PROGRAM   PROFILAKTYKI

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO  W STARACHOWICACH

Na  lata szkolne 2011- 2015

 

1.   Wstęp

 

      Celem prowadzonych działań profilaktycznych jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami i deformacjami w  trakcie jego rozwoju. Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką.

     Podczas gdy wychowanie rozumiemy- jako proces wspomagania dziecka w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie możliwie pełnej dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej, to profilaktyka ma zadanie pomóc dziecku w radzeniu sobie z zagrożeniami, a także ograniczyć i likwidować czynniki niekorzystne dla życia, zdrowia i rozwoju osobowego.

     Sytuacja uczniów naszej szkoły jest szczególna. Braki w intelektualnymi i emocjonalnym rozwoju sprzyjają powstawaniu u nich trudności adaptacyjnych. Ponadto istnieje większa podatność u dzieci upośledzonych intelektualnie na wpływy i presję środowiska,  co uzasadnia potrzebę podejmowania  szczególnie intensywnych działań profilaktycznych.

   W środowiskach społecznych dzieci upośledzonych w większym stopniu skumulowane są  tzw. „czynniki ryzyka”, które hamują rozwój społeczny dziecka i znacznie utrudniają pracę wychowawczo- profilaktyczna.

 Czynniki ryzyka są przyczyną rozwoju negatywne cechy osobowości, wpływają pośrednio na sytuację wychowawczą środowiska szkolnego, utrwalają  niekorzystne uwarunkowania w rozwoju społecznym dziecka, generują  negatywne zjawiska społeczne, oraz budują zaburzony model jego funkcjonowania w grupach rówieśniczych i rodzinie.

     Do czynników ryzyka należą przede wszystkim :

– środowisko społeczne ucznia,  normy w nim obowiązujące  i promujące dane wzorce zachowań.

– tworzenie modelu niewłaściwych  zachowań w domu i w szkole,

– grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne,

– słabe wyniki w nauce i brak sukcesów w różnych dziedzinach życia,

– brak celów życiowych i obszarów zainteresowań,

– dostęp do alkoholu i innych środków psychoaktywnych,

– wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych.

 

   Szkolny Program Profilaktyki ma na celu kształtowanie osobowości uczniów i wspieranie ich rozwoju. Jednocześnie jego zadaniem jest eliminacja czynników ryzyka i ograniczenie negatywnych zachowań społecznych wśród  uczniów Ośrodka. Program jest dostosowany do potrzeb uczniów  i całego środowiska szkolnego. Oparty jest o podstawę programową, oraz zintegrowany ze szkolnym programem wychowawczym. Program profilaktyczny stanowi zatem uzupełnienie programu wychowawczego Ośrodka .

Podstawę do wprowadzenia działań w ramach szkolnego programu profilaktyki, stanowią:

 

-Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej- art. 48,53,54,70,72,

-Konwencja Praw Dziecka- art. 3, 19, 33

-Ustawa z dn. 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U z 1996r.Nr 67 poz. 329 – zpóźniejszymi zmianami)

-Rozporządzenie MEN z dn.17.11. 2010. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz.1487)

-Rozporządzenie MENiS z dn.26.02. 2002. w sprawie podstawy programowejwychowania przedszkolnego oraz kształcenia  

  ogólnego w poszczególnych typachszkół(Dz. U.Nr51, poz.458)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego                              

  oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.17)

-Rozporządzenie MENiS z dn. 31.01.02 zmieniające rozporządzenie w sprawieramowych statutów publicznego przedszkola  oraz publicznych szkół(Dz. U. Nr 35 poz.222 z2007 r.)

-Rozporządzenie MENiS z dn. 19.07.2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawiesposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy ożyciuseksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, owartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz o metodach i środkach świadomejprokreacji zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego ( Dz .U. Nr 121 z2002r., poz. 1037)

-Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. Nr 111 z 1994r., poz.535)

-Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Dz. U. zdn. 14.02.2003r.poz. 226)

-Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. U. Nr 24 z dn. 13.02.2003, poz.198)

– Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV (Decyzja 647/1996/WEParlamentu Rady Europy z dnia 29.03.1996)

– Rozporządzenie MENiS z dn. 21.05 2002 w sprawie ramowych statutówpublicznego przedszkola oraz publicznych szkół                      

  (Dz. U. Nr 61 z 2001 r. poz.624 zpóźniejszymi zmianami Dz. U. Nr 10 z 2002r. poz. 96 oraz Dz. U. Nr146 poz. 1416                                       

  zdn. 01.09.2003) wprowadziło obowiązek uchwalania przez radępedagogiczną szkolnego programu profilaktyki spójnego z programem wychowawczym szkoły, zaopiniowanego przez rodziców i Samorząd uczniowski.

– Rządowy projekt programu „ Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

– Statut SOSW

2.   Założenia programu

Wyjściowe założenia szkolnego programu profilaktyki mieszczą się :

 

– w szkolnych programach nauczania SOSW,

– w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,

– w wieloletnich planach pracy SOSW

– w Programie Pracy Wychowawczej SOSW,

– w planach pracy wychowawców

Dla osiągnięcia właściwych efektów, podejmujemy działania, zmierzające do:

 

– wprowadzenia spójnego, jasnego i zrozumiałego systemu zasad praw szkolnych, które nie tylko są zapisane,                                      

   ale są też przestrzegane i realizowane przez wszystkich uczestników szkolnego życia: przez dorosłych i przez uczniów,

– stworzenia systemu komunikacji pomiędzy uczestnikami życia szkolnego,

– stworzenie i upowszechnienie hierarchii wartości i systemu wzorców, którymi należy się w życiu kierować,

– mówienia i dyskutowania o problemach i zagrożeniach, ale też o szansach i możliwościach jakie niesie ze sobą dzisiejszy

  pozaszkolny świat,

– wykreowania w szkole atrakcyjnego, wartego zainteresowania środowiska społecznego,

– stworzenia świata bezpiecznego dla każdego.

– warunkiem osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli, wychowawców,  rodziców oraz pracowników innych instytucji, które w ramach zadań własnych mogą wspierać pracę  wychowawczo- profilaktyczną Ośrodka 

 

Plan zawiera zadania do realizacji w poszczególnych klasach i grupach w zakresie:

 

–  profilaktyki pierwszorzędowej: promocja zdrowego stylu życia, opóźniania inicjacji nikotynowej, alkoholowej i narkotykowej, zwiększenia odporności na oddziaływanie niekorzystnych czynników, przekazywania informacji o konsekwencji stosowania środków szkodliwych, uczenia umiejętności życiowych,  

– profilaktyki drugorzędowej dla grup podwyższonego ryzyka (uczniów którzy przeszli inicjacją, z problemami życiowymi) działania które umożliwią wycofanie się z ryzykownych zachowań, podjęcie oddziaływań psychologiczno – pedagogicznych.                        

 

Realizacja poszczególnych zadań powinna nauczyć wychowanków :

– zapobiegania oraz przeciwdziałania wobec przejawów agresji  i przemocy,

– skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów,

-poszanowania zdrowia własnego i innych ludzi, jako dobra nadrzędnego,

-przestrzegania przyjętych norm moralnych oraz zasad współżycia społecznego.

                                                                                                                                                                                          

3. Główne cele programu profilaktyki :

 

– osiągnięcie w placówce przyjaznego klimatu, poprzez wzajemną komunikację, właściwe relacje ,budowanie więzi 

  emocjonalnych oraz wsparcie w sytuacjach trudnych,

–  wskazywanie pozytywnych wzorców, utrwalanie norm społecznych, rozwijanie korzystnych cechy osobowych                               

   oraz budowanie autorytetów.

        – uczenie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia, oraz wyrabianie zdolności radzenia sobie z sytuacjami  trudnymi                       

          i problemami.

–  wypracowanie spójnej i konsekwentnej polityki placówki wobec niekorzystnych zjawisk wychowawczych,          

– stawianie jasnych i zrozumiałych wymagań w stosunku do zachowań uczniów,  

–  budowanie dobrej współpracy z rodzicami,

–  wczesne rozpoznanie grup ryzyka i kierowanie uczniów zagrożonych do specjalistycznej pomocy,

–  podnoszenie poziomu umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców,

–  wzmacnianie czynników chroniących, poprzez promowanie zdrowia, rozwijanie potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży,

   wskazywanie celów umożliwiających  satysfakcję z prozdrowotnego modelu życia.

–  eliminowanie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im.

 

 

 

4.  Metody ewaluacji programu :

 

1.   Rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, pracownikami szkoły.

2.   Stała i doraźna obserwacja zachowań uczniów.

3.   Rejestr przypadków niewłaściwego zachowania się prowadzony przez wychowawców klas.

4.   Dokumentowanie realizowanych zadań w ramach profilaktyki w dziennikach lekcyjnych.

5.   Ankiety dla uczniów i rodziców nt. realizacji programu i sytuacji wychowawczej placówki.

6.   Sprawozdania wychowawców klas i grup wychowawczych.

7.   Dokumentacja pracy psychologa i pedagoga szkolnego.

8.   Diagnoza sytuacji wychowawczej placówki w sprawozdaniu z realizacji szkolnych programów profilaktyki i wychowania  w pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego na podstawie : dokumentacji wychowawczej, sprawozdań wychowawców, anonimowych ankiet

 

 

5.  Uczniowie – cele kształcenia, zadania oraz terminy i sposoby realizacji

programu profilaktycznego                                                                                                   

       w środowisku  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM – I ETAP EDUKACYJNY

 

Cel, umiejętności,

wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1. Kształtowanie     

    umiejętności    

interpersonalnych.

uczniowie klas  I, II,    oraz grupy wychowawcze

1. Cykl zajęć                      

 z klasą lub zespołem uczniów obejmujący następujące zagadnienia :

 

– współdziałanie,

– praca w zespole,

– elementy pracy            

  w grupie,    

– jesteśmy klasą.

 

1. Uczniowie potrafią współpracować

   i aktywnie współdziałają w grupach,

    oraz zespołach klasowych.

2.Klasy i grupy wychowawcze są lepiej

   zintegrowane.

wychowawcy klas i grup wychowawczych, oraz inni nauczyciele Ośrodka

wrzesień, październik

– zapisy                   

 w dziennikach

– analiza

  scenariuszy

  zajęć

 

2. Uczeń prowadzi

    zdrowy tryb

    życia.

 

 

 

 

uczniowie klas                            I, II, III,                         

oraz grupy wychowawcze

 

1.Pogadanki,

   prelekcje,   

   pokazy,

 

 

 

 

 

 

2.Utrwalanie                   

  pożądanych

  nawyków                           

i czynności rutynowych            

 

3.Zagadnienia realizowane na:

    -zajęciach  z zespołem

  klasowym,

– zajęciach grup  

  wychowawczych,

–  zajęciach

  przedmiotowych,   

   – zajęciach   wychowania

  fizycznego i rożnych

  zorganizowanych

  formach aktywności

  ruchowej.

 

 

 

 

 

 

1. Uczeń posiada podstawową wiedzę

    dotyczącą zdrowego odżywiania:

– potrafi przezwyciężyć niechęć                            

  do niektórych pokarmów,

– zna negatywne skutki nadmiernego

  spożywania słodyczy,

– nie pije wody nieprzegotowanej                              

  i pochodzącej z nieznanych źródeł,

– myje przed spożyciem warzywa                       

  i owoce.

2. Uczeń posiada podstawowe nawyki

     higieniczne:

– myje ręce przed posiłkiem, po wyjściu                  

  z toalety i zawsze wtedy, gdy są brudne,

– potrafi prawidłowo szczotkować zęby,

– myje zęby rano, wieczorem i po każdym

  posiłku,

–  potrafi dbać o higienę całego ciała,

– dba o czystość bielizny osobistej,

– dba o estetykę wyglądu zewnętrznego,

– potrafi ubrać się stosownie do pogody,

– wie, jak ważny jest dla zdrowia sen,

– rozumie szkodliwość nadmiernego

  hałasu.

3. Posiada umiejętność spędzania

   wolnego czasu w aktywny sposób :

– rozumie, jakie znaczenie dla zdrowia           

  ma aktywność ruchowa,

– aktywnie uczestniczy                                 w zorganizowanych zajęciach

  sportowych i rekreacyjnych,

– potrafi sam w sposób aktywny

  zorganizować sobie czas wolny,

–  zna zasady bezpieczeństwa

  obowiązujące podczas zabaw i gier

  sportowych.

 

wychowawcy klas i grup wychowawczych, pedagog, oraz inni nauczyciele Ośrodka

 

 

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy  z uczniem

– zapisy                   

 w dziennikach

– analiza

  scenariuszy

  zajęć

 

 

3. Uczeń posiada

    podstawową

   wiedzę na temat

    nałogów.

 

uczniowie klas  III, grupy wychowawcze

 

1.Pogadanki, prelekcje, filmy edukacyjne, prace artystyczne.

 

2.Udział                         

   w konkursach.

 

3.Zagadnienia

  będą realizowane

  na : 

                                            – zajęciach                        

  z zespołem

  klasowym,

– zajęciach grup  

  wychowawczych.

 

1. Uczeń ma podstawowe wiadomości

    dotyczące szkodliwości palenia tytoniu,    

    picia alkoholu, oraz używania środków

    odurzających:

–  wie, jakie zagrożenie ma dla osób

   palących i przebywających                                          

   w ich otoczeniu palenie tytoniu,

– rozumie, czym dla zdrowia człowieka

   jest picie alkoholu,

– rozróżnia podstawowe środki

   odurzające i wie, jakie są skutki                    

   ich zażywania.

2. Posiada umiejętność odmawiania

   osobom, które częstują używkami:

– umie w zdecydowany sposób odmówić

  przyjmowania i korzystania z używek,

– potrafi uzasadnić, dlaczego nie chce

  korzystać z używek;

– ma negatywny stosunek do osób

  częstujących używkami.

– prezentuje postawę ograniczonego

   zaufania do osób nieznajomych.

 

 

wychowawcy klas i grup wychowawczych, pedagog, pielęgniarka, oraz   inni nauczyciele Ośrodka

grudzień,

maj.

 

– zapisy                     

 w dziennikach

– analiza

  scenariuszy

  zajęć

 

 

4. Uczeń radzi

   sobie                    z sytuacjami  

   trudnymi             w szkole,

  kontroluje

  emocje, potrafi

  rozładować

  napięcia.

 

uczniowie klas I, II, III, grupy wychowawcze

   1.Zagadnienia

   realizowane na :

   – zajęciach                        

  z zespołem

  klasowym,

– zajęciach grup  

  Wychowawczych.

2.Zapoznanie uczniów z regulaminami.

3.Stawianie

   problemów.

4.Rozwiązywanie

   sytuacji

   trudnych.

 

5.Rozpoznawanie i nazywanie własnych cech charakteru i emocji.

 

 

1. Uczeń zna podstawowe terminy                          

    i nazywa podstawowe emocje,                          

    oraz potrafi je odróżnić.

2.Uczeń zna i przestrzega regulaminy

   obowiązujące w Ośrodku :

–  wie, jakie są jego prawa                           

   i obowiązki,

–  zna system nagród i kar.

3.Uczeń posiada umiejętność

   rozwiązywania konfliktów bez używania

   przemocy :

– potrafi właściwie reagować na

  negatywne zachowania kolegów,              – stosuje formy grzecznościowe                             

  w stosunku do kolegów i dorosłych,

– potrafi przyznać się do błędu lub winy.

4. Uczeń pomaga innym:

– potrafi pomóc kolegom w trudnych

  sytuacjach i codziennych czynnościach,

– dokładnie wypełnia swoje obowiązki.

5. Uczeń reaguje na nieprawidłowe

   zjawiska (bójki, wyłudzenia, kradzieże):

– rozróżnia zachowania właściwe                      

  od niewłaściwych,

– w sytuacjach zagrożenia reaguje

  prawidłowo, oraz potrafi także zwrócić

  się o pomoc do osób dorosłych.

 

 

 

Wychowawcy                        klas i grup wychowawczych, nauczyciele, psycholog, pedagog, logopeda

 

 

 

 

 

wrzesień,

listopad,

luty,

kwiecień.

 

 

– analiza

  scenariuszy

  spotkań

– zapisy                      

 w dziennikach

 

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM- II ETAP EDUKACYJNY

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1.Kształtowanie

   indywidualnych

   umiejętności

interpersonalnych,

  oraz podniesienie

  poziomu

 integracji zespołu.

uczniowie klasy IV

1.Zajęcia w grupie

   wychowawczej            

   lub zespole

   klasowym.

2.Realizowana

   problematyka :

–    praca w zespole,

–    współdziałanie,

–    rozwiązywanie konfliktów,

–    wyrażanie uczuć własnych.

 

1.Uczeń posiada umiejętność

    współdziałania w grupie i zespole klasowym.

2..Podniesienie poziomu integracji klasy

    lub grupy wychowawczej.

3.Podniesienie jakości pracy zespołowej.

wychowawcy klas  i grup wychowawczych,

psycholog, pedagog.

wrzesień,

październik.

 

– zapisy w dzienniku

– analiza

  scenariuszy

  zajęć

2. Kształtowanie   u uczniów umiejętności  budowania dobrej

samooceny, potrzebnej                     do prawidłowego

rozwoju

osobowości.

uczniowie klasy IV, V

1. Zajęcia z klasą               

   i grupami

   wychowawczymi.

2.Realizowana

   problematyka :

– identyfikacja

własnych

mocnych             

i słabych stron,                – budowanie

pozytywnego  

  obrazu własnej   

  osoby.

1. Uczeń potrafi się ocenić, odróżnia      własne mocne i słabe strony.

2.Uczeń odnajduje pozytywne cechy

własnych zachowań.

nauczyciele, wychowawcy

klas i grup wychowawczych

grudzień,

styczeń,

maj,

czerwiec.

 

– zapisy                 

 w dziennikach

– analiza

  scenariuszy

3. Kształtowanie

    umiejętności kontrolowania

i modelowania

własnych zachowań,  oraz budowanie  systemu wartości ucznia.

uczniowie klasy V,  VI

1.Zajęcia z klasą               

   lub grupą

   wychowawczą.

2.Realizowana

   Problematyka

   zajęć:

– samoocena

– zrozumienie różnych norm społecznych, przekonań, kultur, tolerancja

– postawy i  zachowania

– tworzenie własnej

  hierarchii   

  wartości.

1.Uczeń umiejętnie kontroluje swoje

   emocje i zachowania :

– posiada umiejętność prawidłowego

  komunikowania się z innymi osobami,

– zna i rozróżnia pojęcie agresji oraz

  różne jej formy.

– wie jak reagować na zjawiska przemocy

   wobec siebie i innych osób,

– wie co oznacza kompromis i negocjacje.

2.Uczeń rozwija umiejętność budowania

   systemu wartości :

– uczeń rozumie i nazywa normy  społeczne,

– uczeń odróżnia postawy od zachowań,

– właściwie buduje hierarchię wartości,

– potrafi szanować ludzi z różnych grup społecznych i z najbliższego otoczenia

  (np. uczniów, nauczycieli i innych pracowników Ośrodka).

 

nauczyciele, wychowawcy                        klas i grup wychowawczych

wrzesień,

listopad,

luty,

kwiecień.

– zapisy                            w dziennikach

– analiza   

  scenariuszy

  zajęć

4. Nabywanie przez uczniów wiedzy dotyczącej zagrożeń dla zdrowia.

uczniowie klasy IV, V, VI, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą według programów edukacyjno-                        -profilaktycznych.

 

2.pogadanki                           z udziałem pielęgniarki szkolnej.

3.filmy edukacyjne.

1. Uczeń jest świadomy istniejących

   zagrożeń:

– poprawnie ocenia sytuacje  zagrożenia,

– posiada informacje o skutkach stosowania używek.

2.Uczeń  wie jak umiejętnie zorganizować sobie w sposób atrakcyjny czas wolny.

3. Uczeń zna różne sposoby odmawiania

 i potrafi je stosować w kontaktach  z innymi osobami.

4. Uczeń nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje środków psychoaktywnych (narkotyków                      i dopalaczy).

Wychowawcy klas i grup wychowawczych, inni nauczyciele  Ośrodka,, psycholog, pedagog,

pielęgniarka szkolna

grudzień,

luty

maj

 

– zapisy  w dziennikach

 

– ocena

  efektów

  podjętych

  działań

5. Świadomie stosowanie przez ucznia zasad zdrowego stylu życia.

uczniowie klasy VI, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą              

   lub grupą

   wychowawczą.

2.Utrwalanie                    pożądanych nawyków                           

  i czynności

  rutynowych.            

1.Posiada utrwalone nawyki higieniczne.

2. Zna potrzebę i zasady prawidłowego

    odżywiania się.

2.Rozumie zmiany zachodzące  w organizmie związane z okresem dojrzewania:

– posiada wiedzę z zakresu higieny ,

– zna prawidłowe relacje międzyludzkie               

   w sferze seksualności człowieka,

– rozumie znaczenie sportu i wypoczynku

  dla potrzeb prawidłowego rozwoju

  człowieka.

wychowawcy klas       i grup wychowawczych, pedagog, oraz  inni nauczyciele Ośrodka

 

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy  z uczniem

– analiza

  wyników

  ankiet

– ocena

  zachowań                 i postaw

  uczniów         

 

SZKOŁA PODST.  DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM- I  ETAP EDUKACYJNY

 

Cel, umiejętności,

wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1. Kształtowanie

   umiejętności interpersonalnych.

uczniowi klas                            I, II,                         oraz grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą              

  lub grupą

  wychowawczą.

2.Rozmowy

  wspierające.

3.Współdziałanie                  

  grupowe                     

  w osiąganiu

  wspólnego celu.

4.Prace zespołowe

  w różnorodnych

  formach działania   

  zbiorowego.

 

 

1. Uczniowie potrafią współpracować

   w grupach koleżeńskich.

   

2. Uczniowie osiągają wyznaczane cele

   we współdziałaniu.

wychowawcy klas i grup wychowawczych, oraz inni nauczyciele Ośrodka

wrzesień,

październik,

maj ,

czerwiec

– zapisy                   

 w dziennikach

– analiza  

  scenariuszy

  zajęć

2.Eliminowanie niepowodzeń szkolnych  i życiowych, poprzez rozwijanie zdolności komunikacji.

uczniowi klas                            I, II, III,                          oraz grupy wychowawcze

1.Problemy

  wychowawczo-

 – profilaktyczne

   realizowane                

   przy pomocy :

-konsultacji

  specjalistycznych,

-terapii pedagog.,

-terapii logoped.,

-zajęć rewalid.,

-zajęć wychow..

 

1.Wyrównywanie braków edukacyjnych         i zmniejszanie zasięgu deficytów

  rozwojowych :

– utrudniających komunikację z innymi

   ludźmi,

– utrudniających zdolności percepcyjne,

– utrudniających procesy intelektualne.

pedagog,

psycholog,

logopeda,

wychowawcy               klas i grup wychowawczych

i inni nauczyciele Ośrodka.

cały rok szkolny

– zapisy                   w dziennikach

– ocena

  zachowań                 

  i postaw

  uczniów         

 

3.Prowadzenie

  zdrowego trybu

  życia na drodze

  do samodzielnej

  egzystencji.

 

uczniowi klas                            I, II, III,                          oraz grupy wychowawcze

 

1.Realizowane                    na różnorodnych

  zajęciach

  edukacyjnych,

   zajęciach   wychowania fizycznego                      i rożnych zorganizowanych formach aktywności ruchowej.

 

2.Pogadanki,

   prelekcje,

   pokazy.

 

3. Zabawy, psychodramy parateatralne.

 

4. Utrwalanie                    pożądanych nawyków                            i czynności rutynowych.            

 

1. Uczeń posiada podstawowe nawyki

   higieniczne i doskonali czynności

   potrzebne w samodzielnej egzystencji:

– myje ręce przed posiłkiem, po wyjściu                  

  z toalety i zawsze wtedy, gdy są brudne,

– potrafi prawidłowo szczotkować zęby,

– myje zęby rano, wieczorem i po każdym posiłku,

– potrafi dbać o higienę całego ciała,

– dba o estetykę wyglądu zewnętrznego,

– potrafi samodzielnie ubrać się stosownie  

  do pogody.

2. Posiada nawyki związane  z aktywnością ruchową :

– aktywnie uczestniczy                                           

  w zorganizowanych zajęciach

  sportowych i rekreacyjnych,

– potrafi spędzać czas wolny w formie

   aktywności ruchowej, 

–  potrafi zachowywać się w sposób

   bezpieczny podczas zabaw i gier

   sportowych.

 

 

wychowawcy                 klas  i grup wychowawczych, oraz inni nauczyciele Ośrodka

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy  z uczniem

– zapisy                   

 w dziennikach

– analiza

  scenariuszy

  zajęć

 

 

4.Rozwijanie      

   umiejętności

  radzenia  sobie      z sytuacjami

  trudnymi              w szkole              i środowisku

  społecznym.

 

uczniowie klas I, II, III, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą               lub grupą wychowawczą.

2.Rozmowy

  wspierające.

3.Funkcjonowanie

  osobiste ucznia

  na terenie

  placówki.

4. Utrwalanie                 pożądanych nawyków                            i czynności rutynowych. 

 

1.Uczeń posiada umiejętność

   rozwiązywania konfliktów bez używania

   przemocy :

– uczeń nie przejawia zachowań

  agresywnych w komunikacji                    z otoczeniem,

– stosuje formy grzecznościowe                  w stosunku do kolegów i dorosłych.

2. Uczeń pomaga innym ludziom,    oraz potrafi pomóc kolegom w trudnych sytuacjach i codziennych czynnościach.

3. Uczeń reaguje na nieprawidłowe

    zachowania, oraz potrafi także zwrócić

    się o pomoc do osób dorosłych.

 

 

Wychowawcy  klas i grup wychowawczych, nauczyciele, psycholog, pedagog, logopeda

 

cały rok szkolny

– analiza

  scenariuszy

  spotkań

– zapisy                      w dziennikach

 

 

SZKOŁA PODST.  DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM- II ETAP EDUKACYJNY

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1.Kształtowanie

   indywidualnych

  umiejętności

 interpersonalnych

  oraz

  doskonalenie        

  integracji

  zespołu

  klasowego.

uczniowie klasy IV

1.Zajęcia z klasą              

   lub grupą

   wychowawczą.

2.Realizowana

  problematyka :

– współdziałanie              

  w grupach                     

  w osiąganiu

  wspólnego celu,

– prace zespołowe

  w różnorodnych

  formach działania

  zbiorowego.

3.Rozmowy

  wspierające.

1. Uczniowie potrafią współpracować

    w grupach.

2.Uczeń posiada umiejętność

    współdziałania zespole klasowym.

wychowawcy klas  i grup wychowawczych, psycholog, pedagog.

październik, listopad,

– zapisy                    

  w dzienniku.

– analiza  

  scenariuszy

  zajęć.

2.Eliminowanie niepowodzeń szkolnych   i życiowych, poprzez doskonalenie

i rozwijanie zdolności komunikacji.

uczniowie klasy IV, V, VI

1.Problemy wychowawczo-  -profilaktyczne realizowane   przy pomocy :

 

-konsultacji specjalistycznych,

-terapii pedagog.,

-terapii logoped.,

-zajęć rewalid.,

-zajęć wychow.

 

1.Wyrównywanie braków edukacyjnych                      

  i zmniejszanie zasięgu deficytów

  rozwojowych :

 – utrudniających komunikację z innymi

    ludźmi,

– utrudniających zdolności percepcyjne,

– utrudniających procesy intelektualne.

pedagog,

psycholog,

logopeda,

wychowawcy                      klas i grup wychowawczych

i inni nauczyciele

cały rok szkolny

– zapisy                   w dziennikach

3.Kształtowanie                    u uczniów umiejętności  budowania dobrej samooceny, potrzebnej   do prawidłowego

  rozwoju

  osobowości.

uczniowie klasy IV, V

1.Zajęcia z klasą              

   lub grupą

   wychowawczą.

2. Problematyka :

–  budowanie

   pozytywnego    

   obrazu własnej   

   osoby.

.

1.Uczeń potrafi pokazać swoje

   osiągnięcia i pochwalić się nimi.

nauczyciele, wychowawcy                      klas i grup wychowawczych.

grudzień, luty, maj.

 

– zapisy                             w dziennikach

– analiza

  scenariuszy

 

4. Wyrabianie  u ucznia umiejętności  radzenia sobie     z sytuacjami trudnymi   w szkole    i środowisku społecznym.

 

uczniowie klas IV, V, VI, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą               lub grupą wychowawczą.

2.Rozmowy   

  wspierające.

3.Funkcjonowanie

   osobiste ucznia  na terenie placówki.

4. Utrwalanie                    pożądanych nawyków                            i czynności rutynowych.

3.Spotkania  z udziałem pedagoga szkolnego.

1.Uczeń posiada umiejętność

   rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy :

– uczeń nie przejawia zachowań

  agresywnych w komunikacji    z otoczeniem,

– stosuje formy grzecznościowe  w stosunku do kolegów i dorosłych.

2. Uczeń pomaga innym ludziom, potrafi także pomóc kolegom w trudnych sytuacjach i codziennych czynnościach.

3. Uczeń reaguje na nieprawidłowe

    zachowania,oraz potrafi także zwrócić

    się o pomoc do osób dorosłych.

 

 

pedagog,

psycholog,

logopeda,

wychowawcy                      klas i grup wychowawczych

i inni nauczyciele

cały rok szkolny

 

 

 

 

– analiza scenariuszy

  spotkań

– zapisy w dziennikach

 

 

 

 

 

 

 

5. Nabywanie

   przez uczniów

   podstawowej  

   wiedzy

   dotyczącej

   zagrożeń                       

   dla zdrowia.

uczniowie klasy IV, V, VI, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą              

   lub grupą

   wychowawczą.

2.Zajęcia z klasą

 pogadanki                           z udziałem pielęgniarki szkolnej.

1. Uczeń nie przyjmuje poczęstunku           w postaci  papierosów, alkoholu, i  innych nieznanych substancji,

 ponieważ wie, że szkodzą

    jego zdrowiu i życiu.

2.Uczeń nie przyjmuje poczęstunku od osób przypadkowo spotkanych.

Wychowawcy klas i grup wychowawczych, inni nauczyciele  Ośrodka,, pielęgniarka szkolna

grudzień, luty, maj

 

– zapisy w

  dziennikach

– ocena efektów podjętych działań

 

6. Prowadzenie zdrowego trybu życia  na drodze do samodzielnej egzystencji .

 

 

uczniowi klas  

IV, V, VI       oraz grupy wychowawcze

 

1. Pogadanki,

    prelekcje,   

    pokazy.

 

2.Utrwalanie                     

pożądanych nawyków                            i czynności rutynowych.             

 

3. Problematyka

   realizowana na :

  – różnorodnych  

zajęciach  edukacyjnych,  

– zajęciach wychowania

fizycznego i rożnych

zorganizowanych

formach aktywności

ruchowej.

1. Uczeń posiada podstawowe nawyki

     higieniczne i doskonali czynności

     potrzebne w samodzielnej egzystencji:

– myje ręce przed posiłkiem, po wyjściu                  

 z toalety i zawsze wtedy, gdy są brudne,

– potrafi prawidłowo szczotkować zęby,

– myje zęby rano, wieczorem i po każdym posiłku,

–  potrafi dbać o higienę całego ciała,

– dba o estetykę wyglądu zewnętrznego,

– potrafi samodzielnie ubrać się stosownie  do pogody,

2. Posiada nawyki związane     z aktywnością ruchową :

– aktywnie uczestniczy         w zorganizowanych

zajęciach sportowych i rekreacyjnych,

– potrafi spędzać czas wolny w formie aktywności ruchowej, 

–  potrafi zachowywać się w sposób  bezpieczny podczas zabaw i gier sportowych.

 

wychowawcy klas    i grup wychowawczych, pedagog, oraz inni nauczyciele Ośrodka

 

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy                    z uczniem

– zapisy                   w dziennikach

– analiza scenariuszy

  zajęć

 

 

– ocena zachowań                 i postaw uczniów         

 

 

GIMNAZJUM DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM – III ETAP EDUKACYJNY

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1. Kształtowanie  u uczniów

 umiejętności interpersonalnych

uczniowie klasy I, grupy wychowawcze

uczniowie klasy II, grupy wychowawcze

uczniowie klasy III, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą lub grupą wychowawczą,

 

2.Formy realizacji zadań :

 

–  filmy edukacyjne,                    –  pogadanki,

– porozumiewanie

 się werbalne                             

 i niewerbalne,

 – rozmowy

 kierowane,

– nauka poprzez

 naśladowanie.

1.Uczeń potrafi właściwie odczytywać   komunikaty werbalne i pozawerbalne.

2.  Uczeń, jako członek rodziny (kl. I) :

–  uczeń identyfikuje się z rodziną.

 

3. uczeń, jako członek społeczności klasowej i szkolnej (kl. II ):

–  uczeń identyfikuje się ze społecznością klasową i szkolną.

4.uczeń, jako członek społeczności lokalnej

(kl. III ):

–   uczeń aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego,

– uczeń korzysta z dóbr kultury.

 

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych, pedagog  i inni  nauczyciele Ośrodka

październik, listopad,

grudzień,   styczeń

–   zapisy  w          

     dziennikach

 

–  analiza doboru   

  scenariuszy zajęć i filmów edukacyjnych

 

2. Podnoszenie poziomu świadomego kontrolowania

  i modelowania własnych zachowań,  oraz budowanie    u ucznia systemu wartości.

1.Zajęcia z klasą               lub grupą wychowawczą.

2.Realizowana

   Problematyka

   zajęć:

– samoocena,

– zrozumienie     

  różnych norm

  społecznych,  

  przekonań, kultur,

  i tolerancja

  względem innych.

– analiza postaw                 

   i zachowań

– tworzenie

  własnej hierarchii

  wartości.

3.Spotkania                        z udziałem psychologa                             i pedagoga szkolnego.

1 . Uczeń zachowuje się w sposób społecznie akceptowany :

– uczeń zna podstawowe normy  społeczne, wartości pozytywne  i negatywne zjawiska,

– uczeń dokonuje właściwych wyborów  i przestrzega podstawowe normy

    społeczne.

3. Zna sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem :

– uczeń wie, jak w pozytywny sposób

  redukować napięcia emocjonalne,

– uczeń rozwiązuje swoje problemy w sposób kulturalny i konstruktywny

– w sytuacjach zagrożenia reaguje prawidłowo, oraz potrafi także zwrócić

  się o pomoc do osób dorosłych.

4.Uczeń ma poczucie własnej wartości   na tle grupy lub klasy:

– wierzy we własne możliwości,zdolności, umiejętności

– właściwie rozwija samoocenę

-zna swoje słabe i mocne strony,

Wychowawcy   klas i grup wychowawczych, psycholog, pedagog, .

grudzień,

luty

maj

czerwiec

– ocena zachowań                 i postaw uczniów         

3. Rozwijanie wśród uczniów kultury zdrowotnej                             i profilaktyki uzależnień.

uczniowie wszystkich klas gimnazjum, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą  

  lub grupą

  wychowawczą.

2. Formy                   realizacji zadań :

– filmy edukacyjne,      

– pogadanki,

– rozmowy

  kierowane,

– treści związane                   

z identyfikacją   

  zagrożeń,

– podstawowe umiejętności dotyczące ochrony zdrowia i higieny ciała.

3.Spotkania                     z udziałem pedagoga szkolnego.

 

4.Zajęcia z klasą

   pogadanki                           z udziałem pielęgniarki szkolnej.

 

1. Uczeń posada wiedzę na temat zdrowego stylu życia i posiada właściwe nawyki prozdrowotne:

– uczeń zna wzorce zdrowego stylu życia

– zna działanie i czynniki szkodliwe  dla zdrowia,

– dba o wygląd iuczeń stosuje w praktyce

zdobyte wiadomości z zakresu higieny,

– odżywia się zdrowo,

– dba w życiu codziennym o swoje zdrowie,

– uczeń posiada wiedzę na temat aktywnych i społecznie akceptowanych

  form spędzania czasu wolnego,uprawia różne formy rekreacji  lub sportu,

– realizuje różne zainteresowania  w obszarze promocji zdrowia.

2. Uczeń zdobywa  zasób wiedzy dotyczącej okresu dojrzewania i wchodzenia w dorosłość :

– uczeń dostrzega zmiany w swoim organizmie

– dostrzega różnice płci

3. Uczeń posiada wiedzę na temat zagrożeń wynikających z nadużywania

   środków odurzających, alkoholu                              i nikotyny :

– uczeń zna szkodliwość działania środków psychoaktywnych na organizm

   człowieka,

– rozpoznaje sygnały, objawy wskazujące

  na użycie środków psychoaktywnych,

– zna skutki prawne, moralne i społeczne  

  i zdrowotne używania środków odurzających, alkoholu i nikotyny,

-uczeń  umie dokonywać właściwych (społecznie akceptowanych) wyborów             

  w oparciu o posiadaną wiedzę,

– uczeń rozpoznaje w jakich sytuacjach

  może się zetknąć z nikotyną, alkoholem,

  dopalaczami i narkotykami,

– uczeń umie poradzić sobie z presją grupy i środowiska.

Wychowawcy   klas i grup wychowawczych, inni nauczyciele  Ośrodka,, psycholog, pedagog,

pielęgniarka szkolna

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy  z uczniem

 

– zapisy w dziennikach

– analiza  

  doboru

  scenariuszy

  zajęć i filmów

  edukacyjnych

 i metod pracy

4.Bezpieczne korzystanie     ze środków komunikacji.

uczniowie wszystkich klas gimnazjum,

grupy

wychowawcze

1.Zajęcia z klasą lub grupą wychowawczą.

2. Formy                   realizacji zadań :

 -filmy edukacyjne,                  – pogadanki

– rozmowy

  kierowane

– wycieczki

edukacyjne                                                  

– treści związane                        

z identyfikacją   

  zagrożeń

1. Uczeń potrafi korzystać ze środków komunikacji w sposób bezpieczny           dla siebie i niezagrażający innym :

– uczeń rozpoznaje zagrożenia związane z niewłaściwym zachowaniem podczas korzystania ze środków komunikacji,

– posiada umiejętności bezpiecznych zachowań  podczas korzystania   ze środków komunikacji publicznej,

 

– uczeń umie wybrać numery alarmowe

  telefonów i właściwie zareagować.

 

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych                    i inni  nauczyciele Ośrodka

wrzesień,     kwiecień.

–  zapisy                      w dziennikach

–  analiza doboru

  scenariuszy

zajęć i filmów edukacyjnych

  – analiza

  doboru metod

  pracy

GIMNAZJUM DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM– III ETAP EDUKACYJNY

 

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1. Rozwijanie wśród uczniów kultury zdrowotnej                             i profilaktyki uzależnień.

Uczniowie  

  kl. I, II i III

 

1.Zajęcia z klasą lub grupą wychowawczą.

2. Formy                     

   realizacji zadań :

– filmy edukacyjne,      – pogadanki,

– rozmowy

  kierowane,

– treści związane                   

 z identyfikacją   

  zagrożeń,

– podstawowe umiejętności dotyczące ochrony zdrowia i higieny ciała.

 

3.Spotkania   z udziałem pedagoga szkolnego.

 

 

 

 

 

4.Zajęcia z klasą

   pogadanki                           z udziałem pielęgniarki szkolnej.

 

1. Uczeń posada podstawową wiedzę  na temat zdrowego stylu życia  i posiada właściwe nawyki

    prozdrowotne:

– zna działanie  czynników szkodliwych dla zdrowia,

– dba o swój wygląd ihigienę osobistą

– dba w życiu codziennym o swoje

  zdrowie,

– uczeń chętnie korzysta            z prozdrowotnych form spędzania czasu wolnego,uprawia różne formy

  rekreacji  lub sportu,

– odżywia się właściwie.

2. Uczeń zdobywa podstawowy zasób wiedzy dotyczącej okresu dojrzewania i wchodzenia w dorosłość :

– uczeń dostrzega zmiany w swoim organizmie

– dostrzega różnice płci

– rozpoznaje i nazywa uczucia

– wie do kogo się zwrócić o pomoc

3. Uczeń posiada odpowiedni zasób wiedzy na temat zagrożeń wynikających   z nadużywania środków odurzających, alkoholu  i nikotyny :

– uczeń zna skutki szkodliwości nałogów,

– uczeń rozpoznaje w jakich sytuacjach

  może się zetknąć z nikotyną, alkoholem,

  dopalaczami i narkotykami,

– uczeń umie poradzić sobie z presją grupy i środowiska,

– potrafi podjąć odmowną decyzję,

– przestrzega zakazu palenia papierosów   i spożywania alkoholu na terenie szkoły.

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, inni nauczyciele  Ośrodka,, psycholog, pedagog,

pielęgniarka szkolna

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy z uczniem

– zapisy                     

 w dziennikach

– analiza doboru scenariuszy zajęć i filmów edukacyjnych

2. Radzenie sobie                       w sytuacjach

  nowych,                         trudnych  i konfliktowych.

Uczniowie                   kl. I, II i III

1.Zajęcia z klasą               lub grupą wychowawczą.

 

2.rozmowy

   wspierające.

3.funkcjonowanie osobiste ucznia na terenie placówki.

4. utrwalanie                    pożądanych nawyków          i czynności rutynowych.

 

3.Spotkania                      z udziałem pedagoga szkolnego.

1. rozwiązywanie konfliktów oraz

   problemów   w domu i w szkole :

uczeń potrafi  ugodowo rozwiązywać drobne konflikty i nieporozumienia,

– wie, do kogo zwrócić się o pomoc                    

   w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

– uczeń próbuje radzić sobie         z negatywnymi emocjami.

2.Uczeń posiada umiejętność oceny sytuacji życiowych i zagrożeń

   pochodzących ze środowiska :

– zachowuje ostrożność w nieznanym środowisku

– ocenia własne zachowania i zachowania innych pod względem bezpieczeństwa,

– potrafi być asertywny

– zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

nauczyciele, psycholog, pedagog .

wrzesień,

listopad,

luty

kwiecień

3. Bezpieczne                 korzystanie ze środków

  komunikacji publicznej.

Uczniowie      kl. I, II i III

1.Zajęcia z klasą lub grupą wychowawczą,

2. Formy                   realizacji zadań :

– filmy edukacyjne,      – pogadanki,

– rozmowy

  kierowane,

– wycieczki

edukacyjne,                                                  

– treści związane                        

z identyfikacją   

  zagrożeń.

1. Uczeń potrafi korzystać ze środków komunikacji w sposób bezpieczny  dla siebie i niezagrażający innym :

–  uczeń w stopniu wystarczającym rozpoznaje zagrożenia związane  z niewłaściwym zachowaniem podczas korzystania ze środków komunikacji,

–  posiada umiejętności bezpiecznych zachowań  podczas korzystania  ze środków komunikacji publicznej.

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

nauczyciele,

cały rok szkolny

wrzesień,

październik,     kwiecień,

maj.

– zapisy w dziennikach

– analiza doboru scenariuszy zajęć i filmów edukacyjnych  i metod pracy

 

 

 

 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA– IV ETAP EDUKACYJNY

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

                     

Adresaci

Sposóbrealizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1. Podnoszenie poziomu świadomego kontrolowania

  i modelowania

  własnych zachowań, oraz budowanie u ucznia

  trwałego systemu wartości.

 

uczniowie klasy  zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej

1.Zajęcia                     w klasach                           i grupach wychowawczych.

2.Lekcje wychow.  z udziałem zaproszonych specjalistów.

3.Identyfikacja czynników, które wpływają na system wartości.

4. Pogadanki                 

    na temat:

–  samokontrola,

–  radzenie sobie              

  z presją grupy,

–  poszukiwanie     

pomocy,

–  gospodarowanie  

  czasem wolnym,

– identyfikacja ryzyka dla siebie  i innych, wiedza związana  z zagrożeniami.

1. Uczeń zachowuje się  w sposób społecznie akceptowany :

–  zna podstawowe emocje, ich podłoże  i konsekwencje oraz umie je właściwie  

  wyrażać,

– podejmuje próby wyrażania agresji  i rywalizacji w sposób nieszkodliwy społecznie,

– potrafi właściwie komunikować się                   z otoczeniem, zna ogólne zasady komunikacji społecznej,

– zna sposoby radzenia sobie z lękami.

2. Zna sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem :

– rozumie, na czym polega sytuacja konfliktowa i potrafi ją rozwiązać według poznanego schematu,

– uczeń  rozpoznaje zagrożenia związane  

  z niewłaściwym zachowaniem i agresją.

3.Uczeń ma poczucie własnej wartości, ma szacunek do innych ludzi, zbiorowości i społeczeństwa :

 

– wierzy we własne możliwości,

   zdolności, umiejętności,

–  potrafi dokonać prawidłowej

   samooceny,

– szanuje pracę i dokonania innych ludzi.

 

 

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, psycholog, pedagog, .

październik,

grudzień,

luty,

marzec,

maj,

czerwiec

 

 

– zapisy w dziennikach

 

– analiza     materiałów edukacyjnych

2. Rozwijanie wśród uczniów kultury zdrowotnej                             i profilaktyki uzależnień.

 

uczniowie klasy zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej

1.Zajęcia wychowawcze                z klasą lub grupą wychowawczą.

 

2.Zajęcia zawodowe,   i inne przedmioty nauczania  w  następujących formach pracy:

– filmy edukacyjne,                   

– pogadanki,

– rozmowy  

kierowane,

– prezentacja treści 

związanych   z  identyfikacją   

  zagrożeń,

–  treści związane           

z ochroną zdrowia  i higieną ciała.

1. Uczeń posada wiedzę na temat zdrowego stylu życia i posiada właściwe nawyki prozdrowotne:

– zna i potrafi korzystać ze społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego,

–  bierze czynny udział w imprezach sportowych (angażuje się w treningi  i przygotowanie imprez),

– aktywnie uprawia sport,

– uczeń orientuje się w problematyce prawidłowego żywienia,

– ma ukształtowane, prawidłowe nawyki higieniczne,

– uczeń potrafi samodzielnie zorganizować sobie czas,

– zna zasady BHP podczas praktyk zawodowych, nauki w szkole i zajęć                   w internacie,

– zna podstawowe przepisy ruchu drogowego,

– zna rolę seksualności w życiu  człowieka, wie jak odpowiedzialnie  z niej korzystać,

– umie chronić swoją intymność i nietykalność  cielesną, ma szacunek

dla własnego ciała i ciała innej osoby.

2. Uczeń posiada wiedzę na temat zagrożeń wynikających z nadużywania środków odurzających, alkoholu  i nikotyny :

– zna środki psychoaktywne i ich szkodliwy wpływ na zdrowie,

– wie, czym jest uzależnienie i zna jego podstawowe mechanizmy,

– zna sposoby odmawiania i podejmuje próby przeciwstawiania się presji

   rówieśników,

– w przypadku uzależnienia próbuje zerwać z nałogiem,

– zna związek między zażywaniem narkotyków i alkoholu a AIDS,

– wie, że posiadanie i zażywanie narkotyków jest sprzeczne z prawem,

– wie, jakie są formy pomocy dla osób uzależnionych, zna osoby i instytucje powołane do jej udzielania,

– umie krytycznie przyjmować słowa reklam, piosenek i filmów,

– uczeń zna i stosuje zasady zachowania

  asertywnego.

 

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, inni nauczyciele  Ośrodka,, psycholog, pedagog,

pielęgniarka szkolna

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy  z uczniem

 

 

 

 

 

 

 

 

– zapisy w

dziennikach

 

– analiza   materiałów edukacyjnych

 

 

SZKOŁA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM – IV ETAP EDUKACYJNY

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

1.Doskonalenie umiejętności postrzegania własnej osoby oraz budowanie samo-                                  -świadomości.

uczniowie klasy                          I ,II, III

1.Zajęcia   wychowawcze                z klasą lub grupą wychowawczą,

2.Zajęcia prowadzone           w formie :

 

– pogadanek,                          – dyskusji,

– rozmów kierowanych

  na zajęciach przedmiotowych    i zajęciach z wychowawcami

1.Uczeń doskonali zdolność

   postrzegania i wyodrębniania własnej

   podmiotowości :

– uczeń umie opisać własne cechy

  charakteru , wygląd , umiejętności,

– umie ocenić własne zachowania.

2. uczeń wzmacniania poczucie własnej

   wartości:

 

– posiada  poczucie bycia kimś,                               – buduje tożsamości- jako jednostka

  odróżniająca się od innych osób,

– umacnia wiarę, że własna aktywność                  

  w znacznym stopniu zależy od niego

  samego.

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, psycholog, pedagog,

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy  z uczniem

 

– zapisy w

  dzienniku

 

2.Rozwijanie

  kultury zdrowotnej   i profilaktyki uzależnień

uczniowie klasy                         I ,II, III

1.Zajęcia wychowawcze   z klasą lub grupą wychowawczą.

2.Zajęcia prowadzone   w formie :

      

– pogadanki,                             – dyskusji, 

– filmów

edukacyjnych,

 rysunków,                                 – udziału uczniów                

w imprezach szkolnych                               i konkursach tematycznych.                                         

 

1. Uczeń zna najważniejsze  zasady                        

   i ma podstawową wiedzę z zakresu

   ochrony oraz promocji zdrowego stylu

   życia :

– uczeń dba o higienę osobistą                                   

   i estetyczny wygląd,

– potrafi w działaniach praktycznych

   stosować  zasady zdrowego żywienia,

– uczeń posiada utrwaloną wiedzę                         

  o rozwoju człowieka 

– ze szczególnym

   uwzględnieniem aspektu seksualności,

– uczeń posiada wiedzę na temat

  aktywnych i społecznie akceptowanych

  form spędzania czasu wolnego,

– uczeń stosuje zasad bezpieczeństwa             

  w szkole i poza nią.

2. Uczeń doskonali postawę asertywności

    wobec przejawów agresji i przemocy,

    oraz w sytuacji kontaktu z nikotyną, alkoholem i innymi substancjami

    psychoaktywnymi stanowiącymi zagrożenie dla jego zdrowia :

 

– uczeń ma utrwaloną podstawową

  wiedzę na temat szkodliwości  i skutków

  stosowania środków uzależniających,

– uczeń potrafi właściwie ocenić zagrożenie związane z propozycją sięgnięcia po alkohol, nikotynę,dopalacze i narkotyki,

– uczeń ma świadomość, że należy zażywać tylko leki  zalecone  przez lekarza.

3. Uczeń zdaje sobie sprawę z negatywnych skutków nadmiernego korzystania ze środków multimedialnych.

 

Wychowawcy               klas i grup wychowawczych, inni nauczyciele  Ośrodka,, psycholog, pedagog,

pielęgniarka szkolna

cały rok szkolny według programów i szczegółowych planów pracy   z uczniem

– zapisy                     w dzienniku

– analiza  materiałów edukacyjnych

 

3.Przygotowanie do samodzielnej egzystencji,                   orazwzmacnianie zachowań aprobowanych społecznie.

uczniowie klasy                         I ,II, III

 

1.Zajęcia wychowawcze  z klasą lub grupą wychowawczą.

2.Zajęcia prowadzone                      w formie:

-pogadanek ,                       -dyskusji,

– rozmów

kierowanych,

– problemów                         na zajęciach przedmiotowych      i zajęciach z wychowawcami,

-wycieczek,

-udziału w  imprezach

okolicznościowych.

 

1. Uczeń zna normy i zasady współżycia społecznego w grupie:

– uczeń utrwala normy i zasady poprze konsekwentne ich wdrażanie  i eliminację niepożądanych społecznie

    zachowań,

– potrafi pełnić stosowne do okoliczności

  role społeczne

3. Uczeń potrafi dobrze komunikować się z innymi osobami i z najbliższym otoczeniem :

 

– potrafi odreagować napięcia

  emocjonalne i radzi sobie z silnymi emocjami,

– potrafi prawidłowo rozwiązywać sytuacje

  konfliktowe,

– ma poczucie koleżeństwa, potrafi pomagać innym,

– ma wypracowane umiejętności prawidłowego porozumiewania się             z innym, na zasadzie życzliwości  i szacunku do drugiej osoby;

 

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

nauczyciele

cały rok szkolny zgodnie z planami pracy

 

– zapisy                    w dzienniku

– analiza

 materiałów edukacyjnych

 

6.  Działania  bezpośrednio skierowane do nauczycieli

Cel działania

Adresaci

Sposób realizacji

 

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

 

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

 

 

1.Selekcja grup

   Ryzyka.

uczniowie wszystkich klas                i grup

wychowawczych

w Ośrodku

1.Na bieżąco obserwacja

  uczniów, diagnoza postaw,

  analiza środowiska

  wychowawczego.

2.Uczeń objęty jest zajęciami specjalistycznymi                         w  szkole.

 

1.Tworzenie bazy danych                  

   do dalszej pracy                            

   z uczniem.

 

2. Zbudowanie charakterystyki wychowawczej ucznia.

 

3. Zmiana postawy ucznia

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

inni nauczyciele Ośrodka, psycholog, pedagog szkolny .

działanie prowadzone cały rok szkolny                          a w szczególności na początku                         i koniec każdego półrocza

 

-analiza postaw                        i zachowań uczniów

– stałe, okresowe lub wyrywkowe (kontrolne) monitorowanie zachowań

 

 

2.Reakcja    na przejawy zachowań niewłaściwych

  i agresji.

uczniowie wszystkich klas        i grup wychowawczych

w Ośrodku

1.Reagowanie na każdy

   przejaw agresji.

2.Konsekwentne wpisywanie informacji o negatywnych zachowaniach  w zeszycie uwag prowadzonym    przez wychowawcę.

3.Wzmożona kontrola miejsc sprzyjających ujawnianiu się przemocy – korytarze, łazienki.

 

1.Zwiększenie konsekwencji

w działaniach wychowawczo-            – profilaktycznych.

 

2. Zmniejszenie ilości niekorzystnych zjawisk i incydentów wychowawczych.

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

inni nauczyciele Ośrodka, psycholog, pedagog szkolny .

członkowie Zespołu ds. Wychowania                      i Profilaktyki.

cały rok szkolny

 

-dokumentacja wychowawcza

3.Kształtowanie umiejętności postępowania    w sytuacjach kryzysowych.

 

uczniowie  wszystkich klas     i grup wychowawczych

w Ośrodku,

rodzice, środowisko społeczne uczniów

 

1.Odwoływanie się do norm     i procedur postępowania przyjętych w Ośrodku.

2. Współpraca     z pracownikami policji, Straży Miejskiej,  Publicznej Poradni Psychologiczno –   Pedagogicznej.

 

1. Skala i formy działań stosowane w zależności   od potrzeb placówki,

 

2.Stosowanie przyjętych  procedur w praktyce wychowawczej.

 

3. Stosowanie aktualnych przepisów prawnych określających ramy postępowania z uczniem, jego rodziną .

 

Dyrektor Ośrodka, Dyrektor Szkoły,

Kierownik Ośrodka,

członkowie Zespołu ds. Wychowania                      i Profilaktyki,

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

inni nauczyciele Ośrodka, psycholog, pedagog szkolny .

 

-dokumentacja wychowawcza,

 

protokoły posiedzeń rad pedagogicznych

 

4.Wspieranie

  ucznia w jego problemach rodzinnych i ekonomicznych.

Uczniowie                           i ich rodziny

1. Rozpoznawanie   i diagnozowanie problemów uczniów.

 

2.Współpraca   z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, Poradnią Psychologiczno– – pedagogiczną, poprzez

   organizowanie wsparcia pedagogicznego, psychologicznego                                  i materialnego.

 

1. Poprawa funkcjonowania    

    ucznia w rodzinie i

    najbliższym otoczeniu.

    ( tworzeniu właściwych    

     relacji i umacnianie roli

      społecznej ucznia                         

      w rodzinie  )

 

2. Poprawa bytu

    materialnego ucznia.

 

3. Wspieranie ucznia                        

    w sytuacji niepowodzeń                         

   i problemów życiowych.

 

wychowawcy klas,  wychowawcy grup wychowawczych ,

nauczyciele, psycholog, pedagog .

cały rok szkolny

dokumentacja wychowawczo- opiekuńcza

5.Wsparcie

   nauczycieli.

nauczyciele

1. Działania  Zespołu ds.

   Wychowania i Profilaktyki :

– tworzenie grup wsparcia   

  dla nauczycieli,

– współpraca z Dyrektorem Ośrodka i  Dyrektorem Szkoły,

–  współpraca  z psychologiem      i pedagogiem szkolnym.

 

1. Doskonalenie zawodowe

    nauczycieli :

– samokształcenie    w obszarach działań profilaktycznych ,

– korzystanie z literatury

   specjalistycznej,

– podnoszenie umiejętności

  warsztatowych,

– doskonalenie działań

  wychowawczych,                      

    –  doskonalenie form

  współdziałania  i współpracy z rodziną, środowiskiem   i instytucjami,    które współpracują   w obszarze wychowania.

 

2.Cykliczna wymiana doświadczeń.

 

cały rok członkowie Zespołu ds. Wychowania                      i Profilaktyki,

pedagog                             i psycholog szkolny

według planów pracy

i w zależności                 od bieżących potrzeb

 

– ocena efektów podjętych działań

6. Diagnoza zespołu klasowego    lub grupy wychowawczej.

Dyrektor Ośrodka,

Dyrektor Szkoły,

nauczyciele,

rodzice

1. Diagnoza sytuacji wychowawczej zespołu klasowego lub grupy wychowawczej  na podstawie :

– dokumentacji

   wychowawczej,

– dzienników lekcyjnych                  

  i kół zainteresowań

– anonimowych ankiet skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

1.Aktualna diagnoza grupy

   lub zespołu klasowego

2. Możliwość budowania sprawozdań

   półrocznych i rocznych     z przebiegu pracy wychowawczo-                     – profilaktycznej  z zespołem klasowym              lub grupą wychowawczą.

 

Wychowawcy klas i grup wychowawczych,

członkowie Zespołu ds. Wychowania                      i Profilaktyki,

na początku                         i koniec każdego półrocza

 

-analiza wyników  pracy wychowawczej

Z zespołem klasowym lub grupą wychowawczą

 

7. Diagnoza stanu placówki  w aspekcie wychowania, opieki i profilaktyki.

Dyrektor Ośrodka,

Dyrektor Szkoły,

nauczyciele,

wychowawcy,

rodzice.

1.Diagnoza sytuacji wychowawczej placówki  na podstawie :

– dokumentacji

  wychowawczej,

– sprawozdań

  wychowawców,

– anonimowych ankiet skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli,

– konsultacje z psychologiem                                   i pedagogiem szkolnym

  sytuacji wychowawczej Ośrodka.

 

1. Aktualna i rzetelna

   diagnoza stanu placówki.

2. budowanie sprawozdań

półrocznych i rocznych  z przebiegu pracy wychowawczo- profilaktycznej w Ośrodku   w oparciu o rzeczywistą ocenę  i przesłanki merytoryczne

 

Wychowawcy,

psycholog,

pedagog,

członkowie Zespołu ds. Wychowania                      i Profilaktyki,

na początku                         i koniec każdego półrocza

–        analiza wyników

7. Działania skierowane na środowisko rodzinne ucznia

 

Cel działania

Adresaci

 

Sposób realizacji

 

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

 

1.Stała współpraca   z rodzicami.

rodzice uczniów Ośrodka

1.Spotkania indywidualne                     

   i klasowe.

2.Wzajemna wymiana

   doświadczeń.

3.Prelekcje i pogadanki prowadzone przez specjalistów zależnie od potrzeb.

 

4.Integracja ze środowiskiem rodziców – wspólne wycieczki, imprezy okolicznościowe.

 

5.Angażowanie rodziców                   

   w realizację programu.

 

 

1.Zapoznanie rodziców  z diagnozami i wnioskami  z prowadzonej pracy wychowawczo -profilaktycznej            dotyczącej :

 

– ich dziecka,

– zespołu klasowego                           

  lub grup wychowawczych,

– szkoły,

-Ośrodka.

 

2. Pedagogizacja rodziców

 

wychowawcy klas    i grup wychowawczych

psycholog,

pedagog szkolny,

członkowie Zespołu ds. Wychowania                      i Profilaktyki.

 

 

dokumentacja wychowawczo- opiekuńcza

2.Uświadomienie zjawiska agresji i przemocy               w szkole.

 

rodzice uczniów Ośrodka

1.Spotkania z wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

2.Spotkania ze specjalistami

   zapraszanymi  do szkoły.

 

1. Poszerzenie wiedzy rodziców na temat istotnych problemów w obszarze wychowania, profilaktyki                               i opieki.

 

wychowawcy klas  i grup wychowawczych,

psycholog,

pedagog szkolny.

 

dokumentacja wychowawczo- opiekuńcza

3.Uwrażliwienie                     na konieczność reagowania

 

                                           na wszelkie przejawy agresji wśród uczniów.

 

 

 

 

 

rodzice uczniów Ośrodka

 

1.Włączanie rodziców                            do działań na rzecz bezpieczeństwa  w szkole               

 

 

   np. dyżury podczas imprez szkolnych, wycieczek.

1.Pogadanki i spotkania z uwzględnieniem tematów dotyczących tzw. „małej agresji”.

2.Organizowanie                                 

  „Dni Otwartych Ośrodka”.

 

 

1. Umożliwienie rodzicom częstszego kontaktu   z placówką.

 

 

2.Pokazanie rodzicom  z  bliska realiów pracy opiekuńczo- wychowawczej   i profilaktycznej.

 

3.Poszerzenie wiedzy rodziców na temat konsekwencji  w procesie wychowania.

 

4.włączanie rodziców    do systemu wychowawczego placówki.

 

 

wychowawcy klas    i grup wychowawczych,

psycholog,

pedagog szkolny

i inni nauczyciele Ośrodka

 

 

dokumentacja wychowawczo- opiekuńcza

4.Informacje                      

   dla rodziców.

rodzice uczniów Ośrodka

1.Umieszczanie informacji     

   na tablicy ogłoszeń.

2. Przekazywanie informacji         na zebraniach  Rady

    Rodziców

 

1.dobry przepływ informacji             o działaniach                                    oraz organizacji pracy

wychowawczo-profilaktycznej                                   i opiekuńczej.

wychowawcy klas                 i grup wychowawczych,

psycholog,

pedagog szkolny

 

nośność informacji

i reakcje rodziców

Rada Rodziców Szkolnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Starachowicach

pozytywnie opiniuje PROGRAM PROFILAKTYKI.

 

Samorząd Uczniowski Szkolnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Starachowicach

pozytywnie opiniuje PROGRAM PROFILAKTYKI.

 

Program profilaktyki Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

został zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia13 09 2013 r .

 

 

Aneks

 

do Programu Profilaktyki

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

w  Starachowicach

Na lata szkolne 2011-2015

 

 

Aneks zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Ośrodka z dnia 29 września 2014r.

 

W punkcie Podstawę do wprowadzania działań w ramach szkolnego programu profilaktyki stanowią, dodaje się podpunkt

– Rządowy Program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W punkcie 5: Uczniowie – cele kształcenia, zadania oraz terminy i sposoby realizacji

programu profilaktycznego w środowisku  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Starachowicach

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM – I ETAP EDUKACYJNY

 

Cel, umiejętności,

wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

5. Baw się w sieci bezpiecznie.

uczniowie klas 

I- III, grupy wychowawcze

1.Pogadanki, prelekcje.

2.Zadania realizowane na

-zajęciach w zespołach klasowych,          

    – zajęciach w grupach wychowawczych.       

1.Uczeń wie do kogo się zwrócić o pomoc w razie agresywnych zachowań w sieci.

cały rok szkolny

zapisy w dziennikach

6. Moi rodzice za granicą.

uczniowie klas  I- III, grupy wychowawcze

1.Zadania realizowane na:        

   -zajęciach w zespołach klasowych,               – indywidualnie     

1.Uczeń wie do kogo udać się po pomoc w trudnej sytuacji związane z wyjazdem rodziców za granicę.

cały rok szkolny wychowawcy, pedagog

zapisy w dzienniku

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM- II ETAP EDUKACYJNY

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

6. Bezpiecznie korzystać z różnych mediów.

uczniowie klasy IV- VI, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasa, grupą wychowawczą.

2.Pogadanki.

 

1.Uczeń wie jak bezpiecznie korzystać z różnych mediów.

wychowawcy klas 

cały rok

zapisy w dzienniku, ocena zachowania uczniów

7. Uczeń radzi sobie z kryzysami.

uczniowie klasy IV- VI

1.Zajęcia z klasą, grupą wychowawczą, indywidualne.

1.Uczeń potrafi radzić sobie z sytuacjami trudnymi związanymi z wyjazdem rodziców za granicę.

   

wychowawcy, pedagog, psycholog

 

SZKOŁA PODST.  DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM- I  ETAP EDUKACYJNY

 

Cel, umiejętności,

wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

5.Bawi się w sieci bezpiecznie.

uczniowie klas            I,II,                         oraz grupy wychowawcze

1.Pogadanki, zabawy.

2.Zadania realizowane

na :        

 – zajęciach z zespołem klasowym   i w grupach wychowawczych

               

1.Uczeń wie gdzie zwrócić się o pomoc w razie zachowań agresywnych w sieci.

cały rok szkolny

zapisy w dziennikach

6. Nabywanie wiedzy na temat szkodliwości używek.

uczniowi klas I,III oraz grupy wychowawcze

1.Pogadanki.

2.Zajęcia z zespołem klasowym   i w grupach wychowawczych.      

1.Uczeń posiada wiedzę na temat szkodliwości używek.

wychowawcy, nauczyciele, pedagog

zapisy w dziennikach

7. Moi rodzice za granicą.

uczniowi klas  I, III,                        

1.Zajęcia realizowane na:         

– zajęciach z zespołem klasowym, 

– indywidualnych.

1.Uczeń wie do kogo udać się po pomoc w trudnej sytuacji związanej z wyjazdem rodziców za granicę.

wychowawcy, pedagog

       

SZKOŁA PODST.  DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM- II ETAP EDUKACYJNY

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

7.   Nabywanie wiedzy na temat cyberprzemocy.

uczniowie klasy IV- VI, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą , grupą wychowawczą           

1.Uczeń zna bezpieczne strony internetowe.

2.Wie do kogo zwrócić się o pomoc.

pedagog, nauczyciele, wychowawcy

zapisy w dzienniku, analiza scenariuszy

 8. Uczeń radzi sobie z kryzysami związanymi z wyjazdem rodziców za granicę.

uczniowie klasy IV- VI, grupy wychowawcze

1.Zajęcia z klasą , grupą wychowawczą, indywidualne.           

1.Uczeń radzi sobie ze stresem związanym z wyjazdem rodziców.

2.Wie do kogo zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji.

nauczyciele, pedagog, psycholog

GIMNAZJUM DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM – III ETAP EDUKACYJNY

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

5.Jak reagować na przemoc w sieci.

uczniowie klas I ,II, III, grupy wychowawcze

 1.Zajęcia z klasą lub grupą wychowawczą.

2. Pogadanki.

Uczeń wie co to jest cyberprzemoc.

Wie w jaki sposób reagować.

cały rok

zapisy w dziennikach

6. Eliminowanie zachowań agresywnych.

uczniowie klas I, II, III

1.Pogadanki, spotkania z pedagogiem, psychologiem.

Uczeń nie przejawia zachowań agresywnych.

W sytuacjach konfliktowych reaguje prawidłowo.

cały rok

analiza scenariuszy, zapisy w dziennikach

7. Jak radzić sobie ze stresem związanym z wyjazdem rodziców za granicę.

uczniowie klas I, II, III

1.Zajęcia z klasą, grupą wychowawczą, indywidualne.

Uczeń radzi sobie w sytuacjach trudnych związanych z wyjazdem rodziców za granicę.

Wie do kogo się zwrócić o pomoc.

cały rok

wychowawcy, pedagog

zapisy w dziennikach

GIMNAZJUM DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM– III ETAP EDUKACYJNY

 

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

4. Bezpieczny Internet.

uczniowie  kl. I, II, III

1.Zajęcia z klasą lub grupą wychowawczą.

1.Uczeń wie do kogo się zwrócić w razie zagrożenia cyberprzemocą.

wychowawcy               klas i grup wychowawczych,  nauczyciele 

cały rok szkolny

 zapisy  w  dziennikach              

5. Jak radzić sobie ze stresem związanym z wyjazdem rodziców za granicę.

uczniowie   kl. I, II, III

1.Zajęcia z klasą lub grupą wychowawczą, indywidualne.

1.Uczeń i radzi sobie w sytuacjach trudnych związanych z wyjazdem rodziców za granicę.

2. Wie do kogo zwrócić się o pomoc.

cały rok szkolny

wychowawcy, pedagog

zapisy  w  dziennikach              

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA– IV ETAP EDUKACYJNY

 

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

                     

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

3.Prawidłowe funkcjonowanie w środowisku cyfrowym.

uczniowie klasy  I, II, III i grupy wychowawcze

1.Zajęcia                        w  klasach                      i grupach wychowawczych.         

1.Uczeń wie na czym polega cyberprzemoc.

2. Potrafi reagować na przemoc w sieci.

wychowawcy, informatycy

cały rok szkolny

zapisy w dziennikach

4. Rozwiązywanie sytuacji trudnych związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych.

uczniowie klasy  I, II, III

1.Zajęcia                        w  klasach                           i grupach wychowawczych , indywidualne.        

1. Uczeń radzi sobie z sytuacjami trudnymi związanymi z wyjazdem rodziców za granicę.

2.Uczen wie do kogo zwrócić się o pomoc.

wychowawcy, pedagog

SZKOŁA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM  – IV ETAP EDUKACYJNY

 

Cel, umiejętności,

Wiedza

 

Adresaci

Sposób realizacji

treści programu

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

4. Bezpieczne korzystanie z różnych mediów.

uczniowie klasy                          I ,II, III

1.Zajęcia  z klasą lub grupą wychowawczą,

2.Pogadanka.

1.Uczeń potrafi zareagować na przemoc w sieci.

  

 

wychowawcy, informatyk

 

zapisy w  dzienniku

 

5. Rozwiązywanie sytuacji trudnych związanych z wyjazdem rodziców za granicę.

uczniowie klasy                          I ,II, III

1.Zajęcia  z klasą lub grupą wychowawczą, indywidualne.

1.Uczeń radzi sobie z sytuacjami trudnymi związanymi z wyjazdem rodziców za granicę.

2.Uczeń wie do kogo zwrócić się o pomoc.

wychowawcy, pedagog

W punkcie 6:  Działania  bezpośrednio skierowane do nauczycieli dodaje się

Cel działania

Adresaci

Sposób realizacji

 

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

Terminy

 

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

 

8.Bezpieczne korzystanie z różnych mediów.

uczniowie wszystkich klas

 

1.Poszerzanie wiedzy uczniów.

2.Pomoc uczniom w sytuacjach zagrożenia cyberprzemocą.

 

wychowawcy, psycholog, pedagog, informatyk

dokumentacja wychowawcza

9.Monitorowanie sytuacji uczniów związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych.

dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

1.Bieżąca obserwacja uczniów  i ich sytuacji.

2.Rozpoznawanie                      i diagnozowanie problemów uczniów.

1.Pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów związanych        z wyjazdem rodziców.

wychowawcy, pedagog

 

W punkcie 7:  Działania skierowane na środowisko rodzinne ucznia dodaje się

 

Cel działania

Adresaci

 

Sposób realizacji

 

Oczekiwane

efekty

Odpowiedzialni,

terminy

Ewaluacja, sposoby dokumentacji

5.Współpraca z rodzicami w zakresie bezpiecznego korzystania przez uczniów z różnych mediów.

rodzice uczniów

1.Spotkania klasowe.

2.Prelekcje i pogadanki.       

 

1.Poszerzanie wiedzy rodziców.

wychowawcy klas  i pedagog

dokumentacja wychowawczo- opiekuńcza

6.Zwiększenie świadomości rodziców związanej z sytuacjami trudnymi wynikającymi z wyjazdu rodziców za granicę w celach zarobkowych.

rodzice uczniów

1.Spotkania klasowe.

2.Prelekcje i pogadanki.       

1.Poszerzanie wiedzy rodziców.

wychowawcy klas   i pedagog

dokumentacja wychowawczo- opiekuńcza

Rada Rodziców Szkolnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Starachowicach

pozytywnie opiniuje Aneks do PROGRAM PROFILAKTYKI.

 

 

Samorząd Uczniowski Szkolnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Starachowicach

pozytywnie opiniuje  Aneks do PROGRAM PROFILAKTYKI.

 

 

Aneks do Programu Profilaktyki Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

został zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29. 09 2014 r .