Dn.30.11.2023r w naszej Placówce  odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej z Policjantem z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,, Narkotyki i dopalacze – wybór między życiem a śmiercią. Agresja i przemoc rówieśnicza i jej konsekwencje’’.

Spotkanie miało na celu nie tylko podniesienie świadomości związanej z narkomanią, ale także poszerzenie wiedzy młodzieży na temat niebezpiecznych konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych oraz uświadomienie słuchaczom, że beztroskie eksperymentowanie z dopalaczami jest bardzo niebezpieczne. Wizyta Policjanta uwrażliwiła uczniów na niezwykle istotny problem, jaki w dzisiejszych czasach stanowią narkotyki i dopalacze. Celem wizyty była również pogadanka z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym i jej konsekwencji prawnych.

W trakcie pogadanki Funkcjonariusz przedstawił konsekwencje używania substancji psychoaktywnych w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej, a także zaprezentował sposoby asertywnej odmowy, która w sytuacji alarmowej pozwala na skuteczną reakcję.

Policjant uświadomił młodzieży jakie spustoszenie w organizmie robią różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Sięganie po tego typu nielegalne środki wiąże się nie tylko z poważnym ryzykiem dla zdrowia, ale i życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i stale modyfikowany.

Ponadto podczas spotkania omówiono regulacje i konsekwencje prawne wytwarzania, posiadania, udzielania i sprzedaży substancji psychoaktywnych oraz środków odurzających.

Wyjaśniono młodzieży pojęcia demoralizacji oraz czynu karalnego. Ponadto szczegółowo omówiono algorytm postępowania nauczycieli wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego oraz w momencie, gdy uczeń stał się ofiarą czynu zabronionego.

W tematyce przemocy i agresji omówiono  w  jaki sposób  postępować, gdy jesteśmy ich świadkami. Mundurowy przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących zachowanie młodych ludzi w kontaktach z rówieśnikami. Uczniowie dowiedzieli się kim jest osoba nieletnia, czym jest demoralizacja, co to jest czyn karalny. Słuchacze z zaciekawieniem wysłuchali wykładu Policjanta, a następnie zadawali pytania, na które mundurowy udzielał wyczerpujących odpowiedzi . Zaznaczono też ,że nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora, skierowania sprawy do sądu rodzinnego czy też umieszczenia nieletniego w placówce wychowawczej. Policjant przybliżył uczniom również zagadnienie związane z zachowaniem agresywnym oraz bezpieczeństwem w szkole i w domu.     Tematem była odpowiedzialność prawna nieletnich oraz zasady zachowania się panujące w szkole i poza nią. Mundurowy zachęcał do społecznego zaangażowania i pomocy pokrzywdzonym oraz zgłaszania do wychowawców, nauczycieli czy na Policję wszystkich zaobserwowanych przejawów agresji.