                      z otoczeniem, zna ogólne zasady

komunikacji społecznej.

– zna sposoby radzenia sobie z lękami.

2. Zna sposoby rozwiązywania              

   konfliktów :

– rozumie, na czym polega sytuacja konfliktowa i potrafi ją rozwiązać

według poznanego schematu.

– umie odróżnić zachowania asertywne od agresywnych, próbuje w

sposób konstruktywny przedstawić swoje stanowisko,

– uczeń  rozpoznaje zagrożenia związane z niewłaściwym zachowaniem i agresją.

3.Uczeń ma poczucie własnej wartości, ma szacunek do innych ludzi, zbiorowości i społeczeństwa :

– wierzy we własne możliwości,

   zdolności, umiejętności

–  potrafi dokonać prawidłowej samooceny,

– szanuje pracę i dokonania innych ludzi,

– obce są mu postawy – takie jak : nacjonalizm, faszyzm i szowinizm.

 

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

nauczyciele

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy                    z uczniem

– zapisy w dzienniku

– analiza treści

3. Rozwijanie wśród uczniów kultury zdrowotnej                             i profilaktyki uzależnień.

1.Zajęcia z klasą lub grupą wychowawczą,

2. Formy                   realizacji zadań :

– filmy edukacyjne,                   – pogadanki

– rozmowy

  kierowane

– treści związane z

  identyfikacją   

  zagrożeń

– podstawowe umiejętności dotyczące ochrony zdrowia i higieny ciała

 

3.Spotkania                       z udziałem pedagoga szkolnego

 

4.Zajęcia z klasą

pogadanki                           z udziałem pielęgniarki szkolnej,

5.Udział uczniów                       

 w programach

profilaktycznych

6. Udział w konkursach

1. Poszerzanie poziomu wiedzy uczniów na temat zdrowia :

– na temat profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy, żółtaczki zakaźnej,

– kształtowanie świadomości na

temat wpływu czynników ryzyka na powstawanie nowotworów,

– kształtowanie wśród młodych

kobiet nawyku samobadania piersi,

– motywowanie do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.

2. Uczeń posada wiedzę na temat

    zdrowego stylu życia i posiada

   właściwe nawyki prozdrowotne:

– zna i potrafi korzystać ze społecznie akceptowanych form spędzania

czasu wolnego,

–  bierze czynny udział w imprezach sportowych (angażuje się w treningi i

przygotowanie imprez),

– aktywnie uprawia sport.

– uczeń orientuje się w problematyce „prawidłowego żywienia”,

– ma ukształtowane, prawidłowe nawyki higieniczne,

– uczeń potrafi samodzielnie z

  organizować sobie czas ,

– uczniowie wykorzystują swój czas

wolny, korzystając z zajęć przeprowadzanych w ramach kółek zainteresowań,                                                     – zna rolę seksualności w życiu człowieka, wie jak odpowiedzialnie                 z niej korzystać.

– umie chronić swoją intymność i nietykalność  cielesną, ma szacunek

dla własnego ciała i ciała innej osoby.

3. Uczeń posiada wiedzę na temat zagrożeń wynikających z nadużywania środków odurzających, alkoholu                             i nikotyny :

– zna środki psychoaktywne i ich szkodliwy wpływ na zdrowie,

– wie, czym jest uzależnienie i zna jego podstawowe mechanizmy,

– zna sposoby odmawiania i podejmuje próby przeciwstawiania się presji

rówieśników,

– w przypadku uzależnienia próbuje zerwać z nałogiem,

– zna związek między zażywaniem narkotyków i alkoholu,  a AIDS,

– wie, że posiadanie i zażywanie narkotyków i dopalaczy jest sprzeczne  z prawem.

– wie, jakie są formy pomocy dla osób uzależnionych, zna osoby                    i instytucje powołane do jej udzielania,

– umie krytycznie przyjmować słowa reklam, piosenek i filmów.

– uczeń zna i stosuje zasady zachowania asertywnego w sytuacjach zagrożenia.

 

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, inni nauczyciele  Ośrodka,, psycholog, pedagog,

pielęgniarka szkolna

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy                    z uczniem

–        

6.  Działania  bezpośrednio skierowane do nauczycieli

Cel działania

Adresaci

Sposób realizacji

 

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

 

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

 

 

Selekcja grup ryzyka

uczniowie wszystkich klas i grup

wychowawczych

w Ośrodku

– Na bieżąco obserwacja

  uczniów, diagnoza postaw,

  analiza środowiska

  wychowawczego.

– Uczeń objęty jest zajęciami specjalistycznymi w szkole.

 

1.tworzenie bazy danych                  do dalszej pracy z uczniem

 

2.  zbudowanie charakterystyki wychowawczej ucznia

 

3. zmiana postawy ucznia

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

inni nauczyciele Ośrodka, psycholog, pedagog szkolny .

działanie prowadzone cały rok szkolny                          a w szczególności na początku                         i koniec każdego półrocza

 

-analiza postaw                        i zachowań uczniów

– stałe, okresowe lub wyrywkowe (kontrolne) monitorowanie zachowań

 

 

Reakcja                    na przejawy zachowań niewłaściwych

i agresji.

uczniowie wszystkich klas i grup wychowawczych

w Ośrodku

– Reagowanie na każdy przejaw agresji.

– Konsekwentne wpisywanie informacji o negatywnych zachowaniach  w zeszycie uwag prowadzonym                       przez wychowawcę

– Wzmożona kontrola miejsc sprzyjających ujawnianiu się przemocy – korytarze, łazienki.

 

1.zwiększenie konsekwencji

w działaniach                                            wychowawczo- profilaktycznych,

 

2. zmniejszenie ilości niekorzystnych zjawisk                      i incydentów wychowawczych

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

inni nauczyciele Ośrodka, psycholog, pedagog szkolny .

członkowie Zespołu ds. Wychowania                      i Profilaktyki.

cały rok szkolny

 

-dokumentacja wychowawcza

Kształtowanie umiejętności postępowania              w sytuacjach kryzysowych.

 

uczniowie  wszystkich klas i grup wychowawczych

w Ośrodku,

rodzice, środowisko społeczne uczniów

 

– Odwoływanie się  do norm postępowania przyjętych                  w szkole.

Współpraca  z pracownikami policji, Straży Miejskiej,  Publicznej Poradni Psychologiczno – pedagogicznej.

 

1. skala i formy działań stosowane w zależności         od potrzeb placówki,

 

2.stosowanie przyjętych  procedur

 

3. stosowanie aktualnych przepisów prawnych określających ramy postępowania z uczniem, jego rodziną .

 

Dyrektor Ośrodka, Dyrektor Szkoły,

Kierownik Ośrodka,

członkowie Zespołu ds. Wychowania                      i Profilaktyki,

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

inni nauczyciele Ośrodka, psycholog, pedagog szkolny .

 

-dokumentacja wychowawcza,

 

protokoły posiedzeń rad pedagogicznych

 

Wspieranie ucznia w jego problemach rodzinnych i ekonomicznych

Uczniowie i ich rodziny

1. rozpoznawanie                                   i diagnozowanie problemów uczniów

 

2.współpraca z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, poradnią psychologiczno – pedagogiczną

organizowanie wsparcia psychologicznego                                  i materialnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

nauczyciele, psycholog, pedagog .

cały rok szkolny

dokumentacja wychowawczo- opiekuńcza

Wsparcie nauczycieli

nauczyciele

Spotkania członków               Zespołu ds. Wychowania                        i Profilaktyki

– tworzenie grup wsparcia dla nauczycieli

– współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym

 

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli :

– samokształcenie w obszarach działań profilaktycznych ,

– korzystanie z literatury specjalistycznej,

– podnoszenie umiejętności warsztatowych,

– doskonalenie działań wychowawczych                          –  doskonalenie form współdziałania i współpracy z rodziną, środowiskiem i instytucjami, które współpracują w obszarze wychowania.

 

2.Cykliczna wymiana doświadczeń.

 

cały rok członkowie Zespołu ds. Wychowania                      i Profilaktyki, pedagog i psycholog szkolny

według planów pracy

i w zależności                 od bieżących potrzeb

 

– ocena efektów podjętych działań

Diagnoza zespołu klasowego lub grupy wychowawczej

Dyrektor Ośrodka,

Dyrektor Szkoły,

nauczyciele,

rodzice

Diagnoza sytuacji wychowawczej zespołu klasowego lub grupy wychowawczej                             na podstawie :

– dokumentacji wychowawczej,

dzienników lekcyjnych i kół zainteresowań

– anonimowych ankiet skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli

 

1.aktualna diagnoza grupy lub zespołu klasowego

2. możliwość budowanie sprawozdań

półrocznych i rocznych               z przebiegu pracy wychowawczo- profilaktycznej z zespołem klasowym lub grupą wychowawczą

 

 

Wychowawcy klas i grup wychowawczych,

członkowie Zespołu ds. Wychowania                      i Profilaktyki,

na początku                         i koniec każdego półrocza

 

-analiza wyników  pracy wychowawczej

Z zespołem klasowym lub grupą wychowawczą

 

Diagnoza stanu placówki                          w aspekcie wychowania, opieki i profilaktyki

Dyrektor Ośrodka,

Dyrektor Szkoły,

nauczyciele,

wychowawcy,

rodzice.

Diagnoza sytuacji wychowawczej placówki                   na podstawie :

– dokumentacji wychowawczej,

– sprawozdań wychowawców,

– anonimowych ankiet skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli,

– konsultacje                                          z psychologiem                                   i pedagogiem szkolnym

sytuacji wychowawczej Ośrodka

 

1. aktualna i rzetelna diagnoza stanu placówki ,

 

2. budowanie sprawozdań

półrocznych i rocznych               z przebiegu pracy wychowawczo- profilaktycznej w Ośrodku             w oparciu o rzeczywistą ocenę  i przesłanki merytoryczne

 

wychowawcy

psycholog,

pedagog

członkowie Zespołu ds. Wychowania                      i Profilaktyki,

na początku                         i koniec każdego półrocza

–       analiza wyników

7. Działania skierowane na środowisko rodzinne ucznia

 

Cel działania

Adresaci

 

Sposób realizacji

 

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

 

Stała współpraca                 z rodzicami

rodzice uczniów Ośrodka

Spotkania indywidualne                      i klasowe.

Wzajemna wymiana doświadczeń

Prelekcje i pogadanki prowadzone przez specjalistów zależnie od potrzeb.

Integracja ze środowiskiem rodziców – wspólne wycieczki, imprezy

okolicznościowe.

Angażowanie rodziców w realizację programu.

 

 

1.Zapoznanie rodziców                         z diagnozami i wnioskami                     z prowadzonej pracy wychowawczo- profilaktycznej – dotyczącej :

 

– ich dziecka,

– zespołu klasowego lub grup wychowawczych,

– szkoły,

-Ośrodka.

 

2. Pedagogizacja rodziców

 

wychowawcy klas                  i grup wychowawczych

psycholog,

pedagog szkolny,

członkowie Zespołu ds. Wychowania                      i Profilaktyki.

 

 

dokumentacja wychowawczo- opiekuńcza

 

Uświadomienie zjawiska agresji     i przemocy                w szkole.

 

rodzice uczniów Ośrodka

Spotkania z wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Spotkania ze specjalistami zapraszanymi  do szkoły.

 

1. Poszerzenie wiedzy rodziców na temat istotnych problemów w obszarze wychowania, profilaktyki                                i opieki.

 

wychowawcy klas                  i grup wychowawczych,

psycholog,

pedagog szkolny.

 

dokumentacja wychowawczo- opiekuńcza

Uwrażliwienie                      na konieczność reagowania             na wszelkie przejawy agresji wśród uczniów.

 

 

 

 

 

rodzice uczniów Ośrodka

 

Włączanie rodziców do działań na rzecz bezpieczeństwa                w szkole np. dyżury podczas imprez szkolnych, wycieczek.

Pogadanki i spotkania z uwzględnieniem tematów dotyczących tzw. „małej agresji”.

Organizowanie Dni Otwartych.

 

 

1. umożliwienie rodzicom częstszego kontaktu                            z placówką,

 

 

 

 

 

2.pokazanie rodzicom                           z  bliska realiów pracy opiekuńczo- wychowawczej                    i profilaktycznej,

 

3.poszerzenie wiedzy rodziców na temat konsekwencji  w procesie wychowania

 

4.włączanie rodziców do systemu wychowawczego placówki

 

 

wychowawcy klas                  i grup wychowawczych,

psycholog,

pedagog szkolny

i inni nauczyciele Ośrodka

 

 

dokumentacja wychowawczo- opiekuńcza

Informacje                       dla rodziców.

rodzice uczniów Ośrodka

Umieszczanie informacji                   na tablicy ogłoszeń.

 

1.dobry przepływ informacji             o działaniach i organizacji pracy wychowawczo- profilaktycznej, opiekuńczej,

wychowawcy klas                  i grup wychowawczych,

psycholog,

pedagog szkolny

 

nośność informacji

i reakcje rodziców