PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ

DLA SPECJALNEGO OŚRODKA

SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W STARACHOWICACH

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  SPECJALNA

GIMNAZJUM SPECJALNE

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

GRUPY WYCHOWAWCZE

Opracowany w oparciu o:

1. Konstytucję RP.

2. Konwencję o Prawach Dziecka.

3. Ustawę o Systemie Oświaty.

      4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 II 1999 w sprawie podstawy    

          programowej kształcenia ogólnego.

5.Rzadowy program na lata 2008-2013 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła’’

 

 

 

Spis treści

 

 

I.    Naczelny Cel Wychowania……………………………………………………………. 3

II.   Plan działań wychowawczych dla Szkoły Podstawowej………………………………. 5

III.  Plan działań wychowawczych dla Gimnazjum Specjalnego………………………………..  16

IV.  Plan działań wychowawczych dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej……… 24

V.   Plan działań wychowawczych dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy……………… 27

VII.  Plan działań wychowawczych dla Grup Wychowawczych………………………… 34

VIII. Ramowy kalendarz imprez……………………………………………………………………………..  37

IX.   Ceremoniał szkoły…………………………………………………………………………………………. 40

    

 

 

Naczelny Cel Wychowania

 

WYCHOWANIE DZIECKA POTRAFIĄCEGO AKTYWNIE

I ŚWIADOMIE UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU SPOŁECZNYM

 

ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

 

–  Opieka wychowawców nad wszechstronnym rozwojem wychowanków (intelektualnym psycho – społecznym, zdrowotnym i moralnym).

–  Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego, eliminowanie złych  nawyków i wartości wyniesionych ze środowisk zdemoralizowanych.

–  Kształtowanie u wychowanków umiejętności dokonywania wyborów i hierarchizacji

            wartości (dążenie do dobra, prawdy i piękna w świecie).

–  Kształtowanie u wychowanków poczucia wspólnoty z grupami społecznymi, w których uczestniczą (rodzina, klasa, grupa wychowawcza, środowisko lokalne, ojczyzna)                       i odpowiedzialności za ich funkcjonowanie.

–  Uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody

           (odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego, w którym żyjemy).

–  Wpojenie wychowankom umiejętności współżycia z innymi ludźmi (szacunku, tolerancji i umiejętności współpracy).

–  Propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, umożliwiających: uczestnictwo w kulturze; dbanie o własne zdrowie oraz czerpanie radości z życia.

–  Budzenie miłości do regionu i ojczyzny (znajomość i szacunek do symboli, tradycji, godła, barw narodowych).

ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO

–  Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery osobowości.

–  Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej

            i społecznej – przez wspólna zabawę, naukę i wybór właściwych form spędzania czasu

            wolnego

– Budzenie u wychowanków wiary we własne możliwości – kreowanie sytuacji, które

            pozwolą wychowankowi podnieść swoja samoocenę i rzetelnie ja sformułować.

–  Pokazanie wychowankom jak skutecznie i właściwie rozwiązywać konflikty

–  Wypracowanie u wychowanków umiejętności komunikowania o trudnych sytuacjach,

            problemach i wpajanie im właściwego sposobu reagowania na nie.

–  Wypracowanie wspólnie z wychowankami dla potrzeb zespołu klasowego (grupy)

            obowiązujących zasad współżycia (regulamin).

–  Ustalenie zasad współpracy z domem rodzinnym lub wychowawcą w grupie wychowawczej .

–  Indywidualizacja poczynań wychowawczych.

METODY PRACY

–  Gry i zabawy.

–  Dyskusje na forum klasy, grupy.

– Wycieczki.

– Organizowanie imprez klasowych, grupowych, szkolnych.

–  Dbałość o wygląd ośrodka – prace użyteczne.

–  Praca Programem Profilaktyki.

FORMY PRACY

–  Praca indywidualna.

–  Praca w zespole klasowym.

–  Praca w grupach

 

 

 

 

Plan działań wychowawczych   dla  Szkoły Podstawowej Specjalnej    w Starachowicach

 

CEL WYCHOWANIA: DZIECKO ZNAJDUJE SWOJE MIEJSCE W GRUPIE

 

lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba

odpowiedzialna

Sposób

ewaluacji

1.

Jestem uczniem klasy

– poznajemy się

– kształtowanie umiejętności

komunikowania się

z rówieśnikami

– dostrzeganie i akceptowanie podobieństw między sobą

– dostrzeganie różnic w swoim  wyglądzie i akceptowanie ich

– dostrzeganie własnej indywidualności

wychowawca,

pedagog, rodzice, uczniowie

obserwacja,

rozmowy,

2.

Tworzymy grupę klasową

– tworzymy normy, reguły, zasady obowiązujące w klasie

– ustalamy zakres obowiązków należących do dyżurnych

– uświadomienie dzieciom, że klasa  jest nie tylko miejscem nauki, ale też miejscem spotkań z innymi ludźmi

wychowawca,

obserwacja,

rozmowy,

3.

Jesteśmy członkami społeczności szkolnej

-stosujemy się do regulaminu szkoły (nosimy mundurki, nie używamy telefonów komórkowych

– udział w uroczystościach szkolnych i konkursach

wychowawca, uczniowie, rodzice

obserwacja,

rozmowy

 

 

 

Efekty działań wychowawczych:

 

·         Ma poczucie przynależności do klasy.

·         Respektuje sposoby zachowania się w klasie.

·         Jest użyteczny i gospodarny – zwalcza nieporządek i dba o mienie klasy.

·         Wie, że ludzie są różni i niektórym trzeba pomóc.

CEL WYCHOWANIA : ZNA NORMY DOBREGO ZACHOWANIA  I WEDŁUG NICH POSTĘPUJE

 

lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba

odpowiedzialna

Sposób

ewaluacji

1.

Jestem dobrym

kolegą

– stosuję zwroty grzecznościowe 

– doceniam wzajemną pomoc

wychowawca  rodzice

obserwacja,

aranżacja sytuacji sprawdzających gotowość niesienia pomocy innym.

2.

Jestem uczniem i prawym człowiekiem

– ustalenie zasad uczciwego i prawego postępowania

—  uświadomienie znaczenia pojęć: dobra, prawdy

    i patriotyzmu,              jako najwyższych wartości w życiu człowieka

– wyrabianie szacunku dla tradycji szkolnych

– potrafi współdziałać i współpracować

 z rówieśnikami

wychowawca, nauczyciele, rodzice, pracownicy ośrodka

obserwacja, opinie innych nauczycieli, rozmowy.

3.

Jestem członkiem społeczeństwa

– zna symbole narodowe,

– włącza się                         w  przygotowywanie uroczystych apeli                 w dni świąt narodowych,

-poznaje i kultywuje tradycje narodowe, szkolne i rodzinne

wychowawca  klasy, nauczyciele, rodzice

obserwacja, wypowiedzi analiza wytworów

Efekty działań wychowawczych:

 • Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniach.
 • Stosuje zwroty grzecznościowe.
 • Kocha rośliny i zwierzęta, staje w ich obronie.
 • Jest uczciwy w słowach i czynach- przeciwstawia się nieprawości
 • Zna symbole narodowe i wie jak się wobec nich zachować.

 

 

 

 

 

 

CEL WYCHOWANIA: DZIECKO WIE OD CZEGO ZALEŻY DOBRY KONTAKT Z RÓWIEŚNIKAMI I DOROSŁYMI

 

lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba

odpowiedzialna

Sposób

ewaluacji

1.

Uczymy się wyrażać swoje prośby i potrzeby

– uczy się słuchać innych

– kształtowanie umiejętności wyrażania swojego zdania, próśb, sądów oczekiwań

wychowawca klasy

obserwacja

2.

Uczymy się ponosić odpowiedzialność za wspólne dobro

– wybieramy  samorząd klasy

– wspólnie dekorujemy klasę

– wspólnie ustalamy zakres obowiązków dyżurnego

wychowawca, rodzice

obserwacja, rozmowy, samoocena uczniów

3.

Zwracamy uwagę na kulturę języka

– stosujemy zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam

– ustalamy system karania za używanie wulgaryzmów; zobowiązanie się                    do jego przestrzegania

wychowawca klasy, nauczyciele

obserwacja, opinie innych nauczycieli, rozmowy

4.

Dbamy o swoje zdrowie

– zróżnicowanie produktów jadalnych, niejadalnych, szkodliwych                       dla zdrowia

– uświadomienie uczniom konieczności dbania               o zdrowie

 i higienę jamy ustnej

wychowawca, pielęgniarka

obserwacja, rozmowy

 

Efekty działań wychowawczych:

 • Potrafi wysłuchać innych.
 • Umie wyrazić swoje prośby i potrzeby.
 • Szanuje prace innych i przedmioty przez nich wykonane – nie pozwala by inni je niszczyli.
 • Nie używa wulgaryzmów i zwraca uwagę by inni tego nie robili.
 • Potrafi przyznać się do błędów.
 • Wie co jest szkodliwe dla jego zdrowia.

CEL WYCHOWANIA: DZIECKO UMIE ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJACH TRUDNYCH

 

lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba

odpowiedzialna

Sposób

ewaluacji

1.

Poznajemy regulaminy zachowania się

w instytucjach publicznych

i stosujemy się do nich

– odwiedzamy osoby

    i  instytucje wspomagające szkołę: pedagog, psycholog, higienistka

– zna podstawowe telefony alarmowe

wychowawca klasy, rodzice, dyrektor

rada szkoły , nauczyciele, uczniowie pozostałych klas

2.

Rozwiązywanie

trudnych sytuacji

– uczenie poprawnych zachowań

   z zachowaniem norm obowiązujących

   w społeczeństwie

– potrafi wyrazić swoje  zdanie

– asertywność jako postawa dzięki której możemy zachować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości

– przewiduje konsekwencje własnego postępowania

– zapoznanie z treścią Konwencji Praw Dziecka

wychowawca klasy, rodzice,

pedagog

obserwacja, rozmowy

3.

Jesteśmy  tolerancyjni wobec innych osób

– uświadomienie że klasę tworzą różne osoby, które wnoszą do niej własne wartości

– dostrzeganie różnic między ludźmi

– uświadomienie zagrożeń płynących z braku tolerancji

wychowawca klasy, rodzice

obserwacja, rozmowy

Efekt działań wychowawczych:

 • Szanuje dorosłych, młodszych, rówieśników i słabszych, okazuje im to w słowach i  działaniu
 • Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je.
 • Zan formy odmawiania innym osobom.
 • Jest świadome swoich praw.
 • Wie do kogo może zwrócić się o pomoc.

CEL WYCHOWANIA: DĄŻENIE DO SAMOPOZNANIA

lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba

odpowiedzialna

Sposób

ewaluacji

1.

Kształtujemy pozytywne myślenie o sobie samym.

Doceniamy

i dostrzegamy własne sukcesy

– uświadomienie uczniom, że każdy            z nich jest odrębną jedyną w swoim rodzaju niepowtarzalną osobą

– uświadomienie sobie swoich mocnych stron

 

wychowawca, uczniowie

obserwacja, rozmowy, kwestionariusz            do samooceny ucznia, testy zdań niedokończonych

2.

Szukamy sposobów rozładowania swoich napięć emocjonalnych

– trening rozpoznawania emocji swoich

i kolegów

– analizowanie sytuacji konfliktowych

i towarzyszących im emocji

wychowawca  nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice , uczniowie

ankiety                     dla uczniów, rozmowy                      z osobami współpracującymi, rozmowy                        z rodzicami

3.

Organizujemy swój wolny czas.

Mamy swoje hobby i zainteresowania.

– rozpoznawanie swoich zainteresowań poprzez udział w różnych formach aktywności

wychowawca klasy, pedagog, rodzice

obserwacja, rozmowa

4.

Walczymy z zagrożeniami własnego życia i zdrowia.

– organizujemy spotkania z lekarzem, policją, pielęgniarką szkolną przeprowadzamy pogadanki uświadamiające

– wyświetlamy filmy ukazujące szkodliwość używek dla naszego zdrowia

wychowawca klasy , nauczyciele, rodzice, dyrektor szkoły, pielęgniarka szkolna, samorząd szkolny, uczniowie

obserwacja, rozmowy, ankieta dla uczniów

Efekt działań wychowawczych:

 • Ma ukształtowane poczucie własnej wartości – zna swoje dobre strony.
 • Rozpoznaje własne emocje i próbuje sobie z nimi radzić.
 • Potrafi sobie zorganizować sobie swój czas wolny – ma swoje hobby.
 • Stara się być odważny i przeciwstawia się złu.
 • Unika sytuacji szkodzących jego zdrowiu (palenie, branie narkotyków itp.)

 

CEL WYCHOWANIA: UCZEŃ CZUJE SIĘ ODPOWIEDZIALNY                    ZA SWOJE ŻYCIE

 

 

lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba

odpowiedzialna

Sposób

ewaluacji

1.

Jestem członkiem

społeczności szkolnej

– zapoznanie się

  z kodeksem

   ucznia i statutem ośrodka

– przygotowania                           do  uczestnictwa

   w życiu społecznym

– sposoby zespołowego

   rozwiązywania  konfliktów

– budzenie odpowiedzialności                           za przeżywane koleżeństwo

 i   przyjaźń

wychowawca , dyrektor szkoły,

opiekun,

samorząd  klasowy

pogadanki, wystawy apele,

wybory                            do samorządu klasowego, lektura, film

2.

Jestem członkiem rodziny

– wyrabianie odpowiedzialności za powierzone obowiązki

– Zapoznanie się

  z Konwencją Praw Dziecka

– umiejętność współżycia

   z innymi tolerowanie, wzajemny szacunek

– dojrzewanie fizyczne, psychiczne, problemy emocjonalne, problemy dojrzewania

rodzice, wychowawca, dyrektor szkoły, pedagog, psycholog

pogadanka, lektura, film, pogadanki oparte o Kodeks Ucznia,

Regulamin Szkoły, spotkania z psychologiem                    i pedagogiem szkoły

3.

Dbamy

o swoje zdrowie

– kształtowanie odpowiednich nawyków

 i przyzwyczajeń, higiena okresu dojrzewania

– ukazywanie związku zagrożeń z nieprzestrzeganiem zasad higieny

– ukazywanie zdrowotnych, społecznych, moralnych następstw uzależnień (dlaczego ludzie piją, biorą narkotyki),

– rozumienie potrzeb psychicznych, umiejętność unikania zbędnych sytuacji

stresowych,

– przygotowanie                           do wartościowego

   i sensownego wykorzystywania czasu wolnego

– budowanie zdrowego obrazu siebie, akceptowania siebie

wychowawca, nauczyciele,

pielęgniarka,

psycholog

pogadanka „Moje hobby”, lektura, film, spotkania z pielęgniarką, tematyka zajęć godzin wychowawczych

4.

Chronimy

 i dbamy

o nasze środowisko

– wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego

– budzenie szacunku                  dla wszystkich form życia

– uwrażliwienie na stan czystości w otoczeniu

– wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce

wychowawca,

nauczyciel przyrody

obserwacja uczniów, projekcje filmów tematycznych lekcje przyrody

5.

Uczymy się tworzyć swoją przyszłość

– rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych zawodów

– poznawanie kryteriów różnych specjalności zawodowych

wychowawca

pogadanki, wycieczki                        do zakładów pracy

6.

Zachowanie bezpieczeństwa na drodze

– wyrabianie nawyku przestrzegania przepisów ruchu drogowego

– przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po szkole (poznajemy drogę ewakuacji                        na wypadek pożaru)

nauczyciele techniki, wychowawca

gry, pogadanka

7.

Dobra współpraca

z rodzicami

– wymiana informacji

   o postępach w nauce

   i zachowaniu

– zapobieganie niedostosowaniu społecznemu

  i demoralizacji

– organizowanie pomocy            dla dzieci będących w trudnych warunkach materialnych

– współudział rodziców

  w organizowaniu imprez klasowych

wychowawca,

rodzice, pedagog, psycholog, dyrektor szkoły

spotkania                            i rozmowy, bezpłatne obiady, zwolnienie                              z opłat,

wycieczki, spotkania

Efekty działań wychowawczych:

 • Wie jak zaplanować swój dzień – zarówno czas pracy jak i wypoczynku.
 • Potrafi rozwiązywać konflikty z rówieśnikami bez przemocy.
 • Umie nawiązywać kontakty z rówieśnikami – potrafi je przekształcać w trwałe związki przyjacielskie.
 • Jest tolerancyjny wobec przekonań innych osób.
 • Zna formy odmawiania innym.
 • Czuje się odpowiedzialny za wygląd otaczającego środow

Plan działań wychowawczych  dla Zespołu Edukacyjno Terapeutycznego

 

 

 

 

CEL WYCHOWANIA: DZIECKO ZNAJDUJE SWOJE MIEJSCEW GRUPIE I DOBRZE SIĘ W NIEJ CZUJE

 

lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba

odpowiedzialna

Sposób

ewaluacji

1.

Ma poczucie przynależności

do zespołu klasowego

– zabawy orientacyjno porządkowe

– ustalenie rytuałów związanych z witaniem się grupy

– przeżywanie w grupie ważnych dni dla poszczególnych dzieci

wychowawca, rodzice

obserwacja, rozmowy

2.

Uczy się dostrzegać potrzeby kolegów

a także komunikować swoje potrzeby i stany emocjonalne

– odgadywanie stanów emocjonalnych postaci na podstawie obrazków

   i dźwięków

– wyrażanie i odczytywanie stanów emocjonalnych (jest mi wesoło, smutno, identyfikowanie się

  z rysunkiem postaci smutnej bądź wesołej)

– scenki rodzajowe uczące wykonania czynności

   w sposób akceptowany przez otoczenie

wychowawca

obserwacja, rozmowy

3.

Umie kulturalnie się zachować w sytuacjach życia codziennego w grupie klasowej

– wypracowanie reguł związanych z kulturą bycia w codziennych sytuacjach w klasie

  – stosowanie zwrotów grzecznościowych

– dbanie o estetykę spożywanych posiłków

– kulturalne zwracanie się do kolegów z grupy

– wyeliminowanie wulgaryzmów

wychowawca

obserwacja, rozmowy

4.

Dba o wystrój i porządek w klasie, szanuje pracę kolegów

– ustalenie zakresu obowiązków dyżurnego

– wspólne przeglądanie

 i docenianie prac kolegów

– wspólne dekorowanie sali klasowej

– sprzątanie klasy po zakończeniu zajęć

wychowawca

obserwacja, rozmowy, analiza wyników konkursu

Efekt działań wychowawczych:

 • Ma poczucie przynależności do klasy.
 • Umie wyrazić swoje prośby i potrzeby, potrafi wysłuchać innych.
 • Respektuje sposoby zachowania się w klasie, stosuje zwroty grzecznościowe.
 • Jest użyteczny i gospodarny – zwalcza nieporządek i dba o mienie klasy; szanuje pracę innych i przedmioty przez nich wykonane – nie pozwala by inni je niszczyli.

 Plan działań wychowawczych  dla Gimnazjum Specjalnego w Starachowicach

CEL WYCHOWANIA: UCZEŃ ZNA SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY I POTRAFI NAD NIMI PANOWAĆ

 

lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba

odpowiedzialna

Sposób

ewaluacji

1.

Poznajemy siebie z własnego doświadczenia

i opinii innych

„Jaki / jaka jestem” przeprowadzamy wywiad z osobami ważnymi (przyjaciółmi ulubionymi, nauczycielami, wychowawcami                   z internatu)

uczniowie,

pedagog szkolny, wychowawca klasy

kwestionariusze                                 do samooceny ucznia, wychowawca, pedagog szkolny, analiza pełnionych ról samorządowych w klasie

 i szkole

test np.: zdań niedokończonych (pedagog szkolny)

2.

Dostrzega świat potrzeb realnych i zasób swoich możliwości

– rozbudzanie krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu (np. czy powinien bezkrytycznie czytać prasę młodzieżową, jak powstaje plotka?, samotność czy to możliwe)

pedagog szkolny,

wychowawca klasy

obserwacja(wychowawca klasy, pedagog szkolny, uczniowie)

ankiety dla uczniów

( np. test sytuacyjny)

3.

Potrafi pokonać złe nawyki i obronić się przed nałogami

– uświadomienie konieczności troski   o własne zdrowie

– uświadomienie niszczącej siły nałogów

– asertywność czyli sztuka mówienia nie

pedagog,

psycholog,

wychowawca,

pielęgniarka, lekarz

rozmowa

4.

Potrafi bronić pięknej polszczyzny

i kultury bycia na dzień

– wyrażanie szacunku codziennym pozdrowieniem, pożegnaniem pracowników SOSW                        oraz rówieśników

– korekta zachowań, zdolność krytycznego spojrzenia                     na własne czyny,

uczniowie, wychowawca klasy, pedagog szkolny, nauczyciele

obserwacja, test sytuacyjny w sytuacji rzeczywistej

i improwizowanej

Efekt działań wychowawczych:

 • Ma świadomość swoich zalet i wad.
 • Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości i drogi życiowej, potrafi prawidłowo ocenić
 • Rozumie potrzebę krytycyzmu, wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu.
 • Jest zdolny do  samooceny i samokontroli – panuje nad emocjami.
 • Rozróżnia dobro od zła i potrafi dokonać wyboru oraz hierarchizacji.

CEL: UCZEŃ POTRAFI BYĆ ODPOWIEDZIALNY ZA SIEBIE                              I ZA INNYCH, WSPÓŁUCZESTNICZY W PLANOWANIU SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI

 

lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba

odpowiedzialna

Sposób

ewaluacji

1.

Przygotowujemy   się do uczestnictwa w życiu rodzinnym

– lista oczekiwań wobec partnera

– lista oczekiwań  wobec rodziny

– miejsce bezpieczne

  w moim domu

– planowanie rodziny

– rodzina w świetle prawa

wychowawca, edukator

z  zakresu przygotowania do życia

w rodzinie,

obserwacja, rozmowy

z rodzicami, rozmowy

z uczniami,

podsumowanie zdobytych wiadomości

2.

Planujemy swój czas pracy

i wypoczynku

– analiza własnych  potrzeb

 i zainteresowań

– ustalenie sposobów realizacji wyznaczonych celów i czasu ich realizacji

– okresowa modyfikacja swoich działań w zależności od zmiany sytuacji

uczeń, wychowawca

obserwacja, rozmowa z uczniami, rozmowa z rodzicami

3.

Zapoznajemy się

 z dalszymi możliwościami kształcenia

– radzimy sobie

  z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia emocjonalnego

– wybieramy dalszą drogę życia

– poznajemy oferty kursów przygotowujących do pracy zawodowej

– szukamy ofert pracy

– zapoznajemy się

  z działalnością Biura Pośrednictwa Pracy

uczeń, wychowawca, pedagog szkolny, psycholog

obserwacja, badanie psychologiczne, rozmowy z rodzicami

4.

Umie pokonać napotkane trudności i nie poddaje się

– znamy  swoje mocne

   i  słabe strony

– – potrafimy  rozpoznać oznaki stresu

– potrafimy  radzić sobie  ze stresem

– potrafimy radzić sobie

  z  presją rówieśniczą

– potrafimy współżyć

  z ludźmi

wychowawca klasy, pedagog szkolny, rodzice

obserwacja, rozmowa, test zdań niedokończonych

Efekty działań wychowawczych:

 • Uczeń zna swoje obowiązki wobec rodziny, środowiska, ojczyzny.
 • Rozumie wagę wyznaczania celów, potrafi je określić i dąży do ich osiągnięcia.
 • Analizuje i modyfikuje swoje działanie w zależności od potrzeb.
 • Umie pokonywać napotkane trudności i nie poddaje się.
 • Potrafi dokonywać wyboru drogi życiowej, która będzie dla niego najlepsza w oparciu o oferty jakie daje mu społeczeństo

Plan działań wychowawczych  dla Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego

 

 

 

CEL WYCHOWANIA: UCZEŃ WSPÓŁUCZESTNICZY W PLANOWANIU SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI

 

lp.

Efekt działań

wychowawczych

Cele operacyjne

Osoba

odpowiedzialna

Sposób

ewaluacji

1.

Uczeń jest członkiem

rodziny

– poznanie i utrwalenie adresu zamieszkania

– poznanie imion członków rodziny oraz ich zajęć w domu i pracy zawodowej

-wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym

– – wyrabianie odpowiedzialności                     za wykonywanie powierzonych obowiązków

wychowawca

proces dydaktyczno –

wychowawczy, spotkania

z rodzicami

2.

Uczeń jest członkiem społeczności szkolnej i klasowej

– wdrażanie                              do przestrzegania norm społecznych

– budzenie więzi ze szkołą, internatem

– przygotowanie                        do uczestnictwa w życiu społecznym

– zachęta do bycia dobrym

 – przestrzeganie zasady równego korzystania                 ze wspólnych zabawek

  i przyborów szkolnych

– uświadomienie  negatywnych skutków kłamstwa i kradzieży

– wdrażanie                                   do przestrzegania ustalonych reguł podczas zabaw i zajęć

wychowawca,

uczniowie,

rodzice, pedagog, psycholog

udział                                            w uroczystościach szkolnych, udział w konkursach, kiermaszach, aukcjach

3.

Uczeń zapoznał się

z  kulturą zdrowotną

 i profilaktyką uzależnień. Dba

o zdrowie i wygląd

– kształtowanie odpowiednich nawyków

 i przyzwyczajeń zdrowotnych

– wzbogacanie wiedzy

  i utrwalanie nawyków czystości i higieny osobistej

– nabywanie umiejętności estetycznego spożywania posiłków

– kształtowanie sprawności

  i wytrzymałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu

  i turystyki

 

wychowawca, pielęgniarka szkolna

spotkania

z pielęgniarką szkolną, zajęcia rekreacyjno – sportowe, wycieczki piesze

i rajdy

4.

Uczeń jest wdrożony do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego

– uczeń wie jak chronić  środowisko

– zachowuje czystość

  w miejscu nauki, zamieszkania oraz

 w miejscach użyteczności publicznej

– wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce

wychowawca

prace porządkowe              na terenie szkoły,

 pielęgnacja sadzenie roślin

w szkole i wokół szkoły, apele konkursy itp.,

wycieczki

5.

Uczeń potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach

– umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego (bezpieczne poruszanie się po drogach)

– kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo

 w szkole, w czasie wycieczek

 i uroczystości szkolnych

– znajomość niektórych znaków drogowych

wychowawca

lekcje techniki

i środowiska

6.

Dobra współpraca

z rodzicami

– zapobieganie trudnościom w nauce, konfliktom łagodzenie ich

– włącznie rodziców                 w życie klasy i szkoły

– poznawanie problemów rodzinnych uczniów

-informacje o potrzebach szkolnych uczniów

– zapobieganie demoralizacji

  i niedostosowaniu społecznemu dziecka

– zapoznanie rodziców

  z planem wychowawczym klasy

wychowawca

zebranie

z  rodzicami, kontakty  indywidualne,

wycieczki

 i imprezy klasowe,

kontakty pedagogiem szkolnym

i psychologiem

 

Efekty działań wychowawczych:

 • Uczeń poznaje samego siebie i uczestniczy w życiu rodzinnym.
 • Uczeń stara się uczestniczyć w życiu społecznym.
 • Uczeń ma ukształtowane odpowiednie nawyki higieniczne, zdrowotne.
 • Uczeń jest wdrożony do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
 • Uczeń potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach.
 • Zapobieganie problemom poprzez dobry kontakt z rodzicami dziecka.

 

Plan działań wychowawczych  dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

CEL WYCHOWANIA: UCZEŃ PRZYGOTOWYWUJE SIĘ DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI                    ZA DOKONYWANIE ŻYCIOWYCH I ZAWODOWY WYBORÓW.

 

Lp

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposoby ewaluacji

1.

Moje nowe otoczenie

– szkoła zawodowa nowy etap nauki

–  poznanie siebie nawzajem;

– integracja zespołu klasowego

-zapoznanie się z wychowawcą              i nauczycielami uczącymi.

– ustalenie zasad klasowych                i norm szkolnego funkcjonowania.

– wychowawca

– uczniowie

– rodzice

Integracyjne gry

Zabawy grupowe

Wycieczki.

2.

Sztuka dobrego kontaktu z rówieśnikami

– kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych, poczucia własnej wartości, zadowolenia i otrzymywania wsparcia.

– kształtowanie przekonania o wartości koleżeństwa, przyjaźni i miłości.

– nauczyciele

– pedagog,

– psycholog.

– uczniowie

Integracyjne gry

Wycieczki

Pogadanka

 

3.

Mój wpływ na życie szkoły i jej zewnętrzny wizerunek.

– Wdrażanie do czynnego udziału w życiu szkoły.

– Nie korzystanie z telefonów komórkowych na terenie szkoły.

– Noszenie z godnością mundurku szkolnego. 

– wychowawcy

– nauczyciele

– uczniowie

 

 

 

 

 

Imprezy szkolne

Działalność w samorządzie szkolnym

Pogadanka

 

4.

Wybieramy dalszą drogę życiową.

– Zapoznanie się                                  z możliwościami zdobycia kwalifikacji zawodowych                            i ich poszerzenia na kursach..

– Poznanie oferty kursów przygotowawczych do pracy zawodowej.

– Szukanie ofert pracy                            w wybranym zawodzie ( analiza ogłoszeń)

– Poznanie działalność biura pośrednictwa pracy                                 i przysługującym nam praw.

– wychowawcy

– nauczyciele praktycznej nauki zawodu

 

Analiza trafności wyboru ofert

Rozmowy Dyskusje

Wycieczka

Spotkanie          z przedstawicielem urzędu pracy

 

5.

Rozwijamy kulturę spędzania wolnego czasu, racjonalnego wypoczynku, układanie właściwych relacji życiowych i zawodowych oraz koleżeńskich.

– Ustalanie  priorytetów życiowych i zawodowych:

analizujemy własne zainteresowania i potrzeby.

– Określanie swoich codziennych zadań i celi.

– Ustalenie sposobów i form realizacji życiowych planów.

– Pozytywne wybory- ukierunkowanie uczniów

– Doskonalenie wzajemnej kontroli i oceny zachowań

– Poznanie form aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

– wychowawcy

– nauczyciele

– pedagog szkolny

– uczniowie

Rozmowy  z uczniami.

 dyskusje           z rodzicami

 

6.

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo.

– Rozpoznajemy środki uzależniające: nikotyna, alkohol, narkotyki.

– Trening odmawianie, obrony gdy ktoś nakłania do podjęcia próby środków uzależniających

– Świadomość własnego wyboru, zagrożeń i konsekwencji złego wyboru

– Jak zmagać się ze sobą pokonywać zagrożenia, gdzie szukać pomocy i rady( miejsca, ludzie. Poradnie, instytucje)

-wdrażamy zasady zdrowej diety, higieny i bezpieczeństwa w życiu codziennym.

– Poznajemy swoje prawa.

– wychowawcy

– nauczyciele

– pedagog

– psycholog

– uczniowie

obserwacje uczniów

rozmowy              z uczniami

rozmowy            z rodzicami

wywiady środowiskowe

dyskusje

7

Prawa społeczne i skutki pełnoletności.

– Kształtowanie odpowiedzialności za rodzinę,

– Wyeksponowanie roli rodziny w rozwoju człowieka                             w społeczeństwie.

– Zapoznanie z prawami                         i obowiązkami obywatela oraz instytucji służącymi obronie praw człowieka.

– Umiejętność prawidłowego zachowania się w instytucjach publicznych.

– psycholog

-nauczyciele

– wychowawcy

– rodzice

Scenki domowe

Rozmowy

Plakat

Foldery, zdjęcia

 

 

Efekty działań wychowawczych:

 

·         Umie współdziałać w zespole i podejmować pracę grupową.

·         Umie oceniać swoje możliwości zawodowe i szanse zatrudnienia.

·         Analizuje swoje działania, koryguje i modyfikuje je w zależności od potrzeb.

·         Potrafi dostosować się do rygorów i standardów zawodowych.

·         Potrafi dokonywać wyboru drogi życiowej, w oparciu o oferty jakie daje mu społeczeństwo.

·         Umie pokonywać trudności, być przedsiębiorczym i opanowanym.

·         Ma poczucie własnej wartości i szanuje godność innych ludzi

 

 

Plan działań wychowawczych

dla Szkoły Zawodowej Przysposabiającej do Pracy

 

 

CEL WYCHOWANIA: UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ ŚWIAT,SZUKAM  W NIM MIEJSCA DLA SIEBIE

Lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialne

Sposób ewaluacji

1.

Rozwijanie samowiedzy                       i samooceny

– obserwacja zmian jakie zachodzą                         we własnym wyglądzie                            i charakterze.

-analiza własnych emocji i zachowań

– opis cech swojego charakteru, wyglądu                 i sposobu bycia

Wychowawca klasy

Nauczyciel W-F

Psycholog szkolny

Rozmowy tematyczne

z ekspertami

projekcja filmów

2.

Rozwijanie dbałości o własny wygląd                    i zdrowie

– zapoznanie                              i rozróżnianie pojęć: higiena ciała, higiena umysłu

Nauczyciel uczący

Pielęgniarka szkolna

Rodzice

Opiekunowie

Samodzielne organizowanie swojej pracy                  i miejsca pracy zgodnie                         z zasadami higieny , stała troska o estetyczny wygląd i zdrowie – systematyczna kontrola stanu czystości

3.

Odkrywanie własnej wartości i godności

– świadomy właściwy dobór towarzystwa                 ( w środowisku szkolnym                                   i pozaszkolnym)

– rozwój swoich osobistych zainteresowań poprzez aktywną pracę, rozrywkę, lekturę

Nauczyciel- wychowawca

Rodzice

Opiekunowie

Wspólne przebywanie rozmowy, wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących jednostki i grupy,

Uczestnictwo w życiu kulturalnym klasy, szkoły

i środowiska lokalnego

4.

Budowanie systemu   i hierarchii wartości w najbliższym otoczeniu

– dostrzeganie ważnych wartości                w życiu rodzinnym               i szkolnym, pozaszkolnym.

– szacunek dla pracy         i poświęcenia                       dla innych osób: rodziców, członków rodziny, pracowników szkoły, przyjaciół

Wychowawca klasy

Nauczyciel W-F

Psycholog szkolny

Rozwijanie problemów                   o charakterze etycznym, analizowanie problemów zgłaszanych   przez uczniów

5.

Dostrzeganie, rozumienie                             i uznawanie własnych potrzeb

– uczeń zna własne potrzeby, rozróżnia potrzeby biologiczne, intelektualne, psychiczne i moralne

– określa swoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, miłości, akceptacji                  i współpracy

Nauczyciele uczący

Wychowawca klasy

Analizowanie przykładów zdarzeń i postaw,

Przygotowanie ankiet                               i kwestionariuszy

6.

Szanowanie niezależności                    i wolności innych osób

– potrafi współdziałać z innymi w celu zaspokojenia własnych potrzeb

– potrafi odrzucić                to co złe szkodliwe, niekorzystne

Nauczyciel- wychowawca

Rodzice Opiekunowie

Trening asertywności

7.

Budzenie własnej tożsamości- jestem Polakiem, mieszkańcem……

– uczeń jest świadomy swojej przynależności do społeczeństwa                   i narodu, bezbłędnie określa swoją tożsamość

– potrafi określić swoją rolę w rodzinie                       i społeczności szkolnej, zna pojęcia obywatel, demokracja, państwo

– rozumie i szanuje tradycje rodziny , szkoły- z godnością nosi mundurek szkolny, narodu

– godnie zachowuje się w miejscach Pamięci Narodowej

Wychowawca klasy

Nauczyciel W-F

Psycholog szkolny

Aktywny udział w uroczystościach szkolnych

i rodzinnych,

planowanie zadań i ich realizacja poprzez zajęcia edukacyjne,

udział w akcji sprzątanie świata, stała opieka nad miejscem Pamięci Narodowej

8.

Rozwijanie zainteresowań, umiejętności organizacji uczenia się, zamiłowania                 do szukania prawdy, fascynacji pięknem

– uczeń coraz lepiej rozumie sposób myślenia, chce się uczyć i lubi się uczyć

– pracuje w samorządzie klasowym, uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych

– odczuwa przyjemność z kontaktu z plastyką                 i muzyką

Nauczyciele uczący

Wychowawca klasy

Oglądanie filmów słuchanie muzyki,

Organizowanie inscenizacji klasowych

9.

Rozwijanie kreatywnej postawy wobec siebie                      i otaczającej rzeczywistości

– aktywnie poszukuje nowych sposobów uczenia się

– przewiduje skutki podjętych decyzji

– stosuje różne możliwości wyrażania myśli, uczuć i emocji: słownie                                  i pozawerbalnie

– umie słuchać innych ludzi

– potrafi wystąpić na forum klasy, grupy

Wychowawca klasy

Psycholog szkolny

Prezentacje efektów realizacji indywidualnych zadań uczniów,

organizowanie prac na rzecz klasy i szkoły,

ustalenie reguł zachowania

10.

Rozwijanie sprawności                             i samodzielności życiowej

– właściwie zachowuje się w nowej sytuacji

– właściwie radzi sobie z podstawowymi umiejętnościami związanymi ze sprawnością ruchową: majsterkowaniem,

szyciem, przygotowaniem prostego posiłku, utrzymaniem porządku wokół siebie

– potrafi zaopiekować się osobą potrzebującą pomocy, np. chorą, nieśmiałą, pokrzywdzoną

Nauczyciele uczący

Wychowawcy klasy

Posługuje się sprzętem audiowizualnym

i urządzeniami AGD,

Umie w sytuacjach praktycznych zastosować wiedze teoretyczną,

Pracuje nad przezwyciężeniem własnych wad

 i słabości

 

 

 

 

Efekty działań wychowawczych:

 

 • Umie żyć w wolności, wybierać i odróżniać to, co jest dobre od tego co jest złe
 • Potrafi zrozumieć świat, znajduje w nim miejsce dla siebie
 • Potrafi żyć coraz lepiej, mądrzej i odpowiedzialniej.

 

Plan działań wychowawczych dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego

CEL WYCHOWANIA: UCZEŃ PRZYGOTOWUJE SIĘ DO  ŚWIADOMEGO PODEJMOWANIA I PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH (PRACA – DOM- ŚRODOWISKO)

Lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposoby realizacji

1.

Organizuję

moje nowe otoczenie

– LO jako kolejny etap nauki,

– poznanie siebie,

– zapoznanie z wychowawcą                     i  kadrą pedagogiczną placówki,

– określenie zasad funkcjonowania w klasie i szkole,

– wychowawca

– uczniowie

– rodzice

Integracyjne gry

wycieczki

2.

Aktywne włączam się             w życie szkoły, dbam o jej wizerunek

– czynny udział w życiu szkoły,

– godne reprezentowanie placówki na forum n\miasta, powiatu                         i województwa,

– nauczyciele

– uczniowie

Działalność samorządu

Udział w imprezach kulturalnych

Rozmowa

3.

Doskonalę umiejętności komunikowania się

– świadomość nazywania                        i odczytywania emocji własnych               i rozmówcy,

– właściwa samoocena                            ( podtrzymywanie poczucia własnej wartości),

– ponadczasowe wartości koleżeństwa, przyjaźni i miłości,

– postawa tolerancji dla odmienności światopoglądowej, poszanowanie godności innych ludzi,

– nauczyciele

– wychowawcy

– uczniowie

– logopeda

Pogadanka

Wycieczki

Integracyjne gry, zabawy

4.

Dbam o kulturę spędzania czasu wolnego

– analiza potrzeb i zainteresowań,

– określenie priorytetów życiowych,

– kontrolowanie proporcji między czasem poświęcanym nauce                    i zabawie,

– Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

– planowanie drogi zawodowej                i życiowej,

– psycholog

– pedagog

– wychowawca

– nauczyciele

– uczniowie

– rodzice

Dyskusje

Pogadanki

Warsztaty

Trening umiejętności

5.

Szanuję własne zdrowie                       i bezpieczeństwo

– świadomość konsekwencji dokonywanych wyborów,

– sztuka asertywności,

– miejsca pomocy i wsparcia                 w pokonywaniu słabości, nałogów                                i uzależnień,

-wychowawca

– psycholog

– pedagog

– nauczyciele

– rodzice

– pielęgniarka szkolna

Pokazy multimedialne

Pogadanki

Trening umiejętności

Rozmowy indywidualne

6.

Kariera zawodowa.

Sprawnie poruszam się po rynku pracy.

– śledzenie ofert doskonalących umiejętności zawodowe,

– nabywanie umiejętności autoprezentacji,

– udział w Targach Pracy – poszukiwanie ofert w wybranym zawodzie,

– sprawne korzystanie z internetu          w celu uzyskania informacji dotyczącej kariery zawodowej,

– wychowawca

– nauczyciele

– uczniowie

– przedstawiciel PUP

Wycieczki

Rozmowy                  z uczniami

Trening

Umiejętności dyskusyj

  

    Efekty działań wychowawczych:

Potrafi wykorzystać umiejętności do współpracy  i współdziałania w grupie.

Dokonuje krytycznej analizy i modyfikacji własnych działań stosownie do okoliczności.

Umie dokonać wyboru drogi życiowej i zawodowej w oparciu o proponowane oferty

Odnosi się z szacunkiem do innych, nie zapominając o własnej wartośc

 

 

 

Plan działań wychowawczych

dla Grup Wychowawczych

 

CEL WYCHOWANIA: TWORZYMY JEDNOŚĆ SPOŁECZNĄ

 

Lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.

Tworzymy jedną grupę

– wybieranie przewodniczącego grupy.

– ustalanie zakresu obowiązków.

– przedstawienie oczekiwań.

Wychowawcy              w grupach

Rozmowy                 z wychowankami

2.

Przestrzegamy zasad kultury życia codziennego

– właściwie wykonujemy codzienne czynności.

– przestrzeganie czystości pomieszczeń.

– praca nad poprawnym zachowaniem w szkole, grupie wychowawczej, na ulicy.

– zwracanie uwagi na estetyczny wygląd.

Wychowawcy w grupach

Wychowankowie

Rozmowy, pogadanki, oceny zachowania

3.

Kształtujemy swoją osobowość zaspakajamy indywidualne zainteresowania

– uczestniczenie w zabawach rozwijających naszą osobowość ( gry i zabawy twórcze)

– uczestniczenie w imprezach kulturalnych.

– wykorzystanie programów TV pogłębiających nasze zainteresowania

– dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń.

Wychowawcy               w grupach

Kierownik

 

Wykonanie elementów dekoracji, wykonanie prac porządkowych, uczestniczenie w wymienionych imprezach.

4.

Troszczymy się o swoje rzeczy osobiste                         i mienie grupy.

– wdrażanie do poszanowania pracy swojej i innych.

– kontrola stanu pomieszczeń grupy.

– reagowanie na wszelkiego rodzaju dewastacje i zniszczenia

– poszanowanie cudzej własności.

– znajomość konsekwencji kradzieży i zniszczeń.

– wyrabianie nawyku poszanowania mienia osobistego.

Wychowawcy w grupach

Kierownik

 

Rozmowy pogadanki

System kar                i nagród

Rozmowy indywidualne.

5.

Dbamy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

– Wiemy do kogo zwrócić się w razie obrażeń ciała

– Dbanie o higienę ciała

– Ubiór stosowny do pory roku             i pogody.

– Unikanie palenia papierosów

Wychowawcy              w grupach

 

Pielęgniarka

Pogadanki

Spotkania                z pielęgniarką

Wykorzystanie materiałów tematycznych.

6.

Kontynuujemy, tworzymy zwyczaje i obyczaje w naszej grupie wychowawczej.

 Udział w uroczystościach organizowanych przez samorząd grup wychowawczych i imprezach środowiskowych:

– zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami i laniem wosku

– wieczór wigilijny- składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem, kolędowanie.

– zabawa karnawałowa.

– śniadanie wielkanocne.

– dzień dziecka i sportu

Wychowawcy w grupach

Samorząd grup wychowawczych

Rozmowa z wychowankami

Sondaż wśród młodzieży.

Uczestnictwo w wyżej wymienionych imprezach

7.

Planujemy czas wolny

– Wspólne planowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu

– wdrażanie do czytania prasy, książek, korzystania z biblioteki

– uczestnictwo w dyskotekach, wycieczkach, rajdach, itp.;

– przestrzeganie zasad dobrego wychowania oraz ogólnie akceptowanych zasad życia towarzyskiego.

– rozwijanie i utrwalanie zainteresowań.

Wychowawcy grup

Dyskusja,

Rozmowy ,

Wyjście              do biblioteki szkolnej.

 

 

Efekty działań wychowawczych:

·         Wszyscy tworzymy jedną społeczność.

·         Przestrzegamy zasad kultury życia codziennego.

·         Kształtujemy swoją osobowość.

·         Troszczymy się o swoje rzeczy osobiste i mienie grupy.

·         Dbamy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

 

 

 

RAMOWY KALENDARZ

IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

 

 

Nazwa imprezy

data

–          Rozpoczęcie roku szkolnego

–          Uroczystości patriotyczne na Wykusie

–          Sprzątanie świata

–          Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

–          Harcerska Droga Krzyżowa

–          Dzień Edukacji Narodowej

–          Święto Odzyskania Niepodległości

–          Szkolny Kiermasz Świąteczny

–          Wigilia

–          Zabawa  karnawałowa

–          Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

–          Dzień Kobiet

–          Pierwszy Dzień Wiosny

–          Wiosenny Kiermasz Świąteczny

–           Wielkanoc

–          Wojewódzkie zawody w pływaniu

      –      Dzień Ziemi

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ

WRZESZEŃ

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ

                          PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

 

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

LUTY

LUTY/ MARZEC

MARZEC

MARZEC

MARZEC

MARZEC/ KWIECIEŃ

ZGODNIE Z TERMINEM

KWIECIEŃ

 

 

 

–          Rocznica uchwalenia Konstytucji 3- go Maja

 

–          Szkolne Święto Książki

 

–          Dzień Papieski

 

–          Dzień Matki

 

–          Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku

–          Dzień Dziecka- Dzień Sportu

–          Wycieczka Rowerowa

 

–          Zakończenie roku szkolnego

 

 

MAJ

 

MAJ

 

MAJ

MAJ

 

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

 

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-                                                -WYCHOWAWCZEGO

W STARACHOWICA

 

 

            Ceremoniał szkolny placówki jest opisem przeprowadzenia uroczystości i stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości imprez szkolnych.

    

           Organizowane przez Ośrodek uroczystości państwowe i szkolne należą do najważniejszych form oddziaływania na sferę emocjonalną i kształtują przeżycia młodzieży. Przekazywane treści, właściwa atmosfera, należyte przygotowanie wprowadzają uczniów w życie szkolne, uczą myślenia kategoriami ogólnospołecznymi, kształtują patriotyzm, przywiązanie do kultury narodowej i dumę z bohaterskiej przeszłości Ojczyzny.

Uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego ma obowiązek:

·         Poznać historię szkoły, a także postacie wybitnych nauczycieli i wychowawców.

·         Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły, mają obowiązek kultywować tradycje szkoły, wzbogacać ceremoniał i uroczystości szkolne.

·         Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem szkolnym znaczenia świąt państwowych i szkolnych

·         Uczeń ma prawo i zaszczyt reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.

Uroczystości i symbole szkolne

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny placówka zalicza:

a)      Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

b)      Uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych:                2 Maja ( święto flagi), 3 maja, 11 listopada.

c)      Inne uroczystości szkolne ( np. pożegnanie nauczycieli emerytów, pożegnanie uczniów ostatnich klas)

Zaproszonych gości wita dyrektor w wejściu do szkoły. Jeżeli tego obowiązku nie może wypełnić sam, deleguje swojego zastępcę. Gości wita w swoim gabinecie dyrektor i prowadzi na miejsce uroczystości.

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:

a)      Wejście dyrektora szkoły na salę na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego ( Szanowni zebrani: Dyrektor ( nazwa szkoły) Pan/ Pani ( nazwisko i imię) powinno to spowodować przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej.

b)      Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę: „ Baczność” „ Do hymnu państwowego”- odśpiewany bądź odtworzony zostaje hymn państwowy zgodnie z istniejącym prawem jest to „ Mazurek Dąbrowskiego”, „ Po hymnie”- uczestniczy przyjmują postawę swobodną.

Godło szkoły ( logo) jest znakiem rozpoznawczym placówki. Jest ono eksponowane podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach identyfikatorach, itp.

 

 

 

LOGO

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

owawczy…