STANDARDY

OCHRONY MAŁOLETNICH

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

W STARACHOWICACH

Starachowice 2024

Akty prawne na podstawie których opracowane zostały Standardy Ochrony Małoletnich:

 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (t. j. Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2809.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 • § 1.

Dobro i bezpieczeństwo małoletnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników na rzecz dzieci i uczniów. Pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego traktuje każde dziecko i każdego ucznia z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania placówki działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w niej przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik stosował wobec małoletniego jakiekolwiek formy przemocy.

 • § 2.

 

 1. Standardy Ochrony Małoletnich obejmują pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach,  a także osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych, stażyści, praktykanci               i wolontariusze.
 2. Za małoletniego uważa się osobę poniżej 18. roku życia.
 3. Rodzic lub opiekun dziecka jest uprawniony do jego reprezentacji zgodnie zdobrem dziecka i interesem społecznym. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich ma prawo do reprezentacji dziecka. O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W przypadku braku porozumienia między rodzicami, zostają oni poinformowani o konieczności rozstrzygnięcia przez sąd opiekuńczy.
 4. Krzywdzeniem małoletniego jest jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste małoletniego, w tym przestępstwa popełniane na małoletnim.

ROZDZIAŁ II

Podstawowe terminy

§ 3.

Ilekroć w niemniejszych Standardach jest mowa bez bliższego określenia o:

 • Dyrektorze Ośrodka, Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach;
 • Ośrodku, placówce – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach;
 • pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia umowy wolontariackiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach;
 • partnerze współpracującym z Ośrodkiem – należy przez to rozumieć osoby wykonujące zadania zlecone na terenie Szkoły na mocy odrębnych przepisów (np. pielęgniarka, fotograf i inne osoby);
 • uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież kształcące się w klasach szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach oraz dzieci uczęszczające na zajęcia w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • małoletnim – należy przez to rozumieć zgodnie z kodeksem cywilnym osobę od urodzenia do ukończenia 18 roku życia;
 • opiekunie ucznia – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji i stanowieniu o małoletnim, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy;
 • przedstawiciel ustawowy – należy przez to rozumieć rodzica bądź opiekuna posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekuna prawnego (osobę reprezentującą dziecko, ustanowioną przez sąd, w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska lub gdy rodzice nie żyją);
 • zgodzie opiekuna małoletniego – należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego z rodziców małoletniego. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami małoletniego należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny;
 • krzywdzeniu małoletniego – należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Ośrodka lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie. Krzywdzeniem jest:
 1. przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być m. in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne. Przemoc fizyczna powoduje lub może spowodować utratę zdrowia bądź też zagrażać życiu,
 2. przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie małoletniego, nieustanna krytyka, wciąganie małoletniego w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie małoletniemu wymagań i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać,
 3. przemoc seksualna – to angażowanie małoletniego w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie małoletniego, współżycie z małoletnim) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm),
 4. przemoc ekonomiczna – to niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka, m.in. odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom. Jest to jedna z form zaniedbania,
 5. zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego;
 • dane osobowe ucznia – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki

§ 4.

 1. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników:
 • Dyrektor Ośrodka zapoznaje się z danymi kandydata ubiegającego się o pracę, które pozwolą najlepiej poznać jego kwalifikacje, w tym stosunek do wartości podzielanych przez placówkę, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności;
 • placówka może prosić kandydata o przedstawienie referencji od poprzedniego pracodawcy lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata ubiegającego się o pracę;
 • Dyrektor przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem uczniów lub z opieką nad nimi, zobowiązany jest do sprawdzenia osoby zatrudnianej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Kandydat zobowiązany jest udostępnić dane osobowe umożliwiające jego sprawdzenie w powyższym Rejestrze;
 • Dyrektor uzyskuje informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. W pierwszej kolejności należy założyć konto w systemie teleinformatycznym. Konto podlega aktywacji dokonywanej przez biuro informacji;
 • Dyrektor od kandydata pobiera informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Zaświadczenia z KRK można domagać się wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa wskazują, że pracowników w zawodach lub na danych stanowiskach obowiązuje wymóg niekaralności;
 • jeżeli kandydat posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinien przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa, którego jest obywatelem, uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z małoletnimi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla wyżej wymienionych celów;
 • Dyrektor pobiera od kandydata oświadczenie o państwie/państwach (innych niż Rzeczypospolita Polska), w których zamieszkiwał w ostatnich 20 latach pod rygorem odpowiedzialności karnej;
 • jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie był prawomocnie skazany oraz nie wydano wobec niego innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścił się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi;
 • pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 • w przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia o niekaralności należy złożyć oświadczenia o niekaralności oraz toczących się postepowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych.
 1. Wzór oświadczenia o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych stanowi załącznik 1 do niniejszych Standardów.
 2. § 5.

 

 1. Zasady bezpiecznych relacji personelu Ośrodka z jego uczniami:
 • podstawową zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel Ośrodka jest działanie dla dobra ucznia i w jego interesie. Personel traktuje ucznia z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność, potrzeby i możliwości psychofizyczne wynikające z niepełnosprawności. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec ucznia w jakiejkolwiek formie;
 • zasady bezpiecznych relacji personelu z uczniami obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy;
 • znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.
 1. Pracownik Ośrodka zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z uczniami i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec ucznia są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych uczniów.
 2. Pracownik Ośrodka w kontakcie z uczniami:
 • zachowuje cierpliwość i odnosi się do ucznia z szacunkiem;
 • uważnie wysłuchuje uczniów i stara się udzielać im odpowiedzi dostosowanej do sytuacji, ich wieku i niepełnosprawności;
 • nie zawstydza ucznia, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża;
 • nie krzyczy, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna dla dziecka lub innych dzieci (np. ostrzeżenie);
 • nie ujawnia drażliwych informacji o uczniu osobom do tego nieuprawnionym, w tym wobec innych dzieci. Dotyczy to również ujawniania jego wizerunku, informacji o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej ucznia;
 1. Decyzje dotyczące ucznia powinny zawsze uwzględniać jego oczekiwania, ale również brać pod uwagę bezpieczeństwo pozostałych uczniów.
 2. Uczeń ma prawo do prywatności, odstąpienie od zasad poufności każdorazowo musi być uzasadnione, a uczeń o takim fakcie powinien być jak najszybciej poinformowany (np. w przypadku by chronić dziecko).
 3. W przypadku konieczności rozmowy z uczniem na osobności, pracownik powinien pozostawić uchylone drzwi bądź poprosić innego pracownika o uczestniczenie w rozmowie.
 4. Pracownikowi Ośrodka nie wolno w obecności uczniów niestosownie żartować, używać wulgaryzmów, wykonywać obraźliwych gestów, wypowiadać treści o zabarwieniu seksualnym.
 5. Pracownikowi Ośrodka nie wolno wykorzystywać przewagi fizycznej ani stosować gróźb.
 6. Pracownik Ośrodka docenia i szanuje wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuje i traktuje równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd. Unika faworyzowania dzieci.
 7. Pracownik Ośrodka zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów.
 8. Pracownik Ośrodka nie może utrwalać wizerunków uczniów w celach prywatnych, również zawodowych, jeżeli dyrekcja i opiekun ucznia nie wyrazili na to zgody.
 9. Pracownikowi zabrania się przyjmowania prezentów od uczniów oraz ich opiekunów. Wyjątki stanowią drobne, okazjonalne podarunki związane ze świętami w roku szkolnym np. prezentów składkowych, kwiatów, czekoladek, itp.
 • § 6.

Pracownikowi Ośrodka bezwzględnie zabrania się (pod groźbą kary, w tym więzienia i utraty pracy):

 • nawiązywać relacji romantycznych lub seksualnych z uczniem, ani składać mu propozycji o nieodpowiednim charakterze;
 • składać uczniowi propozycji o charakterze seksualnym i pornograficznym, w tym również udostępniania takich treści;
 • proponować uczniom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji (narkotyków, tzw. dopalaczy), jak również używać ich w obecności dzieci.
 • § 7.
 1. Pracownik zobowiązany jest do zapewnienia uczniom, że w sytuacji, kiedy poczują się niekomfortowo otrzymają stosowną pomoc, zgodną z instrukcją jej udzielania.
 2. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są do przedstawienia uczniom Standardów Ochrony Małoletnich, które obowiązują w Ośrodku i zapewnienia ich, iż otrzymają odpowiednią pomoc.
 3. W przypadku, kiedy pracownik zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją postępowania, obligatoryjnie w przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów do poinformowania dyrekcji (np. zauroczenie ucznia w pracowniku, bądź pracownika w uczniu).
 • 8.

 

 1. Każde, przemocowe zachowanie wobec ucznia jest niedozwolone.
 2. Nie można ucznia popychać, bić, szturchać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka.
 3. Pracownikowi nie wolno dotykać ucznia w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany ( uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny). Jeśli w odczuciu pracownika, uczeń potrzebuje np. przytulenia, powinien mieć każdorazowo uzasadnienie zaistniałej sytuacji oraz swojego zachowania względem ucznia.
 4. Kontakt fizyczny z uczniem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją, ani wynikać z relacji władzy.
 5. Pracownik nie powinien angażować się w zabawy typu: łaskotanie, udawane walki, brutalne zabawy fizyczne itp.
 6. Pracownik, który ma świadomość, iż uczeń doznał jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z uczniem, wykazując zrozumienie i wyczucie.
 7. Niedopuszczalne jest również spanie pracownika w jednym łóżku lub pokoju z uczniem podczas wycieczek szkolnych.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny pracownika z uczniem. Do sytuacji takich zaliczyć można:
 • pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga;
 • pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w ubieraniu i rozbieraniu;
 • pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w spożywaniu posiłków;
 • pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w poruszaniu się po placówce.
 1. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na podejmowanie niezbędnych czynności o charakterze pielęgnacyjnym i higienicznym wobec ucznia. Zgoda ta jest wyrażana jednorazowo na piśmie, aż do momentu jej odwołania.
 2. Pracownicy placówki oraz małoletni powinni korzystać z osobnych toalet, pryszniców i przebieralni
 • § 9.

 

 1. Kontakt poza godzinami pracy z uczniami jest co do zasady zabroniony, powinien on się odbywać wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych lub wychowawczych.
 2. Nie wolno zapraszać uczniów do swojego miejsca zamieszkania, spotkania z uczniem lub też jego opiekunem powinny odbywać się na terenie Ośrodka. Obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).
 3. Jeśli zachodzi konieczność kontaktu z uczniem, opiekunem lub też nauczycielem poza godzinami pracy placówki, dozwolone są środki:
 • służbowy telefon;
 • służbowy e-mail;
 • służbowy komunikator;
 • dziennik elektroniczny.
 1. Jeśli pracownik musi spotkać się z uczniem poza godzinami pracy Ośrodka (lub jego opiekunem), wymagane jest poinformowanie o tym fakcie dyrekcji, a opiekun musi wyrazić na taki kontakt zgodę.
 2. W przypadku, gdy pracownika łączą z uczniem lub jego opiekunem relacje rodzinne lub towarzyskie, zobowiązany on jest do zachowania pełnej poufności, w szczególności do utrzymania w tajemnicy spraw dotyczących innych uczniów, opiekunów i pracowników.

ROZDZIAŁ IV

 

Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach

 

 • § 10.
 1. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi:
 • uczniowie mają prawo do życia i przebywania w bezpiecznym środowisku, także w szkole. Nauczyciele i personel placówki chronią uczniów i zapewniają im bezpieczeństwo;
 • uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad i norm zachowania określonych w Statucie Ośrodka;
 • uczniowie uznają prawo innych uczniów do odmienności i zachowania tożsamości ze względu na: pochodzenie etniczne, geograficzne, narodowe, religię, status ekonomiczny, cechy rodzinne, wiek, płeć, orientację seksualną, cechy fizyczne, niepełnosprawność. Nie naruszają praw innych uczniów – nikogo nie dyskryminują ze względu na jakąkolwiek jego odmienność;
 • zachowanie i postępowanie uczniów wobec kolegów/innych osób nie może naruszać ich poczucia godności osobistej. Uczniowie są zobowiązani do respektowania praw  i wolności osobistych swoich kolegów i koleżanek, ich prawa do własnego zdania, do poszukiwań, do własnych poglądów, wyglądu i zachowania – w ramach społecznie przyjętych norm i wartości;
 • kontakty między uczniami powinno cechować zachowanie przez nich wysokiej kultury osobistej, np. używanie zwrotów grzecznościowych typu: proszę, dziękuję, przepraszam; uprzejmość; życzliwość; poprawny, wolny od wulgaryzmów język; kontrola swojego zachowania i emocji; wyrażanie sądów i opinii w spokojny sposób, który nikogo nie obraża i nie krzywdzi;
 • uczniowie powinni budować wzajemne relacje poprzez niwelowanie konkurencyjności między sobą w różnych obszarach życia, wzajemne zrozumienie oraz konstruktywnie, bez użycia siły, rozwiązywać problemy i konflikty między sobą. Akceptować i szanować siebie nawzajem;
 • uczniowie powinni okazywać zrozumienie dla trudności i problemów kolegów/koleżanek i oferować im pomoc. Nie szydzić z ich niepełnosprawności, słabości, nie wyśmiewać, nie krytykować;
 • w kontaktach między sobą uczniowie nie mogą zachowywać się prowokacyjnie;
 • uczniowie mają prawo do własnych poglądów oraz wyrażania ich, pod warunkiem, że sposób ich wyrażania wolny jest od agresji i przemocy oraz nikomu nie wyrządza krzywdy;
 • bez względu na powód, agresja i przemoc fizyczna, słowna lub psychiczna wśród uczniów nigdy nie może być przez nich akceptowana lub usprawiedliwiona. Uczniowie nie mają prawa stosować z jakiegokolwiek powodu słownej, fizycznej i psychicznej agresji i przemocy wobec innych uczniów;
 • uczniowie mają obowiązek przeciwstawiania się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności oraz informowania pracowników placówki o zaistniałych zagrożeniach;
 • jeśli uczeń jest świadkiem stosowania przez innego ucznia/uczniów jakiejkolwiek formy agresji lub przemocy, ma obowiązek reagowania na nią, np: pomaga ofierze, chroni ją, szuka pomocy dla ofiary u osoby dorosłej (zgodnie z obowiązującymi w Ośrodku procedurami);
 • wszyscy uczniowie powinni znać  obowiązujące  w  placówce  procedury  bezpieczeństwa – wiedzieć jak zachowywać się w sytuacjach, które zagrażają ich bezpieczeństwu lub bezpieczeństwa innych uczniów, gdzie i do kogo dorosłego mogą się w placówce zwrócić o pomoc;
 • jeśli uczeń stał się ofiarą agresji lub przemocy, powinien uzyskać w szkole pomoc, zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami.
 1. Niedozwolone zachowania uczniów w placówce:
 • stosowanie agresji i przemocy wobec uczniów/innych osób:
 1. agresji i przemocy fizycznej w różnych formach np.:
 • bicie, uderzanie, popychanie, kopanie, opluwanie, wymuszanie,
 • napastowanie seksualne,
 • nadużywanie swojej przewagi nad inną osobą; fizyczne zaczepki;
 • zmuszanie innej osoby do podejmowania niewłaściwych działań; rzucanie w kogoś przedmiotami;
 1. agresji i przemocy słownej w różnych formach, np.:
 • obelgi, wyzwiska,
 • wyśmiewanie, drwienie, szydzenie z ofiary,
 • bezpośrednie obrażanie ofiary,
 • plotki i obraźliwe żarty, przedrzeźnianie ofiary,
 • groźby;
 1. agresji i przemocy psychicznej w różnych formach, np.:
 • poniżanie,
 • wykluczanie, izolacja, milczenie, manipulowanie,
 • pisanie na ścianach (np. w toalecie lub na korytarzu),
 • wulgarne gesty,
 • śledzenie, szpiegowanie,
 • obraźliwe smsy i mmsy, wiadomości na forach internetowych lub tzw. pokojach do czatowania,
 • telefony i e-maile zawierające groźby, poniżające, wulgarne, zastraszające,
 • niszczenie, zabieranie rzeczy należących do ofiary,
 • straszenie, szantażowanie;
 • stwarzanie niebezpiecznych sytuacji w placówce, np. rzucanie kamieniami, przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji (środków pirotechnicznych, łańcuchów, noży, zapalniczek), używanie ognia na terenie placówki;
 • nieuzasadnione, bez zgody nauczyciela, opuszczanie sali lekcyjnej. Wagarowanie;
 • celowe nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych w Ośrodku. Celowe zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu swojemu i innych;
 • niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych i przerw międzylekcyjnych, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie w miejscach nie wyznaczonych, itp.;
 • uleganie nałogom, np. palenie papierosów, picie alkoholu;
 • rozprowadzanie i stosowanie narkotyków/środków odurzających;
 • niestosowne odzywanie się do kolegów lub innych osób w placówce;
 • używanie wulgaryzmów;
 • celowe niszczenie lub nieszanowanie własności innych osób oraz własności szkolnej;
 • kradzież/przywłaszczenie własności kolegów lub innych osób oraz własności szkolnej;
 • wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy od uczniów;
 • wysługiwanie się innymi uczniami w zamian za korzyści materialne;
 • rozwiązywanie w sposób siłowy konfliktów z kolegami. Udział w bójce;
 • szykanowanie uczniów lub innych osób w szkole z powodu odmienności przekonań, religii, światopoglądu, płci, poczucia tożsamości, pochodzenia, statusu ekonomicznego i społecznego, niepełnosprawności, wyglądu;
 • niereagowanie na niewłaściwe zachowania kolegów (bicie, wyzywanie, dokuczanie);
 • znęcanie się (współudział w znęcaniu się nad kolegami, zorganizowana przemoc, zastraszanie);
 • aroganckie/niegrzeczne zachowanie wobec kolegów, wulgaryzmy. Kłamanie, oszukiwanie kolegów/innych osób w szkole;
 • fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych uczniów/osób bez ich zgody;
 • upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób;
 • stosowanie wobec innych uczniów/innych osób różnych form cyberprzemocy.
 • 11.
 1. Każdy małoletni będący uczniem Ośrodka może zgłosić ustnie lub pisemnie, dowolnej osobie, do której ma zaufanie, będącej pracownikiem Ośrodka, fakt stosowania wobec niego przemocy szkolnej, domowej lub innej.
 2. Zgłoszenie doznawanej krzywdy przez małoletniego może nastąpić w bezpośredniej rozmowie, smsem, drogą elektroniczną, telefoniczną lub inną dostępną, w każdym czasie.
 3. Osoba, która powzięła informację od krzywdzonego wychowanka podejmuje w pierwszej kolejności działania mające na celu zatrzymanie krzywdzenia dziecka.
 4. W przypadku zagrożenia życia dziecka, po przekazaniu informacji dyrektorowi Ośrodka, zawiadamia w trybie pilnym odpowiednie służby porządkowe – Policję o zagrożeniu życia dziecka i pogotowie ratunkowe.
 5. W ramach procedury funkcjonariusz policji: udziela niezbędnej pomocy osobie doznającej przemocy, w tym dostępu do pomocy medycznej, podejmuje czynności chroniące życie, zdrowie i mienie, zabezpiecza ślady i dowody przestępstwa oraz podejmuje działania mające na celu zapobiec dalszym zagrożeniom, zgodnie z zasadami i procedurami postępowania w takiej sytuacji.
 6. W przypadkach niewymagających podejmowania nagłych interwencji, osoba, która po-wzięła informację postępuje zgodnie ze szkolną procedurą.

ROZDZIAŁ V

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 • §  12.

 

 1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywania obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka symptomy krzywdzenia dzieci. Takie jak:
 • uczeń jest często brudny, nieprzyjemnie pachnie;
 • uczeń kradnie jedzenie, pieniądze itp.;
 • uczeń żebrze, uczeń jest głodny;
 • uczeń nie otrzymuje potrzebnej mu opieki medycznej, szczepień, okularów itp.;
 • uczeń nie ma przyborów szkolnych, odzieży i butów dostosowanych do warunków atmosferycznych;
 • uczeń ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, ugryzienia, rany), których pochodzenie trudno jest wyjaśnić. Obrażenia są w różnej fazie gojenia;
 • podawane przez ucznia wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne, niemożliwe, niespójne itp., uczeń często je zmienia;
 • pojawia się niechęć do lekcji wychowania fizycznego – uczeń nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody;
 • boi się rodzica lub opiekuna, boi się przed powrotem do domu;
 • uczeń wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła;
 • uczeń cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości itp.;
 • uczeń jest bierny, wycofany, uległy, przestraszony, depresyjny itp. lub zachowuje się agresywnie, buntuje się, samo okalecza się itp.;
 • uczeń osiąga słabsze wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości;
 • uczeń ucieka w świat wirtualny (gry komputerowe, Internet);
 • używa środków psychoaktywnych;
 • nadmiernie szuka kontaktu z dorosłym (tzw. „lepkość” małoletniego);
 • w pracach artystycznych, rozmowach, zachowaniu ucznia zaczynają dominować elementy/motywy seksualne;
 • uczeń jest rozbudzony seksualnie niestosownie do sytuacji i wieku;
 • uczeń ucieka z domu;
 • nastąpiła nagła i wyraźna zmiana zachowania ucznia;
 • uczeń mówi o przemocy.
 1. Jeżeli z objawami u ucznia współwystępują określone zachowania rodziców lub opiekunów, to podejrzenie, że uczeń jest krzywdzony jest szczególnie uzasadnione. Niepokojące zachowania rodziców to:
 • rodzic (opiekun) podaje nieprzekonujące lub sprzeczne informacje lub odmawia wyjaśnień przyczyn obrażeń ucznia;
 • rodzic (opiekun) odmawia, nie utrzymuje kontaktów z osobami zainteresowanymi losem ucznia;
 • rodzic (opiekun) mówi o małoletnim w negatywny sposób, ciągle obwinia, poniża strofuje ucznia (np.: używając określeń takich jak „idiota”, „gnojek”, „gówniarz”);
 • rodzic (opiekun) poddaje małoletniego surowej dyscyplinie lub jest nadopiekuńczy lub zbyt pobłażliwy lub odrzuca małoletniego;
 • rodzic (opiekun) nie interesuje się losem i problemami małoletniego;
 • rodzic (opiekun) często nie potrafi podać miejsca, w którym aktualnie przebywa małoletni;
 • rodzic (opiekun) jest apatyczny, pogrążony w depresji;
 • rodzic (opiekun) zachowuje się agresywnie;
 • rodzic (opiekun) ma zaburzony kontakt z rzeczywistością np. reaguje nieadekwatnie do sytuacji;
 • wypowiada się niespójnie;
 • rodzic (opiekun) nie ma świadomości lub neguje potrzeby małoletniego;
 • rodzic (opiekun) faworyzuje jedno z rodzeństwa;
 • rodzic (opiekun) przekracza dopuszczalne granice w kontakcie fizycznym lub werbalnym;
 • rodzic (opiekun) nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 1. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy placówki podejmują rozmowę z rodzicami przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 2. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka.
 3. Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko i dziecko-dziecko ustalone w placówce.

ROZDZIAŁ VI

 

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 

 • § 13.

 

W przypadku podejrzenia lub posiadania informacji dotyczących krzywdzenia małoletniego pracownik niezwłocznie informuje dyrektora Ośrodka oraz sporządza notatkę służbową i przekazuje ją osobie wyznaczonej (dyrektor, psycholog, pedagog).

 • 14.

 

 1. Pedagog/psycholog wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu.
 2. Pedagog/psycholog powinien sporządzić opis sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami, oraz plan pomocy dziecku.
 3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
 • podjęcia przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym

zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej placówki;

 • wsparcia, jakie placówka zaoferuje dziecku;
 • skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.
 • § 15.

 

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) kierownictwo placówki powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca dziecka, kierownictwo placówki, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej określani jako: zespół interwencyjny).
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga szkolnego oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.
 3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.
 • 16.
 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez pedagoga/psychologa opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Pedagog/psycholog informuje opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskie Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).
 3. Po poinformowaniu opiekunów przez pedagoga/psychologa – zgodnie z punktem poprzedzającym – kierownictwo placówki składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 5. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

 

 • § 17.

 

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Standardów.  Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.
 2. Wszyscy pracownicy placówki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
 3. Szczegółowy schemat podejmowania interwencji zawarty został w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ VII

 

Zasady określające wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”

 

 • § 18.

 

 1. Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”. Procedura wszczęcia Niebieskiej Karty odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2023 poz. 1870).
 2. Głównym celem „Niebieskich Kart” jest usprawnienie pomocy oferowanej przez placówkę, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.
 3. Procedurę „Niebieskie Karty” może wszcząć nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego.
 4. Jeśli jednak do jakiegokolwiek pracownika w Ośrodku przyjdzie uczeń i zgłosi, iż wobec niego stosowana jest przemoc, pracownik ten powinien zgłosić sprawę dyrekcji w celu wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”. Każde powzięcie informacji o zaistnieniu przemocy nakazuje rozpocząć działania.
 5. Procedura „Niebieskie Karty” stosowana jest każdorazowo w sytuacjach podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia ucznia.
 6. Procedura „Niebieskie Karty” stanowi oddzielny dokument Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach.
 7. Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzór formularza „Niebieska Karta – A” stanowi załącznik nr 5 niniejszych standardów.

ROZDZIAŁ VIII

 

Zasady ochrony danych osobowych małoletniego

 

 • § 19.
 1. Placówka zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dna 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
 • pracownik Ośrodka ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem;
 • dane osobowe ucznia są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
 • pracownik Ośrodka jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ucznia i udostępnienia tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego.
 • 20.

 

Pracownik Ośrodka może wykorzystać informacje o uczniu w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości ucznia oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację ucznia.

 • § 21.
 1. Pracownik Ośrodka nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o małoletnim ani o jego opiekunie.
 2. Pracownik placówki, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem małoletniego i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik placówki podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna małoletniego.
 3. Pracownik Ośrodka nie kontaktuje przedstawicieli mediów z małoletnim, nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie małoletniego lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik placówki jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

 

 • § 22.

 

 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia placówki. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje Dyrektor.
 2. Dyrektor, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca pracownikowi sekretariatu przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie Ośrodka uczniów.

ROZDZIAŁ IX

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 

 • § 23.

 

 1. Pracownicy Ośrodka uznając prawo ucznia do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku ucznia.
 2. Pracownikowi placówki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku ucznia (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka)) na terenie placówki bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego.
 3. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, pracownik placówki może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych opiekuna małoletniego bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 4. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców lub opiekuna prawnego na utrwalanie wizerunku małoletniego nie jest wymagana.
 • § 24.

 

 1. Upublicznienie przez pracownika Ośrodka wizerunku ucznia utrwalonego w jakiejkolwiek formie (tj. fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego ucznia. Dobrą praktyką jest również pozyskiwanie zgód samych dzieci.
 2. Przed utrwaleniem wizerunku małoletniego należy ucznia oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie www.youtube.pl) w celach promocyjnych.

ROZDZIAŁ X

 

Zasady dostępu dzieci do Internetu i mediów elektronicznych

 

 • § 25.
 1. Ośrodek zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 2. Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest:
 • pod nadzorem pracownika na zajęciach komputerowych;
 • bez nadzoru nauczyciela/wychowawcy – na przeznaczonych do tego komputerach, znajdujących się na terenie placówki (dostęp swobodny);
 • za pomocą sieci wifi placówki, po podaniu hasła.
 1. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach:
 • Ośrodek zapewnia personelowi i uczniom możliwość korzystania z Internetu w czasie trwania zajęć oraz poza nimi;
 • sieć szkolna jest monitorowania;
 • sieć szkolna jest zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi Standardami Ochrony Małoletnich. Za zabezpieczenie odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora. Do zadań tej osoby należy między innymi:
 1. zabezpieczenie sieci szkolnej przed niebezpiecznymi teściami,
 2. instalacja oraz aktualizacja oprogramowania,
 3. przynajmniej raz w miesiącu sprawdzanie, czy na komputerach ze swobodnym dostępem podłączonych do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia. Informację o uczniu, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje Dyrektorowi, który aranżuje dla ucznia rozmowę z psychologiem lub pedagogiem na temat bezpieczeństwa w Internecie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy psycholog/pedagog uzyska informacje, że uczeń jest krzywdzony, podejmuje działania opisane w procedurze interwencji;
 • w przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika Ośrodka, ma on obowiązek informowania małoletnich o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez uczniów podczas zajęć;
 • w ramach godzin wychowawczych przeprowadza się z uczniami warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu (przynajmniej raz w roku szkolnym);
 • Ośrodek ma obowiązek zapewnienia stałego dostępu do materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach, z których możliwy jest swobodny dostęp do sieci.
 1. Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w SOSW w Starachowicach stanowi oddzielny dokument (załącznik nr 6).

ROZDZIAŁ XI

 

Monitoring stosowania Standardów Ochrony Małoletnich

 

 • § 26.

 

 1. Procedura aktualizowania Standardów odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata, a w sytuacji zmiany przepisów niezwłocznie po ich wejściu w życie.
 2. Dyrektor Ośrodka wyznacza osobę odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich.
 3. Osoba wyznaczona przez Dyrektora monitoruje realizację Standardów, reaguje na ich naruszenie oraz koordynuje zmiany w Standardach prowadząc równocześnie rejestr zgłoszeń i proponowanych zmian.
 4. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardów zobowiązana jest do przeprowadzania wśród pracowników Ośrodka (przynajmniej raz w roku) ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszych Standardów.
 5. Po przeprowadzonej ankiecie, osoba odpowiedzialna opracowuje wypełnione ankiety oraz sporządza z nich raport, który przedstawia dyrektorowi Ośrodka.
 6. Pracownicy Ośrodka mogą proponować zmiany Standardów oraz wskazywać naruszenia Standardów w placówce.
 7. Dyrekcja placówki wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom placówki i ich opiekunom nowe brzmienie Standardów.

ROZDZIAŁ XII

Zasady udostępniania pracownikom, rodzicom/opiekunom i uczniom Standardów

 • § 27.

 

 1. Dokument „Standardy Ochrony Małoletnich” jest dokumentem ogólnodostępnym dla pracowników Ośrodka, uczniów oraz ich rodziców/opiekunów.
 2. Dokument opublikowany jest na stronie internetowej Ośrodka, dostępny w Sekretariacie Ośrodka oraz bibliotece szkolnej.
 3. Dokument omawiany jest na pierwszym zebraniu z rodzicami/opiekunami w danym roku szkolnym (chyba, że ulegnie zmianie, wówczas omawiany jest również na pierwszym z zebrań odbywającym się po wprowadzeniu zmian).
 4. Nauczyciele, wychowawcy na lekcji wychowawczej mają obowiązek zapoznania uczniów ze Standardami oraz omówienia ich w taki sposób, aby uczniowie mogli go zrozumieć niezależnie od wieku i sprawności intelektualnej.

 

ROZDZIAŁ XIII

 

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

 

 • § 28.

 

 1. Wszelkie dokumenty (np. notatki służbowe, notatki z rozmów, kopie dokumentacji) dotyczące interwencji sporządza się w placówce w formie papierowej. Możliwym jest przechowywanie otrzymanej dokumentacji na nośnikach elektronicznych (płyta cd, pendrive itp.).
 2. Dokumenty przechowuje się przez okres 5 lat od dnia zakończenia interwencji, w specjalnie przeznaczonej, wydzielonej części archiwum placówki.
 3. Oświadczenia personelu o zapoznaniu się z treścią Standardów Ochrony Małoletnich włącza się do akt osobowych pracownika.

ROZDZIAŁ XIV

 

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników Ośrodka

do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania

oraz sposób dokumentowania tej czynności

 

 • § 29.

 

 1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie pracowników do stosowania standardów jest dyrektor Ośrodka.
 2. Dla pracowników zatrudnionych w czasie wejścia Standardów Ochrony Małoletnich dyrektor zorganizuje szkolenie, podczas którego zapozna pracowników z wprowadzonymi Standardami.
 3. Potwierdzenia przeszkolenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych znajdują się w odpowiednich protokołach z tych spotkań (z podpisanymi listami obecności).
 4. Po zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich pracownicy podpisują oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami – załącznik nr 2.

ROZDZIAŁ XV 

Przepisy końcowe

 

 • § 30.

 

 1. Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2024 r.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników Ośrodka, uczniów i ich opiekunów, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie tekstu drogą elektroniczną oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, jak również poinformowanie rodziców uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 3. Dokumentacja funkcjonująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym współtworząca Standardy:
 • Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach;
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny;
 • Instrukcje, regulaminy i procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w SOSW w Starachowicach.

Załącznik nr 1 do Standardów Ochrony Małoletnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach

 

 

……………………………………………………………….

(miejscowość, data)

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI I ZOBOWIĄZANIU DO PRZESTRZEGANIA

PODSTAWOWYCH ZASAD OCHRONY MAŁOLETNICH

Ja, ……………………………………………………………….. nr PESEL………………………………………………

oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej               i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami ochrony małoletnich obowiązującymi   w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach  i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

……………………………………………………………….

(podpis)

Załącznik nr 2 do Standardów Ochrony Małoletnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach  

…………………………………………..

(miejscowość, data)

…………………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)

…………………………………………..

(stanowisko)

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

W związku z art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w brzmieniu od 15 lutego 2024 r. (t.j. Dz.U.  z 2023       poz. 1304 ze zm.) oświadczam, że zapoznałam/em się ze Standardami Ochrony Małoletnich wprowadzonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach, której jestem pracownikiem oraz deklaruję, że będę ich przestrzegać.

………………………………..

(podpis pracownika)

Załącznik nr 3 do Standardów Ochrony Małoletnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach  

 

KARTA INTERWENCJI OBOWIĄZUJĄCA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W STARACHOWICACH

 

1. Imię i nazwisko dziecka
2.  Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)
3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia
4. Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologaDataDziałanie
5.  Spotkania z opiekunami dzieckaDataOpis spotkania
6. Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe)·        zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

·        wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny,

·        Inny rodzaj interwencji. Jaki?

7. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji
8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka uzyskała informacje o wynikach/działania placówki/działania rodzicówDataDziałanie

Załącznik nr 4 do Standardów Ochrony Małoletnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach  

 

SCHEMAT PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI

PODEJRZENIA KRZYWDZENIA UCZNIA PRZEZ PRACOWNIKA, OSOBĘ TRZECIĄ, INNEGO UCZNIA LUB OPIEKUNA

 

 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia przez osoby trzecie, związane z Ośrodkiem tj. pracownicy placówki, wolontariusze, organizacje i firmy współpracujące z placówką:
 • jeśli pracownik podejrzewa, że uczeń doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia uczniowi bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie. Pracownik zobowiązany jest do zawiadomienia policji pod nr 112 lub 997, a w przypadku podejrzenia innych przestępstw do poinformowania policji lub prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W przypadku zawiadomienia telefonicznego pracownik zobowiązany jest podać swoje dane, dane ucznia oraz dane osoby podejrzanej o krzywdzenie ucznia oraz opis sytuacji z najważniejszymi faktami. W przypadku zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomienie adresuje się do najbliższej jednostki, w zawiadomieniu podaje się dane jak w przypadku zawiadomienia telefonicznego;
 • jeśli pracownik podejrzewa, że uczeń doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej (np. popychanie, klapsy, poniżanie, ośmieszanie), zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo ucznia i odseparowania go od osoby krzywdzącej. Następnie powinien zawiadomić dyrekcję, aby ta mogła zakończyć współpracę z osobą krzywdzącą;
 • jeśli pracownik zauważy inne niepokojące zachowania wobec uczniów np. krzyki, niestosowne komentarze zobowiązany jest zadbać o bezpieczeństwo ucznia i odseparować go od osoby podejrzanej o krzywdzenie. Poinformowanie dyrekcji, aby mogła przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, a w razie konieczności zakończyć współpracę.
 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia przez osobę nieletnią:
 • jeśli pracownik podejrzewa, że uczeń doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia uczniowi bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie. Ponadto, zawiadamia dyrekcję, aby przeprowadziła rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami ucznia i osoby nieletniej podejrzanej o czyn zabroniony. Jednocześnie powiadamia najbliższy sąd rodzinny lub policję wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, podając dane jak w przypadku opisanym w § 9 ust.1;
 • jeśli pracownik podejrzewa, że uczeń doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony osoby nieletniej, zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo ucznia i odseparowania go od osoby krzywdzącej. Ponadto zawiadamia dyrekcję, aby przeprowadziła rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami ucznia i osoby nieletniej podejrzanej i opracowuje działania naprawcze. W przypadku braku poprawy powiadamia lokalny sąd rodzinny, wysyłając wniosek o wgląd w sytuację rodziny.
 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia przez jego opiekuna:
 • jeśli pracownik podejrzewa, że uczeń doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony opiekuna, zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo ucznia. Ponadto zawiadamia dyrekcję, aby przeprowadziła rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami ucznia. Informuje o możliwości udzielenia wparcia psychologicznego. W przypadku braku współpracy opiekuna lub powtarzającej się przemocy, zobowiązany jest do powiadomienia właściwego ośrodka pomocy społecznej (na piśmie lub mailowo), jednocześnie składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny;
 • jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni jest zaniedbany lub jego opiekun jest niewydolny wychowawczo, powinien zadbać o bezpieczeństwo ucznia. Powinien powiadomić dyrekcję oraz porozmawiać z opiekunem, proponując mu możliwość wsparcia psychologicznego oraz możliwości wsparcia materialnego. Jeśli sytuacja ucznia się nie poprawi, zobowiązany jest zawiadomić ośrodek pomocy społecznej.
 1. W każdym przypadku zauważenia krzywdzenia ucznia należy uzupełnić Kartę Interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 3.
 2. Kartę załącza się do akt osobowych małoletniego. W przypadku podejrzeń wobec pracownika, również do akt osobowych pracownika Ośrodka.

Załącznik nr 5 do Standardów Ochrony Małoletnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach  

 

NIEBIESKA KARTA – PROCEDURY W SOSW W STARACHOWICACH

 

Procedura „Niebieskie Karty” – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

 1. „Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.
 2. Od 28.09.2023 obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).
 3. Typy przemocy w rodzinie:
 • przemoc fizyczna;
 • przemoc emocjonalna;
 • zaniedbywanie;
 • wykorzystanie seksualne;
 • małoletni świadkiem przemocy.
 1. Procedura „Niebieskie Karty” nakłada na szkołę określone zadania w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy domowej, jeżeli np. uczeń: ma ślady przemocy fizycznej – ślady uderzeń, oparzeń, siniaki, rany, często zdarzające się opuchlizny, złamania, zwichnięcia itd.
 2. Ma ślady przemocy psychicznej – moczenie, nadmierna potliwość, bóle, zaburzenia mowy związane z napięciem nerwowym itd., Przejawia trudności w nawiązywaniu kontaktu, ma niską samoocenę, wycofanie, lęki, depresję, płaczliwość, zachowania destrukcyjne, agresję, apatię, nieufność, uzależnianie się od innych, zastraszenie, unikanie rozmów itd.
 3. Ma brudny strój, nieodpowiedni do pory roku, rozwój, wzrost i wagę nieadekwatne do wieku, nie korzysta z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby itd. Karta stanowi ważny element w walce z przemocą w rodzinie, ponieważ dokumentuje sytuacje pokrzywdzonego ucznia i stanowi dowód w postępowaniu przygotowawczym i ewentualnej sprawie karnej o znęcanie się.
 4. Rozpoznanie przemocy w rodzinie i wypełnienie „Niebieskie Karty” to początek procesu wspierania ofiary przemocy.
 5. Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywające się na podstawie procedury „Niebieskie karty” nie wymaga zgody ucznia dotkniętego przemocą.
 6. Wszczęcie procedury na terenie placówki następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta” – A w obecności ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie. Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa takiemu uczniowi.

Realizacja procedury Niebieskie Karty”

 

 1. „Niebieskie Karty” zakłada nauczyciel, który stwierdza, że w rodzinie ucznia dochodzi do przemocy (decyzję o założeniu „Niebieskie Karty” warto podjąć po konsultacjach oraz w porozumieniu z zespołem wychowawczym).
 2. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
 3. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec niepełnoletniego ucznia, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.
 4. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec małoletniego są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem ucznia przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.
 5. Działania z udziałem ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności pedagoga szkolnego lub psychologa.
 6. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta –B”.
 7. W przypadku, gdy przemoc w rodzinie dotyczy niepełnoletniego ucznia, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie (formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie).
 8. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wszczęcia procedury, przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego.

……………………………………….

(miejscowość, data)

……………………………………………….

……………………………………………….

nazwa i adres podmiotu, w którym  jest zatrudniona osoba wypełniająca formularz „Niebieska Karta – A”

„NIEBIESKA KARTA – A”

W związku z powzięciem uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia przez świadka przemocy domowej ustala się, co następuje:

 1. DANE OSOBY/OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Uwaga! W przypadku większej niż 3 liczby osób doznających przemocy dołącz kolejną kartę zawierająca Tabelę I

 

 1. LICZBA MAŁOLETNICH W ŚRODOWISKU DOMOWYM, W KTÓRYM PODEJRZEWA SIĘ STOSOWANIE PRZEMOCY DOMOWEJ ……………

III. DANE OSOBY/OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

 

DaneOsoba 1 stosująca przemoc domowąOsoba 2 stosująca  przemoc domową
Imię i nazwisko  
Imiona rodziców  
Wiek  
PESEL2)  
Adres miejsca zamieszkania:
Kod pocztowy  
Miejscowość  
Gmina  
Województwo  
Ulica  
Nr domu/nr lokalu  
Telefon lub adres e-mail  
Adres miejsca pobytu (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania): 
Kod pocztowy  
Miejscowość  
Gmina  
Województwo  
Ulica  
Nr domu/nr lokalu  
Sytuacja zawodowa, w tym nazwa i adres miejsca pracy  
Stosunek pokrewieństwa, powinowactwa lub rodzaj relacji z osobą doznającą przemocy domowej: (np. żona, była żona, partner, były partner, córka, pasierb, matka, teść)1)
  

 

IV.  CZY OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC DOMOWĄ ZACHOWYWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB

(zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

 

Osoby/formy przemocy domowejOsoba 1 stosująca przemocOsoba 2 stosująca przemoc
wobec

Osoby 1 doznającej przemocy

wobec

Osoby 2 doznającej przemocy

wobec

Osoby 3 doznającej przemocy

wobec

Osoby 1 doznającej przemocy

wobec

Osoby 2 doznającej przemocy

wobec

Osoby 3 doznającej przemocy

Przemoc fizyczna3)

bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne

(wymień jakie)

 

 

     
Przemoc psychiczna3)

izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie i inne (wymień jakie)

      
Przemoc seksualna3)

zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne

(wymień jakie)

      
Przemoc ekonomiczna3)

niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek,

      
niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych oraz ich sprzedawanie i inne (wymień jakie)
Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej3) wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają, i inne (wymień jakie)       
Inne3) zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych,

niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji

psychotropowych lub leków i inne

(wymień jakie) 

      
 1. CZY OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY DOMOWEJ ODNIOSŁA USZKODZENIA CIAŁA? (TAK/NIE)1)

 

Osoba 1 doznająca przemocyOsoba 2 doznająca przemocyOsoba 3 doznająca przemocy
   

Uwaga! W przypadku większej niż 3 liczby osób doznających przemocy dołącz kolejną kartę zawierającą Tabelę V

 1. CZY W ŚRODOWISKU DOMOWYM BYŁA W PRZESZŁOŚCI REALIZOWANA PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

tak   (kiedy? ……………………gdzie? ….…………………….)                                         nie                                                                                                                 nie ustalono

 • CZY W ŚRODOWISKU DOMOWYM AKTUALNIE JEST REALIZOWANA PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

tak                nie                nie ustalono

 • CZY OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC DOMOWĄ POSIADA BROŃ PALNĄ?
  tak                nie                nie ustalono
 1. CZY OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY DOMOWEJ CZUJE SIĘ BEZPIECZNIE? (TAK/NIE)1)
Osoba 1 doznająca przemocyOsoba 2 doznająca przemocyOsoba 3 doznająca przemocy
   

Uwaga! W przypadku większej niż 3 liczby osób doznających przemocy dołącz kolejną kartę zawierającą Tabelę IX

 1. ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ      ustalono – wypełnij tabelę                   nie ustalono
DaneŚwiadek 1Świadek 2Świadek 3
Imię i nazwisko   
Wiek   
Adres miejsca zamieszkania:
Kod pocztowy   
Miejscowość   
Gmina   
Województwo   
Ulica   
Nr domu/nr lokalu   
Telefon lub adres e-mail   
Stosunek świadka do osób, wobec których są podejmowane działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” (np.

członek rodziny, osoba obca)1)

   
 1. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PODJĘTE WOBEC OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC DOMOWĄ

(zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

DziałanieOsoba 1 stosująca przemocOsoba 2 stosująca przemoc
Badanie na zawartość alkoholu (wynik)  
Doprowadzenie do wytrzeźwienia  
Doprowadzenie do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanychna podstawie art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r.

poz. 171, z późn. zm.)

  
na podstawie art. 244 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, z późn.

zm.)

  
Zatrzymanie w izbie zatrzymań jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej  
Powiadomienie organów ścigania  
Wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia  
Wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia  
Zakaz zbliżania się osoby stosującej przemoc domową do osoby dotkniętej taką przemocą na określoną w metrach odległość  
Zakaz kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą domową  
Zakaz wstępu i przebywania osoby stosującej przemoc na terenie szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej i artystycznej, do których uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową  
Zakaz wstępu i przebywania osoby stosującej przemoc w miejscach pracy osoby doznającej przemocy domowej  
Zawiadomienie komórki organizacyjnej Policji, właściwej w spawach wydawania pozwolenia na broń, o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty”  
Odebranie broni palnej, amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni  
Poinformowanie o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej  
Inne (wymień jakie?)  

 

 • DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PODJĘTE WOBEC OSOBY DOZNAJĄCEJ PRZEMOCY DOMOWEJ

(zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

DziałanieOsoba 1 doznająca przemocyOsoba 2 doznająca przemocyOsoba 3 doznająca przemocy
Udzielono pomocy ambulatoryjnej   
Przyjęto na leczenie szpitalne   
Wydano zaświadczenie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała   
Zapewniono schronienie w placówce całodobowej   
Zabezpieczono małoletniego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia   
Powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji małoletniego   
Przekazanie formularza „Niebieska Karta – B”   
Inne (wymień jakie?)   

 

 

 

 • DODATKOWE INFORMACJE

 

 • WSZCZĘCIE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” NASTĄPIŁO PRZEZ (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):
Pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
Funkcjonariusza Policji
Żołnierza Żandarmerii Wojskowej
Pracownika socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej
Asystenta rodziny
Nauczyciela
Osobę wykonującą zawód medyczny, w tym lekarza, pielęgniarkę, położną lub ratownika medycznego
Przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Pedagoga, psychologa lub terapeutę, będących przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

……………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko oraz czytelny podpis osoby  wypełniającej                                                                                                                                                                                                                           formularz „Niebieska Karta – A”

……………………..……………………………………………………………

(data wpływu formularza, podpis członka Zespołu Interdyscyplinarnego)

 • wpisać właściwe
 • numer PESEL wpisuje się, o ile danej osobie numer taki został nadany. W przypadku braku numeru PESEL jest konieczne podanie innych danych identyfikujących osobę
 • podkreślić rodzaje zachowań

Załącznik nr 6 do Standardów Ochrony Małoletnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach  

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W STARACHOWICACH

 1. Uczniowie przynoszą do Ośrodka telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły.
 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki oraz rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
 4. Na terenie całego SOSW obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu, tj. w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw, pobytu w świetlicy, pobytu na terenie boiska szkolnego, a także przed i po skończonych zajęciach.
 5. Przed wejściem na teren placówki uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny, w czasie pobytu na terenie placówki telefon i inne urządzenia mają być wyłączone i schowane do plecaka/ torby, dotyczy to również słuchawek.
 6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela/wychowawcy może skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez Sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy ( w czasie przerw śródlekcyjnych).
 7. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.
 8. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.
 10. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.
 11. Nieprzestrzeganie któregoś z powyższych punktów będzie skutkowało:
 12. odnotowaniem w zeszycie uwag (maksymalnie 3 razy);
 13. indywidualnym postępowaniem w zaostrzonym trybie spisanych w obecności pedagoga/ psychologa i podpisanym przez rodziców;
 14. wezwaniem rodziców/opiekunów przez wychowawcę klasy;
 15. całkowitym zakazem przynoszenia telefonu;
 16. obniżeniem oceny zachowania.

Załącznik nr 7 do Standardów Ochrony Małoletnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach  

 

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA (wzór)

Lp.Odpowiedz na poniższe pytaniaTakNie
1.Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązujące w naszej placówce?
2.Czy znasz treść dokumentu „Standardy Ochrony Małoletnich”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach?

3.Czy uważasz, że potrafisz rozpoznać symptomy krzywdzonego ucznia?
4.Czy wiesz w jaki sposób zareagować na symptomy krzywdzenia ucznia?
5.Czy zaobserwowałeś naruszenie zasad określonych w Standardach oraz w pozostałych regulaminach i procedurach przez innego pracownika? (Jeżeli tak, opisz je w tabeli poniżej)
6.Czy masz uwagi / sugestie / przemyślenia związane z funkcjonującymi w Ośrodku „Standardami Ochrony Małoletnich”? (Jeżeli tak, opisz je w tabeli poniżej)
7.Czy jakieś działanie związane z przyjęciem Standardów jest odbierane jako trudne lub niechętnie podchodzisz do jego realizacji z innych powodów?
JEŚLI NA KTÓREŚ Z PYTAŃ W ANKIECIE MONITORING STANDARTÓW

ODPOWIEDZIAŁEŚ TAK

NAPISZ: Jakie zasady zostały naruszone?

 

NAPISZ: Jakie działania podjąłeś?

 

NAPISZ: Czy masz jakieś sugestie lub propozycję poprawy obowiązujących standardów?