Dn.14.03.2024r w naszej Placówce  odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej z Policjantami z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem:

,, Konsekwencje prawne  niewłaściwych  zachowań’’.

Podczas spotkania zostały poruszone  następujące zagadnienia: odpowiedzialność karna nieletnich wobec przemocy fizycznej i psychicznej, konsekwencje prawne niszczenia mienia prywatnego i społecznego, cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w sieci, niebezpieczeństwa związane  z zażywaniem środków psychoaktywnych oraz konsekwencje prawne i zdrowotne popełnianych wykroczeń.

Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjanci przypomnieli wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegli także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów Funkcjonariuszy.
Podczas prelekcji poruszono temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasad zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Podczas spotkania Policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśnili czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu.

Uważam, że pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wpłynie pozytywnie na zachowanie dzieci i  młodzieży w szkole i poza nią.

Serdecznie dziękuję przedstawicielom Policji za wizytę w naszej Placówce .

Wioletta Szczęsna