Projekt „ Wspólnie Sprzątamy nasz las „

Odpowiedzialni: A. Wiśnios, J. Tomczyk, A. Michnowska

 W roku szkolnym 2011/ 2012 uczniowie Naszego Ośrodka już po raz drugi przystąpili do realizacji projektu organizowanego przez Nadleśnictwo Starachowice oraz Koło Przyjaciół  Lasu „ Kotyzka” , „ Wspólnie Sprzątamy Nasz Las „

Podstawowym celem organizowanego projektu jest włączenie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w pracach związanych z ochroną przyrody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzeniem świadomości, że stan środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.

Aby skutecznie przeciwdziałać degradacji środowiska przyrodniczego, trzeba miedzy

innymi, systematycznie przygotowywać młodzież do rozwiązywania problemów ekologicznych.

Ważne jest aby młody człowiek zrozumiał w szkole potrzebę tworzenia parków narodowych,

obszarów chronionego krajobrazu, właściwej lokalizacji obiektów przemysłowych, segregacji

odpadów, dbania o środowisko leśne – żyjące tam zwierzęta i rośliny itp.

Świadomość ekologiczną można kształtować wykorzystując zarówno tradycyjne metody

nauczania, jak i nowoczesne – wymagające aktywnej badawczej postawy ucznia w naszym przypadku jest to udział w konkursie „ Wspólnie sprzątamy NASZ LAS” .

Dlatego zachęcamy młodzież do udziału w konkursach, gdyż dają one doskonałą okazję do ukierunkowanej, ale samodzielnej pracy, która pozostawia najczęściej trwałe ślady w świadomości.

Konkursy są jedną z form szeroko rozumianej, powszechnej edukacji ekologicznej.

Aby twórczo i skutecznie podejmować i prowadzić działania na rzecz środowiska, należy

znaleźć w sobie energię i entuzjazm, który jest motorem napędowym działań twórczego

człowieka. Nic tak, jak udział w rywalizacji konkursowej nie budzi entuzjazmu i nie wyzwala

twórczej energii u dzieci i młodzieży. Z jednej strony konkursy mobilizują uczestników do

zwrócenia uwagi na ważne problemy lokalne, a z drugiej dają pole do twórczości i inspiracji

działań na rzecz środowiska.

Poprzez organizowanie i udział w konkursach ekologicznych młodzi ludzie, którzy świat

nie tylko poznają, ale i podziwiają, mają możliwość kształtować go, znaleźć w nim właściwe dla

siebie miejsce.

Celem i zamierzeniem organizowanych konkursów ekologicznych było:

– kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska,

– poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska i ekologii przyrody,

– kształtowanie świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowości do działania                                  

  w zgodzie ze środowiskiem,

– integracja uczniów.

Konkursy ekologiczne cieszyły się wielkim powodzeniem.

Olbrzymią rolę odgrywała tu przede wszystkim:

– chęć podejmowania działań na rzecz własnego środowiska lokalnego,

– potrzeba prowadzenia obserwacji i doświadczeń w obiektach przyrodniczych

– dążenie do rozwijania twórczości artystycznej dzieci

– chęć pokazania swoich dokonań w podejmowaniu działań na rzecz.

Organizowane przez nas konkursy ekologiczne promowały postawy

ekologiczne w społeczeństwie, były doskonałą okazją do zdobycia rzetelnej wiedzy na tematy

związane z ekologią, mądrej i ciekawej zabawy, spotkań z ciekawymi ludzi.

 W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w lekcji edukacyjnej w Leśnictwie Lubienia  na terenie Rezerwatu „Rosochacz”.