Misja naszą jest troska i dbałość o przyszłość naszych uczniów. 15 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy w najbliższych dwóch latach kończą wyżej wymienione szkoły, zakwalifikowanych zostało do projektu „Obudź swój potencjał społeczny” nr projektu POWR. 01.04.00-00-0060/18 realizowanego na terenie całej Polski w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Organizatorem Projektu jest Fundacja Niepodległości, ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20 – 705 Lublin. Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji społecznych ważnych na rynku pracy wśród osób młodych, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy poprzez objęcie kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem, dostosowanym do  potrzeb i predyspozycji UP.

Pomimo pandemii projekt jest realizowany  z zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie z ustalonym planem. Młodzi uczestnicy  w czasie zajęć kształtują swoje umiejętności społeczne. Biorą udział w zajęciach zawierających elementy rachunkowości domowej, segregacji dokumentów i ich przechowywania, opłacania rachunków oraz w szkoleniu z zakresu higieny osobistej, korekty blizn, np. po chorobach onkologicznych)

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w w/w zajęciach.

Oto kilka zdjęć z naszych spotkań: