W roku szkolnym 2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym odbył się cykl spotkań profilaktyczno – edukacyjnych dla wszystkich uczniów Naszej Placówki. W ramach współpracy z Policjantami z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych KPP w Starachowicach  spotkania odbywały się cyklicznie ,a przeprowadzone prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci
i młodzieży.

Pierwsze spotkanie odbyło się dn. 16.09.2021 r pod hasłem: ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Bezpieczny powrót do szkoły”. Spotkanie to  odbyło się dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. kl I-IV Szkoły Podstawowej.

Podczas prelekcji omówione zostały zasady poruszania się po ulicy, chodniku, podczas jazdy rowerem oraz samochodem.

Funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na to, że bardzo ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo na drodze jest noszenie na sobie elementów odblaskowych.

Podczas rozmowy dzieci powtórzyły numery alarmowe do służb ratunkowych. W praktyczny sposób uczyli się bezpiecznego przejścia przez jezdnię po pasach.

To była zarówno ciekawa prelekcja, jak i wspaniała zabawa.

          Kolejne spotkanie odbyło się dn. 13.01.2022r pod hasłem:,, Bezpieczne ferie zimowe dla dzieci . Wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie w ramach akcji : ,,Kruchy lód’’. Spotkanie odbyło się dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. I-IV Szkoły Podstawowej.

Podczas prelekcji policjanci przypomnieli      o zagrożeniach mogących pojawić się w trakcie ferii. Szczególnie skupili się na omówieniu zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych oraz gier i zabaw na świeżym powietrzu. Przypomnieli zasady postępowania wobec nieznajomej osoby: „ Nie rozmawiaj…”, „Nie ufaj…”, „Nie wpuszczaj do domu…”, ale również uświadomili dzieciom      do kogo mogą zwrócić się o pomoc w przypadku zgubienia się w obcym miejscu, np. na stoku narciarskim. Uczniowie mogli przypomnieć sobie, jak należy się zachować, jeśli staną się świadkami zdarzeń, w których zagrożone jest ludzkie życie oraz pod jakie numery należy dzwonić, aby uzyskać potrzebną pomoc. Ważnym elementem spotkania była rozmowa
o przestrzeganiu zasad poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku, kiedy niezbędne stają się elementy odblaskowe.

Policjanci zakończyli spotkanie życząc nam bezpiecznych i udanych ferii zimowych.

         Dn. 3.03.2022r odbyło się kolejne spotkanie dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. I-VIII Szkoły Podstawowej .Tematyką spotkania była ,,Tolerancja oraz agresja i przemoc rówieśnicza’’.

Policjanci podczas spotkania zaprezentowali film edukacyjny ukazujący tematykę tolerancji wśród dzieci i młodzieży. Podczas prelekcji omówiona została zasada równego traktowania jako jedna z fundamentalnych zasad kształtujących poczucie godności i obiektywnego traktowania innych bez względu na jakiekolwiek cechy. Rozmawiano i zachęcano do propagowania w szkole i poza nią wartości takich jak: wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy i działania na rzecz innych. Podkreślano, że szkolna codzienność stwarza wiele sytuacji, dzięki którym można uczyć się tolerancji, albo ją doskonalić.
W tematyce przemocy i agresji rówieśniczej został poruszony temat odpowiedzialności prawnej za stosowanie przemocy wobec rówieśników oraz jak radzić sobie z agresją fizyczną i słowną. Prelekcja z udziałem Funkcjonariuszy w dużym stopniu przyczyniła się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpieczeństwie wśród uczniów oraz pozytywnego wpływu na zachowanie w szkole i poza nią. Ważnym stwierdzeniem i wnioskiem spotkania było to, że bez względu na formy agresji, każda jest bolesna i niemiła dla drugiego człowieka, dlatego takich zachowań nie można lekceważyć i o niewłaściwym postępowaniu informować osoby dorosłe – rodziców, nauczycieli czy pedagogów.

Pod koniec spotkania został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem: ,,Policjant w oczach Dziecka’’, w którym brali udział uczniowie najmłodszych klas Szkoły Podstawowej.

W ramach podziękowania wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody i słodki poczęstunek.

             Dn. 17.03.2022r odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej.  Tematyką spotkania były: ,,Zagrożenia wynikające z uzależnień i ich konsekwencje’’.

Celem spotkania dla młodzieży było m.in. uświadomienie zagrożeń jakie niosą alkoholizm, nikotynizm, narkomania na rozwój młodego człowieka oraz kształtowanie zdrowego i wolnego od uzależnień  trybu życia. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się na temat szkodliwości środków uzależniających :narkotyków, dopalaczy oraz ich wpływu na organizm człowieka. Podczas prelekcji przekazano uczniom jak szkodliwe i niebezpieczne są środki psychoaktywne. Poruszono również tematykę konsekwencji prawnych i szkodliwości palenia, jak również picia alkoholu oraz zażywania narkotyków i dopalaczy przez młodzież. Zachęcano do kształtowania  wśród młodych ludzi zdolności do dokonywania właściwych wyborów. Przeprowadzona pogadanka w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień będzie stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka.

Spotkanie z udziałem Funkcjonariuszy w dużym stopniu przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz pozytywnego wpływu na zachowanie uczniów w szkole i poza nią.

              Dn. 24.03.2022r odbyło się kolejne z cyklu spotkanie profilaktyczno- edukacyjne dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy .Tematyką spotkania było: ,,Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania oraz w miejscach publicznych. Przemoc i agresja rówieśnicza’’.

Podczas prelekcji omówione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Przypomniano uczniom zasady ruchu drogowego, jak również korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem i autobusem .

Omówiono właściwe zachowanie w sytuacji spotkania groźnego psa, jak również postępowania w przypadku spotkania osoby obcej. Przekazano cenne informacje jak ustrzec się przed niebezpieczeństwem czy też nieszczęśliwym wypadkiem w miejscu zamieszkania. Funkcjonariusze omówili zasady korzystania z przejść dla pieszych oraz przypomnieli numery telefonów alarmowych. Podczas spotkania poruszone były zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu ze szczególnym uwzględnieniem aktywności młodzieży na portalach społecznościowych. Prowadzący przybliżyli uczniom problematykę odpowiedzialności cywilnej i karnej w związku z łamaniem praw autorskich , nieprzestrzeganiem przepisów prawa o ochronie danych osobowych i naruszeniem dóbr osobistych. W tematyce przemocy i agresji rówieśniczej został poruszony temat odpowiedzialności prawnej za stosowanie przemocy wobec rówieśników oraz jak radzić sobie z agresją fizyczną i słowną. Funkcjonariusze poinformowali młodzież , jakie zachowania są niezgodne z prawem. Ostrzegli również przed skutkami stosowania przemocy rówieśniczej, oraz wyjaśnili na czym ona polega i jakie są jej konsekwencje.

           Dn. 20.04.2022r. zorganizowano spotkanie profilaktyczno –  edukacyjne  tym razem  dla uczniów Szkoły Branżowej. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,, Hejt , cyberprzemoc i mowa nienawiści ’’.

Głównym celem spotkania było zwiększenie świadomości młodzieży w kwestii zagrożeń internetowych . Szczegółowo zostało omówione zachowanie związane z cyberprzemocą , oraz tematyką hejtu i mowy nienawiści. Uświadomiono młodzieży czym jest hejt oraz w jaki sposób zjawisko to narusza prawa człowieka. Funkcjonariusze poinformowali uczniów o konsekwencji hejtu w Internecie, odpowiedzialności karnej oraz  udzielili wskazówek gdzie szukać pomocy
w momencie stania się ofiarą  takiego zachowania. Mundurowi wytłumaczyli , że przestępstwa związane z nienawiścią, to szczególny rodzaj przestępczości , którego ofiarami padają osoby z uwagi na ich niezbywalne i charakterystyczne cechy, takie jak: rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, czy orientacja seksualna. Na spotkaniu przypomniano kwestie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Omówiono skutki jakie mogą przynieść zamieszczane zdjęcia czy filmy w Internecie oraz podkreślono kwestie braku anonimowości  w sieci. Przekazano  również konsekwencje wynikające z wyśmiewania i oczerniania , poniżania i innych nagannych zachowań w Internecie.

Uczniowie podczas spotkania chętnie i aktywnie uczestniczyli w dyskusji zadając pytania, na które policjanci starali się udzielić jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze.

            Dn. 9.06.2022r odbyło się kolejne z cyklu spotkanie profilaktyczno- edukacyjne  dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. I-V Szkoły Podstawowej z Policjantami z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych KPP w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem:

 ,, Bezpieczne wakacje’’. Celem przedwakacyjnej wizyty mundurowych było przedstawienie dzieciom szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa  oraz rozwinięcie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw. Na spotkaniu omówiono dzieciom zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacji. Wakacje to okres , w którym znajdujemy czas na zabawę, odpoczynek i drobne szaleństwa. W tym czasie bierzemy udział w różnych przygodach, wyjazdach i wycieczkach. Dlatego omówione zostały zasady bezpieczeństwa nad wodą, utrwalono zasady poruszania się na drodze i właściwego przechodzenia przez jezdnię, jak bezpiecznie i prawidłowo jeździć rowerem, oraz jak zachować bezpieczeństwo w domu podczas nieobecności rodziców. Ponadto przypomniano jakie zagrożenia mogą płynąć z rozmowy z nieznajomymi osobami i kogo należy powiadomić , gdy zostanie się skrzywdzonym przez osobę dorosłą. Policjanci starali się uświadomić dzieciom, że przestrzeganie określonych reguł i zachowanie zdrowego rozsądku w trakcie dni wolnych od szkoły nie wykluczy, ale pozwoli ograniczyć ryzyko przykrych niespodzianek.

Spotkanie to odbyło się w przyjaznej i miłej atmosferze. Widniejące na twarzach dzieci uśmiechy mogły świadczyć o dobrej zabawie połączonej z utrwaleniem zasad szeroko rozumianego tematu bezpieczeństwa.

Prelekcje w roku szkolnym 2021/2022 prowadzone przez Funkcjonariuszy cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów ale również nauczycieli. Spotkania odbywały się w miłej i sympatycznej atmosferze. Treści przekazane podczas zajęć długo zostaną w pamięci dzieci i młodzieży Naszego Ośrodka. Pragnę podziękować Zespołowi Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach sierż. Marcie Adamczyk , mł. asp. Pawłowi Kusiakowi , asp. Sebastianowi Śpiewakowi za współpracę w promowaniu zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży Naszego Ośrodka. Dzieciom i młodzieży Naszego Ośrodka życzę  bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody .

Wioletta Szczęsna