ZARZĄDZENIE

Nr  35 / 2020

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach   

  z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Aneksu nr 4 do Regulaminu Pracy SOSW w Starachowicach.

            Na podstawie art.104² § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), art. 34 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dz. U. z 2010 r. poz. 920), art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Aneks nr 4 do Regulaminu Pracy SOSW w Starachowicach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W Regulaminie Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Starachowicach wprowadza się następujące zmiany:

  1. Rozdział XIV „Postanowienia końcowe” otrzymują numeracje rozdziału XV.
  2. Wprowadza się rozdział XIV „Monitoring w szkole”.

§ 3

Każdy pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Starachowicach ma obowiązek zapoznać się z treścią Aneksu nr 4 i podpisać listę o zapoznaniu się z jego treścią – w załączeniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.